(For) snill dom mot bilbølle

Skilt_sykkelfelt22. novem­ber 2013 avsa Oslo ting­rett dom i sak 13–105592MED-OTIR/07, hvor en bilist var til­talt for hen­syns­løs kjø­ring og draps­trus­ler over­for en syk­list. Dom­men er til­gjen­ge­lig her. For­nær­me­de i saken var syk­lis­ten som på Twit­ter og YouT­ube er kjent under nav­net @delveien. Jeg vel­ger å bru­ke det­te nav­net, og ikke hans vir­ke­li­ge navn. Den som vil se hva som fak­tisk skjed­de og høre hva som ble sagt, kan se hele video­en på YouT­ube.

I dom­men er hen­del­ses­for­lø­pet beskre­vet slik:

For­nær­me­de, @delveien, syk­let på vei til jobb om mor­ge­nen ons­dag 5. desem­ber 2012 i Vita­min­vei­en i Oslo. Han har for­klart at hans syk­kel er godt skodd for vin­ter­føre, og at syk­ke­len var rike­lig utstyrt med lys og refleks. Han had­de også syk­kel­hjelm påmon­tert kame­ra­er som tok video­bil­der både frem­over og bak­over i syk­ke­lens kjøreretning.

@delveien har for­klart at han syk­let i kjøre­fel­tet i Vita­min­vei­en for­di syk­kel­sti­en som gikk paral­lelt med vei­en var fylt med sne. Plut­se­lig ble han forbi­kjørt av en bil som kun holdt en avstand på 30 — 40 cm til @delveiens syk­kel da den pas­ser­te. @delveien ble irri­tert og slo hån­den i taket på bilen. Der­et­ter brem­set bilen opp rett foran ham, og @delveien la seg ut og kjør­te for­bi bilen på venst­re side. Bilen pas­ser­te @delveien igjen, og nå ble @delveien pres­set inn i en snø­fonn i syk­kel­fel­tet, og han valg­te å kjø­re opp på for­tau­et. Bilen fulg­te også opp på for­tau­et og sper­ret det­te, slik at @delveien måt­te stan­se sykkelen.

Til­tal­te har for­klart at han den­ne mor­gen kom kjø­ren­de ned­over Vita­min­vei­en i sin Mer­ce­des, og at han pas­ser­te @delveien på syk­kel med god kla­ring til sykkelen.”

[Min kom­men­tar: Når syk­lis­ten kan slå hån­den i taket på en pas­se­ren­de bil, da er det helt åpen­bart at bilis­ten pas­se­rer ufor­svar­lig nær syk­lis­ten. Dess­uten kan enhver se på video­en at bilis­ten defi­ni­tivt hold for liten avstand.]

Han hør­te et slag i bilen, for­stod at det­te var syk­lis­ten, og han ble irri­tert. Der­for vil­le han stop­pe syk­lis­ten, og han gjor­de tegn til syk­lis­ten at han skul­le kjø­re inn på for­tau­et. Selv manøv­rer­te til­tal­te bilen sin inn på for­tau­et slik at syk­lis­ten stop­pet, og gikk ut av bilen. I føl­ge til­tal­te stod da syk­lis­ten og hån­flir­te og vis­te ham fin­ge­ren. Det opp­stod munn­hug­ge­ri mel­lom de to. Det var i den­ne for­bin­del­se til­tal­te uttal­te at han had­de lyst til å dre­pe @delveien, og at han rett og slett had­de lyst til å kjø­re ham ned.”

Alle­re­de det at bil­fø­re­ren pres­set syk­lis­ten opp på for­tau­et og fort­sat­te bil­jak­ten der, bur­de til­si at den­ne bil­fø­rer bur­de ha blitt gjort til fot­gjen­ger øyeblikkelig.

Etter en stund sat­te @delveien seg på syk­ke­len igjen og syk­let vide­re bort­over Vita­min­vei­en og over i Kris­tof­fer Aamots vei. Her ble @delveien tatt igjen av til­tal­tes Mer­ce­des, og som iføl­ge @delveien nok en gang pas­ser­te ham i helt ufor­svar­lig avstand. Han men­te avstan­den mel­lom bilen og syk­ke­len ikke var mer en 20 — 30 cm ved pas­se­rin­gen. @delveien har for­klart at han lan­get ut et spark mot bilen som traff side­dø­ren bak.”

[Min kom­men­tar: Det er ikke mulig for en syk­list å spar­ke til en pas­se­ren­de bil hvis ikke bilis­ten pas­se­rer ufor­svar­lig nær. Gitt at til­tal­te like før had­de sagt at han had­de lyst til å kjø­re ned syk­lis­ten og dre­pe ham, had­de @delveien god grunn til å bli skremt og for­ban­net i den­ne situasjonen.]

Bilen sakt­net far­ten, men etter hvert nåd­de beg­ge opp til Mari­dals­vei­en, og der kjør­te de hver sin ret­ning. @delveien har for­klart i ret­ten at han men­te til­tal­te  fra førs­te stund vil­le straf­fe ham for­di syk­ke­len befant seg i kjøre­ba­nen — alt­så på bilens ter­ri­to­ri­um. Til­tal­te men­te at syk­ke­len skul­le kjø­re på syk­kel­sti­en. @delveien men­te at til­tal­te var ute etter “å ta meg” og opp­lev­de ham som krang­le­te. @delveien med­ga at han var jo for­ban­net han også. @delveien uttal­te i ret­ten at han ikke opp­fat­tet til­tal­tes trus­sel om drap som en bok­sta­ve­lig trus­sel. Han men­te at til­tal­tes kjø­ring utgjor­de den ver­ste trus­se­len mot ham. Han var aller mest redd ved den sis­te forbi­kjø­rin­gen i Kris­tof­fer Aamots gate, for­di til­tal­tes bil pas­ser­te så nært syk­ke­len at det fikk ham til å ten­ke på de orde­ne som falt noen minut­ter tid­li­ge­re om “å kjø­re deg ned”.”

I sin vur­de­ring av skyld­spørs­må­let om draps­trus­sel skri­ver retten:

Pos­ten gjel­der over­tre­del­se av straffe­lo­ven § 227 som gjel­der frem­set­tel­se av trus­ler om en alvor­lig straff­bar hand­ling, frem­satt under sli­ke omsten­dig­he­ter at trus­se­len var skik­ket til å frem­kal­le alvor­lig frykt.

I det­te til­fel­le er hele sam­ta­len, eller munn­hug­ge­ri­et, mel­lom til­tal­te og @delveien i Vita­min­vei­en tatt opp i lyd ved hjelp av video­ka­me­ra­ene. Det star­ter med at par­te­ne er ueni­ge om bilen pas­ser­te syk­ke­len for nært, og går der­et­ter over på syk­lis­tens even­tu­el­le plikt til å hol­de seg i syk­kel­felt der slikt fin­nes. Kran­ge­len rundt det­te lig­ger på et svært banalt plan fra beg­ge sider, det er nær­mest som man føler seg hen­satt til det intel­lek­tu­el­le kon­flikt­nivå i en barne­hage. Det er i den­ne for­bin­del­se til­tal­te utta­ler “Jo. Nå fikk jeg vel­dig lyst til å dre­pe deg, det må jeg inn­røm­me”. @delveien sva­rer “Ok”, og Jen­sen fort­set­ter med at “Jeg fikk rett og slett lyst til å kjø­re deg ned. Det kom­mer til å skje en dag om du kjø­rer sånn, da blir du truffet.”

Den som intel­lek­tu­elt segg befin­ner seg på barne­hage­nivå er bilis­ten, som helt feil­ak­tig mener at kjøre­fel­tet er fore­holdt folk i dyre biler, og dess­uten synes å mene at han kan ta loven i egne hen­der. Der tar han full­sten­dig feil. Etter å ha opp­trådt slik, skul­le det bare mang­le at han ikke fikk litt nød­ven­dig vok­sen­opp­læ­ring, selv om han klart viser at han lider av lærings­ve­gring. Gitt bilis­tens opp­tre­den synes jeg @delveien i for­bau­sen­de grad kla­rer å behol­de fat­nin­gen. Jeg had­de nok vær langt mer for­ban­net og mind­re diplo­ma­tisk en slik situasjon.

Ret­ten stus­ser mildt sagt over til­tal­tes utsagn til @delveien om at han nå fikk “vel­dig lyst til å dre­pe deg, det må jeg inn­røm­me”. Hva slags tanke­ver­den han da befant seg i er rett og slett ufor­ståe­lig, selv når vi vet at en del bilis­ter har lett for å tape hodet i en opp­he­tet dis­ku­sjon i tra­fik­ken. Etter ret­tens syn vir­ket det imid­ler­tid ikke som @delveien har tatt det­te utsag­net sær­lig alvor­lig — han var jo selv inne i kon­flik­ten med dypt­pløy­en­de utsagn om at det var han som had­de rett.

Slik ret­ten ser det må til­tal­te fri­fin­nes for post I i til­tale­be­slut­nin­gen om frem­set­tel­se av alvor­li­ge trus­ler. Omsten­dig­he­te­ne rundt utsag­ne­ne om drap som ble frem­satt av til­tal­te var åpen­bart av en slik karak­ter at utsag­net ikke var skik­ket til å frem­kal­le alvor­lig frykt. Sett med ret­tens øyne er til­tal­tes utsagn kun tåpe­lig hvis man leg­ger til grunn at det er frem­satt av en pre­sum­tivt sivi­li­sert mann. Det­te kan ikke ram­mes av straffe­lo­ven § 227.”

Vi kan åpen­bart leg­ge til grunn at ret­ten men­te at til­tal­te ikke var en sivi­il­sert mann, og her er det ikke vans­ke­lig å være enig med retten.

Aktor har anført at selv om @delveien kan­skje ikke ble så engste­lig av det frem­før­te ver­ba­le utsagn om drap, må den­ne trus­sel sees i sam­men­heng med det fak­tum at til­tal­te noen minut­ter sene­re pas­ser­te @delveien på syk­kel i en avstand som var helt ufor­svar­lig. @delveien har selv for­klart at han ble redd ved den­ne forbi­kjø­rin­gen, og at han da satt den­ne i sam­men­heng med trus­se­len noen minut­ter tidligere.

Ret­ten kan ikke se at den­ne anfør­se­len støt­ter opp om påtale­myn­dig­he­tens syn om at @delveien, sett i lys av til­tal­tes sam­le­de opp­tre­den, had­de grunn til å føle alvor­lig frykt. For det førs­te had­de @delveien igjen lagt seg midt i kjøre­ba­nen i Kris­tof­fer Aamodts gate hvil­ket vis­te at han fort­satt ikke var redd for å hol­de på sin ” rett” som syk­list til å fer­des i kjørebanen.”

[Enhver som ser video­en kan selv se at ret­ten tar feil i sin bedøm­mel­se av situa­sjo­nen her. @delveien syk­let ikke “midt i kjøre­ba­nen”, men helt til høy­re i kjøre­ba­nen i Kris­tof­fer Aamodts vei. Her ser vi også en annen av Oslo kom­mu­ne Sta­tens veg­ve­sens og poli­ti­ets sto­re for­søm­mel­ser i det­te områ­det (jeg er ikke sik­ker på hvem som har ansva­ret): Par­ke­ring på inn­si­den av syk­kel­fel­tet som bidrar til å gjø­re det­te syk­kel­fel­tet ubru­ke­lig, også når det ikke er fylt av snø. Bile­ne som står her skul­le åpen­bart vært tau­et bort. Men de ansvar­li­ge gir som van­lig f… i syk­lis­ter, bort­sett fra i festtaler.]

For det and­re er det et fak­tum at @delveien til­del­te til­tal­tes bil et spark i bak­dø­ren da den pas­ser­te. Det­te vit­ner hel­ler ikke om en skrekk­sla­gen syk­list med alvor­lig frykt.”

Så til sakens spørs­mål II, om hen­syns­løs kjøring:

Pos­ten gjel­der over­tre­del­se av veg­tra­fikk­lo­ven § 3 førs­te ledd om at enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være var­som og akt­på­gi­ven­de slik at det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke blir unø­dig for­styr­ret. Over­tre­del­sen av dette
akt­som­hets­kra­vet er straff­bart etter sam­me lov § 31 førs­te ledd.

Ret­ten fin­ner det over­ho­det ikke tvil­som at til­tal­te har opp­trådt i strid med akt­som­hets­kra­vet i veg­tra­fikk­lo­ven § 3. Ret­ten fin­ner der bevist at Jen­sen med sin bil pas­ser­te @delveien på syk­kel ufor­svar­lig nært i Vita­min­vei­en. Det­te under­byg­ges av at @delveien var i stand til å slå neven i taket på til­tal­tes bil ved passering.

Der­et­ter er til­tal­tes manøv­re­ring ved først å pres­se syk­lis­ten inn på syk­kel­sti­en og der­et­ter opp på for­tau­et, for så og kjø­re inn på for­tau­et selv, i den hen­sikt å hind­re syk­lis­tens vide­re ferd, kva­li­fi­sert ufor­svar­lig [min uth]. Til slutt har til­tal­te pas­sert @delveien for and­re gang i Kris­tof­fer Aamots gate i en ufor­svar­lig nær avstand. Det­te under­byg­ges av at @delveien kun­ne spar­ke i bilens bak­dør ved pas­se­ring. Slik pas­se­ring av en syk­list er ver­ken hen­syns­full eller aktpågivende.”

Den som ser video­en kan se at et hoved­pro­blem i hen­del­ses­for­lø­pet er at Oslo kom­mu­ne for­søm­mer vin­ter­ved­li­ke­hol­det. Syk­kel­fel­te­ne er ikke ryd­det for snø, og der­med i prak­sis  ubru­ke­lig. Video­en viser også tyde­lig at @delveien hol­der seg helt til høy­re i kjøre­fel­tet, tett på stri­pen som mar­ke­rer det ubru­ke­li­ge sykkelfeltet.

Om straffe­ut­må­lin­gen skri­ver retten:

På bak­grunn av den kva­li­fi­sert hen­syns­løse kjø­rin­gen til­tal­te utvis­te ved tre anled­nin­ger mot syk­list @delveien den 5. desem­ber 2012, slik den­ne er beskre­vet oven­for, er ret­ten kom­met til at boten fast­set­tes til kr 25 000. Ved fast­set­tel­sen av botens stør­rel­se har ret­ten tatt hen­syn til straffe­lo­ven § 27.”

Tar man hen­syn til at til­tal­te var arbeids­løs og lev­de på arbeids­løs­hets­trygd, er det­te en høy bot. På den annen siden had­de til­tal­te råd til å kjø­re Mercedes.

Tap av førerkort
Ret­ten viser til at det for­hold til­tal­te her er dom­felt for fant sted 5. desem­ber 2012. Han har ikke på noe tids­punkt etter det­te fått inn­dratt fører­kor­tet. I lys av taps­for­skrif­ten (for­skrift om tap av ret­ten til å føre motor­vogn m.v.) § 1–4 annet ledd er ret­ten kom­met til at til­tal­te ikke skal tape sin fører­rett nå.”

At til­tal­tes ver­ba­le utsagn i seg selv ikke kun­ne reg­nes som en reell draps­trus­sel har jeg ingen pro­ble­mer med. Men med en så kva­li­fi­sert hen­syns­løs kjø­ring bur­de han ha fått inn­dratt fører­kor­tet for gans­ke lang tid. Selv om man kan­skje ikke skul­le ta draps­trus­le­ne helt bok­sta­ve­lig, så frem­står til­tal­te med all mulig tyde­lig­het som en hen­syns­løs og far­lig sjå­før. Ret­ten kon­klu­de­rer med at kjø­rin­gen er kva­li­fi­sert hen­syns­løs, noe som bur­de være mer enn til­strek­ke­lig til å inn­dra fører­kor­tet. Sli­ke folk bør lukes ut av tra­fik­ken og hol­des ute av tra­fik­ken — lenge.

@delveien har len­ge syk­let med video­ka­me­ra, og er vel en av pio­neer­e­ne på det­te områ­det i Oslo. Han har doku­men­tert både hyg­ge­li­ge og mind­re hyg­ge­li­ge opp­le­vel­ser som syk­list i Oslo­tra­fik­ken. Had­de han ikke hatt video­ka­me­ra som fan­get hele hen­del­ses­for­lø­pet, vil­le det­te ikke ha blitt noen sak. Poli­ti­et er ikke sær­lig opp­tatt av å iva­re­ta syk­lis­ter i tra­fik­ken. Men i den­ne saken reis­te de i det mins­te tiltale.

Selv har jeg ennå ikke begynt å syk­le med video­ka­me­ra. Hjelm­ka­me­ra står på min ønske­lis­te til jul. Opp­ford­rin­gen må være at i alle fall når man kan doku­men­te­re, da bør man også anmel­de hen­syns­løse bilbøller.

Print Friendly, PDF & Email