Oslo svikter syklistene — igjen

Onsdag 20. november vedtok Oslo bystyre en reguleringsplan for området rundt C.J. Hambros plass. Bystyret oppsummerte det slik på Twitter:

«C. J. Hambros plass og tilliggende gater reguleres til forretning, kontor, kjøreveg, fortau, torg og parkeringsplasser.»

I bakhodet demrer det noe om at her skulle det være sykkeltraseer. Går vi inn i saksdokumentene, kan vi lese dette:

«Grensen og Kristian IV’s gate inngår i hovedsykkelveinettet. Det er i planforslaget ikke innarbeidet tiltak som ivaretar syklistene spesielt. Hvis sykkeltiltak skal innarbeides vil det gå på bekostning av fortausbredder og drosjeholdeplass/parkering/varelevering. I Gatebruksplanen vedtatt av bystyret 28.09.2011er Kristian IV’s gate mellom Rosenkrantz’ gate og Fredriks gate oppført med toveis biltrafikk og sykkeltrasé. Bymiljøetaten har imidlertid ikke igangsatt noe prosjekt for etablering av separate sykkelløsninger på strekningen i sitt arbeidsprogram.»

Continue reading Oslo svikter syklistene — igjen