Oslo svikter syklistene — igjen

Ons­dag 20. novem­ber ved­tok Oslo bysty­re en regu­le­rings­plan for områ­det rundt C.J. Ham­bros plass. Bysty­ret opp­sum­mer­te det slik på Twit­ter:

«C. J. Ham­bros plass og til­lig­gen­de gater regu­le­res til for­ret­ning, kon­tor, kjøre­veg, for­tau, torg og parkeringsplasser.»

I bak­ho­det dem­rer det noe om at her skul­le det være syk­kel­tra­se­er. Går vi inn i saks­do­ku­men­te­ne, kan vi lese dette:

«Gren­sen og Kris­ti­an IV’s gate inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det er i plan­for­sla­get ikke inn­ar­bei­det til­tak som iva­re­tar syk­lis­te­ne spe­si­elt. Hvis syk­kel­til­tak skal inn­ar­bei­des vil det gå på bekost­ning av for­taus­bred­der og drosjeholdeplass/parkering/varelevering. I Gate­bruks­pla­nen ved­tatt av bysty­ret 28.09.2011er Kris­ti­an IV’s gate mel­lom Rosen­krantz’ gate og Fred­riks gate opp­ført med toveis bil­tra­fikk og syk­kel­tra­sé. Bymiljø­eta­ten har imid­ler­tid ikke igang­satt noe pro­sjekt for etab­le­ring av sepa­ra­te syk­kel­løs­nin­ger på strek­nin­gen i sitt arbeidsprogram.»

Con­ti­nue read­ing Oslo svik­ter syk­lis­te­ne — igjen