Oslo svikter syklistene — igjen

Ons­dag 20. novem­ber ved­tok Oslo bysty­re en regu­le­rings­plan for områ­det rundt C.J. Ham­bros plass. Bysty­ret opp­sum­mer­te det slik på Twit­ter:

«C. J. Ham­bros plass og til­lig­gen­de gater regu­le­res til for­ret­ning, kon­tor, kjøre­veg, for­tau, torg og parkeringsplasser.»

I bak­ho­det dem­rer det noe om at her skul­le det være syk­kel­tra­se­er. Går vi inn i saks­do­ku­men­te­ne, kan vi lese dette:

«Gren­sen og Kris­ti­an IV’s gate inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det er i plan­for­sla­get ikke inn­ar­bei­det til­tak som iva­re­tar syk­lis­te­ne spe­si­elt. Hvis syk­kel­til­tak skal inn­ar­bei­des vil det gå på bekost­ning av for­taus­bred­der og drosjeholdeplass/parkering/varelevering. I Gate­bruks­pla­nen ved­tatt av bysty­ret 28.09.2011er Kris­ti­an IV’s gate mel­lom Rosen­krantz’ gate og Fred­riks gate opp­ført med toveis bil­tra­fikk og syk­kel­tra­sé. Bymiljø­eta­ten har imid­ler­tid ikke igang­satt noe pro­sjekt for etab­le­ring av sepa­ra­te syk­kel­løs­nin­ger på strek­nin­gen i sitt arbeidsprogram.»

Tenk: Det vil gå utover par­ke­ring om man leg­ger til ret­te for syk­kel! Poli­ti­ker­ne prio­ri­te­rer igjen par­ke­ring foran syk­lis­ter! Man har ved­tatt en hoved­syk­kel­vei­plan og en gate­bruks­plan som beg­ge sier at her skal det leg­ges til ret­te for syk­kel. Men når det kom­mer til prak­tisk poli­tikk i form av regu­le­rings­pla­ner, da svik­ter poli­ti­ker­ne syk­lis­te­ne – slik de har gjort så man­ge gan­ge før. Bymiljø­eta­ten har ikke igang­satt noe pro­sjekt for etab­le­ring av sepa­ra­te syk­kel­løs­nin­ger på strek­nin­gen i sitt arbeids­pro­gram. Pla­ner for syk­lis­ter er til pynt, det er ikke noe som poli­ti­ker­ne tar alvor­lig. De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. Polti­ker­nes ord er ikke noe verdt når de løper fra dem når det kom­mer til handling.

Nå skal Oslo i gang med å lage en ny syk­kel­stra­te­gi. Det er greit nok. Den gam­le hoved­syk­kel­vei­pla­nen har tiden løpt fra for len­ge siden. Skjønt den eksis­te­ren­de syk­kel­stra­te­gi­en for 2005–2015, som ble ved­tatt i 2004, er ikke så gal. Oslo mang­ler ikke pla­ner. Det er poli­tisk vil­je og gjen­nom­fø­rings­evne som mang­ler. Er det noe Oslo ikke tren­ger er det nok en plan som det ikke er vil­je til å gjen­nom­føre. Når poli­ti­ker­ne bare ser bort fra pla­ne­ne i gjen­nom­fø­rings­fa­sen, da er sli­ke pla­ner ikke noe verdt.

Som syk­list er det ikke mulig å ha til­lit til Sti­an Ber­ger Røs­land, Bård Fol­ke Fred­rik­sen, Guri Mel­by og res­ten av byrå­det, samt bystyre­fler­tal­let når de gang på gang set­ter ved­tat­te pla­ner til side og svik­ter syk­lis­te­ne når poli­tik­ken kom­mer til gjen­nom­fø­rings­fa­sen. Dere frem­står som bløff­ma­ke­re. Eier dere ikke skam, eller tror dere vel­ger­ne er så dum­me at dere ikke gjen­nom­skuer dere? Selv i hoved­syk­kel­vei­net­tet prio­ri­te­rer de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne par­ke­ring frem­for frem­kom­me­lig­hag og sik­ker­het for syklister.

Print Friendly, PDF & Email