Oslo svikter syklistene — igjen

Onsdag 20. november vedtok Oslo bystyre en reguleringsplan for området rundt C.J. Hambros plass. Bystyret oppsummerte det slik på Twitter:

«C. J. Hambros plass og tilliggende gater reguleres til forretning, kontor, kjøreveg, fortau, torg og parkeringsplasser.»

I bakhodet demrer det noe om at her skulle det være sykkeltraseer. Går vi inn i saksdokumentene, kan vi lese dette:

«Grensen og Kristian IV’s gate inngår i hovedsykkelveinettet. Det er i planforslaget ikke innarbeidet tiltak som ivaretar syklistene spesielt. Hvis sykkeltiltak skal innarbeides vil det gå på bekostning av fortausbredder og drosjeholdeplass/parkering/varelevering. I Gatebruksplanen vedtatt av bystyret 28.09.2011er Kristian IV’s gate mellom Rosenkrantz’ gate og Fredriks gate oppført med toveis biltrafikk og sykkeltrasé. Bymiljøetaten har imidlertid ikke igangsatt noe prosjekt for etablering av separate sykkelløsninger på strekningen i sitt arbeidsprogram.»

Tenk: Det vil gå utover parkering om man legger til rette for sykkel! Politikerne prioriterer igjen parkering foran syklister! Man har vedtatt en hovedsykkelveiplan og en gatebruksplan som begge sier at her skal det legges til rette for sykkel. Men når det kommer til praktisk politikk i form av reguleringsplaner, da svikter politikerne syklistene – slik de har gjort så mange gange før. Bymiljøetaten har ikke igangsatt noe prosjekt for etablering av separate sykkelløsninger på strekningen i sitt arbeidsprogram. Planer for syklister er til pynt, det er ikke noe som politikerne tar alvorlig. De reelle prioriteringene viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. Poltikernes ord er ikke noe verdt når de løper fra dem når det kommer til handling.

Nå skal Oslo i gang med å lage en ny sykkelstrategi. Det er greit nok. Den gamle hovedsykkelveiplanen har tiden løpt fra for lenge siden. Skjønt den eksisterende sykkelstrategien for 2005-2015, som ble vedtatt i 2004, er ikke så gal. Oslo mangler ikke planer. Det er politisk vilje og gjennomføringsevne som mangler. Er det noe Oslo ikke trenger er det nok en plan som det ikke er vilje til å gjennomføre. Når politikerne bare ser bort fra planene i gjennomføringsfasen, da er slike planer ikke noe verdt.

Som syklist er det ikke mulig å ha tillit til Stian Berger Røsland, Bård Folke Fredriksen, Guri Melby og resten av byrådet, samt bystyreflertallet når de gang på gang setter vedtatte planer til side og svikter syklistene når politikken kommer til gjennomføringsfasen. Dere fremstår som bløffmakere. Eier dere ikke skam, eller tror dere velgerne er så dumme at dere ikke gjennomskuer dere? Selv i hovedsykkelveinettet prioriterer de ansvarlige politikerne parkering fremfor fremkommelighag og sikkerhet for syklister.