Svar til Guri Melby

I går svar­te byråd Guri Mel­by på mitt inn­legg om “Hvor­dan kan Oslo bli en syk­kel­by”, under tit­te­len “Svar til en utål­mo­dig syk­list”. Hen­nes svar lig­ger på Venst­res nett­si­der. Jeg set­ter stor pris på at byrå­den tar seg tid til å sva­re på kri­tikk og til å del­ta i den offent­li­ge debat­ten om hvor­dan Oslo kan bli en god by for syklister.

Om jeg er så vel­dig utål­mo­dig, er jeg ikke så sik­ker på. Jeg flyt­tet til Oslo i 1977. Det var det sam­me året Oslo ved­tok den førs­te pla­nen for å byg­ge ut et hoved­syk­kel­vei­nett. Etter den skul­le hoved­syk­kel­vei­net­tet ha vært fer­dig i 1985. I de snart 37 åre­ne jeg har bodd i Oslo har vi hele tiden blitt lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le være fer­dig om ca fem år. Slik er det også i dag. 2018 synes å være gjel­de­ne mål for når det­te net­tet skal være fer­dig. Jeg mener at vi som syk­ler har vært meget tål­mo­di­ge, kan­skje for tål­mo­di­ge. Men man­ge av oss har nå mis­tet den tålmodigheten.

Det vil­le selv­sagt være helt uri­me­lig å hol­de Guri Mel­by ansvar­lig for mang­len­de gjen­nom­fø­ring av en plan i Oslo som ble ved­tatt før hun ble født, og som i føl­ge det opp­rin­ne­li­ge ved­ta­ket skul­le ha vært fer­dig før hun begyn­te på barne­sko­len i Ork­dal. Men det er en del av poli­ti­ker­nes skjeb­ne at de også hol­des ansvar­lig for å ret­te opp sine for­gjen­ge­res unnlatelsessynder.

Guri Mel­by skriver:

Nord­menn har i langt mind­re grad enn for eksem­pel dans­ker, sett på seg selv som syk­kel­folk. Poli­ti­ker­ne har his­to­risk sett ikke fore­tatt seg nok for å end­re på det­te. Byer er blitt byg­get for biler.”

Con­ti­nue read­ing Svar til Guri Mel­by