Oslo er “godt” i gang med å forsømme vintervedlikehold av sykkelfelt

Sykkelfelt WergelandsveienSå har vi fått en liten for­smak av vin­te­ren, og med den en for­smak av Oslo kom­mu­nes svik­ten­de vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­felt. Vin­ter­syk­ling er blitt en ny trend, kan vi lese. Sal­get av pigg­dekk til syk­kel har økt med 46% bare sis­te året, står det. Vi som syk­ler hele året vet at det ikke er noe pro­blem. Det som bidrar til å gjø­re det vans­ke­lig er Oslo kom­mu­nes dår­li­ge vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­felt og sykkelveier.

Hver høst lover Oslo bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold. Men de har i 36 år lovet oss et hoved­syk­kel­vei­nett, som i alle dis­se år skul­le vært fer­dig om “cir­ka fem år”. Det er med vin­ter­ved­li­ke­hol­det som med hoved­syk­kel­vei­net­tet: Det uteblir.

Der jeg van­lig­vis syk­ler mer­ker jeg ikke stor til dår­lig vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­felt, gans­ke enkelt for­di det ikke fin­nes noen syk­kel­felt der. Som de fles­te syk­lis­ter i Oslo er jeg hen­vist til å syk­le på vei­er uten noen form for til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, med mind­re jeg leg­ger ut på lan­ge omvei­er (og det gjør man selv­sagt ikke). De få bil­de­ne i det­te inn­leg­get er tatt i Wer­ge­lands­vei­en, mel­lom Park­vei­en og Fre­de­riks gate i Oslo sen­trum. Det er et sen­tralt og vik­tig syk­kel­felt. Vi ser at kjøre­fel­tet er ryd­det for snø, og for­tau­et er ryd­det for snø. Hvor­dan har man klart det? Ved å måke snø­en inn i syk­kel­fel­tet. Så langt etter snø­fal­let har jeg også syk­let i Geit­myrs­vei­en og Kier­schows gate, som beg­ge har syk­kel­felt — som har vært ful­le av snø.

Con­ti­nue read­ing Oslo er “godt” i gang med å for­søm­me vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­felt