Hva er galt med å bruke konsulenter?

Et typisk medie­opp­slag om kon­su­lent­bruk er det­te, fra nrk.no: “Helse­fore­ta­ke­ne bruk­te 912 mil­lio­ner på kon­su­len­ter”.  Tal­le­ne gjel­der helse­fore­ta­ke­ne Helse sør-øst, Helse vest, Helse Midt-Nor­ge og Helse nord Kost­na­de­ne har vært 6,3 mrd siden 2005, kan vi lese. Iføl­ge nett­si­de­ne til Helse Sør-Øst, som er det størs­te av helse­fore­ta­ke­ne, har de 75.000 ansat­te og et bud­sjett i 2013 68 mrd. Helse vest har et bud­sjett på 23,6 mrd, Helse Midt-Nor­ge ca 17 mrd (2012) og Helse Nord ca 14 mrd. Til sam­men er det ca 125 mrd. Kon­su­lent­bru­ken er alt­så ca 0,75% av bud­sjet­tet. Men vink­let på den måten gir det ikke like sto­re over­skrif­ter som 912 mil­lio­ner. Jour­na­lis­ter er ofte tallblinde.

Vi får som van­lig ikke noen nær­me­re rede­gjø­rel­se for hva man har brukt kon­su­len­ter til. Vi får tro at kon­su­len­te­ne fak­tisk har utført et arbeid som har vært nød­ven­dig. Alter­na­ti­vet vil­le ha vært å anset­te folk til å utfø­re dis­se opp­ga­ve­ne. I enk­le tall kos­ter en ansatt omtrent det dob­belte av hva ved­kom­men­de får i lønn. Om vi reg­ner med at kon­su­len­te­ne utfø­rer arbeid som kre­ver god fag­lig kom­pe­tan­se, er det ikke uri­me­lig å reg­ne med at de i alle fall vil­le hatt en lønn på ca 500.000, som gjer­ne vil gi en kost­nad på ca 1 mill pr års­verk. Man vil­le alt­så kun­ne ha fått drøyt 900 års­verk for de pen­ge­ne man har brukt på konsulenter.

Con­ti­nue read­ing Hva er galt med å bru­ke kon­su­len­ter?