Plateutgivelser for å unngå opphavsrett?

Man kan lese mye mer­ke­lig når media beve­ger seg inn på opp­havs­rett og lig­nen­de områ­der. Dess­ver­re er jour­na­lis­ter ofte sør­ge­lig uvi­ten­de om det­te, og resul­ta­tet blir der­et­ter. Det er litt for mye “pytt, pytt, ere så nøye a?” hold­ning. NRK mel­der at “The Beatles slip­per nye låter”. Over­skrif­ten er mis­vi­sen­de. Det er plate­sel­ska­pet Apple som slip­per eld­re inn­spil­lin­ger som ikke tid­li­ge­re har vært utgitt. Ver­ken låte­ne eller inn­spil­lin­ge­ne er nye. Men rik­tig tøve­te blir det når de skri­ver at plate­sel­ska­pe­ne gir ut inn­spil­lin­ge­ne for å unn­gå opp­havs­ret­ten.

Opp­havs­ret­ten varer i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. For musikk hvor John Len­non ale­ne er opp­havs­mann, betyr det at den varer ut 2050, og er fri fra 1. janu­ar 2051. Geor­ge Har­ri­sons musikk er fri fra 1. janu­ar 2072. Om vi for­ut­set­ter at Paul McCart­ney over­le­ver kom­men­de nytt­år, så vil hans musikk være ver­net minst fram til 1. janu­ar 2085. Skjønt i det direk­ti­vet som verne­ti­den er basert på, heter det at den varer 70 år etter opp­havs­man­nens død, mens man i norsk rett har knyt­tet det­te til utlø­pet av året. Så opp­havs­ret­ten til John Len­nons verk kan i alle fall ikke løpe ut før 8. desem­ber 2050.

Når det gjel­der ret­tig­he­te­ne til selve inn­spil­lin­gen, som er noe annet enn opp­havs­rett, har rege­len inn­til nylig vært at de er ver­net i 50 år etter utlø­pet av det år inn­spil­lin­ge­ne fant sted. Det sam­me gjel­der utøven­de kunst­ne­res ret­tig­he­ter (som i prak­sis gjer­ne er over­dratt til plate­sel­ska­pe­ne). Inn­spil­lin­ger gjort i 1962 eller tid­li­ge­re ble i utgangs­punk­tet fri fra 1. janu­ar 2013. Hvis inn­spil­lin­ge­ne ble offent­lig­gjort innen utlø­pet av den­ne 50-års fris­ten, løp det en ny frist, slik at de ikke ble fri før 50 år etter utlø­pet av utgivelsesåret.

Con­ti­nue read­ing Plate­ut­gi­vel­ser for å unn­gå opp­havs­rett?

Pinlig dårlig vintervedlikehold av sykkelfelt i Oslo

Vi har fått en for­smak på vin­te­ren, selv om det ser ut som om den fore­lø­pig bare har vært på en kort visit, har vi fått mer­ke at Oslo kom­mu­ne som van­lig har pla­ner om å sabo­te­re vin­ter­syk­lis­ter. Vi som syk­ler om vin­te­ren vet at det i utgangs­punk­tet er upro­ble­ma­tisk. Det som til tider gjør det vans­ke­lig, er Oslo kom­mu­nes sabo­te­ring av vin­ter­syk­ling.

Jeg send­te, nær­mest ritu­elt og uten tro på at det vil­le bety noe, en kla­ge via bymel­dings­tje­nes­ten om at syk­kel­fel­te­ne i Wer­ge­lands­vei­en var ful­le av snø, snø som var brøy­tet inn i syk­kel­fel­tet fra kjøre­fel­tet, slik at man kun­ne gi bed­re for­hold for bilis­te­ne. Bare til opp­lys­ning: Den­ne strek­nin­gen er en del av det såkal­te “hoved­syk­kel­vei­net­tet” i Oslo.

I dag fikk jeg svar fra Bymiljøetaten:

Bymiljø­eta­ten tak­ker for din hen­ven­del­se. Hoved­syk­kel­vei­net­tet skal brøy­tes og strøs. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne benyt­tes til snø­lag­ring. Les mer om brøy­ting og strø­ing på vår hjemmeside:

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/broyting_og_stroing/

Les det en gang til: “De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne benyt­tes til snø­lag­ring”.

På den nett­si­den de viser til, kan vi lese (om vi åpner under­si­den “Når brøy­ter vi”):

For­tau og gang­vei­er brøy­tes sam­men med kjøre­ba­nen. Hoved­syk­kel­vei­net­tet skal brøy­tes og strøs. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne benyt­tes til snølagring.”

De reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg  i det man gjør, ikke i det man sier. Vi vet at poli­ti­ker­nes ord ikke er mye verdt. Det er deres hand­lin­ger som tel­ler. Da trer prio­ri­te­rin­ge­ne tyde­lig fram: Poli­ti­ker­ne liker gjer­ne å snak­ke om syk­kel. Men i prak­tisk poli­tikk prio­ri­te­rer de bil. For ikke len­ge siden sat­te Oslos poli­ti­ke­re både ved­tatt plan for hoved­syk­kel­vei­nett og gate­bruks­plan til side for blant annet å sik­re par­ke­rings­plas­ser, da de ved­tok regu­le­rings­plan for C J Ham­bros plass.

Og kan prio­ri­te­rin­gen vises bed­re enn at man brøy­ter snø­en inn i syk­kel­felt for å gi bed­re kjøre­for­hold for bilister?

Con­ti­nue read­ing Pin­lig dår­lig vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­felt i Oslo