Pinlig dårlig vintervedlikehold av sykkelfelt i Oslo

Vi har fått en for­smak på vin­te­ren, selv om det ser ut som om den fore­lø­pig bare har vært på en kort visit, har vi fått mer­ke at Oslo kom­mu­ne som van­lig har pla­ner om å sabo­te­re vin­ter­syk­lis­ter. Vi som syk­ler om vin­te­ren vet at det i utgangs­punk­tet er upro­ble­ma­tisk. Det som til tider gjør det vans­ke­lig, er Oslo kom­mu­nes sabo­te­ring av vin­ter­syk­ling.

Jeg send­te, nær­mest ritu­elt og uten tro på at det vil­le bety noe, en kla­ge via bymel­dings­tje­nes­ten om at syk­kel­fel­te­ne i Wer­ge­lands­vei­en var ful­le av snø, snø som var brøy­tet inn i syk­kel­fel­tet fra kjøre­fel­tet, slik at man kun­ne gi bed­re for­hold for bilis­te­ne. Bare til opp­lys­ning: Den­ne strek­nin­gen er en del av det såkal­te “hoved­syk­kel­vei­net­tet” i Oslo.

I dag fikk jeg svar fra Bymiljøetaten:

Bymiljø­eta­ten tak­ker for din hen­ven­del­se. Hoved­syk­kel­vei­net­tet skal brøy­tes og strøs. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne benyt­tes til snø­lag­ring. Les mer om brøy­ting og strø­ing på vår hjemmeside:

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/broyting_og_stroing/

Les det en gang til: “De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne benyt­tes til snø­lag­ring”.

På den nett­si­den de viser til, kan vi lese (om vi åpner under­si­den “Når brøy­ter vi”):

For­tau og gang­vei­er brøy­tes sam­men med kjøre­ba­nen. Hoved­syk­kel­vei­net­tet skal brøy­tes og strøs. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne benyt­tes til snølagring.”

De reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg  i det man gjør, ikke i det man sier. Vi vet at poli­ti­ker­nes ord ikke er mye verdt. Det er deres hand­lin­ger som tel­ler. Da trer prio­ri­te­rin­ge­ne tyde­lig fram: Poli­ti­ker­ne liker gjer­ne å snak­ke om syk­kel. Men i prak­tisk poli­tikk prio­ri­te­rer de bil. For ikke len­ge siden sat­te Oslos poli­ti­ke­re både ved­tatt plan for hoved­syk­kel­vei­nett og gate­bruks­plan til side for blant annet å sik­re par­ke­rings­plas­ser, da de ved­tok regu­le­rings­plan for C J Ham­bros plass.

Og kan prio­ri­te­rin­gen vises bed­re enn at man brøy­ter snø­en inn i syk­kel­felt for å gi bed­re kjøre­for­hold for bilister?

Bymiljø­eta­ten viser til hoved­syk­kel­vei­net­tet. Noen poli­ti­ke­re og kan­skje byrå­kra­te­ne i Bymijø­eta­ten tror kan­skje at det fin­nes noe slik. Men vi som syk­ler vet at “hoved­syk­kel­vei­net­tet” er et poli­tisk bedrag som poli­ti­ker­ne har brukt til å hol­de syk­lis­te for narr i 36 år. Gjen­nom prak­sis viser Oslos poli­ti­ke­re at alt snakk om å sat­se på syk­kel er løgn, er løg er løgn.

Guri Mel­bys for­gjen­ger som byråd, parti­fel­le Ola Elve­stu­en, sa gjer­ne at den mang­len­de syk­kel­sat­sin­gen ikke sto på pen­ger. Det er nok pen­ger, men det er ikke fer­dig regu­ler­te pla­ner. Sagt på en annen måte: Tid­li­ge­re for­søm­mel­ser fra poli­ti­ker­ne. Og saken om C J Ham­bros plass viser at hel­ler ikke når det fore­tas regu­le­rin­ger, bryr poli­ti­ker­ne seg om syk­lis­ter. Men når det like­vel bare står på pen­ger, da er det visst ikke pen­ger likevel.

Dere tren­ger ingen regu­le­rings­pla­ner for å ved­li­ke­hol­de de alt for få syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som fak­tisk fin­nes i den­ne byen, Guri Mel­by. Det står på pen­ger, men først og fremst står det på poli­tisk vil­je. Og det er den poli­tis­ke vil­jen som fort­satt mangler.

Vi ble lovet bed­ring av vin­ter­ved­li­ke­hold sist vin­ter, men det skjed­de ikke. I år har vi igjen blitt lovet bed­ring. Men i prak­sis prio­ri­te­rer poli­ti­ker­ne bilis­ter og sabo­te­rer syk­lis­te­ne. Sti­an Ber­ger Røs­land og Guri Mel­by: Synes dere ikke at det­te er fryk­te­lig pin­lig? Skam­mer dere dere ikke? Eller er dere to bekref­tel­ser på utsag­net om at “en poli­ti­ker er en som er så tykk­hud­et at han/hun kla­rer å stå opp­reist uten å ha rygg­rad”?

Print Friendly, PDF & Email