Plateutgivelser for å unngå opphavsrett?

Man kan lese mye merkelig når media beveger seg inn på opphavsrett og lignende områder. Dessverre er journalister ofte sørgelig uvitende om dette, og resultatet blir deretter. Det er litt for mye “pytt, pytt, ere så nøye a?” holdning. NRK melder at “The Beatles slipper nye låter”. Overskriften er misvisende. Det er plateselskapet Apple som slipper eldre innspillinger som ikke tidligere har vært utgitt. Verken låtene eller innspillingene er nye. Men riktig tøvete blir det når de skriver at plateselskapene gir ut innspillingene for å unngå opphavsretten.

Opphavsretten varer i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. For musikk hvor John Lennon alene er opphavsmann, betyr det at den varer ut 2050, og er fri fra 1. januar 2051. George Harrisons musikk er fri fra 1. januar 2072. Om vi forutsetter at Paul McCartney overlever kommende nyttår, så vil hans musikk være vernet minst fram til 1. januar 2085. Skjønt i det direktivet som vernetiden er basert på, heter det at den varer 70 år etter opphavsmannens død, mens man i norsk rett har knyttet dette til utløpet av året. Så opphavsretten til John Lennons verk kan i alle fall ikke løpe ut før 8. desember 2050.

Når det gjelder rettighetene til selve innspillingen, som er noe annet enn opphavsrett, har regelen inntil nylig vært at de er vernet i 50 år etter utløpet av det år innspillingene fant sted. Det samme gjelder utøvende kunstneres rettigheter (som i praksis gjerne er overdratt til plateselskapene). Innspillinger gjort i 1962 eller tidligere ble i utgangspunktet fri fra 1. januar 2013. Hvis innspillingene ble offentliggjort innen utløpet av denne 50-års fristen, løp det en ny frist, slik at de ikke ble fri før 50 år etter utløpet av utgivelsesåret.

Dette ble endret med direktiv 2011/77/EU. Endringen har jeg omtalt her. Fortsatt gjelder fristen på 50 år fra fremføring eller innspilling. Derfor må plateselskapene nå få ut det de har i sine arkiver for å hindre at vernetid for innspilling og fremføring løper ut. Det som var spilt inn i 1963 må ut i løpet av 2013. Men etter at de er utgitt, løper det etter dette direktivet en 70-årsfrist. Dette direktivet skulle alle EU-land ha implementert innen 1. november 2013. For utenforlandet Norge er det en litt mer omstendelig prosess, så hos oss er dette ennå ikke innført.

Etter dette direktivet vil innspillinger som var vernet pr. 30. oktober 2011 være vernet etter de nye reglene. Musikk som ble utgitt i 1962 eller etter 30. oktober 1961 om vi holder oss til dato og ikke årsslutt, er ikke fri og vil ikke bli fri før tidligst 70 år etter at de ble utgitt. Muligens har det vært et lite tidsvindu fra 2011 til omtrent i dag, hvor man har kunnet gi ut noe av det som var utgitt i 1962, men ikke nå lenger.

Når plateselskapene nå tømmer arkivene og gir ut det som måtte finnes der, så får de vern i 70 nye år fra utgivelsestidspunktet. Men går det mer enn 50 år fra innspilling uten at de utgis, da er de fri. (Men i praksis betyr det at man må ha tilgang til det som ligger i plateselskapenes arkiver om man vil gi det ut. Selv om vernetiden skulle ha løpt ut, vil man ikke ha noe krav på å få innspillingene utlevert fra plateselskapene.) Derfor vil vi nok i de nærmeste årene se at mange tidligere ikke utgitte innspillinger fra 60-tallet kommer på Omslagmarkedet. Men de kommer ikke på markedet fordi plateselskapene vil unngå opphavsretten. De kommer på markede fordi plateselskapene vil forhindre at vernetiden løper ut, hvilket er noe helt annet.

For de som måtte innse at det kan være greit å kunne litt om dette feltet, f.eks. før de skriver om det, er jeg ubskjeden notk til å anbefale min bok Opphavsrett for begynnere.