Plateutgivelser for å unngå opphavsrett?

Man kan lese mye mer­ke­lig når media beve­ger seg inn på opp­havs­rett og lig­nen­de områ­der. Dess­ver­re er jour­na­lis­ter ofte sør­ge­lig uvi­ten­de om det­te, og resul­ta­tet blir der­et­ter. Det er litt for mye “pytt, pytt, ere så nøye a?” hold­ning. NRK mel­der at “The Beatles slip­per nye låter”. Over­skrif­ten er mis­vi­sen­de. Det er plate­sel­ska­pet Apple som slip­per eld­re inn­spil­lin­ger som ikke tid­li­ge­re har vært utgitt. Ver­ken låte­ne eller inn­spil­lin­ge­ne er nye. Men rik­tig tøve­te blir det når de skri­ver at plate­sel­ska­pe­ne gir ut inn­spil­lin­ge­ne for å unn­gå opp­havs­ret­ten.

Opp­havs­ret­ten varer i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. For musikk hvor John Len­non ale­ne er opp­havs­mann, betyr det at den varer ut 2050, og er fri fra 1. janu­ar 2051. Geor­ge Har­ri­sons musikk er fri fra 1. janu­ar 2072. Om vi for­ut­set­ter at Paul McCart­ney over­le­ver kom­men­de nytt­år, så vil hans musikk være ver­net minst fram til 1. janu­ar 2085. Skjønt i det direk­ti­vet som verne­ti­den er basert på, heter det at den varer 70 år etter opp­havs­man­nens død, mens man i norsk rett har knyt­tet det­te til utlø­pet av året. Så opp­havs­ret­ten til John Len­nons verk kan i alle fall ikke løpe ut før 8. desem­ber 2050.

Når det gjel­der ret­tig­he­te­ne til selve inn­spil­lin­gen, som er noe annet enn opp­havs­rett, har rege­len inn­til nylig vært at de er ver­net i 50 år etter utlø­pet av det år inn­spil­lin­ge­ne fant sted. Det sam­me gjel­der utøven­de kunst­ne­res ret­tig­he­ter (som i prak­sis gjer­ne er over­dratt til plate­sel­ska­pe­ne). Inn­spil­lin­ger gjort i 1962 eller tid­li­ge­re ble i utgangs­punk­tet fri fra 1. janu­ar 2013. Hvis inn­spil­lin­ge­ne ble offent­lig­gjort innen utlø­pet av den­ne 50-års fris­ten, løp det en ny frist, slik at de ikke ble fri før 50 år etter utlø­pet av utgivelsesåret.

Det­te ble end­ret med direk­tiv 2011/77/EU. End­rin­gen har jeg omtalt her. Fort­satt gjel­der fris­ten på 50 år fra frem­fø­ring eller inn­spil­ling. Der­for må plate­sel­ska­pe­ne nå få ut det de har i sine arki­ver for å hind­re at verne­tid for inn­spil­ling og frem­fø­ring løper ut. Det som var spilt inn i 1963 må ut i løpet av 2013. Men etter at de er utgitt, løper det etter det­te direk­ti­vet en 70-års­frist. Det­te direk­ti­vet skul­le alle EU-land ha imple­men­tert innen 1. novem­ber 2013. For uten­for­lan­det Nor­ge er det en litt mer omsten­de­lig pro­sess, så hos oss er det­te ennå ikke innført.

Etter det­te direk­ti­vet vil inn­spil­lin­ger som var ver­net pr. 30. okto­ber 2011 være ver­net etter de nye reg­le­ne. Musikk som ble utgitt i 1962 eller etter 30. okto­ber 1961 om vi hol­der oss til dato og ikke års­slutt, er ikke fri og vil ikke bli fri før tid­ligst 70 år etter at de ble utgitt. Muli­gens har det vært et lite tids­vin­du fra 2011 til omtrent i dag, hvor man har kun­net gi ut noe av det som var utgitt i 1962, men ikke nå lenger.

Når plate­sel­ska­pe­ne nå tøm­mer arki­ve­ne og gir ut det som måt­te fin­nes der, så får de vern i 70 nye år fra utgi­vel­ses­tids­punk­tet. Men går det mer enn 50 år fra inn­spil­ling uten at de utgis, da er de fri. (Men i prak­sis betyr det at man må ha til­gang til det som lig­ger i plate­sel­ska­pe­nes arki­ver om man vil gi det ut. Selv om verne­ti­den skul­le ha løpt ut, vil man ikke ha noe krav på å få inn­spil­lin­ge­ne utle­vert fra plate­sel­ska­pe­ne.) Der­for vil vi nok i de nær­mes­te åre­ne se at man­ge tid­li­ge­re ikke utgit­te inn­spil­lin­ger fra 60-tal­let kom­mer på Omslagmar­ke­det. Men de kom­mer ikke på mar­ke­det for­di plate­sel­ska­pe­ne vil unn­gå opp­havs­ret­ten. De kom­mer på mar­ke­de for­di plate­sel­ska­pe­ne vil for­hind­re at verne­ti­den løper ut, hvil­ket er noe helt annet.

For de som måt­te inn­se at det kan være greit å kun­ne litt om det­te fel­tet, f.eks. før de skri­ver om det, er jeg ubskje­den notk til å anbe­fa­le min bok Opp­havs­rett for begyn­ne­re.

 

Print Friendly, PDF & Email