Midtdelere gjør veier farlige for syklister!

NAF og Trygg Tra­fikk kre­ver midt­de­le­re på vei­er med gjen­nom­snitts­tra­fikk (ÅDT) på 4.000 biler pr døgn, skri­ver Aften­pos­ten. At NAF først og fremst ten­ker på biler, er ikke sær­lig over­ras­ken­de, selv om de i de sene­re år har for­søkt å frem­stå som en orga­ni­sa­sjon som ikke bare er ensi­dig opp­tatt av bilis­ter, i alle fall når orga­ni­sa­sjo­nen pre­sen­te­rer seg over­for syk­lis­ter. Trygg Tra­fikk later som om de er noe annet enn en bilist­or­ga­ni­sa­sjon. Men rea­li­te­ten er at de er opp­tatt av å leg­ge for­hold til ret­te for bilis­ter, og ellers har som hoved­bud­skap at and­re tra­fi­kan­ter må pas­se seg for biler. Jeg tror ikke at syk­lis­ter noen gang har opp­levd Trygg Tra­fikk som en orga­ni­sa­sjon som iva­re­tar deres interesser.

Når de nå kre­ver midt­del­tre på vei­er med gans­ke lite tra­fikk, viser NAF, Trygg Tra­fikk og Aften­pos­ten som gir saken så stor plass, sine san­ne jeg: Hoved­bud­ska­pet er at vei­er er til for biler og bare biler, og at vei­en skal utfor­mes for det­te uten å ta hen­syn til andre.

Når det lages midt­de­le­re blir det to gans­ke sma­le kjøre­felt uten mulig­het for forbi­kjø­ring. Det betyr i prak­sis at det ikke er plass til å fore­ta en for­svar­lig forbi­kjø­ring av syk­lis­ter. Resul­ta­tet er at bilis­ter pres­se seg for­bi og kjø­rer alt for nær syk­lis­te­ne og nær­mest pres­ser dem ut av vei­en. Bare eta­ter og orga­ni­sa­sjo­ner som ikke bryr seg om syk­lis­ter kan fin­ne på å kom­me med sli­ke for­slag og byg­ge vei­er på en slik måte.

Con­ti­nue read­ing Midt­de­le­re gjør vei­er far­li­ge for syk­lis­ter!