Dom fra EU-domstolen: Dedikert metasøk i databaser krenker databaseretten — interessant for annonsetjenester

EU-dom­sto­len avsa 19. desem­ber 2013, Case C?202/12 en dom om søke­mo­to­rer som fore­tar meta­søk i and­re data­ba­ser på net­tet. Data­base­di­rek­ti­vet gir den som har fore­tatt en vesent­lig inves­te­ring i å sam­le inn, kon­trol­le­re og pre­sen­te­re data en ene­rett til av hele eller vesent­li­ge deler av data­ba­sen, og til gjen­bruk av hele eller vesent­li­ge deler av inn­hol­de. Gjen­tat­te og sys­te­ma­tis­ke uttrekk og gjen­bruk av mind­re deler av en data­base like­stil­les med uttrekk og gjen­bruk av en vesent­lig del av databasen.

Den neder­lands­ke annonse­tje­nes­ten for brukt­bi­ler, www.autotrack.nl inne­holdt lis­ter over 190.000 til 200.000 brukt­bi­ler. Av dis­se fan­tes omtrent 40.000 biler bare hos www.autotrack.nl, mens de øvri­ge også kun­ne fin­nes på and­re annonse­tje­nes­ter.  Ved hjelp et søke­skje­ma kun­ne man søke etter brukt­bi­ler som til­freds­stil­te nær­me­re angit­te kriterier.

Sel­ska­pet Inn­oweb drev tje­nes­ten www.gaspedaal.nl. Det­te var en meta­søke­tje­nes­te laget for søk etter brukt­bi­ler. Den­ne “over­sat­te” søke­kri­te­ri­er fra sitt eget søke­skje­ma til søke­skje­ma­ene for en rek­ke and­re søke­tje­nes­ter, her­under www.autotrack.nl. På den­ne måten kun­ne bru­ker­ne av www.gaspedaal.nl søke gjen­nom en rek­ke uli­ke annonse/søketjenester for brukt­bil. Totalt søk­te de gjen­nom ca 300.000 annon­ser. Det kom dag­lig ca 100.000 søk til Auto­track via GasPedaal.

Con­ti­nue read­ing Dom fra EU-dom­sto­len: Dedi­kert meta­søk i data­ba­ser kren­ker data­base­ret­ten — inter­es­sant for annonse­tje­nes­ter