Dom fra EU-domstolen: Dedikert metasøk i databaser krenker databaseretten — interessant for annonsetjenester

EU-dom­sto­len avsa 19. desem­ber 2013, Case C?202/12 en dom om søke­mo­to­rer som fore­tar meta­søk i and­re data­ba­ser på net­tet. Data­base­di­rek­ti­vet gir den som har fore­tatt en vesent­lig inves­te­ring i å sam­le inn, kon­trol­le­re og pre­sen­te­re data en ene­rett til av hele eller vesent­li­ge deler av data­ba­sen, og til gjen­bruk av hele eller vesent­li­ge deler av inn­hol­de. Gjen­tat­te og sys­te­ma­tis­ke uttrekk og gjen­bruk av mind­re deler av en data­base like­stil­les med uttrekk og gjen­bruk av en vesent­lig del av databasen.

Den neder­lands­ke annonse­tje­nes­ten for brukt­bi­ler, www.autotrack.nl inne­holdt lis­ter over 190.000 til 200.000 brukt­bi­ler. Av dis­se fan­tes omtrent 40.000 biler bare hos www.autotrack.nl, mens de øvri­ge også kun­ne fin­nes på and­re annonse­tje­nes­ter.  Ved hjelp et søke­skje­ma kun­ne man søke etter brukt­bi­ler som til­freds­stil­te nær­me­re angit­te kriterier.

Sel­ska­pet Inn­oweb drev tje­nes­ten www.gaspedaal.nl. Det­te var en meta­søke­tje­nes­te laget for søk etter brukt­bi­ler. Den­ne “over­sat­te” søke­kri­te­ri­er fra sitt eget søke­skje­ma til søke­skje­ma­ene for en rek­ke and­re søke­tje­nes­ter, her­under www.autotrack.nl. På den­ne måten kun­ne bru­ker­ne av www.gaspedaal.nl søke gjen­nom en rek­ke uli­ke annonse/søketjenester for brukt­bil. Totalt søk­te de gjen­nom ca 300.000 annon­ser. Det kom dag­lig ca 100.000 søk til Auto­track via GasPedaal.

Den neder­lands­ke dom­sto­len send­te ni spørs­mål til EU-domstolen:

1). Skal artik­kel 7(1) i data­base­di­rek­ti­vet [96/9] tol­kes slik at hele eller en vesent­lig del av inn­hol­det i en data­base som er gjort til­gjen­ge­lig on-line er gjen­brukt (gjort til­gjen­ge­lig) av en tredje­part når den­ne tredje­par­ten gjør det mulig for pub­li­kum å søke i hele inn­hol­det i dta­ba­sen eller en vesent­lig del av den­ne i sann­tid, ved hjelp av en meta­søke­tje­nes­te til­budt av den­ne tredje­par­ten, slik at søke­ar­gu­men­ter fra bru­ke­ren i “over­satt” form sen­des til den søke­tje­nes­ten på det nett­sted hvor data­ba­sen er tilgjengelig?

2). Hvis nei, blir situa­sjo­nen for­skjel­lig der­som tredje­par­ten sen­der eller pre­sen­te­rer bare en liten del av inn­hol­det i for­ma­tet for eget nett­sted (søke­tje­nes­te).

3). Er det rele­vant for spørs­mål 1 og 2 om tredje­par­ten fore­tar sin virk­som­het kon­ti­nu­er­lig og, ved hjelp av sin søke­tje­nes­te, dag­lig sva­rer på 100.000 søk fra bru­ke­re i “over­satt” form og gjør resul­ta­tet til­gjen­ge­lig for man­ge brukere?

4). Skal artik­kel 7(5) i data­base­direik­ti­vet [96/9] tol­kes slik at gjen­tatt og sys­te­ma­tisk gjen­bruk av uve­sent­li­ge deler av data­ba­sen som er i kon­flikt med nor­mal utnyt­tel­se eller uri­me­lig går ut over data­base­inne­ha­ve­rens legi­ti­me inter­es­ser er ulov­lig, eller er det til­strek­ke­lig at det er gjen­tatt eller sys­te­ma­tisk gjenbruk?

5). Hvis kra­vet er gjen­tatt og sys­te­mat­sik gjenbruk,

a). Hva betyr “sys­te­ma­tisk”?
b). Er gjen­bruk “sys­te­ma­tisk” når man bru­ker et auto­ma­ti­sert system?
c). Er det rele­vant at den dedi­ker­te meta­søke­tje­nes­ten er brukt som beskre­vet ovenfor?

6). Skal artik­kel 7(5) i data­base­direik­ti­vet [96/9] tol­kes slik at for­bu­det i den­ne ikke kom­mer til anven­del­se hvis en tredje­part gjen­tatt gjør til­gjen­ge­lig for indi­vi­du­el­le bru­ke­re en søke­te­jens­te til­hø­ren­de den­ne tredje­part og bare en uve­sent­lig del av data­ba­sen gjø­res til­gjen­ge­lig som svar på hvert søk?

7). Hvis så, kom­mer det også til anve­nel­se hvis den kumu­ler­te effek­ten av gjen­tatt gjen­bruk av dis­se uve­sent­li­ge deler sam­let sett utgjør en vesent­lig del?

8). Skal artik­kel 7(5) i data­base­direik­ti­vet [96/9] tol­kes slik at hand­lin­ger som ikke har blitt god­tatt og som er slik at den kumu­la­ti­ve effek­ten av gjen­bruk er at hele eller en vesent­lig del av en beskyt­tet data­base gjø­res til­gjen­ge­lig for all­men­he­ten, er kra­vet til­freds­stilt, eller må det også kre­ves og bevi­ses at hand­lin­gen er i kon­flikt med nor­mal utnyt­tel­se av data­ba­sen, eller på uri­me­lig­måte ska­der data­base­inne­ha­ve­rens legi­ti­me interesser?

9). Kan det antas at data­base­inne­ha­ve­rens inves­te­rin­ger er vesent­lig skal­det ved den oven­for­nevn­te adferd?

[Det­te er en litt hast­verks­pre­get over­set­tel­se fra min side. Les selve dom­men (engelsk ori­gi­nal) for bed­re presisjon.]

Ret­ten vel­ger å vur­de­re spørs­må­le­ne 1 til 3 sam­let, og opp­sum­me­rer det i argu­ment 23 slik at det er et spørs­mål om hvor­vidt en dedi­kert meta­søke­tje­nes­te som nen­vt, gjen­bru­ker hele eller en vesent­lig del av databasen.

I argu­ment 24 under­stre­kes det at man må skil­le mel­lom en dedi­kert meta­søke­tje­nes­te som i den­ne saken, og gene­rel­le søke­tje­nes­ter som ved hjelp av søkero­bo­ter gene­relt indek­se­rer inn­hold på net­tet (som Goog­le og Yahoo, som er nevnt i saken). Meta­tje­nes­ten i den aktu­el­le saken had­de ikke en egen søkero­bot som skan­net and­re nett­si­der, men gjor­de bruk av søke­tje­nes­ter på and­re nettsteder.

I argu­ment 26 frem­hol­des at en dedi­kert søke­tje­nes­te som i den­ne saken gir noen av de sam­me for­de­le­ne man får ved å søke direk­te i de and­re data­ba­se­ne, ved at man ved hjelp av fle­re søke­felt kun­ne mål­ret­te søket ut fra uli­ke kri­te­ri­er som søket skul­le til­freds­stil­le. Restul­ta­tet ble pre­sen­tert i ran­gert form. I argu­ment 27 under­stre­kes det førs­te spørs­må­let gjel­der et til­bud til all­men­he­ten, gjen­nom den dedi­ker­te meta­søke­tje­nes­ten, å søke hele eller vesent­li­ge deler av inn­hol­det i en data­base i sanntid.

Ope­ra­tø­rens hand­lin­ger skjer før noen gjør bruk av tje­nes­ten for å fore­ta idi­vi­du­el­le søk. Den­ne består i å gjø­re den dedi­ker­te meta­søke­tje­nes­ten til­gjen­ge­lig for å “over­set­te” og videre­sen­de søk.

I argu­ment 33 viser dom­sto­len til at det i ord­ly­den i artik­kel 7(2)(b) heter at ‘re-uti­liza­tion‘ shall mean any form of making avai­lab­le to the pub­lic’, og at lov­gi­ver har gitt uttryk­ket en vid betyd­ning. I argu­ment 36 opp­sum­me­res det slik:

To that end, the pro­tec­tion offe­red by the sui gene­ris right under Direc­ti­ve 96/9 is inten­ded to ensure that the per­son who has taken the ini­tia­ti­ve and assu­med the risk of making a sub­stan­ti­al invest­ment in terms of human, tech­ni­cal and/or finan­ci­al resources in the set­ting up and ope­ra­tion of a data­base rece­i­ves a return on his invest­ment by pro­tec­ting him against the unaut­horised appro­pria­tion of the results of that invest­ment (see The Bri­tish Hor­se­racing Board and Others, para­graphs 32 and 46; Fix­tu­res Mar­ke­ting, para­graph 35; and Direct­me­dia Pub­lish­ing, para­graph 33).”

Dom­sto­len fort­set­ter i argu­ment 37:

In the light of that pur­pose, the con­cept of ‘re-uti­li­sa­tion’ as used in Article 7 of Direc­ti­ve 96/9 must be con­s­trued as refer­ring to any act of making avai­lab­le to the pub­lic, wit­hout the con­sent of the data­base maker, the results of his invest­ment, thus depri­ving him of reve­nue which should have enab­led him to redeem the cost of the invest­ment (…) ‘Re-uti­li­sa­tion’ accor­ding­ly refers to any unaut­horised act of dis­tri­bu­tion to the pub­lic of the con­tents of a pro­tected data­base or a sub­stan­ti­al part of such con­tents (…) The natu­re and form of the process used are of no rele­van­ce in this respect.”

Det pekes på at bru­ke­ren ikke vil ha behov for å gjø­re bruk av data­base­til­by­der­nes egne søke­tje­nes­ter. Vide­re at meta­søke­tje­nes­ter vil gjø­re at de som annon­se­rer vil kun­ne kom­me til at det er til­strek­ke­lig å annon­se­re i en tje­nes­te, siden de like­vel blir pluk­ket opp av meta­tje­nes­ter, og på den måten bidra til å redu­se­re inntekten.

Ret­ten kon­klu­de­rer med at det å til­by en slik meta­tje­nes­te er å gjø­re inn­hol­det i de data­ba­ser som søkes til­gjen­ge­lig, og skri­ver i argu­ment 50:

It follows from the for­ego­ing con­si­de­ra­tions that the act on the part of the ope­ra­tor of making avai­lab­le on the Inter­net a dedi­cated meta search engi­ne such as that at issue in the main proce­e­dings, into which it is inten­ded that end users will key in que­ries for ‘trans­la­tion’ into the search engi­ne of a pro­tected data­base, con­sti­tu­tes ‘making avai­lab­le’ the con­tents of that data­base for the pur­po­ses of Article 7(2)(b) of Direc­ti­ve 96/9.”

I argu­ment 51 kon­klu­de­rer de med at til­gjenge­lig­gjø­rin­gen er for all­men­he­ten når tje­nes­ten er til­gjen­ge­lig for alle:

That ‘making avai­lab­le’ is for ‘the pub­lic’, sin­ce anyone at all can use a dedi­cated meta search engi­ne and the num­ber of per­sons thus targe­ted is inde­ter­mi­na­te, the ques­tion of how many per­sons actual­ly use the dedi­cated meta engi­ne being a sepa­ra­te issue.”

Ut fra det­te kon­klu­de­rer dom­sto­len med at det fore­lig­ger gjenbruk.

I argu­ment 53 kon­klu­de­rer dom­sto­len med at når man kan søke i hele eller vesent­li­ge deler av basen, må det være gjen­bruk av en vesent­lig del av basen. Antall svar man får ved søket er irrelevant.

” That re-uti­li­sa­tion invol­ves a sub­stan­ti­al part of the con­tents of the data­base con­cerned, if not the enti­re con­tents, sin­ce a dedi­cated meta search engi­ne such as that at issue in the main proce­e­dings makes it pos­sib­le to search the enti­re con­tents of that data­base, like a que­ry ente­red direct­ly in that database’s search engi­ne. Accor­ding­ly, the num­ber of results actual­ly found and dis­play­ed for eve­ry que­ry key­ed into the dedi­cated search engi­ne is irre­le­vant. As the Euro­pean Com­mis­sion observed, the fact that, on the basis of the search cri­te­ria spec­i­fied by the end user, only part of the data­base is actual­ly con­sulted and dis­play­ed in no way detracts from the fact that the enti­re data­base is made avai­lab­le to that end user, as was pointed out in para­graphs 39 and 40 above.”

Etter å ha besvart spørs­må­le­ne 1 til 3, kom­mer dom­sto­len til at det ikke er nød­ven­dig å besva­re spørs­må­le­ne 4 til 9. Dom­sto­len kon­klu­de­rer slik:

Article 7(1) of Direc­ti­ve 96/9/EC of the Euro­pean Par­lia­ment and of the Coun­cil of 11 March 1996 on the legal pro­tec­tion of data­ba­ses must be inter­preted as meaning that an ope­ra­tor who makes avai­lab­le on the Inter­net a dedi­cated meta search engi­ne such as that at issue in the main proce­e­dings re-uti­li­ses the whole or a sub­stan­ti­al part of the con­tents of a data­base pro­tected under Article 7, whe­re that dedi­cated meta engine:

–        pro­vi­des the end user with a search form which essenti­al­ly offers the same ran­ge of func­tio­na­li­ty as the search form on the data­base site;

–        ‘trans­la­tes’ que­ries from end users into the search engi­ne for the data­base site ‘in real time’, so that all the infor­ma­tion on that data­base is sear­ched through; and

–        pre­sents the results to the end user using the for­mat of its web­si­te, grou­ping dup­li­ca­tions together into a sing­le block item but in an order that reflects cri­te­ria com­pa­rab­le to those used by the search engi­ne of the data­base site con­cerned for pre­sen­ting results.”

Print Friendly, PDF & Email