Ingvild Tennfjord: Skål!

9788248913405Ing­vild Tenn­fjord har skre­vet en vin­bok som skil­ler seg fra det mes­te jeg har lest innen den­ne sjan­ge­ren. Det­te er boken hun let­te etter da hun bestem­te seg for å lære om vin, en bok hun ikke fant. Å skri­ve den boken man gjer­ne vil­le ha lest den gang man star­tet, er ofte et godt utgangs­punkt for en god bok.

Hun for­tel­ler om hvor­dan hun søk­te sti­pend for å bli “ver­dens bes­te vin­jour­na­list”, og om hva slags reak­sjo­ner det­te skap­te blant de etab­ler­te i et norsk vin­mil­jø. At hun er kvin­ne som yppet seg i et sik­kert gans­ke manns­do­mi­nert mil­jø, gjor­de det sik­kert ikke let­te­re for henne.

Det­te er ikke en bok av typen “en vin­eks­pert for­tel­ler det alt du bør vite om vin”. Ing­vild Tenn­fjord tar oss med på en rei­se. Det er hen­nes rei­se på vei­en mot å bli en vin­kjen­ner. Vi får være med på opp- og ned­tu­rer. Den er ujå­le­te og vel­dig lite belæ­ren­de. Å beskri­ve en lærings­pro­sess er ofte et godt peda­go­gisk grep, i alle fall så len­ge det ikke bare blir en selv­skry­ten­de his­to­rie om egen suk­sess — noe vi hel­dig­vis ikke får den­ne gangen.

Con­ti­nue read­ing Ing­vild Tenn­fjord: Skål!