Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport

Foto: Alex­an­der Otte­sen , Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion 2.0 Gene­ric.

Det er nå ca 37 år siden Oslo førs­te gang ved­tok å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett. Det er ca 29 år siden det skul­le vært fer­dig etter de opp­rin­ne­li­ge pla­ne­ne. Fort­satt har vi det ikke. Hva er den vik­tigs­te grun­nen til at vi fort­satt ikke har fått det vi har blitt lovet i 37 år? Den vik­tigs­te grun­nen heter Oslo Høy­re.

Fra 1986 til i dag har det, men unn­tak av de fem åre­ne fra 1992 til 1997, vært Høyre­do­mi­ner­te byråd i Oslo. Så det mes­te som har blitt gjort og det som ikke har blitt gjort i byen er det Høy­re som har ansva­ret for. Oslo fikk byråds­mo­del­len i 1986, et år etter at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le ha vært fer­dig. Men Høy­re domi­ner­te Oslo­po­li­tik­ken og had­de ord­fø­re­ren også i hele peri­oden fra hoved­syk­kel­vei­net­tet ble ved­tatt til det ble par­la­men­ta­risk sty­re med byråd i Oslo.

Sla­get om The­rese­gate illust­re­rer hvor­dan Høy­re svik­ter og hvor­for pla­ner ikke gjennomføres.

Con­ti­nue read­ing Bilist­par­ti­et Høy­re står i vei­en for syk­lis­ter og kol­lek­tiv­trans­port

Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Sve­ri­ges Tele­vi­sjon har tatt en frekk en: De har gjort kjent at der­som man bru­ker hashtag #mittos14, gir man dem til­la­tel­se til å pub­li­se­re blant annet bil­der. Slik har SVT for­mu­lert sine vil­kår:

För bil­der skick­a­de till SVT, eller dela­de enligt ovan för pub­li­ce­ring, så är vill­ko­ren för nyttjande:

Att du själv måste ha de full­stän­di­ga rät­tig­he­ter­na till bil­der­na, det vill säga att det är du som är foto­gra­fen och bil­der­na inte inne­hål­ler något upp­hovs­rätts­ligt skyd­dat verk eller pre­sta­tion ska­p­ad av någon annan.

Att SVT har rätt att nyttja bil­der­na (inom ramen för SVT:s verk­sam­het, det vill säga i tv-pro­gram, på svt.se samt via andra platt­for­mar där man kan ta del av SVT:s utbud).

Att SVT inför nyttjan­det får beskära och bear­be­ta bil­der­na utan ditt sär­skil­da tillstånd.

Att SVT:s nyttjan­derätt är obe­gräns­ad i tiden.

Att du accep­te­rar att du inte är berät­ti­gad till någon ersätt­ning för rättighetsupplåtelse.”

Det er ikke sær­lig over­ras­ken­de at det­te har ført til man­ge reak­sjo­ner. Jan Guil­lou skrev det­te på Twit­ter:

Skit ock­så, tror jag av mis­stag har hashtag­gat min senas­te bok med #mittos14 och den är redan på väg till trycke­ri­et. Även tag­gat Sauks bil.”

Continue reading Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

Plan- og byg­nings­eta­ten har laget et nett­ma­ga­sin om byut­vik­ling i Oslo: Bypla­nOslo. Jeg ser gjen­nom, og de som leser det­te er vel ikke over­ras­ket over at jeg sær­lig var ute etter hvor­dan Plan- og byg­nings­eta­ten ser for seg syk­kel og hvor­dan man skal plan­leg­ge for syk­lis­ter i Oslo.

Jeg ble skuf­fet, men egent­lig ikke over­ras­ket. Her var det ikke mye å gle­de seg over. I 2010 ga Plan- og byg­nings­eta­ten ut en avis som de kal­te “byb­likk”. Der sto det hel­ler ikke noe om syk­kel eller syk­ke­lens plass i frem­ti­dens Oslo. En del av doku­men­te­ne som det ble vist til her­fra, er tyde­lig­vis ikke len­ger på nett. Men da jeg så på dem i 2010, mer­ket jeg meg at på et kart som het “Trans­port­byen” var det hel­ler ikke fun­net plass til syklister.

Con­ti­nue read­ing Ingen plass til syk­lis­ter i Oslos bypla­ner?

To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Vi har i de sis­te dage­ne fått i alle fall tre dom­mer som gjel­der påkjør­sel av myke tra­fi­kan­ter (to syk­lis­ter og en på rulle­ski). To per­soner, en syk­list og rulle­ski­lø­pe­ren, omkom i de ulyk­ke­ne som var utgangs­punk­tet for dommene.

En av sake­ne, dom avsagt i Ned­re Tele­mark ting­rett har jeg omtalt i en egen kom­men­tar. Det er en av de mest håp­løse dom­mer jeg har lest på det­te områ­det, hvor ret­ten har sett bort fra “detal­jer” som bilis­ters vike­plikt og skjø­vet skyl­den over på offe­ret. Her skal jeg ta for meg de to and­re dommene.

I den førs­te dom­men, avsagt av Fjorda­ne ting­rett 17. janu­ar 2014 var en per­son på rulle­ski blitt påkjørt og drept av en bilist. Bilis­ten ble her fri­kjent. Den sis­te dom­men, avsagt av Eiker, Modum og Sig­dal ting­rett 20. janu­ar 2014, var en syk­list blitt påkjørt og drept. Her ble bilis­ten dømt for uakt­somt drap.

Con­ti­nue read­ing To dom­mer om bilis­ters akt­som­hets­plikt

Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

16. janu­ar 2014 avsa Ned­re Tele­mark ting­rett en dom hvor de fri­fant en bilist etter påkjør­sel av syk­list. Den er gans­ke skrem­men­de les­ning. Om det er dår­lig arbeid fra poli­ti­et eller fra dom­sto­len skal være usagt. Resul­ta­tet blir uan­sett helt galt.

Steds­an­gi­vel­sen i dom­men er ikke pre­sis. Det står at bilis­ten kom kjø­ren­de ned Odins gate i Ski­en, i ret­ning Odd sta­dion. Det frem­går vide­re at det var syk­kel­felt på den aktu­el­le strek­nin­gen. Bil­det  (fra Goog­le Stre­eview) neden­for er fra Odins gate, og gir et visst inn­trykk av gaten. Men om det var akku­rat her det skjed­de, vet jeg ikke. Farts­gren­sen er 40 km/t.

Odinsgt_Skien2Etter noen kom­men­ta­rer har jeg gjort et nytt usnitt av gate­bil­det (fra Goog­le Stre­et View). Om jeg har for­stått det rett, sving­te bilis­ten inn på gang- og syk­kel­vei­en som tar av til høy­re her. Som alle bør vite, er det ulov­lig å kjø­re bil på gang- og syk­kel­vei­er. Så bilis­ten bur­de ha vært bøt­lagt for å kjø­re her, i til­legg til å ha vært dømt for påkjørselen.

Con­ti­nue read­ing Absurd dom hvor Ned­re Tele­mark ting­rett fri­fin­ner bilist

Opphavsrett hindrer ikke innsyn!

I Aften­pos­ten 19. janu­ar kan vi lese at Abid Raja kri­ti­se­rer Olje- og ern­gi­de­par­te­men­tet for å hem­me­lig­hol­de to doku­men­ter om kost­nads­kutt på Mong­stad. (Saken er dess­ver­re ikke på nett, åtte timer etter at papir­ut­ga­ven var på døren. BT har saken på nett, men bare for abonnenter.)

Det vir­ker av man­ge grun­ner besyn­der­lig at et depar­te­ment hem­me­lig­hol­der doku­men­ter over­for Stor­tin­get. Det­te rei­ser man­ge spørs­mål som jeg skal la lig­ge. Men det er en del av begrun­nel­sen som fikk meg til å hop­pe. Vi kan lese følgende:

De to doku­men­te­ne hem­me­lig­hol­des for­di olje- og energi­mi­nis­ter Tord Lien mener doku­men­te­ne er omfat­tet av lov om opp­havs­rett. De defi­ne­res som ånds­verk eide av part­ner­ne i TCM.”

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett hind­rer ikke inn­syn!

Fjern løynene fra sykkelkartet!

Syk­kel­vei­net­tet blir ytter­li­ge­re for­sin­ket” kan vi lese i Oslo­by. Det begyn­ner å bli en vane. Den såkal­te hoved­syk­kel­vei­pla­nen har vært en dår­lig vits siden den først ble ved­tatt i 1977. Oslo kom­mu­ne ven­ter på Godot. Det er en evig rek­ke av utset­tel­ser med til­hø­ren­de resir­ku­le­ring av dår­li­ge unn­skyld­nin­ger. Men for­kla­rin­gen er gans­ke enkel: Det har i alle år mang­let, og mang­ler fort­satt poli­tisk vil­je til å gjø­re det som er nød­ven­dig for å etab­le­re et hoved­syk­kel­vei­nett. Så len­ge vil­jen mang­ler vil det ald­ri bli fer­dig. Det er ikke mer vans­ke­lig enn det.

Vil­jen mani­fes­te­rer seg ikke i løf­ter, pla­ner og fag­re ord. Den viser seg i vil­je til å prio­ri­te­re syk­kel der det­te kom­mer i kon­kur­ran­se med annet, f.eks. i kon­kur­ran­se med til­rette­leg­ging for bilis­ter. Så len­ge man i prak­sis ikke prio­ri­te­rer syk­lis­ter i sli­ke situa­sjo­ner, fin­nes det ikke noen reell vilje.

Byråd Guri Mel­by lover at nå skal det bli fort­gang. Men det har alle hen­nes for­gjen­ge­re også lovet, uten at vi så noe til den fort­gan­gen. Jeg kan ikke se at det er noen stør­re grunn til å tro på Guri Mel­by enn det var til å tro på hen­nes for­gjen­ge­re. Hun har en tung jobb om hun skal kla­re å gjen­opp­byg­ge den til­lit hen­nes for­gjen­ge­re så grun­dig har revet ned. Den til­li­ten kan bare byg­ges opp med hand­ling som viser resul­ta­ter i ter­ren­get. Fle­re løf­ter som ikke hol­des eller fle­re pla­ner som ikke gjen­nom­fø­res blir bare en bekref­tel­se på at syk­lis­ter er en grup­pe som poli­ti­ker­ne ikke bryr seg sær­lig mye om.

Con­ti­nue read­ing Fjern løy­ne­ne fra syk­kel­kar­tet!

Rettighetsklarering — et praktisk eksempel

Min far­far, som også het Olav Tor­vund, var et skri­ven­de men­nes­ke. Han skrev i sin tid tre roma­ner, som ikke akku­rat har fått noen frem­tren­den­de plass i lit­te­ra­tur­his­to­ri­en. Den sis­te ble utgitt i 1949. Men han skrev også mye annet. Han døde i 1969, så hans ver­ker vil fort­satt være ver­net i 25 år til.

Han skrev blant annet noen artik­ler til nynorsk­lek­si­ko­net “Norsk all­kunne­bok”. Som and­re lek­si­ka må også Norsk all­kunne­bok beve­ge seg inn i en tid med digi­ta­li­se­ring og nett­pub­li­se­ring. De kan ikke uten vide­re gjø­re eksis­te­ren­de artik­ler til­gjen­ge­lig på nett uten ret­tig­hets­ha­vers sam­tyk­ke. (Hva slags avta­ler som ble inn­gått den gan­gen dis­se artik­le­ne ble skre­vet, vet jeg ikke. Men man tenk­te nep­pe på digi­ta­li­se­ring og nettutgivelse.)

En redak­sjon som skal gjø­re den job­ben, har det ikke helt enkelt. Jeg vet ikke når dis­se artik­le­ne ble skre­vet. Men de førs­te ni bin­de­ne av “Norsk all­kunne­bok” har stått i mitt barn­doms­hjem så len­ge jeg kan hus­ke — og det begyn­ner å bli en del år. Jeg hus­ker også at det gikk man­ge år før det tien­de og sis­te bin­det kom. Om jeg for­sto det rett, hind­ret penge­man­gel len­ge utgi­vel­sen av det­te. Min far­far er nok ikke den enes­te av bidrags­yter­ne som ikke len­ger er i live.

Con­ti­nue read­ing Ret­tig­hets­kla­re­ring — et prak­tisk eksem­pel

Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør

Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len (EMD) har avsagt sin dom i saken Lars Lil­lo-Sten­berg / And­ri­ne Sæther vs Se og Hør.  Resul­ta­tet over­ras­ker ikke.

Først noen juri­dis­ke tek­ni­ka­li­te­ter. Saken i EMD var mel­lom Lars Lil­lo-Sten­berg / And­ri­ne Sæther og Den nors­ke stat. Se og Hør var ikke len­ger part i saken. Høy­este­rett døm­mer i sis­te instans. Dom­mer fra Høy­este­rett kan ikke ankes, hel­ler ikke til EMD (men medie­ne frem­stil­ler det­te ofte mis­vi­sen­de). Tvis­ten med Se og Hør ble ende­lig avgjort ved Høy­este­retts dom.

Når ende­lig dom er avsagt i vårt retts­sys­tem, kan man rei­se sak mot sta­ten for brudd på Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen (EMK). Hvis sta­ten ikke i til­strek­ke­lig grad har beskyt­tet en per­sons men­neske­ret­tig­he­ter, f.eks. ved at lov­giv­ning eller retts­prak­sis er i strid med EMK, kan sta­ten bli dømt. Sta­ten kan også bli dømt til å erstat­te det tap en part har lidt ved et even­tu­elt menneskerettsbrudd.

Con­ti­nue read­ing Lars Lil­lo-Sten­berg / And­ri­ne Sæther vs Se og Hør

Jon Bing til minne

Jon_KleivstuaJeg fikk i dag den tris­te mel­din­gen at min gode venn og kol­le­ga Jon Bing døde i går, 69 år gammel.

Jeg møt­te Jon førs­te gang for drøyt 30 år siden, høs­ten 1981. Jeg ble da ansatt som vit.ass. på det som den gang het Insti­tutt for pri­vat­retts avde­ling for edb-spørs­mål. Jeg kjen­te til ham fra før, og had­de lest en del av hans scien­ce fic­tion. Jeg møt­te en venn­lig, imøte­kom­men­de, raus og entu­si­as­tisk person.

Alle som har hatt Jon som under­vi­ser, vil hus­ke ham som en enga­sjert, entu­si­as­tisk og inspi­re­ren­de lærer. Selv snak­ket han gjer­ne om entu­si­as­me som peda­go­gisk meto­de, og han prak­ti­ser­te det selv.

Con­ti­nue read­ing Jon Bing til min­ne