Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport

Foto: Alexander Ottesen , Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Det er nå ca 37 år siden Oslo første gang vedtok å bygge et hovedsykkelveinett. Det er ca 29 år siden det skulle vært ferdig etter de opprinnelige planene. Fortsatt har vi det ikke. Hva er den viktigste grunnen til at vi fortsatt ikke har fått det vi har blitt lovet i 37 år? Den viktigste grunnen heter Oslo Høyre.

Fra 1986 til i dag har det, men unntak av de fem årene fra 1992 til 1997, vært Høyredominerte byråd i Oslo. Så det meste som har blitt gjort og det som ikke har blitt gjort i byen er det Høyre som har ansvaret for. Oslo fikk byrådsmodellen i 1986, et år etter at hovedsykkelveinettet skulle ha vært ferdig. Men Høyre dominerte Oslopolitikken og hadde ordføreren også i hele perioden fra hovedsykkelveinettet ble vedtatt til det ble parlamentarisk styre med byråd i Oslo.

Slaget om Theresegate illustrerer hvordan Høyre svikter og hvorfor planer ikke gjennomføres.

Continue reading Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport

Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Sveriges Televisjon har tatt en frekk en: De har gjort kjent at dersom man bruker hashtag #mittos14, gir man dem tillatelse til å publisere blant annet bilder. Slik har SVT formulert sine vilkår:

“För bilder skickade till SVT, eller delade enligt ovan för publicering, så är villkoren för nyttjande:

Att du själv måste ha de fullständiga rättigheterna till bilderna, det vill säga att det är du som är fotografen och bilderna inte innehåller något upphovsrättsligt skyddat verk eller prestation skapad av någon annan.

Att SVT har rätt att nyttja bilderna (inom ramen för SVT:s verksamhet, det vill säga i tv-program, på svt.se samt via andra plattformar där man kan ta del av SVT:s utbud).

Att SVT inför nyttjandet får beskära och bearbeta bilderna utan ditt särskilda tillstånd.

Att SVT:s nyttjanderätt är obegränsad i tiden.

Att du accepterar att du inte är berättigad till någon ersättning för rättighetsupplåtelse.”

Det er ikke særlig overraskende at dette har ført til mange reaksjoner. Jan Guillou skrev dette på Twitter:

“Skit också, tror jag av misstag har hashtaggat min senaste bok med #mittos14 och den är redan på väg till tryckeriet. Även taggat Sauks bil.”

Continue reading Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

Plan- og bygningsetaten har laget et nettmagasin om byutvikling i Oslo: ByplanOslo. Jeg ser gjennom, og de som leser dette er vel ikke overrasket over at jeg særlig var ute etter hvordan Plan- og bygningsetaten ser for seg sykkel og hvordan man skal planlegge for syklister i Oslo.

Jeg ble skuffet, men egentlig ikke overrasket. Her var det ikke mye å glede seg over. I 2010 ga Plan- og bygningsetaten ut en avis som de kalte “byblikk”. Der sto det heller ikke noe om sykkel eller sykkelens plass i fremtidens Oslo. En del av dokumentene som det ble vist til herfra, er tydeligvis ikke lenger på nett. Men da jeg så på dem i 2010, merket jeg meg at på et kart som het “Transportbyen” var det heller ikke funnet plass til syklister.

Continue reading Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Vi har i de siste dagene fått i alle fall tre dommer som gjelder påkjørsel av myke trafikanter (to syklister og en på rulleski). To personer, en syklist og rulleskiløperen, omkom i de ulykkene som var utgangspunktet for dommene.

En av sakene, dom avsagt i Nedre Telemark tingrett har jeg omtalt i en egen kommentar. Det er en av de mest håpløse dommer jeg har lest på dette området, hvor retten har sett bort fra “detaljer” som bilisters vikeplikt og skjøvet skylden over på offeret. Her skal jeg ta for meg de to andre dommene.

I den første dommen, avsagt av Fjordane tingrett 17. januar 2014 var en person på rulleski blitt påkjørt og drept av en bilist. Bilisten ble her frikjent. Den siste dommen, avsagt av Eiker, Modum og Sigdal tingrett 20. januar 2014, var en syklist blitt påkjørt og drept. Her ble bilisten dømt for uaktsomt drap.

Continue reading To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

16. januar 2014 avsa Nedre Telemark tingrett en dom hvor de frifant en bilist etter påkjørsel av syklist. Den er ganske skremmende lesning. Om det er dårlig arbeid fra politiet eller fra domstolen skal være usagt. Resultatet blir uansett helt galt.

Stedsangivelsen i dommen er ikke presis. Det står at bilisten kom kjørende ned Odins gate i Skien, i retning Odd stadion. Det fremgår videre at det var sykkelfelt på den aktuelle strekningen. Bildet  (fra Google Streeview) nedenfor er fra Odins gate, og gir et visst inntrykk av gaten. Men om det var akkurat her det skjedde, vet jeg ikke. Fartsgrensen er 40 km/t.

Odinsgt_Skien2Etter noen kommentarer har jeg gjort et nytt usnitt av gatebildet (fra Google Street View). Om jeg har forstått det rett, svingte bilisten inn på gang- og sykkelveien som tar av til høyre her. Som alle bør vite, er det ulovlig å kjøre bil på gang- og sykkelveier. Så bilisten burde ha vært bøtlagt for å kjøre her, i tillegg til å ha vært dømt for påkjørselen.

Continue reading Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

Opphavsrett hindrer ikke innsyn!

I Aftenposten 19. januar kan vi lese at Abid Raja kritiserer Olje- og erngidepartementet for å hemmeligholde to dokumenter om kostnadskutt på Mongstad. (Saken er dessverre ikke på nett, åtte timer etter at papirutgaven var på døren. BT har saken på nett, men bare for abonnenter.)

Det virker av mange grunner besynderlig at et departement hemmeligholder dokumenter overfor Stortinget. Dette reiser mange spørsmål som jeg skal la ligge. Men det er en del av begrunnelsen som fikk meg til å hoppe. Vi kan lese følgende:

“De to dokumentene hemmeligholdes fordi olje- og energiminister Tord Lien mener dokumentene er omfattet av lov om opphavsrett. De defineres som åndsverk eide av partnerne i TCM.”

Continue reading Opphavsrett hindrer ikke innsyn!

Fjern løynene fra sykkelkartet!

“Sykkelveinettet blir ytterligere forsinket” kan vi lese i Osloby. Det begynner å bli en vane. Den såkalte hovedsykkelveiplanen har vært en dårlig vits siden den først ble vedtatt i 1977. Oslo kommune venter på Godot. Det er en evig rekke av utsettelser med tilhørende resirkulering av dårlige unnskyldninger. Men forklaringen er ganske enkel: Det har i alle år manglet, og mangler fortsatt politisk vilje til å gjøre det som er nødvendig for å etablere et hovedsykkelveinett. Så lenge viljen mangler vil det aldri bli ferdig. Det er ikke mer vanskelig enn det.

Viljen manifesterer seg ikke i løfter, planer og fagre ord. Den viser seg i vilje til å prioritere sykkel der dette kommer i konkurranse med annet, f.eks. i konkurranse med tilrettelegging for bilister. Så lenge man i praksis ikke prioriterer syklister i slike situasjoner, finnes det ikke noen reell vilje.

Byråd Guri Melby lover at nå skal det bli fortgang. Men det har alle hennes forgjengere også lovet, uten at vi så noe til den fortgangen. Jeg kan ikke se at det er noen større grunn til å tro på Guri Melby enn det var til å tro på hennes forgjengere. Hun har en tung jobb om hun skal klare å gjenoppbygge den tillit hennes forgjengere så grundig har revet ned. Den tilliten kan bare bygges opp med handling som viser resultater i terrenget. Flere løfter som ikke holdes eller flere planer som ikke gjennomføres blir bare en bekreftelse på at syklister er en gruppe som politikerne ikke bryr seg særlig mye om.

Continue reading Fjern løynene fra sykkelkartet!

Rettighetsklarering — et praktisk eksempel

Min farfar, som også het Olav Torvund, var et skrivende menneske. Han skrev i sin tid tre romaner, som ikke akkurat har fått noen fremtrendende plass i litteraturhistorien. Den siste ble utgitt i 1949. Men han skrev også mye annet. Han døde i 1969, så hans verker vil fortsatt være vernet i 25 år til.

Han skrev blant annet noen artikler til nynorskleksikonet “Norsk allkunnebok”. Som andre leksika må også Norsk allkunnebok bevege seg inn i en tid med digitalisering og nettpublisering. De kan ikke uten videre gjøre eksisterende artikler tilgjengelig på nett uten rettighetshavers samtykke. (Hva slags avtaler som ble inngått den gangen disse artiklene ble skrevet, vet jeg ikke. Men man tenkte neppe på digitalisering og nettutgivelse.)

En redaksjon som skal gjøre den jobben, har det ikke helt enkelt. Jeg vet ikke når disse artiklene ble skrevet. Men de første ni bindene av “Norsk allkunnebok” har stått i mitt barndomshjem så lenge jeg kan huske — og det begynner å bli en del år. Jeg husker også at det gikk mange år før det tiende og siste bindet kom. Om jeg forsto det rett, hindret pengemangel lenge utgivelsen av dette. Min farfar er nok ikke den eneste av bidragsyterne som ikke lenger er i live.

Continue reading Rettighetsklarering — et praktisk eksempel

Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har avsagt sin dom i saken Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør.  Resultatet overrasker ikke.

Først noen juridiske teknikaliteter. Saken i EMD var mellom Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther og Den norske stat. Se og Hør var ikke lenger part i saken. Høyesterett dømmer i siste instans. Dommer fra Høyesterett kan ikke ankes, heller ikke til EMD (men mediene fremstiller dette ofte misvisende). Tvisten med Se og Hør ble endelig avgjort ved Høyesteretts dom.

Når endelig dom er avsagt i vårt rettssystem, kan man reise sak mot staten for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Hvis staten ikke i tilstrekkelig grad har beskyttet en persons menneskerettigheter, f.eks. ved at lovgivning eller rettspraksis er i strid med EMK, kan staten bli dømt. Staten kan også bli dømt til å erstatte det tap en part har lidt ved et eventuelt menneskerettsbrudd.

Continue reading Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør

Jon Bing til minne

Jon_KleivstuaJeg fikk i dag den triste meldingen at min gode venn og kollega Jon Bing døde i går, 69 år gammel.

Jeg møtte Jon første gang for drøyt 30 år siden, høsten 1981. Jeg ble da ansatt som vit.ass. på det som den gang het Institutt for privatretts avdeling for edb-spørsmål. Jeg kjente til ham fra før, og hadde lest en del av hans science fiction. Jeg møtte en vennlig, imøtekommende, raus og entusiastisk person.

Alle som har hatt Jon som underviser, vil huske ham som en engasjert, entusiastisk og inspirerende lærer. Selv snakket han gjerne om entusiasme som pedagogisk metode, og han praktiserte det selv.

Continue reading Jon Bing til minne