Søndagsåpne butikker

Tren­ger vi søn­dags­åpne butik­ker? Sann­syn­lig­vis ikke, i alle fall ikke i et stort omfang. Står butikk­ei­ere i kø for å åpne butik­ke­ne sine på søn­da­ger? Ingen ting tyder på det. Øns­ker folk søn­dags­åpne butik­ker? Det har kom­met en rek­ke menings­må­lin­ger som sier at det i alle fall ikke er noe som fler­tal­let av befolk­nin­gen øns­ker.

Men det er hel­ler ikke poen­get. Spør­må­let er ikke om vi tren­ger søn­dags­åpne butik­ker, men om det er nød­ven­dig å for­by de som øns­ker det å hol­de åpent på søn­da­ger. Da blir sva­ret et klart: Nei, det er ingen grunn til å for­by butik­ker å hol­de åpent på søndager.

Con­ti­nue read­ing Søn­dags­åpne butik­ker