Søndagsåpne butikker

Tren­ger vi søn­dags­åpne butik­ker? Sann­syn­lig­vis ikke, i alle fall ikke i et stort omfang. Står butikk­ei­ere i kø for å åpne butik­ke­ne sine på søn­da­ger? Ingen ting tyder på det. Øns­ker folk søn­dags­åpne butik­ker? Det har kom­met en rek­ke menings­må­lin­ger som sier at det i alle fall ikke er noe som fler­tal­let av befolk­nin­gen øns­ker.

Men det er hel­ler ikke poen­get. Spør­må­let er ikke om vi tren­ger søn­dags­åpne butik­ker, men om det er nød­ven­dig å for­by de som øns­ker det å hol­de åpent på søn­da­ger. Da blir sva­ret et klart: Nei, det er ingen grunn til å for­by butik­ker å hol­de åpent på søndager.

For meg, som har en grunn­leg­gen­de libe­ral inn­stil­ling til det mes­te, er det for­bu­de­ne som må begrun­nes, ikke til­la­tel­se­ne. Det er mye jeg ikke liker og som jeg ikke kun­ne ten­ke meg å gjø­re selv, og det er man­ge mulig­he­ter jeg ikke noen gang vil kom­me til å benyt­te meg av. Men at jeg ikke liker det og ikke kan ten­ke meg å gjø­re det, betyr ikke at jeg der­med bør for­by and­re å gjø­re det. At noe er til­latt betyr ikke at det er påbudt. At det i dag er til­latt å hol­de butik­ker åpne gans­ke langt utover kvel­den betyr ikke at det er noe pålegg om å gjø­re det, og det er ikke så vel­dig man­ge som vel­ger å hol­de åpent.

Da jeg voks­te opp tror jeg butik­ke­ne steng­te kl. 16, men en lang­dag hvor de holdt åpent helt til kl 17. Først var det fre­dag, siden ble det tors­dag. På lør­da­ger var butik­ke­ne åpne til kl. 13. Sene­re ble det til kl. 14, og noen holdt oppe helt til kl. 15 på lør­da­ger. Det var på en tid da lør­dag ikke var fri­dag. Vi gikk på sko­le eller arbei­det på lør­da­ger. Vi klar­te oss likevel.

På påske­af­ten holdt noen få butik­ker åpent. Men man fikk bare kjøpt melk, brød og kan­skje noen få and­re varer som noen regu­le­rings­gla­de poli­ti­ke­re had­de kom­met til var nød­ven­dig. Butik­ken var full av and­re varer, men de fikk vi ikke lov til å kjøpe.

Sånn omtrent rundt 1980 fikk vi ikke kjøpt ferskt brød på lør­da­ger. Baker­ne skul­le ha fri­lør­dag som and­re i sam­fun­net! Jeg hus­ker ikke helt om det var lov­be­stem­mel­ser eller tariff­av­ta­ler som var skyld i gal­ska­pen. I alle fall fikk vi ikke kjøpt ferskt brød, bort­sett fra hos noen få bake­re som tros­set bestemmelsene.

Øns­ker vi oss til­ba­ke dit? Jeg gjør det i alle fall ikke. Om jeg har for­stått det rett var det hel­ler ikke så man­ge som øns­ket len­ger åpnings­tid den gang det ble inn­ført. Men jeg tror ikke de som ikke øns­ket det den gan­gen, hel­ler øns­ker seg til­ba­ke. Argu­men­te­ne var vel omtrent som de som nå anfø­res mot søn­dags­åpne butikker.

Hos oss er det er det nå to mat­bu­tik­ker som har åpent fra kl. 7 til 23 seks dager i uken, og en som også er åpen 10 til 23 på søn­da­ger. (Kan­skje åpner den litt sene­re. For meg betyr det mer når butik­ke­ne sten­ger om kvel­den enn når de åpner om mor­ge­nen). Det er også noen grøn­saks- og deli­ka­tesse­bu­tik­ker som er åpne om søn­da­ge­ne.  Det fin­nes også noen butik­ker som er åpne hele døg­net. Det er vel­dig greit hvis man har vært på rei­se og kom­mer hjem til tomt kjøle­skap på søn­dag kveld. Eller når man opp­da­ger at man mang­ler noe når man skal lage mid­dag på søndag.

Astri Gier­t­sen har fått æren av å gjø­re Nor­ge åpne­re. Men det var den kon­tro­ver­si­el­le FrP-poli­ti­ke­ren Hen­ning Hol­stad som pro­vo­ser­te fram debat­ten. Kios­ker som solg­te “kiosk­va­rer” kun­ne hol­de åpent både sent om kvel­den og på søn­da­ger. Men om jeg hus­ker rett var det ikke så vel­dig klart hva en “kiosk” egent­lig var, eller hva som var “kiosk­va­rer”. Hen­ning Hol­stad åpnet sin “Tiny stor­kiosk” på Skøy­en, og had­de åpent også på søndager.

Det ble selv­føl­ge­lig bråk. Men han had­de gode reto­ris­ke poen­ger når han hev­det det var menings­løst at folk kun­ne kjø­pe var­me pøl­ser, men ikke kal­de; at man kun­ne kjø­pe brus, men ikke melk; og at man kun­ne kjø­pe sjo­ko­la­de, men ikke brød. Hvor­dan det­te end­te med trus­ler om geby­rer og straff, hus­ker jeg ikke. Men han brøy­tet vei for man­ge andre.

I til­legg kun­ne selv­føl­ge­lig ben­sin­sta­sjo­ner hol­de åpent. Det var en del av den reli­giø­se til­be­del­sen av bilen, som fort­satt hen­ger igjen i Nor­ge. Fra min tid som taxi­sjå­før i Oslo på 1980-tal­let hus­ker jeg hvor­dan folk kun­ne ta taxi tvers gjen­nom byen til en av de få døgn­åpne ben­sin­sta­sjo­ner som fan­tes. Det var selv­føl­ge­lig røyk og/eller blande­vann man skul­le ha.

Folk må få slip­pe å arbei­de på søn­da­ger, er et argu­ment man ofte hører. Men det må da vel også gjel­de for bussjå­fø­rer, folk i ser­ve­rings­bran­sjen, radio og TV, alle i under­hold­nings­bran­sjen, osv? Og selv­føl­ge­lig de som arbei­der i kios­ker og på ben­sin­sta­sjo­ner! Man­ge av de argu­men­ter som anfø­res mot søn­dags­åpne butik­ker kan også anfø­res mot at trik­ken skal kjø­re på søndager.

Det er en del som synes det er helt OK å arbei­de på søn­da­ger. Stu­die­fi­nan­sie­rin­gen er så dår­lig at ingen stu­den­ter kan leve av det man får fra Sta­tens låne­kas­se. En helge­jobb, med hel­lig­dags­til­legg i løn­nen, er utmer­ket. Da jeg kjør­te taxi (som stu­dent) arbei­det jeg stort sett i hel­ge­ne. Også for man­ge and­re kan det være greit å job­be i hel­gen, og hel­ler ha fri i uken.

Vi er man­ge som arbei­der på søn­da­ger, uan­sett. Jeg er nep­pe den enes­te som ofte bru­ker søn­dag kveld til å for­be­re­de det som skal gjø­res i uken som kom­mer. Og noen gan­ger må vi gans­ke enkelt bli fer­dig med det som skal gjø­res, og kan ikke ta så mye hen­syn til hva slags dag det er eller tiden på døg­net. Jeg har job­bet man­ge hel­ger med opp­ga­ver som bare må bli fer­di­ge innen en viss frist, uav­hen­gig av når arbei­det gjø­res før den­ne fris­ten. Men det har også hendt at jeg en fin viter­dag har dratt ut på ski­tur, for hel­ler å arbei­de uten­for det som er nor­mal arbeidstid.

Noen mener vi tren­ger en kol­lek­tiv fri­dag. Jeg lurer på hvor­dan de kan mene å kun­ne bestem­me at jeg må ta fri for­di det pas­ser dem å ha en slik fri­dag? Det er en for­myn­der­men­ta­li­tet som jeg ald­ri har likt. Ingen nek­ter folk å ha fri på søn­da­ger og ha den som en ander­le­des­dag, enten det er for å gå i kir­ken, går tur i sko­gen, gå på muse­er (som kan­skje hel­ler ikke bur­de ha fått lov til å ha søn­dags­åpent?), ha fel­les søn­dags­mid­dag med fami­li­en eller noe annet. Det er hel­ler ingen som tvin­ger dem til å opp­søke de butik­ker som måt­te hol­de åpent. Men man må aksep­te­re at and­re kan inn­ret­te sine liv på and­re måter.

Det vil føre til dyre­re mat­va­rer, får vi også høre. Jeg har for lengst slut­tet å tro på at det er kost­na­der som bestem­mer pri­se­ne. De som sel­ger varer og tje­nes­ter tar den pri­sen mar­ke­det er vil­lig til å beta­le. Men kost­na­de­ne utgjør selv­føl­ge­lig en ned­re gren­se. Ser man på inn­tek­te­ne til en del av de som har slått seg opp i mat­bran­sjen, er det ikke noe som tyder på at de har hatt for små marginer.

En gang mas­te for­bru­ker­myn­dig­he­te­ne om at beta­ling med kort vil­le gjø­re vare­ne dyre­re, for­di beta­lings­mot­ta­ker (butik­ken) også må beta­le noe av det som beta­lings­tje­nes­ten kos­tet. De som beta­ler kon­tant sub­si­de­rer de som beta­ler med kort, fikk vi høre. Jeg trod­de ikke på det da, og tror hel­ler ikke på sli­ke argu­men­ter nå.

For­bu­det mot åpne butik­ker er så gjen­nom­hul­let at det har begren­set betyd­ning. Vi har “Bru­stad­buer” og ben­sin­sta­sjo­ner. Der det er mar­ked for noen søn­dags­åpne butik­ker, der duk­ker det opp en “Bru­stad­bu”. Noen butik­ker har bare en ned­trekk­bar skille­vegg slik at de kan sten­ge av en del av butik­ken for å kom­me ned på Bru­stad­bu­stør­rel­se på søn­da­ger. “Hage­sen­te­re” kan få lov til å hol­de åpent, hvil­ket gir dem et kon­kur­ranse­for­trinn foran and­re butik­ker som sel­ger man­ge av de sam­me varene.

Noen har all­tid ment at det er best slik det er nå, og vil for­by end­rin­ger. Mot­vil­lig har de aksep­tert utvi­de­de åpnings­ti­der, og de vil nok ikke til­ba­ke til slik det var. Men det bes­te er slik som vi har det nå. Siden vi mener det, må vi for­by and­re å vel­ge noe annet.

Jeg tror ikke det vil kom­me et rush av søn­dags­åpne butik­ker den dagen for­bu­det opp­he­ves. Folk vil ikke nød­ven­dig­vis end­re sine handle­va­ner. Men enkel­te dag­lig­vare­bu­tik­ker som i dag er stør­re enn en “Bru­stad­bu” vil kan­skje vel­ge å hol­de åpent. Skille­veg­ge­ne som skal skil­le ut en del på under 100 kvad­rat­me­ter kom­mer til å for­svin­ne. Hvis noen skul­le øns­ke å hol­de åpent, hvor­for skal vi for­by dem å gjø­re det?

 

Print Friendly, PDF & Email