Søndagsåpne butikker

Tren­ger vi søn­dags­åpne butik­ker? Sann­syn­lig­vis ikke, i alle fall ikke i et stort omfang. Står butikk­ei­ere i kø for å åpne butik­ke­ne sine på søn­da­ger? Ingen ting tyder på det. Øns­ker folk søn­dags­åpne butik­ker? Det har kom­met en rek­ke menings­må­lin­ger som sier at det i alle fall ikke er noe som fler­tal­let av befolk­nin­gen øns­ker.

Men det er hel­ler ikke poen­get. Spør­må­let er ikke om vi tren­ger søn­dags­åpne butik­ker, men om det er nød­ven­dig å for­by de som øns­ker det å hol­de åpent på søn­da­ger. Da blir sva­ret et klart: Nei, det er ingen grunn til å for­by butik­ker å hol­de åpent på søn­da­ger.

For meg, som har en grunn­leg­gen­de libe­ral inn­stil­ling til det mes­te, er det for­bu­de­ne som må begrun­nes, ikke til­la­tel­se­ne. Det er mye jeg ikke liker og som jeg ikke kun­ne ten­ke meg å gjø­re selv, og det er man­ge mulig­he­ter jeg ikke noen gang vil kom­me til å benyt­te meg av. Men at jeg ikke liker det og ikke kan ten­ke meg å gjø­re det, betyr ikke at jeg der­med bør for­by and­re å gjø­re det. At noe er til­latt betyr ikke at det er påbudt. At det i dag er til­latt å hol­de butik­ker åpne gans­ke langt utover kvel­den betyr ikke at det er noe pålegg om å gjø­re det, og det er ikke så vel­dig man­ge som vel­ger å hol­de åpent.

Da jeg voks­te opp tror jeg butik­ke­ne steng­te kl. 16, men en lang­dag hvor de holdt åpent helt til kl 17. Først var det fre­dag, siden ble det tors­dag. På lør­da­ger var butik­ke­ne åpne til kl. 13. Sene­re ble det til kl. 14, og noen holdt oppe helt til kl. 15 på lør­da­ger. Det var på en tid da lør­dag ikke var fri­dag. Vi gikk på sko­le eller arbei­det på lør­da­ger. Vi klar­te oss like­vel.

På påske­af­ten holdt noen få butik­ker åpent. Men man fikk bare kjøpt melk, brød og kan­skje noen få and­re varer som noen regu­le­rings­gla­de poli­ti­ke­re had­de kom­met til var nød­ven­dig. Butik­ken var full av and­re varer, men de fikk vi ikke lov til å kjø­pe.

Sånn omtrent rundt 1980 fikk vi ikke kjøpt ferskt brød på lør­da­ger. Baker­ne skul­le ha fri­lør­dag som and­re i sam­fun­net! Jeg hus­ker ikke helt om det var lov­be­stem­mel­ser eller tariff­av­ta­ler som var skyld i gal­ska­pen. I alle fall fikk vi ikke kjøpt ferskt brød, bort­sett fra hos noen få bake­re som tros­set bestem­mel­se­ne.

Øns­ker vi oss til­ba­ke dit? Jeg gjør det i alle fall ikke. Om jeg har for­stått det rett var det hel­ler ikke så man­ge som øns­ket len­ger åpnings­tid den gang det ble inn­ført. Men jeg tror ikke de som ikke øns­ket det den gan­gen, hel­ler øns­ker seg til­ba­ke. Argu­men­te­ne var vel omtrent som de som nå anfø­res mot søn­dags­åpne butik­ker.

Hos oss er det er det nå to mat­bu­tik­ker som har åpent fra kl. 7 til 23 seks dager i uken, og en som også er åpen 10 til 23 på søn­da­ger. (Kan­skje åpner den litt sene­re. For meg betyr det mer når butik­ke­ne sten­ger om kvel­den enn når de åpner om mor­ge­nen). Det er også noen grøn­saks- og deli­ka­tesse­bu­tik­ker som er åpne om søn­da­ge­ne.  Det fin­nes også noen butik­ker som er åpne hele døg­net. Det er vel­dig greit hvis man har vært på rei­se og kom­mer hjem til tomt kjøle­skap på søn­dag kveld. Eller når man opp­da­ger at man mang­ler noe når man skal lage mid­dag på søn­dag.

Astri Gier­t­sen har fått æren av å gjø­re Nor­ge åpne­re. Men det var den kon­tro­ver­si­el­le FrP-poli­ti­ke­ren Hen­ning Hol­stad som pro­vo­ser­te fram debat­ten. Kios­ker som solg­te “kiosk­va­rer” kun­ne hol­de åpent både sent om kvel­den og på søn­da­ger. Men om jeg hus­ker rett var det ikke så vel­dig klart hva en “kiosk” egent­lig var, eller hva som var “kiosk­va­rer”. Hen­ning Hol­stad åpnet sin “Tiny stor­kiosk” på Skøy­en, og had­de åpent også på søn­da­ger.

Det ble selv­føl­ge­lig bråk. Men han had­de gode reto­ris­ke poen­ger når han hev­det det var menings­løst at folk kun­ne kjø­pe var­me pøl­ser, men ikke kal­de; at man kun­ne kjø­pe brus, men ikke melk; og at man kun­ne kjø­pe sjo­ko­la­de, men ikke brød. Hvor­dan det­te end­te med trus­ler om geby­rer og straff, hus­ker jeg ikke. Men han brøy­tet vei for man­ge and­re.

I til­legg kun­ne selv­føl­ge­lig ben­sin­sta­sjo­ner hol­de åpent. Det var en del av den reli­giø­se til­be­del­sen av bilen, som fort­satt hen­ger igjen i Nor­ge. Fra min tid som taxi­sjå­før i Oslo på 1980-tal­let hus­ker jeg hvor­dan folk kun­ne ta taxi tvers gjen­nom byen til en av de få døgn­åpne ben­sin­sta­sjo­ner som fan­tes. Det var selv­føl­ge­lig røyk og/eller blande­vann man skul­le ha.

Folk må få slip­pe å arbei­de på søn­da­ger, er et argu­ment man ofte hører. Men det må da vel også gjel­de for bussjå­fø­rer, folk i ser­ve­rings­bran­sjen, radio og TV, alle i under­hold­nings­bran­sjen, osv? Og selv­føl­ge­lig de som arbei­der i kios­ker og på ben­sin­sta­sjo­ner! Man­ge av de argu­men­ter som anfø­res mot søn­dags­åpne butik­ker kan også anfø­res mot at trik­ken skal kjø­re på søn­da­ger.

Det er en del som synes det er helt OK å arbei­de på søn­da­ger. Stu­die­fi­nan­sie­rin­gen er så dår­lig at ingen stu­den­ter kan leve av det man får fra Sta­tens låne­kas­se. En helge­jobb, med hel­lig­dags­til­legg i løn­nen, er utmer­ket. Da jeg kjør­te taxi (som stu­dent) arbei­det jeg stort sett i hel­ge­ne. Også for man­ge and­re kan det være greit å job­be i hel­gen, og hel­ler ha fri i uken.

Vi er man­ge som arbei­der på søn­da­ger, uan­sett. Jeg er nep­pe den enes­te som ofte bru­ker søn­dag kveld til å for­be­re­de det som skal gjø­res i uken som kom­mer. Og noen gan­ger må vi gans­ke enkelt bli fer­dig med det som skal gjø­res, og kan ikke ta så mye hen­syn til hva slags dag det er eller tiden på døg­net. Jeg har job­bet man­ge hel­ger med opp­ga­ver som bare må bli fer­di­ge innen en viss frist, uav­hen­gig av når arbei­det gjø­res før den­ne fris­ten. Men det har også hendt at jeg en fin viter­dag har dratt ut på ski­tur, for hel­ler å arbei­de uten­for det som er nor­mal arbeids­tid.

Noen mener vi tren­ger en kol­lek­tiv fri­dag. Jeg lurer på hvor­dan de kan mene å kun­ne bestem­me at jeg må ta fri for­di det pas­ser dem å ha en slik fri­dag? Det er en for­myn­der­men­ta­li­tet som jeg ald­ri har likt. Ingen nek­ter folk å ha fri på søn­da­ger og ha den som en ander­le­des­dag, enten det er for å gå i kir­ken, går tur i sko­gen, gå på muse­er (som kan­skje hel­ler ikke bur­de ha fått lov til å ha søn­dags­åpent?), ha fel­les søn­dags­mid­dag med fami­li­en eller noe annet. Det er hel­ler ingen som tvin­ger dem til å opp­søke de butik­ker som måt­te hol­de åpent. Men man må aksep­te­re at and­re kan inn­ret­te sine liv på and­re måter.

Det vil føre til dyre­re mat­va­rer, får vi også høre. Jeg har for lengst slut­tet å tro på at det er kost­na­der som bestem­mer pri­se­ne. De som sel­ger varer og tje­nes­ter tar den pri­sen mar­ke­det er vil­lig til å beta­le. Men kost­na­de­ne utgjør selv­føl­ge­lig en ned­re gren­se. Ser man på inn­tek­te­ne til en del av de som har slått seg opp i mat­bran­sjen, er det ikke noe som tyder på at de har hatt for små mar­gi­ner.

En gang mas­te for­bru­ker­myn­dig­he­te­ne om at beta­ling med kort vil­le gjø­re vare­ne dyre­re, for­di beta­lings­mot­ta­ker (butik­ken) også må beta­le noe av det som beta­lings­tje­nes­ten kos­tet. De som beta­ler kon­tant sub­si­de­rer de som beta­ler med kort, fikk vi høre. Jeg trod­de ikke på det da, og tror hel­ler ikke på sli­ke argu­men­ter nå.

For­bu­det mot åpne butik­ker er så gjen­nom­hul­let at det har begren­set betyd­ning. Vi har “Bru­stad­buer” og ben­sin­sta­sjo­ner. Der det er mar­ked for noen søn­dags­åpne butik­ker, der duk­ker det opp en “Bru­stad­bu”. Noen butik­ker har bare en ned­trekk­bar skille­vegg slik at de kan sten­ge av en del av butik­ken for å kom­me ned på Bru­stad­bu­stør­rel­se på søn­da­ger. “Hage­sen­te­re” kan få lov til å hol­de åpent, hvil­ket gir dem et kon­kur­ranse­for­trinn foran and­re butik­ker som sel­ger man­ge av de sam­me vare­ne.

Noen har all­tid ment at det er best slik det er nå, og vil for­by end­rin­ger. Mot­vil­lig har de aksep­tert utvi­de­de åpnings­ti­der, og de vil nok ikke til­ba­ke til slik det var. Men det bes­te er slik som vi har det nå. Siden vi mener det, må vi for­by and­re å vel­ge noe annet.

Jeg tror ikke det vil kom­me et rush av søn­dags­åpne butik­ker den dagen for­bu­det opp­he­ves. Folk vil ikke nød­ven­dig­vis end­re sine handle­va­ner. Men enkel­te dag­lig­vare­bu­tik­ker som i dag er stør­re enn en “Bru­stad­bu” vil kan­skje vel­ge å hol­de åpent. Skille­veg­ge­ne som skal skil­le ut en del på under 100 kvad­rat­me­ter kom­mer til å for­svin­ne. Hvis noen skul­le øns­ke å hol­de åpent, hvor­for skal vi for­by dem å gjø­re det?

 

Print Friendly, PDF & Email
 • Grain

  Takk. Som om jeg skul­le ha skre­vet det selv.

 • Pingback: » Søndagsåpent gir lavere priser()

 • Bri­ta Hjert­holm

  Har lest artik­ke­len din med stor inter­es­se.
  Det­te er jo et høy­ak­tu­elt tema i dag med en regje­ring som er mer vil­lig til å
  la ”mar­ke­det” ta over sty­rin­gen selv. Etter min mening er kon­klu­sjo­nen din om
  søn­dags­åpent eller ikke må være opp til hver enkelt butikk, blitt truk­ket på
  fei­le pre­mis­ser.

  ”Står butikk­ei­ere i kø for å åpne butik­kene sine på søn­da­ger?” spør du, og sva­rer at det gjør de sann­syn­lig­vis ikke. Det
  spørs­må­let had­de fun­gert bed­re på 80-tal­let hvor butik­ke­ne i stor grad var en
  selv­sten­dig enhet og butikk­ei­e­ren selv kun­ne bestem­me hvor len­ge han/hun skul­le
  hol­de åpent.

  I dag er vir­ke­lig­he­ten en helt annen. Av
  Nor­ges anslags­vis 45000 butik­ker (med en sam­let omset­ning på ca 442 milliarder(inkl
  mva) er ca en tre­del av butik­ke­ne loka­li­sert i et av Nor­ges 400 små og sto­re
  kjøpe­sent­re. Av den tota­le butikk­han­de­len utgjør dag­lig­vare­han­del ca 40%. (tall
  hen­tet fra VIRKE og Stat.sentralbyrå). Den­ne ster­ke domi­nan­sen av kjøpe­sent­re
  kom­bi­nert med sta­dig stør­re enhe­ter gene­relt, gjør at meka­nis­me­ne i mar­ke­det har
  end­ret seg. Det er ikke opp til enhver butikkleder/eier å bestem­me åpnings­ti­den.
  I en by som Ber­gen (som under­teg­ne­de kjen­ner godt og selv dri­ver butikk i)
  skjer end­rin­ger som oftest på føl­gen­de måte: eks1. Thon-grup­pen, eie­ren av
  stor­sent­re­ne (som f.eks Lagu­nen Stor­sen­ter, Ber­gen Stor­sen­ter, Åsa­ne Stor­sen­ter
  etc) bestem­mer at åpnings­ti­de­ne i uke­da­ger skal økes fra 20–21 og lør­dag fra
  16–18. And­re sent­re med noen­lun­de sen­tral belig­gen­het føl­ger på, ikke for­di men
  tje­ner pen­ger på det men for­di man risi­ke­rer å tape mar­keds­an­de­ler hvis man
  ikke har sam­me åpnings­til­bud. De fles­te butikk­ei­ere i sent­re som ikke ”lig­ger
  midt i smør­øyet” har argu­men­tert sterkt mot en slik åpnings­tids­øk­ning, men er ikke
  blitt hørt. For å spa­re lønns­kost­na­der må ofte eie­ren selv (de fles­te butik­ker
  i Nor­ge sys­sel­set­ter 4–5 ansat­te) arbei­de både tid­lig og sent, med de men­nes­ke­li­ge
  omkost­nin­ge­ne det­te kan med­føre. Eks2. En stor REMA1000 butikk med godt
  kunde­grunn­lag øker åpnings­ti­den sin fra 7–23. And­re må føl­ge på for ikke å tape
  mar­keds­an­de­ler. Vi hand­ler ikke mer mat med økte åpnings­ti­der, vi hand­ler
  ofte­re og mer spredt.

  Det er all­tid noen kref­ter som vil
  hol­de len­ger åpent, hol­de søn­dags­åpent, ja hvor­for ikke døgn­åpent? Kon­se­kven­se­ne er stør­re og mer alvor­lig enn at
  du og jeg skal ha fri­het til å stik­ke ut å kjø­pe en løk til søn­dags­mid­da­gen
  eller en bok til natt­lek­ty­ren. Lønn­som­he­ten for hver enkelt butikk vil i et
  land som Nor­ge med få inn­byg­ge­re måt­te bli dår­li­ge­re. Økte pri­ser for deg og
  meg som for­bru­ker blir på sikt resul­ta­tet. Det er jo langt fle­re butik­ker enn
  dag­lig­vare­han­de­len som blir berørt av en even­tu­ell end­ring.

  Per­son­lig slår jeg et slag for søn­da­ger
  med tid til tur i skog og fjell, utfors­ke byens muse­er og gal­le­ri­et, å lage en
  eks­tra god mid­dag (med ingre­di­en­ser en har hatt 6 dager med 90 åpne timer å
  hand­le inn på), brett­spill, gode dis­ku­sjo­ner og sam­ta­ler med mer. Og øns­ker man
  å bru­ke søn­da­gen til å job­be hjem­me­fra så har man jo fak­tisk fri­het til det.

 • Mads W. Schnei­der

  Bra argu­men­tert. Det skal godt gjø­res å si imot.

 • Per­son­lig slår jeg et slag for søn­da­ger med tid til tur i skog og fjell, utfors­ke byens muse­er og gal­le­ri­et”

  Men ser du ikke hvor­dan du møter deg selv i døra her? Om du skal kun­ne utfors­ke byens muse­er og gal­le­ri­er, kre­ver jo det at noen må job­be på søn­dag. Og for å kom­me seg til skog og fjell må man­ge av oss rei­se kol­lek­tivt — noe som igjen for­ut­set­ter at noen job­ber på søn­dag.

  Skul­le du være så uhel­dig og skli og ska­de deg på fjell­tu­ren, tar du det selv­sagt for gitt at ambu­lanse­sjå­fø­ren er på jobb, sam­men med lege og syke­plei­er. Fami­lie­idyl­len du skild­rer på slut­ten av ditt inlegg for­ut­set­ter på sin side at noen er på jobb og sør­ger for at vi alle har strøm og rent vann. Og så vide­re, og så vide­re.

 • Bri­ta Hjert­holm

  Vel, hoved­po­en­get mitt er at “søn­dags­åpent-til­hen­ger­ne” gir skinn av at det er opp til hver enkelt butiikk om de vil ha åpent eller ikke. Men på de fles­te ste­der her i lan­det er det ikke sånn mar­ke­det fun­ge­rer idag. Det er stor for­skjelll på å opp­rett­hol­de nød­ven­di­ge (livs­nød­ven­di­ge er en selv­føl­ge) funk­sjo­ner i sam­fun­net på en søn­dag og å hol­de “alt” åpent med til­hø­ren­de maski­ne­ri. Gal­le­ri­er etc er for­øv­rig stengt på man­da­ger, så da kan de ta sin vel for­tjen­te hvile­dag.

 • Olav­Tor­vund

  I dag kan butik­ke­ne vel­ge å hol­de oppe sent seks dager i uken. Hos oss er tre av mat­bu­tik­ke­ne åpne til kl. 23 man­dag til lør­dag, de and­re sten­ger tid­li­ge­re. De tvin­ges ikke til å hol­de åpent sent. Noen gjør det, and­re gjør det ikke. En av dis­se butik­ke­ne er også åpen søn­dag. Kan­skje vil­le de to and­re som har åpent sent også gjer­ne holdt åpen søn­dag, om de had­de fått lov. Det var en peri­ode fle­re døgn­åpne butik­ker. Nå er det én igjen, de and­re fant ut at det ikke løn­te seg å hol­de oppe om nat­ten. Man­ge ste­der i lan­det sten­ger alle butik­ke­ne i prak­sis mye tid­li­ge­re enn de er pålagt å sten­ge, for­di det ikke er mar­ked for å hol­de åpent len­ger. At noen hol­der åpent, betyr ikke at alle gjør det. Jeg tror det vil gå slik med søn­dags­åpne butik­ker også. Men ingen av oss vet, siden det ikke har vært for­søkt.

  Siden du sier at gal­le­ri­er er stengt man­dag. I Frank­ri­ke er det gans­ke van­lig at mat­bu­tik­ker hol­der åpent søn­dag for­mid­dag, men hol­der stengt man­dag for­mid­dag. Jeg har mer­ket meg at i New York hol­der jødis­ke butik­ker stort sett stengt lør­dag.

  Jeg er ikke over­be­vist om at res­tau­ran­ter og cafe­er iva­re­tar nød­ven­di­ge funk­sjo­ner, og i alle fall ikke livs­nød­ven­di­ge funk­sjo­ner. Men de har nå til­pas­set seg mar­ke­det like­vel, som i prak­sis betyr at de hol­der åpent når and­re har fri — for det er da folk har tid til å gå på cafe­er og res­tau­ran­ter.

  De som risi­ke­rer å bli tvun­get til å hol­de åpent, er butik­ker i kjøpe­sen­te­re hvor sen­te­ret bestem­mer seg for å ha søn­dags­åpent, og har i avta­le­ne med butik­ke­ne at de må hol­de åpnet når sen­te­ret er åpent. Vi ser en viss tendens til mur­ring om det­te når sent­re­ne hol­der lang­åpent og søn­dags­åpent før jul. Men om slikt skul­le gjø­re det mind­re attrak­tivt å dri­ve butikk i kjøpe­sen­ter, så gjer­ne for meg.

 • Du slip­per ikke unna din inkon­se­kven­te tanke­gang ved å dra livs­nød­ven­dig­hets-kor­tet. Den kose­li­ge fri­søn­da­gen din (som du ikke unner muse­ums­an­sat­te å ha, raust nok) for­ut­set­ter alt­så drøsse­vis med tje­nes­ter som fal­ler uten­om det typisk “livs­nød­ven­di­ge”, fra kafe­er, res­tau­ran­ter, kios­ker og kino­er til under­hold­ning i radio og TV.

  Det er greit nok å argu­men­te­re for egen sær­in­ter­es­se, men å gjø­re det ved å baga­tel­li­se­re og usyn­lig­gjø­re arbeids­inn­sat­sen til tuse­ner av med­bor­ge­re er rett og slett trist.