Hvor mange har syklet over Jerusalem bro?

Vi er fort­satt i Oslo, ikke på et eller annet kon­flikt­fylt sted i Midt-Østen. Jeru­sa­lem bro krys­ser Akers­el­ven mel­lom Lille­borg og Bjøl­sen valse­møl­le.

Det er ikke en bro jeg ten­ker mye på, og enda sjeld­ne­re syk­ler på. Men jeg ble min­net om den da jeg igjen les­te Hand­lings­plan for syk­kel 2010–2014. Det­te er et av pro­sjek­te­ne som er nevnt som del av en “grønn rute”, og det er et av de pro­sjek­te­ne som fak­tisk er gjen­nom­ført. Den ble åpnet i august 2011.

Det er en fin bro. Arki­tek­te­ne ser ut til å like den. “Våre veger” kal­ler den en per­le av en bru (skjønt de site­rer vel bare davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr). Det er en sta­se­lig gang- og syk­kel­bro, skri­ver Akers­elv­vand­ring. Tek­nisk Uke­blad har laget en bil­led­se­rie fra bro­en. Den skal ha kos­tet 18 mil­lio­ner, noe som slett ikke er så galt for et slikt prosjekt.

Men er det noen som syk­ler der?

Jeg krys­ser Akers­el­ven med syk­kel i det­te områ­det omtrent to gan­ger pr uke. I løpet av de drøye to åre­ne den har vært der, har jeg syk­let over den­ne bro­en to gan­ger. Førs­te gang var like etter at den åpnet, for å tes­te den. Den ble en “been the­re, done that” opp­le­vel­se. Som en del av min rese­arch for pro­sjek­tet “Mel­lom rin­ge­ne, syk­kel­strek­nin­ger mel­lom Kirke­vei­rin­gen og Sto­re ring­vei”, syk­let jeg den en gang til. Men bort­sett fra slik test­syk­ling, bru­ker jeg den ikke.

Bro­en er helt feil, sett fra en syk­lists stå­sted. For det førs­te er det en gang- og syk­kel­bro.

Jerusalem bro 2Alle syk­lis­ter og alle som tar syk­kel på alvor, vet at kom­bi­ner­te gang- og syk­kel­vei­er, bro eller ikke, er ubru­ke­li­ge løs­nin­ger. Det blir ikke bed­re av at vi sta­dig får høre den feil­ak­ti­ge påstan­den at på sli­ke vei­er syk­ler man på fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser. Det er gang- og syk­kelvei, hvor det bur­de for­ut­set­tes sam­spill og at beg­ge grup­per tar hen­syn til hver­and­re. Gang- og syk­kel­vei­er er ikke leke­plas­ser, slik noen for­eld­re synes å tro og får medie­ne til å skri­ve. Det er hel­ler ikke aksep­ta­belt at man går med tre barne­vog­ner i bred­den og blok­ke­rer hele vei­en. Men slik er det i prak­sis, og det under­stre­ker at sli­ke “løs­nin­ger” er ubrukelig.

Når man kom­mer over på øst­si­den av Akers­el­ven, er det ingen til­rette­leg­ging for syk­kel. Man hav­ner i en vei med trikke­skin­ner, den type vei som er minst egnet for sykling.

Sandaker

Fra beg­ge kan­ter syk­ler man i prak­sis ned til bro­en. Selv om ned­over­bak­ker kan være beha­ge­li­ge når vi syk­ler, vet vi at de straf­fer deg med mot­bak­ke på den and­re siden. For syk­lis­ter er det et poeng å ikke tape høy­de og hol­de seg unna sli­ke ned-opp løsninger.

Jeg krys­ser Akerel­ven omtrent her på vei fra Frog­ner til Sin­sen (og vide­re til Gro­rud). På den ruten vel­ger jeg Mari­dals­vei­en — Broch­manns gt — Tres­chows gt frem­for Aren­dals­gt — Tres­chows gt, nett­opp for ikke å tape høy­de når hoved­ret­nin­gen er opp­over. Ned­over vel­ger jeg gjer­ne Tres­chows gt — Aren­dals­gt. Men uan­sett krys­ser jeg Akers­el­ven via Tres­chows gt oven­for Bjøl­sen valse­møl­le. Det kun­ne ikke fal­le meg inn å vel­ge Jeru­sa­lem bru, som vil­le bety en omvei på del ikke til­rette­lagt, dels dår­lig til­rette­lagt vei (G/S‑vei), og litt eks­tra mot­bak­ke. Been the­re, done that, never again.

Kart_Frogner-SinsenJeg har ikke noe imot tur­vei­er. Men i alle fall for syk­lis­ter er det ikke tur­vei­er vi mang­ler i Oslo. Vil man syk­le på tur har vi Mar­ka, og dess­uten man­ge tur­vei­er som kan ta oss omtrent fra sen­trum ut i Marka.

Det Oslo mang­ler er vei­er som gir god frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter som bru­ker syk­ke­len til trans­port. Vi blir sta­dig min­net om hvor vik­tig den­ne hver­dags­mo­sjo­nen er for vår egen helse og for folke­helsen gene­relt. Vi vil raskt fram, akku­rat som alle and­re som f.eks. er på vei til eller fra jobb. Vi er ikke ute på tur og vil ikke ut på omvei­er og vei­er hvor vi i prak­sis syk­ler på fot­gjen­ge­res pre­mis­ser. Der­for er pro­sjek­ter som Jeru­sa­lem bro ikke en del av noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det er en type pro­sjekt vi ser litt for man­ge av: Dyre pre­sti­sje­pro­sjek­ter med svært liten nytteverdi.

Det man bur­de ha gjort var å fjer­ne gate­par­ke­rin­gen i Tres­chows gt, og gjort Aren­dals­gt til en vir­ke­lig miljø­gate (ikke bare en gate med dyre­re par­ke­rings­lom­mer og noen få trær). Det­te vil­le ha økt nytte­ver­di­en av de syk­kel­fel­te­ne som tross alt fin­nes i Kier­schows gt. I and­re enden bur­de det selv­sagt ha vært syk­kel­felt fra “Nord­po­len” til Sin­sen. Men her har Oslo kom­mu­ne i ste­det valgt å lage nok et monu­ment som demon­stre­rer at det mes­te de sier om sat­sing på syk­kel er bløff: Vei­en er lagt ny i 2012, rett for­bi en ny sko­le. Men det er ingen til­rette­leg­ging for syk­kel. De reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. Gjen­nom hand­ling viser Oslos poli­ti­ke­re gang på gang at de prio­ri­te­rer bil, mens syk­kel har en tendens til å bli “glemt”. Syk­kel er bare prio­ri­tert på det reto­ris­ke, ikke det prak­tis­ke plan.

Det er slikt som gjør at man helt mis­ter tro­en på Oslo-poli­ti­ke­re, og at håpet om at Oslo noen gang skal bli en syk­kel­by svinner.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email