Hvor mange har syklet over Jerusalem bro?

Vi er fort­satt i Oslo, ikke på et eller annet kon­flikt­fylt sted i Midt-Østen. Jeru­sa­lem bro krys­ser Akers­el­ven mel­lom Lille­borg og Bjøl­sen valse­møl­le.

Det er ikke en bro jeg ten­ker mye på, og enda sjeld­ne­re syk­ler på. Men jeg ble min­net om den da jeg igjen les­te Hand­lings­plan for syk­kel 2010–2014. Det­te er et av pro­sjek­te­ne som er nevnt som del av en “grønn rute”, og det er et av de pro­sjek­te­ne som fak­tisk er gjen­nom­ført. Den ble åpnet i august 2011.

Det er en fin bro. Arki­tek­te­ne ser ut til å like den. “Våre veger” kal­ler den en per­le av en bru (skjønt de site­rer vel bare davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr). Det er en sta­se­lig gang- og syk­kel­bro, skri­ver Akers­elv­vand­ring. Tek­nisk Uke­blad har laget en bil­led­se­rie fra bro­en. Den skal ha kos­tet 18 mil­lio­ner, noe som slett ikke er så galt for et slikt pro­sjekt.

Men er det noen som syk­ler der?

Jeg krys­ser Akers­el­ven med syk­kel i det­te områ­det omtrent to gan­ger pr uke. I løpet av de drøye to åre­ne den har vært der, har jeg syk­let over den­ne bro­en to gan­ger. Førs­te gang var like etter at den åpnet, for å tes­te den. Den ble en “been the­re, done that” opp­le­vel­se. Som en del av min rese­arch for pro­sjek­tet “Mel­lom rin­ge­ne, syk­kel­strek­nin­ger mel­lom Kirke­vei­rin­gen og Sto­re ring­vei”, syk­let jeg den en gang til. Men bort­sett fra slik test­syk­ling, bru­ker jeg den ikke.

Bro­en er helt feil, sett fra en syk­lists stå­sted. For det førs­te er det en gang- og syk­kel­bro.

Jerusalem bro 2Alle syk­lis­ter og alle som tar syk­kel på alvor, vet at kom­bi­ner­te gang- og syk­kel­vei­er, bro eller ikke, er ubru­ke­li­ge løs­nin­ger. Det blir ikke bed­re av at vi sta­dig får høre den feil­ak­ti­ge påstan­den at på sli­ke vei­er syk­ler man på fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser. Det er gang- og syk­kelvei, hvor det bur­de for­ut­set­tes sam­spill og at beg­ge grup­per tar hen­syn til hver­and­re. Gang- og syk­kel­vei­er er ikke leke­plas­ser, slik noen for­eld­re synes å tro og får medie­ne til å skri­ve. Det er hel­ler ikke aksep­ta­belt at man går med tre barne­vog­ner i bred­den og blok­ke­rer hele vei­en. Men slik er det i prak­sis, og det under­stre­ker at sli­ke “løs­nin­ger” er ubru­ke­lig.

Når man kom­mer over på øst­si­den av Akers­el­ven, er det ingen til­rette­leg­ging for syk­kel. Man hav­ner i en vei med trikke­skin­ner, den type vei som er minst egnet for syk­ling.

Sandaker

Fra beg­ge kan­ter syk­ler man i prak­sis ned til bro­en. Selv om ned­over­bak­ker kan være beha­ge­li­ge når vi syk­ler, vet vi at de straf­fer deg med mot­bak­ke på den and­re siden. For syk­lis­ter er det et poeng å ikke tape høy­de og hol­de seg unna sli­ke ned-opp løs­nin­ger.

Jeg krys­ser Akerel­ven omtrent her på vei fra Frog­ner til Sin­sen (og vide­re til Gro­rud). På den ruten vel­ger jeg Mari­dals­vei­en — Broch­manns gt — Tres­chows gt frem­for Aren­dals­gt — Tres­chows gt, nett­opp for ikke å tape høy­de når hoved­ret­nin­gen er opp­over. Ned­over vel­ger jeg gjer­ne Tres­chows gt — Aren­dals­gt. Men uan­sett krys­ser jeg Akers­el­ven via Tres­chows gt oven­for Bjøl­sen valse­møl­le. Det kun­ne ikke fal­le meg inn å vel­ge Jeru­sa­lem bru, som vil­le bety en omvei på del ikke til­rette­lagt, dels dår­lig til­rette­lagt vei (G/S-vei), og litt eks­tra mot­bak­ke. Been the­re, done that, never again.

Kart_Frogner-SinsenJeg har ikke noe imot tur­vei­er. Men i alle fall for syk­lis­ter er det ikke tur­vei­er vi mang­ler i Oslo. Vil man syk­le på tur har vi Mar­ka, og dess­uten man­ge tur­vei­er som kan ta oss omtrent fra sen­trum ut i Mar­ka.

Det Oslo mang­ler er vei­er som gir god frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter som bru­ker syk­ke­len til trans­port. Vi blir sta­dig min­net om hvor vik­tig den­ne hver­dags­mo­sjo­nen er for vår egen helse og for folke­helsen gene­relt. Vi vil raskt fram, akku­rat som alle and­re som f.eks. er på vei til eller fra jobb. Vi er ikke ute på tur og vil ikke ut på omvei­er og vei­er hvor vi i prak­sis syk­ler på fot­gjen­ge­res pre­mis­ser. Der­for er pro­sjek­ter som Jeru­sa­lem bro ikke en del av noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det er en type pro­sjekt vi ser litt for man­ge av: Dyre pre­sti­sje­pro­sjek­ter med svært liten nytte­ver­di.

Det man bur­de ha gjort var å fjer­ne gate­par­ke­rin­gen i Tres­chows gt, og gjort Aren­dals­gt til en vir­ke­lig miljø­gate (ikke bare en gate med dyre­re par­ke­rings­lom­mer og noen få trær). Det­te vil­le ha økt nytte­ver­di­en av de syk­kel­fel­te­ne som tross alt fin­nes i Kier­schows gt. I and­re enden bur­de det selv­sagt ha vært syk­kel­felt fra “Nord­po­len” til Sin­sen. Men her har Oslo kom­mu­ne i ste­det valgt å lage nok et monu­ment som demon­stre­rer at det mes­te de sier om sat­sing på syk­kel er bløff: Vei­en er lagt ny i 2012, rett for­bi en ny sko­le. Men det er ingen til­rette­leg­ging for syk­kel. De reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. Gjen­nom hand­ling viser Oslos poli­ti­ke­re gang på gang at de prio­ri­te­rer bil, mens syk­kel har en tendens til å bli “glemt”. Syk­kel er bare prio­ri­tert på det reto­ris­ke, ikke det prak­tis­ke plan.

Det er slikt som gjør at man helt mis­ter tro­en på Oslo-poli­ti­ke­re, og at håpet om at Oslo noen gang skal bli en syk­kel­by svin­ner.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig.

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alter­na­tiv.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • tha­ran

  Vi syk­lis­ter er for­skjel­li­ge . Jeg set­ter umå­te­lig stor pris på å kun­ne syk­le ned og opp gang­vei­en langs Akers­elva hver dag til og fra jobb og på bytu­rer i hel­ge­ne, — og over Jeru­sa­lem bro på handle­tur til Tors­hov og på turer øst­over mot Tøy­en. Broa vel­ges ofte. Nei hver­ken gang­vei­en langs Akers­elva eller Jeru­sa­lem bro er sepa­ra­te men for man­ge av oss som ikke kre­ver topp fart hele turen er det helt greit. Tur­vei­sys­te­met langs vass­dra­ge­ne og de grøn­ne rute­ne som grad­vis skal byg­ges ut og bin­de byen sam­men er og vil være et fan­tas­tisk sup­ple­ment til det vi selv­sagt bur­de ha i til­legg; et fin­mas­ket nett av sepa­ra­te og tryg­ge syk­kel­vei­er i alle gater. Selv med det opti­ma­le syk­kel­vei­net­tet i gate­ne vil man­ge av oss like­vel vil vel­ge sak­te­re fart og tåle å brem­se en gang eller to for leken­de barn for å få en grønn og rolig start og slutt på dagen. Det vil kre­ve stor plass og være et stort natur­inn­grep å lage sepa­ra­te gang og syk­kel­vei­er alle ste­de­ne langs tur­vei­sys­te­met og det er det ikke verdt. Iste­den for å angri­pe utbyg­gin­gen av grøn­ne ruter og tur­vei­sys­te­met bur­de du hel­ler si ja takk beg­ge deler. For det er ja takk beg­ge deler. Vi syk­lis­ter er ikke bare for­skjel­li­ge som men­nes­ker men opp­trer også for­skjel­li­ge på èn tur gjen­nom byen. På tur­vei­sys­te­met går pul­sen ned og jeg tar det med ro og nyter natu­ren — i gate­ne går tem­po­et opp og jeg må fort og trygt frem. Ja takk beg­ge deler! Og jeg håper vir­ke­lig ikke at SLF deler ditt syn og at det­te er star­ten på en kam­pan­je for å få oss bort fra gang/ tur­vei­sys­te­met.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg er ikke mot tur­vei­er. Jeg synes det er flott at Oslo har man­ge sli­ke å by på, også for syk­lis­ter. Men jeg synes Jeru­sa­lem bro er et av kan­skje litt for man­ge eksemp­ler på feil­prio­ri­te­rin­ger. Da jeg les­te om bro­en i for­bin­del­se med åpnin­gen var jeg over­ras­ket over at jeg ikke had­de sett at den var under byg­ging. Kan­skje kun­ne den være fin å bru­ke på mine syk­kel­tu­rer mel­lom Frog­ner og Gro­rud, tenk­te jeg. Jeg måt­te lete etter den, og det ble med en for­søks­tur.

  Det er en tur­vei på vest­si­den av Akers­el­ven. Men krys­ser man over til øst­si­den, kom­mer man til ingen ting. Det er mye som kun­ne vært gjort som ikke kos­ter så mye pen­ger, også på Bjølsen/Sagene/Torshov/Sandaker. Men det kre­ver litt poli­tisk vil­je og mot, som mang­ler i Oslo. Der­for vel­ger man hel­ler de dyre løs­nin­ger som har gans­ke begren­set nytte­ver­di. Tur­vei­en langs Akers­el­ven er flott. Men en ordent­lig syk­kel­for­bin­del­se mel­lom rund­kjø­rin­gen Uelandsgt/Kierschows gt og Sin­sen vil­le betydd mer for fler syk­lis­ter. Men den vil­le også vært merk­bar for bilis­ter, og da fei­ger poli­ti­ker­ne ut. I ste­det byg­ger man en bro som gans­ke få vet at fin­nes, som egent­lig ikke knyt­ter sam­men noe. Men som kos­ter pen­ger.

 • tha­ran

  Jeru­sa­lem bro er ikke bare en syk­kel­bro. Den bru­kes også av gåen­de — mye. Å gjø­re byen gang­bar hører også til arbei­det med å gjø­re byen mer syk­kel­venn­lig. Det gjør at fle­re får et alter­na­tiv til bilen og det betyr mind­re biler på vei­en og som tross alt er byens og syk­lis­te­nes sto­re mare. Der du mener broa ender i ingen­ting ender den i utro­lig nyt­tig videre­trans­port og infra­struk­tur for and­re. Man kom­mer rett opp på trikke­holde­plass. Den ene vei­en tar deg ned til byen og Gru­ner­løk­ka og den and­re opp­over mot Storo og T-banen og vide­re opp til Kjels­ås hvis det er turen. Den ender også opp en et lite kjøpe­sen­ter med pol, apo­tek og god mat­bu­tikk. Det er man­ge fra Bjøl­sen, Sage­ne , ned­re Tåsen sida som tar turen dit på bei­na og med syk­kel for å hand­le nå som vi har fått snar­vei­en over broa.. Jeg obser­ver­te fle­re der med både sekk og handle­po­ser idag og det gjør jeg ofte etter­som jeg bru­ker den ofte i mot­set­ning til deg. Unge­ne mine bru­ker broa til trik­ken for å kom­me ned til byen og det gjør også deres jevn­ald­ren­de i områ­det. De som bor på and­re siden kom­mer rask inn på tur­veis­sys­tem­tet. Det er her­lig å ha en så vak­ker og spen­nen­de snar­vei akku­rat der med en helt unik utsikt over vak­re Akers­elva. Oslo har ikke noe lig­nen­de og vi had­de vært en fat­ti­ge­re by uten. Det er så uen­de­lig man­ge and­re pro­sjek­ter der det til­rette­leg­ges for økt bil­bruk å ham­re løs på som eksem­pel på feil­slått prio­ri­te­ring — for eksem­pel den stor­stil­te byg­gin­gen av rund­kjø­rin­ger som kun er for å få bed­re flyt i bil­tra­fik­ken men som gjør det far­li­ge­re å være syk­list og mye mer. tung­vint å være fot­gjen­ger.

 • Olav­Tor­vund

  Det er bra å gjø­re byen mer fot­gjen­ger­venn­lig. Men et syk­kel­til­tak er det ikke. Ellers er jeg enig i at den grunn­leg­gen­de feil­prio­ri­te­rin­gen i den­ne byen er at bilis­te­ne all­tid vin­ner når det kom­mer til prak­tisk poli­tikk.