Rettighetsklarering — et praktisk eksempel

Min farfar, som også het Olav Torvund, var et skrivende menneske. Han skrev i sin tid tre romaner, som ikke akkurat har fått noen fremtrendende plass i litteraturhistorien. Den siste ble utgitt i 1949. Men han skrev også mye annet. Han døde i 1969, så hans verker vil fortsatt være vernet i 25 år til.

Han skrev blant annet noen artikler til nynorskleksikonet “Norsk allkunnebok”. Som andre leksika må også Norsk allkunnebok bevege seg inn i en tid med digitalisering og nettpublisering. De kan ikke uten videre gjøre eksisterende artikler tilgjengelig på nett uten rettighetshavers samtykke. (Hva slags avtaler som ble inngått den gangen disse artiklene ble skrevet, vet jeg ikke. Men man tenkte neppe på digitalisering og nettutgivelse.)

En redaksjon som skal gjøre den jobben, har det ikke helt enkelt. Jeg vet ikke når disse artiklene ble skrevet. Men de første ni bindene av “Norsk allkunnebok” har stått i mitt barndomshjem så lenge jeg kan huske — og det begynner å bli en del år. Jeg husker også at det gikk mange år før det tiende og siste bindet kom. Om jeg forsto det rett, hindret pengemangel lenge utgivelsen av dette. Min farfar er nok ikke den eneste av bidragsyterne som ikke lenger er i live.

Continue reading Rettighetsklarering — et praktisk eksempel

Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har avsagt sin dom i saken Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør.  Resultatet overrasker ikke.

Først noen juridiske teknikaliteter. Saken i EMD var mellom Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther og Den norske stat. Se og Hør var ikke lenger part i saken. Høyesterett dømmer i siste instans. Dommer fra Høyesterett kan ikke ankes, heller ikke til EMD (men mediene fremstiller dette ofte misvisende). Tvisten med Se og Hør ble endelig avgjort ved Høyesteretts dom.

Når endelig dom er avsagt i vårt rettssystem, kan man reise sak mot staten for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Hvis staten ikke i tilstrekkelig grad har beskyttet en persons menneskerettigheter, f.eks. ved at lovgivning eller rettspraksis er i strid med EMK, kan staten bli dømt. Staten kan også bli dømt til å erstatte det tap en part har lidt ved et eventuelt menneskerettsbrudd.

Continue reading Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør