Fjern løynene fra sykkelkartet!

Syk­kel­vei­net­tet blir ytter­li­ge­re for­sin­ket” kan vi lese i Oslo­by. Det begyn­ner å bli en vane. Den såkal­te hoved­syk­kel­vei­pla­nen har vært en dår­lig vits siden den først ble ved­tatt i 1977. Oslo kom­mu­ne ven­ter på Godot. Det er en evig rek­ke av utset­tel­ser med til­hø­ren­de resir­ku­le­ring av dår­li­ge unn­skyld­nin­ger. Men for­kla­rin­gen er gans­ke enkel: Det har i alle år mang­let, og mang­ler fort­satt poli­tisk vil­je til å gjø­re det som er nød­ven­dig for å etab­le­re et hoved­syk­kel­vei­nett. Så len­ge vil­jen mang­ler vil det ald­ri bli fer­dig. Det er ikke mer vans­ke­lig enn det.

Vil­jen mani­fes­te­rer seg ikke i løf­ter, pla­ner og fag­re ord. Den viser seg i vil­je til å prio­ri­te­re syk­kel der det­te kom­mer i kon­kur­ran­se med annet, f.eks. i kon­kur­ran­se med til­rette­leg­ging for bilis­ter. Så len­ge man i prak­sis ikke prio­ri­te­rer syk­lis­ter i sli­ke situa­sjo­ner, fin­nes det ikke noen reell vilje.

Byråd Guri Mel­by lover at nå skal det bli fort­gang. Men det har alle hen­nes for­gjen­ge­re også lovet, uten at vi så noe til den fort­gan­gen. Jeg kan ikke se at det er noen stør­re grunn til å tro på Guri Mel­by enn det var til å tro på hen­nes for­gjen­ge­re. Hun har en tung jobb om hun skal kla­re å gjen­opp­byg­ge den til­lit hen­nes for­gjen­ge­re så grun­dig har revet ned. Den til­li­ten kan bare byg­ges opp med hand­ling som viser resul­ta­ter i ter­ren­get. Fle­re løf­ter som ikke hol­des eller fle­re pla­ner som ikke gjen­nom­fø­res blir bare en bekref­tel­se på at syk­lis­ter er en grup­pe som poli­ti­ker­ne ikke bryr seg sær­lig mye om.

Vi så nylig et eksem­pel på hvor­dan Oslo kom­mu­ne svi­ker syk­lis­te­ne, da Oslo kom­mu­ne ved­tok regu­le­ring av C.J. Ham­bros plass. Til tross for at både hoved­syk­kel­vei­pla­nen og den ved­tat­te gate­bruks­pla­nen sier at her skal det leg­ges til ret­te for syk­lis­ter, sat­te kom­mu­nen det­te til side i suve­ren for­akt for syk­lis­ter og ved­tat­te pla­ner. Til­rette­leg­ging for syk­kel vil­le balnt annet gjø­re par­ke­ring vans­ke­li­ge­re. Kan noen da bli over­ras­ket over at det ikke går fremover?

Guri Mel­by og Oslo Venst­re bør også begyn­ne å ten­ke på at det ikke er mer enn ca 20 måne­der til kom­mune­val­get. Det var noen, blant annet jeg, som trod­de at et styr­ket Venst­re skul­le bety en for­skjell for oss syk­lis­ter i Oslo. Når det begyn­ner å nær­me seg val­get 2015 bør dere kun­ne vise til resul­ta­ter på bak­ken, ikke bare til løf­ter og pla­ner. Fire år bør være nok tid til å set­te tyde­li­ge spor.

Oslo­by pre­sen­te­rer også et kart over hoved­syk­kel­vei­net­tet. Her vises strek­nin­ger som er fer­di­ge, som mang­ler til­rette­leg­ging og som ikke har opti­mal stan­dard. Det er det kar­tet som Oslo kom­mu­ne selv pre­sen­te­rer på sine nett­si­der (i en litt mind­re opp­da­tert utga­ve). Det­te kar­tet lyver.

Vi kun­ne i det mins­te ven­te at Oslo kom­mu­ne gir kor­rek­te opp­lys­nin­ger i den infor­ma­sjo­nen de offent­lig­gjør. Vi kun­ne ha star­tet med å si at det ikke fin­nes man­ge meter syk­kel­vei som har noe i nær­he­ten av det som kan kal­les “opti­mal stan­dard”, så det mes­te som vises på kar­tet som “fer­dig” bur­de vært mer­ket “ikke opti­mal stan­dard”, i den grad det fin­nes noe der. Men det skal jeg ikke gå vide­re med.

Med så mis­vi­sen­de kart er det også grunn til å set­te man­ge og sto­re spørs­måls­tegn ved påstan­der om at det gjen­står 48 km. Er det på kar­tet eller i ter­ren­get det gjen­står 48 km? Vi syk­ler på vei, ikke på et kart.

Hvis man skal tro det­te kar­tet, så er det en fer­dig del av hoved­syk­kel­vei­net­tet fra Mid­delt­huns gt (ved Frog­ner sta­dion) til Slotts­par­ken. På den strek­nin­gen fin­nes det ikke en meter som er til­rette­lagt for syk­lis­ter. Der­imot er det stort sett gate­par­ke­ring langs hele strek­nin­gen, gjer­ne på beg­ge sider. Det­te kan man tol­ke på fle­re måter, i til­legg til det enk­le fak­tum at det viser at Oslo kom­mu­ne i prak­tisk poli­tikk prio­ri­te­rer gate­par­ke­ring frem­for syk­lis­ter, også i det de hev­der er et hoved­syk­kel­vei­nett — selv om de gjer­ne påstår noe annet.

 • En mulig for­kla­ring er at Bymiljø­eta­ten mang­ler over­sikt, og fak­tisk lever i den tro at det her fak­tisk fin­nes noe som kan kal­les en hoved­syk­kel­vei på sli­ke strek­nin­ger. Om min hukom­mel­se er rett, så kun­ne enkel­te utta­lel­ser fra tid­li­ge­re bymiljø­by­råd Ola Elve­stu­en for­stås slik. Det hør­tes tid­vis ut som om han baser­te seg på kar­tet, ikke på ter­ren­get. Om det­te er til­fel­le er det noen i den eta­ten som bør set­tes til and­re opp­ga­ver så snart som mulig.
 • En annen mulig for­kla­ring er at Oslo kom­mu­ne ikke har høy­ere ambi­sjo­ner enn det­te: Gater med gate­par­ke­ring på beg­ge sider uten noen form for til­rette­leg­ging for syk­lis­ter er godt nok til å kun­ne kal­les et hoved­syk­kel­vei­nett. Om det stem­mer, så kan hele pla­nen begra­ves med en gang, de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne kan skri­ves inn i skam­mens his­to­rie, og både poli­ti­ke­re og hele eta­ten kan kastes.
 • En tred­je mulig­het er at eta­ten og poli­ti­ker­ne er klar over tin­ge­nes til­stand, men lar det mis­vi­sen­de kar­tet stå like­vel. Poli­ti­ker­ne blir sure når man sier at de lyver. Men hvis de vet at det som pre­sen­te­res ikke er sant, men pre­sen­te­rer det like­vel, hva annet skal man da kal­le det? Man kan skri­ve det litt pene­re, og si at urik­tig infor­ma­sjon pre­sen­te­res mot bed­re viten­de. Had­de det vært noe som hør­te til his­to­ri­en, pyn­ter man gjer­ne på det­te ved å si at det har skjedd en erind­rings­for­sky­ving, som i det mins­te anty­der at usann­he­ten ikke pre­sen­te­res mot bed­re viten­de. Enhver får vel­ge de ord man selv vil for å karak­te­ri­se­re dette.

Nes­ten hele ring 2 (Kirke­vei­rin­gen) er også fer­dig, om man skal tro kar­tet. Vi som syk­ler vet at det­te ikke sant.

sykkelkart_238x100For noen år siden ga Oslo kom­mu­ne ut syk­kel­kart på papir. Det var i utgangs­punk­tet et utmer­ket til­tak. Men dess­ver­re er de så ful­le av feil at de langt på vei er ubru­ke­li­ge. Skal man få et rea­lis­tisk bil­de av hvor det er lagt til ret­te for syk­ling i Oslo, er Goog­les kart langt bed­re enn Oslo kommunes.

Man­ge av de strek­ning som på Oslo kom­mu­nes kart er mer­ket som “fer­dig­stilt”, er ikke mer­ket på Goog­les kart. Og med god grunn: De fin­nes ikke, i alle fall fin­nes det ikke noen til­rette­leg­ging. Men man fin­ner også enkel­te strek­nin­ger på Goog­les kart som man ikke fin­ner på Oslo kom­mu­nes. Det er vel strek­nin­ger som står på Bymiljø­eta­tens hem­me­li­ge døds­lis­te. I Oslo fjer­ner man omtrent like mye syk­kel­felt og syk­kel­vei som man byg­ger ut. Det ser ut som om Bymiljø­eta­ten mener at det som ikke inn­går i hoved­syk­kel­vei­pla­nen ikke er verdt å ta vare på. Utta­lel­ser fra tid­li­ge­re bym­li­jø­by­råd Ola Elve­stu­en kun­ne tyde på det.

Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart, både på nett og papir, min­ner meg om gres­ke vei­kart som jeg for­søk­te å kjø­re etter på begyn­nel­sen 1980-tal­let: Om det en gang had­de gått en vei der, sto den på kar­tet — også om den ikke var ved­li­ke­hold på åre­vis, var full­sten­dig over­grodd og totalt ufrem­kom­me­lig. Hvis det en gang var plan­lagt en vei, sto den også på kar­tet som eksis­te­ren­de, selv om den ald­ri var blitt bygget.

Det må kun­ne stil­les vis­se minste­krav for at noe skal kun­ne kal­les “hoved­syk­kel­vei”. Det­te skal være vei­er som er egnet for trans­port­syk­ling, alt­så for syk­ling når man skal raskt og effek­tivt fra et sted til et annet, for eksem­pel til og fra jobb. En hoved­syk­kel­vei skal ikke være laget for folk som er ute og syk­ler en tur for å nyte fint vær, eller for å dra en kort tur til butikken.

I en hoved­syk­kel­vei er selv­føl­ge­lig syk­lis­ter prio­ri­tet, ikke par­ker­te biler, fot­gjen­ge­re eller kol­lek­tiv­trans­port. Da hol­der det ikke at det er en blan­det gang- og syk­kel­vei gjen­nom Frog­ner­par­ken, gjen­nom handle­ga­ter som Torggt, osv. Om dis­se skal kun­ne kal­les syk­kel­vei, så kan de defi­ni­tivt ikke inn­gå i et hoved­syk­kel­vei­nett. Det hol­der hel­ler ikke med et alt for smalt syk­kel­felt med par­ke­rings­lom­mer på innsiden.

Om hoved­syk­kel­vei­net­tet had­de vært fer­dig­stilt på midt­en av 1980-tal­let, slik det skul­le ha vært etter den opp­rin­ne­li­ge pla­nen, så had­de det sik­kert vært utmer­ket ut fra en 80-talls­stan­dard. Men i 2014 er det en håp­løst for­el­det plan. Man får lett inn­trykk av at poli­ti­ker­ne fort­satt har lul­let seg inn i den mis­for­stå­el­se at Oslo vil bli en god syk­kel­by om bare hoved­syk­kel­vei­net­tet fer­dig­stil­les. Det hol­der ikke. Det er for lite, for sent og for dår­lig. Ambi­sjo­ne­ne må være mye høy­ere enn å gjen­nom­føre en gam­mel og for­el­det plan.

And­re byer har vist at det er mulig om man vil. Byer som Sevil­la og Buda­pest har fått til svært mye i løpet av få år. I New York har det skjedd en revo­lu­sjon. Så kan man lure: Er pro­ble­met bare at Oslos poli­ti­ke­re mang­ler vil­je, eller er de sær­de­les udu­ge­li­ge om man sam­men­lig­ner med deres poli­ti­ker­kol­le­ger i and­re byer?

Eller er det riks­po­li­ti­ker­ne som har laget et mons­ter av et sys­tem hvor det er langt vik­ti­ge­re å kun­ne kom­me med inn­ven­din­ger og hind­re at noe blir gjort, enn å gjen­nom­føre ved­tat­te planer?

Vi har og har len­ge hatt et Høy­re-domi­nert byråd i Oslo. Men svi­ket mot syk­lis­ter er tverr­po­li­tisk. Det er lett å være høy og mørk når man er i oppo­si­sjon. Byrå­det får jevn­lig for­tjent kri­tikk fra AP og SV for mang­len­de gjen­nom­fø­ring av syk­kel­pla­ner. Men: AP og SV satt åtte år i regje­ring. Regje­rings­sje­fen, Jens Stol­ten­bergs enes­te bidrag synes å ha vært å kom­me med en utta­lel­se om at “Det er for far­lig å syk­le i nors­ke byer”. Når en stats­mi­nis­ter kan si slikt, uten å gjø­re noe for å ta tak i pro­ble­met, da tar han ikke pro­ble­met på alvor. Det er ikke-ledel­se. Da har det par­ti han leder liten tro­ver­dig­het i sli­ke saker. Er pro­ble­met ikke bare vilje­løse og udu­ge­li­ge poli­ti­ke­re i Oslo, men en sys­tem­feil, da er det regje­rin­gens ansvar — et ansvar regje­rin­gen Stol­ten­berg sviktet.

Jeg har ikke stor til­lit til dagens Høyre/FrP-regje­ring når det gjel­der til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Men vi bør i alle fall kun­ne slip­pe en regje­ring som mot­ar­bei­der Oslo for å demon­stre­re at et bor­ge­lig sty­re ikke kan fun­ge­re. Så kan­skje dagens regje­ring tross alt vil være bed­re for Oslos syk­lis­ter enn den forrige?

Er er noen straks-til­tak for Guri Mel­by og Oslo kommune:

 • Sørg for at kar­te­ne opp­da­te­res slik at de stem­mer med terrenget.
 • Finn en bed­re løs­ning enn en pdf-fil med kar­tet. Legg alle pro­sjek­ter og feil­mel­din­ger på kar­tet. Vi må kun­ne se hvor det er pla­ner om å gjø­re noe, tids­pla­ner, sta­tus osv. Og vi må kun­ne mel­de inn feil og mang­ler, slik at både de ansvar­li­ge i kom­mu­nen og pub­li­kum kan se hvor det er regist­rert feil og hvil­ke pla­ner som fore­lig­ger for å ret­te dem opp (eller begrun­nel­se for hvor­for man ikke vil gjø­re noe).
 • Merk også på kar­tet hvil­ke strek­nin­ger dere har pla­ner om å ryd­de for snø (inn­til dere begyn­ner å ta vin­ter­syk­ling på alvor, og ryd­der alle for snø): Hvil­ke er ryd­det, når skal en strek­ning ryd­des, osv.
 • Det er gans­ke sik­kert mulig å lage noe sli­ke med utgangs­punkt i f.eks. Goog­le maps eller kart­løs­nin­ger fra Sta­tens kartverk.

I til­legg bør du, Guri Mel­by, erkjen­ne også dine for­gjen­ge­res feil, og love at de ikke skal gjentas:

 • Ingen nye vei­pro­sjek­ter eller bety­de­li­ge omleg­gin­ger uten at det sam­ti­dig leg­ges til ret­te for syklister: 
  • Ald­ri mer pro­sjek­ter som Bog­sta­vei­en.
  • Ald­ri mer Jernbanetorget
  • Ald­ri mer omleg­gin­ger som i Hans Nielsen Hau­ges gt.
  • Ald­ri mer pro­sjek­ter som Nylands­vei­en uten til­rette­leg­ging for sykkel.
  • Ingen fle­re “miljø­ga­ter” som bare er gater til­rette­lagt for bil­kjø­ring som er pyn­tet med trær og bro­stein. Skal noe kun­ne kal­les en “miljø­gate” må det være en gate med ingen eller meget begren­set biltrafikk.
 • Plan­leg­ging av syk­kel­vei­er med mer skal inn i alle pro­sjek­ter fra start. Det skal ikke være gar­ni­tyr som man for­sø­ker å få på plass når alle and­re har fått sitt.
 • Ikke en meter syk­kel­felt / syk­kel­vei skal fjer­nes uten at den erstat­tes av en ny og bed­re på sam­me strekning.
 • Dere må sør­ge for at vei­er som er stengt for gjen­nom­kjø­ring med bil i prak­sis også sten­ges for syk­lis­ter ved par­ke­ring (som i f.eks. Sofies gt ved Adam­stu­en), ved utplas­se­ring av søppelcontainer/returtasjon (som i krys­set Sofies gt/Daas gt) og ved at gate­area­let leies ut til cafe­drift (som i Mun­ke­dams­vei­en).
 • Du må vise i prak­sis at det­te har blitt gjel­de­ne poli­tikk. Det må ald­ri skje igjen at Oslo kom­mu­ne bare gir blaf­fen i hoved­syk­kel­vei­plan og gate­bruks­plan når regu­le­rin­ger skal gjen­nom­fø­res, slik dere nylig gjor­de ved C.J. Ham­bros plass. (Her bør dere be byens syk­lis­ter om unn­skyld­nin­ger, og kom­me med en alter­na­tiv løs­ning til det som dere skus­let bort i det vedtaket.)

Vi får sta­dig høre at det ikke står på pen­ger, men at det er pro­sjek­te­ring og regu­le­ring som er pro­ble­met. Guri Mel­by gjen­tar det­te over­for Oslo­by, og sier:

At det har gått sak­te med byg­gin­gen hand­ler ikke om mang­len­de mid­ler, men om at man ikke har fått pro­sjek­tert fer­dig strek­nin­ge­ne, sier Melby.”

Vi vet jo at det­te ikke er sant. For hvis det ikke had­de hand­let om mang­len­de mid­ler, da had­de det lil­le som tross alt fin­nes av syk­kel­vei­er og syk­kel­felt vært ryd­det for snø hele vin­te­ren, og holdt rene for annet rusk og rask res­ten av året. Men når det bare er spørm­sål om pen­ger, da mang­ler det visst pen­ger like­vel. Nei, det står kan­skje ikke på mang­len­de pen­ger. Det står, som det all­tid har gjort, på mang­len­de vilje.

Gode, opp­da­ter­te syk­kel­kart (på nett) kre­ver ingen regu­le­rings­plan. Det er bare å vil­le det, fin­ne fram pen­ge­ne og set­te i gang.

 

Print Friendly, PDF & Email