Opphavsrett hindrer ikke innsyn!

I Aften­pos­ten 19. janu­ar kan vi lese at Abid Raja kri­ti­se­rer Olje- og ern­gi­de­par­te­men­tet for å hem­me­lig­hol­de to doku­men­ter om kost­nads­kutt på Mong­stad. (Saken er dess­ver­re ikke på nett, åtte timer etter at papir­ut­ga­ven var på døren. BT har saken på nett, men bare for abonnenter.)

Det vir­ker av man­ge grun­ner besyn­der­lig at et depar­te­ment hem­me­lig­hol­der doku­men­ter over­for Stor­tin­get. Det­te rei­ser man­ge spørs­mål som jeg skal la lig­ge. Men det er en del av begrun­nel­sen som fikk meg til å hop­pe. Vi kan lese følgende:

De to doku­men­te­ne hem­me­lig­hol­des for­di olje- og energi­mi­nis­ter Tord Lien mener doku­men­te­ne er omfat­tet av lov om opp­havs­rett. De defi­ne­res som ånds­verk eide av part­ner­ne i TCM.”

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett hind­rer ikke inn­syn!