Opphavsrett hindrer ikke innsyn!

I Aften­pos­ten 19. janu­ar kan vi lese at Abid Raja kri­ti­se­rer Olje- og ern­gi­de­par­te­men­tet for å hem­me­lig­hol­de to doku­men­ter om kost­nads­kutt på Mong­stad. (Saken er dess­ver­re ikke på nett, åtte timer etter at papir­ut­ga­ven var på døren. BT har saken på nett, men bare for abonnenter.)

Det vir­ker av man­ge grun­ner besyn­der­lig at et depar­te­ment hem­me­lig­hol­der doku­men­ter over­for Stor­tin­get. Det­te rei­ser man­ge spørs­mål som jeg skal la lig­ge. Men det er en del av begrun­nel­sen som fikk meg til å hop­pe. Vi kan lese følgende:

De to doku­men­te­ne hem­me­lig­hol­des for­di olje- og energi­mi­nis­ter Tord Lien mener doku­men­te­ne er omfat­tet av lov om opp­havs­rett. De defi­ne­res som ånds­verk eide av part­ner­ne i TCM.”

Når en poli­ti­ker utta­ler seg om opp­havs­rett og får sine utta­lel­ser fil­trert gjen­nom en jour­na­list, da er det man­ge feil­kil­der. Men er det kor­rekt gjen­gitt, er det rent tøv. Tord Lien må ha hatt dår­li­ge råd­gi­ve­re om han har aksep­tert en slik begrunnelse.

Det gene­rel­le utgangs­punkt er at ånds­verk­lo­ven ikke hind­rer til­gang til et doku­ment. Jeg har opp­havs­rett til det jeg f.eks. skri­ver her. Men min opp­havs­ret­ten gir meg ingen rett til å nek­te at noen får til­gang til eller får lese det jeg måt­te ha skre­vet.  Jeg har en ene­rett til å frem­stil­le eksemp­la­rer (kopi­er) og til å gjø­re det til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Men å lese et doku­ment, det er ikke en opp­havs­retts­lig rele­vant hand­ling og omfat­tes ikke av eneretten.

Men ånds­verk­lo­ven har uttryk­ke­li­ge bestem­mel­ser om doku­ment­inn­syn. § 27 lyder:

Vern etter den­ne lov er ikke til hin­der for doku­ment­inn­syn etter for­valt­nings­lo­ven og offent­leg­lova eller annen lovgivning.

Loven er hel­ler ikke til hin­der for at verk bru­kes i for­bin­del­se med etter­lys­ning, i etter­forsk­ning eller som bevismiddel.”

Ånds­verk­lo­ven er ikke til hin­der for doku­ment­inn­syn. Men man tren­ger ikke en egen bestem­mel­se for å gi rett til å lese et doku­ment, da det uan­sett fal­ler uten­for opp­havs­man­nens ene­rett. § 27 går imid­ler­tid len­ger: Rea­li­te­ten er at man også kan ta kopi, alt­så frem­stil­le eksemp­lar av et doku­ment for å utle­ve­re det til den som ber om innsyn.

Skal man være pir­ke­te, så står det inn­syn “etter for­valt­nings­lo­ven og offent­leg­lova eller annen lov­giv­ning”. Jeg har ikke sett på hva slags lov­giv­ning som even­tu­elt regu­le­rer Kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­ens til­gang til doku­men­ter. Men man må kun­ne leg­ge til grunn at ånds­verk­lo­ven hel­ler ikke er til hin­der for Stor­tin­get eller and­re offent­li­ge myn­dig­he­ters innsyn.

Om vide­re bruk av doku­men­ter man har fått til­gang til på den­ne måten, står det i ånds­verk­lo­ven § 28:

Ret­ten til vide­re gjen­gi­vel­se av doku­men­ter påbe­ropt som bevis eller som sak­kyn­dig utta­lel­se e.l. i for­hand­lin­ger som nevnt i § 26, og av doku­men­ter det er gitt inn­syn i etter lov­giv­ning som nevnt i § 27, beror på ellers gjel­den­de reg­ler. Like­vel kan det site­res fra sli­ke doku­men­ter i sam­svar med god skikk og i den utstrek­ning det er nød­ven­dig for omta­le av for­hand­lin­ge­ne eller av sak doku­men­tet er av betyd­ning for, selv om ver­ket ikke har vært offentliggjort.”

At ånds­verk­lo­ven ikke hind­rer inn­syn, inne­bæ­rer alt­så ikke at doku­men­ter kan gjen­gis helt fritt. Man kan f.eks. ikke uten vide­re tryk­ke sli­ke doku­men­ter i en avis.

For at man skal kun­ne site­re i med­hold av den all­min­ne­li­ge sitat­ret­ten etter  åvl § 22, er det et vil­kår at det verk man site­rer fra er offent­lig­gjort. Den­ne type doku­ment det her er snakk om, vil van­lig­vis ikke være offent­lig­gjort i opp­havs­retts­lig for­stand. Men det føl­ger av § 28 at man like­vel kan site­re fra dem.

Jeg vil ikke mene noe offent­lig om alle de and­re spørs­mål som kan stil­les når regje­rin­gen nek­ter å utle­ve­re et doku­ment til Stor­tin­gets kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­té. Men hvis Aften­pos­ten har gjen­gitt Tord Lien noen­lun­de kor­rekt, så må Tord Lien kom­me med en helt annen begrunnelse.

Print Friendly, PDF & Email