To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Vi har i de sis­te dage­ne fått i alle fall tre dom­mer som gjel­der påkjør­sel av myke tra­fi­kan­ter (to syk­lis­ter og en på rulle­ski). To per­soner, en syk­list og rulle­ski­lø­pe­ren, omkom i de ulyk­ke­ne som var utgangs­punk­tet for dommene.

En av sake­ne, dom avsagt i Ned­re Tele­mark ting­rett har jeg omtalt i en egen kom­men­tar. Det er en av de mest håp­løse dom­mer jeg har lest på det­te områ­det, hvor ret­ten har sett bort fra “detal­jer” som bilis­ters vike­plikt og skjø­vet skyl­den over på offe­ret. Her skal jeg ta for meg de to and­re dommene.

I den førs­te dom­men, avsagt av Fjorda­ne ting­rett 17. janu­ar 2014 var en per­son på rulle­ski blitt påkjørt og drept av en bilist. Bilis­ten ble her fri­kjent. Den sis­te dom­men, avsagt av Eiker, Modum og Sig­dal ting­rett 20. janu­ar 2014, var en syk­list blitt påkjørt og drept. Her ble bilis­ten dømt for uakt­somt drap.

Con­ti­nue read­ing To dom­mer om bilis­ters akt­som­hets­plikt

Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

16. janu­ar 2014 avsa Ned­re Tele­mark ting­rett en dom hvor de fri­fant en bilist etter påkjør­sel av syk­list. Den er gans­ke skrem­men­de les­ning. Om det er dår­lig arbeid fra poli­ti­et eller fra dom­sto­len skal være usagt. Resul­ta­tet blir uan­sett helt galt.

Steds­an­gi­vel­sen i dom­men er ikke pre­sis. Det står at bilis­ten kom kjø­ren­de ned Odins gate i Ski­en, i ret­ning Odd sta­dion. Det frem­går vide­re at det var syk­kel­felt på den aktu­el­le strek­nin­gen. Bil­det  (fra Goog­le Stre­eview) neden­for er fra Odins gate, og gir et visst inn­trykk av gaten. Men om det var akku­rat her det skjed­de, vet jeg ikke. Farts­gren­sen er 40 km/t.

Odinsgt_Skien2Etter noen kom­men­ta­rer har jeg gjort et nytt usnitt av gate­bil­det (fra Goog­le Stre­et View). Om jeg har for­stått det rett, sving­te bilis­ten inn på gang- og syk­kel­vei­en som tar av til høy­re her. Som alle bør vite, er det ulov­lig å kjø­re bil på gang- og syk­kel­vei­er. Så bilis­ten bur­de ha vært bøt­lagt for å kjø­re her, i til­legg til å ha vært dømt for påkjørselen.

Con­ti­nue read­ing Absurd dom hvor Ned­re Tele­mark ting­rett fri­fin­ner bilist