To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Vi har i de siste dagene fått i alle fall tre dommer som gjelder påkjørsel av myke trafikanter (to syklister og en på rulleski). To personer, en syklist og rulleskiløperen, omkom i de ulykkene som var utgangspunktet for dommene.

En av sakene, dom avsagt i Nedre Telemark tingrett har jeg omtalt i en egen kommentar. Det er en av de mest håpløse dommer jeg har lest på dette området, hvor retten har sett bort fra “detaljer” som bilisters vikeplikt og skjøvet skylden over på offeret. Her skal jeg ta for meg de to andre dommene.

I den første dommen, avsagt av Fjordane tingrett 17. januar 2014 var en person på rulleski blitt påkjørt og drept av en bilist. Bilisten ble her frikjent. Den siste dommen, avsagt av Eiker, Modum og Sigdal tingrett 20. januar 2014, var en syklist blitt påkjørt og drept. Her ble bilisten dømt for uaktsomt drap.

Continue reading To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

16. januar 2014 avsa Nedre Telemark tingrett en dom hvor de frifant en bilist etter påkjørsel av syklist. Den er ganske skremmende lesning. Om det er dårlig arbeid fra politiet eller fra domstolen skal være usagt. Resultatet blir uansett helt galt.

Stedsangivelsen i dommen er ikke presis. Det står at bilisten kom kjørende ned Odins gate i Skien, i retning Odd stadion. Det fremgår videre at det var sykkelfelt på den aktuelle strekningen. Bildet  (fra Google Streeview) nedenfor er fra Odins gate, og gir et visst inntrykk av gaten. Men om det var akkurat her det skjedde, vet jeg ikke. Fartsgrensen er 40 km/t.

Odinsgt_Skien2Etter noen kommentarer har jeg gjort et nytt usnitt av gatebildet (fra Google Street View). Om jeg har forstått det rett, svingte bilisten inn på gang- og sykkelveien som tar av til høyre her. Som alle bør vite, er det ulovlig å kjøre bil på gang- og sykkelveier. Så bilisten burde ha vært bøtlagt for å kjøre her, i tillegg til å ha vært dømt for påkjørselen.

Continue reading Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist