Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

16. janu­ar 2014 avsa Ned­re Tele­mark ting­rett en dom hvor de fri­fant en bilist etter påkjør­sel av syk­list. Den er gans­ke skrem­men­de les­ning. Om det er dår­lig arbeid fra poli­ti­et eller fra dom­sto­len skal være usagt. Resul­ta­tet blir uan­sett helt galt.

Steds­an­gi­vel­sen i dom­men er ikke pre­sis. Det står at bilis­ten kom kjø­ren­de ned Odins gate i Ski­en, i ret­ning Odd sta­dion. Det frem­går vide­re at det var syk­kel­felt på den aktu­el­le strek­nin­gen. Bil­det  (fra Goog­le Stre­eview) neden­for er fra Odins gate, og gir et visst inn­trykk av gaten. Men om det var akku­rat her det skjed­de, vet jeg ikke. Farts­gren­sen er 40 km/t.

Odinsgt_Skien2Etter noen kom­men­ta­rer har jeg gjort et nytt usnitt av gate­bil­det (fra Goog­le Stre­et View). Om jeg har for­stått det rett, sving­te bilis­ten inn på gang- og syk­kel­vei­en som tar av til høy­re her. Som alle bør vite, er det ulov­lig å kjø­re bil på gang- og syk­kel­vei­er. Så bilis­ten bur­de ha vært bøt­lagt for å kjø­re her, i til­legg til å ha vært dømt for påkjør­se­len.

Hen­del­ses­for­lø­pet beskri­ves slik i til­ta­len, slik den­ne er gjen­gitt i dom­men:

i Odins gate i Ski­en, som fører av per­son­bil DK65269 med til­hen­ger, idet han sving­te inn mot høy­re, over et syk­kel­felt og inn på en gang- og syk­kel­veg, ikke var til­strek­ke­lig akt­på­gi­ven­de og var­som under kjø­rin­gen og ble ikke opp­merk­som på syk­list Lena Arre­stad Berg, som kom syk­len­de i syk­kel­fel­tet, med den føl­ge at Berg traff til­hen­ge­ren og ble dratt fle­re meter under den­ne.”

Bilis­ten svin­ger over syk­kel­fel­tet og opp på for­tau­et, for å kjø­re vide­re til et hus. Når han sving­te av, traff til­hen­ge­ren syk­lis­ten. Bilis­ten var til­talt etter straffe­lo­ven § 237 og veg­tra­fikk­lo­ven § 3. Ingen and­re lov- eller for­skrifts­be­stem­mel­ser er nevnt i dom­men.

I ret­tens vur­de­ring står blant annet:

Ret­ten viser til at det leg­ges til grunn at til­tal­te den aktu­el­le dagen kom kjø­ren­de ned Odins gate, i ret­ning Odd sta­dion, og at han holdt seg innen­for farts­gren­sen på ste­det som er 40 km/t.”

En liten påmin­nel­se her: Grunn­re­ge­len om has­tig­het står i veg­tra­fikk­lo­ven § 6, førs­te ledd, hvor det står:

Fører av kjøre­tøy skal avpas­se far­ten etter sted, føre-, sikt- og tra­fikk­for­hol­de­ne slik at det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ulem­pe for and­re, og slik at annen tra­fikk blir minst mulig hind­ret eller for­styr­ret. Føre­ren skal all­tid ha fullt herre­døm­me over kjøre­tøy­et.”

Når det er skil­tet en farts­gren­se, f.eks. 40 km/t i timen, er det mak­si­malt til­latt has­tig­het.  Det er slett ikke all­tid for­svar­lig å hol­de mak­si­mal­far­ten. Om bilis­tens opp­tre­den står det vide­re:

Vide­re leg­ges det til grunn at til­tal­te så seg godt i spei­let, sat­te på blink­lys, brem­set kraf­tig ned, før han sving­te inn til høy­re, over syk­kel­fel­tet, og oppå for­tau­et, for så å kjø­re vide­re til huset hvor han skul­le ta ned et stil­las.”

Det er en gåte for meg hvor­dan ret­ten kan hev­de at føre­ren “så seg godt i spei­let” når han ikke så en syk­list som kom syk­len­de i syk­kel­fel­tet.

Men det blir ver­re når ret­ten begyn­ner å omta­le syk­lis­ten. Det står i dom­men:

I til­legg leg­ges det til grunn at det var for­nær­me­de som kom syk­len­de i vel­dig stor fart ned Odins gate, i ret­ning Odd sta­dion, og som kol­li­der­te inn i til­hen­ge­ren til til­tal­te. I den for­bin­del­se vises bl.a. til fomær­me­des egen for­kla­ring om at hun syk­let opp mot 25 km/t ned­over Odins gate, og at hun kom vel­dig fort, samt at det var hun som “dul­tet borti noe”.”

Det­te er gans­ke enkelt “helt på try­net”. Ret­ten har akku­rat skre­vet at farts­gren­sen på ste­det er 40 km/t. Vet ikke dom­me­ren at det­te er en farts­gren­se som gjel­der som gjel­der for alle kjøre­tøy, også syk­ler? I den­ne dom­me­rens øyne er det åpen­bart for­svar­lig for bilis­ter å kjø­re 40 km/t på den aktu­el­le strek­nin­gen, mens 25 km/t er “vel­dig stor fart” når man kom­mer på syk­kel. Det­te står til stryk. Det må være len­ge siden dom­me­ren har sit­tet på en syk­kel. 25 km/t er ikke spe­si­elt stor fart på syk­kel. Det er en gans­ke van­lig og nok­så mode­rat syk­kel­has­tig­het.

Om det er ved­kom­men­de politi­full­mek­tig som ikke har klart å få fram tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3, eller det er dom­me­ren som har valgt å se bort fra den, skal være usagt. Men den lyder:

3. Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skul­der. Kjø­ren­de som vil svin­ge inn over for­tau har vike­plikt for gåen­de og syk­len­de som fer­des på for­tau­et.”

Det er ikke noe rom for tvil her: Bilis­ten har vike­plikt for syk­len­de som skal rett fram.

Her krys­set bilis­ten dess­uten syk­kel­fel­tet. Da føl­ger det også av tra­fikk­reg­le­ne § 8 nr 1 at bilis­ten har vike­plikt. Den­ne lyder:

Kjø­ren­de som vil skif­te kjøre­felt, har vike­plikt for kjø­ren­de som befin­ner seg i det felt det skal kjø­res inn i eller som først må krys­ses.”

Man tren­ger kna­pt si noe mer. Dom­men sier ikke noe om det. Men det er ikke usann­syn­lig at bilis­ten har kjørt for­bi syk­lis­ten før den fata­le avkjø­ring. Ret­ten har trodd på en for­kla­ring om at bilis­ten har sett godt i spei­let. Like­vel har bilis­ten ikke sett en syk­list som lig­ger i syk­kel­fel­tet, og som bilis­ten sann­yn­lig­vis nylig har kjørt for­bi. Man må også kun­ne kre­ve at en bilist som skal krys­se et syk­kel­felt må være eks­tra påpas­se­lig og for­sik­re seg om at det ikke er syk­lis­ter i syk­kel­fel­tet. Det kan føre­ren av den­ne bilen umu­lig ha gjort.

Ret­ten avslut­ter med det som vans­ke­lig kan leses som en ren for­nær­mel­se av for­nær­me­de. Det står:

Også for­nær­me­de har for­klart at hun er usik­ker på nøy­ak­tig hvil­ken del av bil eller til­hen­ger hen­nes fot og syk­kel var fast­klemt i. Etter ret­tens skjønn viser det­te at det var klar sikt idet til­tal­te sving­te inn til høy­re den aktu­el­le dagen, og at det hel­ler var for­nær­me­de som bur­de ha avpas­set sin fart etter for­hol­de­ne. På den­ne bak­grunn fin­ner ret­ten at det ikke er til­strek­ke­lig bevist at til­tal­te ikke har for­holdt seg til­strek­ke­lig akt­som. Til­tal­te blir der­med å fri­fin­ne for hele til­tale­be­slut­nin­gen.”

Man blir slept etter bilen fle­re meter, og er etter­på usik­ker på hvil­ken del av bil eller til­hen­ger hen­nes fot og syk­kel var fast­klemt i. Det­te kla­rer ret­ten å se som et bevis på at hun ikke avpas­set far­ten etter for­hol­de­ne. Jeg fat­ter ikke hvor­dan det er mulig å ten­ke på den­ne måten.

Jeg prø­ver å lese de dom­mer jeg får tak i om ulyk­ker som involve­rer syk­lis­ter. Vi ser ofte at dom­me­ren åpen­bart er bilist og har en tendens til å iden­ti­fi­se­re seg med bilis­ten. Men det­te må være den ver­ste dom­men jeg har lest så langt.

Den dom­men kan ikke bli stå­en­de. Påtale­myn­dig­he­te­ne må anke dom­men, og de bør kan­skje gjø­re en bed­re jobb når de skal for­be­re­de anke­sa­ken.

PS:

Stats­ad­vo­ka­ten har nå beslut­tet å anke dom­men, så får vi håpe at det ender bed­re enn det­te.

Print Friendly, PDF & Email
 • Pingback: To dommer om bilisters aktsomhetsplikt | Olav Torvunds blogg()

 • Mar­tin Dran­ge

  Tra­fikk­reg­le­nes § 7 Nr. 3 er end­ret etter den­ne hen­din­ga. Ord­ly­den som er sitert her kun­ne der­for ikkje vore nyt­ta i den­ne saka. Ord­ly­den var tid­le­ga­re slik:

  Kjø­ren­de som vil svin­ge, har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de der det skal kjø­res inn”.

  Usik­ker på om den­ne etter sin ord­lyd omfat­ta krys­sing av syk­kel­felt. Syk­kel­felt blir i § 1 g defi­nert som eit kjøre­felt og då er det vel kan­skje § 8 som skul­le vore nyt­ta i alle til­fel­le?

 • Olav­Tor­vund

  Jeg over­så end­rin­gen. Men § 8 bur­de uan­sett kun­ne anven­des. Og jeg synes det er meget svakt at spørs­må­let om vike­plikt ikke på noen måte er nevnt i dom­men. And­re har påpekt at resul­ta­tet kan være rik­tig under git­te omsten­dig­he­ter, men i så fall er begrun­nel­sen alt for dår­lig.

 • Mar­tin P. Hoff

  Godt skre­vet… vi får håpe at den­ne dom­men blir anket. Hva skjer om påtale­myn­dig­he­ten ikke anker — kan kvin­nen gjø­re det selv? Hvor­dan fun­ge­rer det­te?

 • Lars Chris­ten­sen

  Det­te er nok en dom­mer og to doms­menn som kjø­rer bil og ald­ri har sit­tet på en syk­kel. Jeg er sik­ker på at en bil som lig­ger i venst­re felt på en fler­felts­veg og svin­ger til høy­re inn en side­veg og kol­li­de­rer med en bil i høy­re felt, vil­le fått skyl­den i 100% av til­fel­le­ne. Hvor­for han ikke får skyl­den når bilen han kol­li­de­rer med er en syk­kel i ste­det er meg en gåte. Kan­skje har ikke dom­mer­ne klart å se for­bi sine egne for­dom­mer.

  Når det gjel­der tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr. 3 så er det bare ord­ly­den som er end­ret. Betyd­nin­gen er den sam­me.

 • Lars Male Hart­vik­sen

  … men han blin­ket til høy­re!” Ofte gjør jeg det for­di jeg skif­ter felt etter å ha kjørt for­bi, hvor­dan skal man vite at det i det­te til­fel­let betyr at han plut­se­lig skul­le brå­brem­se og kjø­re opp på for­tau­et?

  Hvis han kjør­te i 40, og hun i en rasen­de fart, hvor­for var det da så vik­tig å kjø­re for­bi rett før han skul­le stop­pe? Er det å “fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som”?

  Og igjen lurer jeg på hvor­for det er rele­vant at bilis­ten har pla­ner om å ta ned et stil­las, uten at man nev­ner hva syk­lis­ten had­de pla­ner om.

  Klar tale fra ret­ten: Hvis du syk­ler( over 25 km/t ) — ikke la
  bilis­ter kom­me for­bi. Der­som bilis­ten plut­se­lig brem­ser etter å ha
  kjørt for­bi deg, er det din feil når du ikke rek­ker å stan­se. Ihvert­fall hvis det er midt på dagen. (Brem­ser syk­ler bed­re når det er klar sikt?)

 • Olav­Tor­vund

  Han skul­le vel uan­sett ikke skif­te felt for å begyn­ne å kjø­re i syk­kel­fel­tet?

 • David Sort­land

  Det­te er jo en bemer­kel­ses­ver­dig dom. En per­son kjø­rer en bil med hen­ger svin­ger over syk­kel­fel­tet og kjø­rer ned en kvin­ne, som kjø­rer så sak­te som 25 km/t. Er det snakk om bestik­kel­ser mot dom­me­ren eller er Ned­re Tele­mark Ting­rett helt borte vekk i hodet?

 • Lars Male Hart­vik­sen
 • Knut Sør­gaard

  Er det ingen gren­ser for hvor kunn­skaps­løs en dom­mer kan være? Fin­nes det virke­mid­ler for reak­sjon mot sli­ke folk utover å anke dom­men? Gjel­der for­valt­nings­lo­ven for dom­me­re, der det bl.a. kre­ves at saker skal være godt opp­lyst før det fat­tes ved­tak? Det er det jo åpen­bart ikke gjort her.

 • Olav­Tor­vund

  Nei, det er ikke and­re måter å angri­pe dom­men på enn å anke den. For­valt­nings­lo­ven gjel­der ikke.

  Det er ikke dom­me­ren som skal sør­ge for at saken er til­strek­ke­lig opp­lyst. Det er det par­te­ne som skal gjø­re. Her var det en straffe­sak, som betyr at det i førs­te omgang er aktor, men også for­sva­rer som skal sør­ge for at saken er til­strek­ke­lig opp­lyst. I en sivil sak vil det være par­te­nes pro­sess­full­mek­ti­ger (advo­ka­te­ne) som skal sør­ge for at saken er til­strek­ke­lig opp­lyst. Dom­me­ren er i prak­sis pris­gitt advo­ka­te­ne. Dom­me­ren skal ikke selv inn­hen­te noen opp­lys­nin­ger som ikke er frem­kom­met i ret­ten.

 • Knut Sør­gaard

  Enig i at det er par­te­ne som må ha ansva­ret for å opp­ly­se saken. Men når dom­me­ren glatt over­ser sen­tra­le para­gra­fer i den loven saken behand­les etter, så har vel også han/hun et ansvar? Det er jo dom­me­ren som skri­ver doms­slut­ning, og i det­te til­fel­let er det jo en dår­lig og kunn­skaps­løs gym­nas­stil.

 • Pingback: Sykling på rødt lys, ulykker og politiet | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Fornuftig dom fra Agder lagmannsrett etter sykkelulykke | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Politiet frikjenner bilist i ulykke og feilinformerer — igjen! | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Veien og ansvaret | La det være sagt!()

 • Pingback: Vikepliktregler mm for syklister, et villniss overmodent for revisjon | Olav Torvunds blogg()