Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

Plan- og byg­nings­eta­ten har laget et nett­ma­ga­sin om byut­vik­ling i Oslo: Bypla­nOslo. Jeg ser gjen­nom, og de som leser det­te er vel ikke over­ras­ket over at jeg sær­lig var ute etter hvor­dan Plan- og byg­nings­eta­ten ser for seg syk­kel og hvor­dan man skal plan­leg­ge for syk­lis­ter i Oslo.

Jeg ble skuf­fet, men egent­lig ikke over­ras­ket. Her var det ikke mye å gle­de seg over. I 2010 ga Plan- og byg­nings­eta­ten ut en avis som de kal­te “byb­likk”. Der sto det hel­ler ikke noe om syk­kel eller syk­ke­lens plass i frem­ti­dens Oslo. En del av doku­men­te­ne som det ble vist til her­fra, er tyde­lig­vis ikke len­ger på nett. Men da jeg så på dem i 2010, mer­ket jeg meg at på et kart som het “Trans­port­byen” var det hel­ler ikke fun­net plass til syklister.

Plan- og byg­nings­eta­ten har også laget en skryte­vi­deo som viser hvor­dan de ser for seg Bjør­vi­ka i 2020. De ser i alle fall ikke for seg at folk skal syk­le. I løpet av den ca åtte minut­ter lan­ge video­en, kun­ne jeg se ett lite glimt av syk­ler. Det var bil­de av ett syk­kel­sta­tiv, med en liten hånd­full syk­lis­ter som sto stil­le. Det ble ikke vist noen vei­er hvor folk skul­le syk­le. Vi skal kun­ne gå fra Bjør­vi­ka til Bygd­øy langs en kyst­sti, for­tel­ler de i video­en. Men Plan og byg­nings­eta­ten har åpen­bart ikke kom­met på den tan­ken at det også kun­ne være fint å syk­le fra Bjør­vi­ka til Bygd­øy på en kyststi.

Det er åpen­bart at syk­ler og syk­lis­ter ikke er langt frem­me i bevisst­he­ten hos Plan- og byg­nings­eta­ten. Det er pin­lig at man kla­rer å pre­sen­te­re frem­tids­vi­sjo­ner av Oslo uten at syk­ler og syk­lis­ter er en del av dis­se visjo­ne­ne. Da er det ikke så over­ras­ken­de at det går så tregt som det gjør med til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Oslo kom­mu­ne er et mange­ho­det troll. Jeg har ald­ri klart å for­stå arbeids­for­de­lin­gen mel­lom Plan- og byg­nings­eta­ten og Bymiljø­eta­ten når det gjel­der plan­leg­ging og utbyg­ging av frem­ti­dig trans­port­in­fra­truk­tur i Oslo.

Jeg fant en artik­kel i Bypla­nOslo om at det vil bli fle­re bysyk­ler. Fle­re bysyk­ler er jeg for. Men det var også alt jeg fant. Man skri­ver også om Alna­par­ken med tur­vei fra fjord­en til mar­ka. Fint. Men hel­ler ikke der er syk­kel nevnt med et ord — selv om man godt kan syk­le der, om enn på turveipremisser.

For den som vil syk­le på tur er Oslo utmer­ket. Vi har mar­ka rundt byen. Det er fullt mulig å syk­le fra sen­trum til man­ge ste­det i mar­ka på tur­vei­er, nes­ten uten å måt­te syk­le på tra­fik­kert vei i det hele tatt. Det er flott, det skal Oslo ha. Det er ikke man­ge byer av noen stør­rel­se som kan vise til noe som lig­ner. Men for oss som bru­ker syk­ke­len for å dek­ke våre dag­li­ge trans­port­be­hov, da er Oslo vir­ke­lig en sin­ke. Det er her både Plan- og byg­nings­eta­ten og Bymiljø­eta­ten har stor jobb å gjø­re, en jobb det has­ter med å få gjort.

Sto­re end­rin­ger rundt Oslo S er en under­sek­sjon. Områ­de­ne rundt Oslo S er et av de alt for man­ge områ­der i den­ne byen som må bedøm­mes som et kata­strofe­om­rå­de sett fra sykkelsetet:

Man skus­let bort Jern­bane­tor­get, og gjor­de det ufrem­kom­me­lig for syk­lis­ter. Oslos polit­ke­re bør kun­ne love oss det­te: Ald­ri mer Jern­bane­tor­get. Nå hol­der man på med Bjør­vi­ka. Igjen er syk­lis­te­ne prio­ri­tert sist, og man­ge ste­der glemt.

Nord­en­ga bru (øst­re tan­gent) er det gang- og syk­kel­vei. Her bur­de det selv­sagt vær syk­kel­vei med for­tau. I nord­enden ender den i ingen ting. Kom­mer man fra den­ne kan­ten må man syk­le ulov­lig for å kom­me opp på bro­en. Jeg har fort­satt ikke sett noen kon­kre­te pla­ner for hvor­dan det skal leg­ges til ret­te for syk­kel i den­ne enden, langt mind­re tegn til at man har begynt å gjø­re noe. Men til­rette­leg­gin­gen for bilis­ter som kjø­rer på den paral­lel­le bro­en, den har vært på plass len­ge. Det er slik man prio­ri­te­rer i den­ne byen: Man byg­ger for bilis­te­ne, og kom­mer med tom­me løf­ter til syklistene.

Det er visst menin­gen at det skal for­bli slik. For i det som skri­ves om det­te områ­det, nev­nes ikke syk­kel og til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i det hele tatt.

Vi får sik­kert høre om at her er det spørs­mål om å fin­ne løs­ning rundt Oslo S, ny buss­ter­mi­nal, osv. Det­te er ikke syk­kel­pla­ner. Det hol­der ikke. Det er slik det blir alt for ofte: Man plan­leg­ger en hel mas­se annet, og “glem­mer” syk­kel. Kan­skje for­sø­ker man å skvi­se inn en dår­lig halv­veis­løs­ning for syk­lis­ter når alle and­re pla­ner er låst. Resul­ta­tet blir som det blir: Det er Jern­bane­tor­get på nytt, alt­så ingen til­rette­leg­ging for syklister.

Det vises noen ste­der til doku­men­tet “Omårde­plan for Oslo S‑området” fra 2010. Det var ikke så let­te å fin­ne fram til doku­men­tet, eller til å ori­en­te­re seg i det. Men det står et og annet som det er verdt å mer­ke seg i det­te doku­men­tet. På s. 77 står følgende:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­ter­på kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvik­le områ­det. Sær­lig er det vik­tig å byg­ge ned motor­vei­struk­tu­re­ne på Nylands­vei­e­n­og å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Hva gikk galt? Hvor­for har man drop­pet det som står i den­ne pla­nen når man nå har gått i gang med å byg­ge om Nylands­vei­en? Hvor­for byg­ger man ny motor­vei­struk­tur på bilens premisser?

Blant annet fin­ner vi på s. 7 den­ne prin­sippla­nen for området.

Kartskisse_Oslo SDen stip­le­de lin­jen, som går der Nyla­nads­vei­en er i dag, er mer­ket som “Bru med prio­ri­te­ring av kol­lek­tiv­tra­fikk, fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter”. Sett i lys av det­te blir det gans­ke under­lig å se at man nå byg­ger ny bro her med fire kjøre­felt, uten at det leg­ges til ret­te for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Her er, som van­lig, biler prio­ri­tert når man kom­mer fra vak­re pro­gram­fo­rum­le­rin­ger til prak­tisk politikk.

På s. 11 står føl­gen­de, under hoved­over­skrif­ten “Over­ord­ne­de føringer”:

Regu­le­rings­plan for Bjør­vi­ka – Bispe­vi­ka – Lohavn (2003) leg­ger førin­ger for den nye byroms­struk­tu­ren i Bjør­vi­ka,  tverr­for­bin­del­se­ne over spor­om­rå­det og åpning av Akers­elva nord­over til spor­om­rå­det. Infra­struk­tu­ren for hoved­vei­net­tet og gang­bro­er over spor­om­rå­det er gitt med etab­le­rin­gen av Øst­re Tan­gent og gang- og syk­kel­bro i stasjonsallmenningen.”

På s. 76 står det, under over­skrif­ten “Infra­struk­tur”:

Alle gater i områ­det plan­leg­ges og utfor­mes med prio­ri­te­ring av kol­lek­tiv­tra­fikk, gåen­de og syklende”

Det­te har åpen­bart blitt borte på vei­en fra vak­re pla­ner til prak­tisk gjen­nom­fø­ring. Hvis det had­de vært sant at det­te had­de vært prio­ri­te­rin­gen, da vil­le bed­re til­rette­leg­ging for syk­lis­ter vært noe av det vik­tigs­te i det­te prosjektet.

Når vi kom­mer til s. 77 og over­skrif­ten “Stra­te­gi for gjen­nom­fø­ring”, fin­ner man noe inter­es­sant. Det står f.eks. om Nylandsbroen:

Nylands­brua byg­ges om. I førs­te fase for­be­hol­des brua kol­lek­tiv­tra­fikk, og utfor­mes med et lin­jært park­drag til­rette­lagt med gang- og syk­kel­felt til Bjør­vi­ka. I and­re fase kan motor­vei­krys­set nord for Schwei­gaards gate erstat­tes med ned­ram­pet bro til­knyt­tet Schwei­gaards gate.”

Men som det så ofte er i Oslo: Ser man på plan­do­ku­men­ter hvor man for­sø­ker å ta et hel­hets­grep, er det slett ikke så ille. Men det for­svin­ner på vei­en til prak­tisk poli­tikk, slik vi også så ved regu­le­rin­gen av C.J Ham­bros plass.

Man er i ferd med å byg­ge om Nylands­vei­en som en del av Bjør­vi­ka­ut­byg­gin­gen. Men så langt jeg har klart å fin­ne ut, er det ingen pla­ner for å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter her, selv om det frem­går gans­ke klart av område­pla­nen at det var det­te man skul­le gjø­re. Da er det visst behov for å ha motor­vei­s­løs­nin­ger her likevel.

Man kan lure på hvor det gikk galt. Vi får nok en gang bekref­tet at det­te med å byg­ge for fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og kol­lek­tiv­trans­port er noe som er for­be­holdt fest­ta­ler og poli­tis­ke reklame­bro­sjy­rer. Når det kom­mer til prak­tisk poli­tikk og gjen­nom­fø­ring er man til­ba­ke ved det sam­me, gam­le refren­get: Bil, bil og atter bil.

Man byg­ger om vei­en, men skus­ler bort mulig­he­ten til å rea­li­se­re en vesent­lig del av pla­nen for områ­det. Ove Ben­gt Berg skrev mas­ter­opp­ga­ven “Plan på plan på plan” om den mang­len­de rea­li­se­rin­gen av ved­tat­te syk­kel­pla­ner i Oslo. Kan­skje bur­de per­spek­ti­vet utvi­des ambi­sjons­ni­vå­et heves, slik at noen kan skri­ve en dok­tor­av­hand­ling om hvor­for pla­ner gene­relt ikke rea­li­se­res. Man­ge fikk så hat­ten pas­set om sin mang­len­de gjen­nom­fø­rings­evne av Gjørv-kom­mi­sjo­nen. Det kan se ut som om svik­ten er på alle poli­tikk­om­rå­der, både nasjo­nalt, regio­nalt og lokalt, ikke bare i justissektoren.

Slik omta­les dagens pla­ner for Nylands­vei­en i Oslo­by:

Også Nylands­vei­en, som i dag bru­kes som alter­na­tiv kjøre­rute for­di Nord­en­ga bru er stengt, skal for­nyes. Den vil få to kol­lek­tiv­felt og en myke­re pro­fil når den står fer­dig nes­te vår.”

Alle vak­re ord om syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re har blitt borte. Pla­ner i Oslo er ikke noe verdt. Myke­re pro­fil, er det new new­speak for miljø­ga­ter? Miljø­ga­ter på oslo­po­li­ti­kersk betyr pyn­te­de bil­vei­er, gjer­ne med noen trær og bro­sten­be­lag­te par­ke­rings­plas­ser. Alle vet at bilen er et av Oslos størs­te miljø­pro­ble­mer. Skal man vir­ke­lig lage noe som for­tje­ner beteg­nel­sen “miljø­gate”, da må bil­tra­fik­ken sane­res. Om vi skul­le ha tatt det poli­ti­ker­ne sier på alvor, da had­de det bare vært fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og kol­lek­tiv­trans­port over Nylands­bro­en, mens pri­vat­bi­ler måt­te ha fun­net and­re veier.

Fle­re av oss har kri­ti­sert Venst­re og venst­res bymiljø­by­rå­der for mang­len­de frem­drift i til­rette­leg­gin­gen for syk­kel i Oslo. Det kom­mer vi til å fort­set­te med. Men Høy­re er majo­ri­tets­part­ner i byrå­det. Vil ikke Høy­re, blir det noe. Jan Arild Sno­en tref­fer vel når han, i for­bin­del­se med at Oslo Høy­re fei­get ut om rush­tids­av­gift, hen­tet fram sin gam­le Oz-ana­ly­se av Høy­re, hvor han kon­klu­de­rer med at det Høy­re mang­ler er mot. Og vi kan leg­ge til vil­je. Det er ofte to sider av sam­me sak. Vil­jen er ikke til ste­de til å gjø­re det som skal til for å rea­li­se­re fine pla­ner, og motet svik­ter åpen­bart i gjen­nom­fø­rings­fa­sen. Der­for blir det som det blir: Prat, prat og atter prat, og bilen får prio­ri­tet — slik den all­tid har fått.

Jeg håper at noen som har ansva­ret for det­te pro­sjek­tet kan for­kla­re hvor­for prin­sippla­nen og alle gode inten­sjo­ner har for­svun­net under arbei­det. Eller at noen poli­ti­ke­re som ikke liker det man ser, kan stil­le de ansvar­li­ge til veggs og avkre­ve svar i bystyret.

Print Friendly, PDF & Email