Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport

Foto: Alex­an­der Otte­sen , Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion 2.0 Gene­ric.

Det er nå ca 37 år siden Oslo førs­te gang ved­tok å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett. Det er ca 29 år siden det skul­le vært fer­dig etter de opp­rin­ne­li­ge pla­ne­ne. Fort­satt har vi det ikke. Hva er den vik­tigs­te grun­nen til at vi fort­satt ikke har fått det vi har blitt lovet i 37 år? Den vik­tigs­te grun­nen heter Oslo Høy­re.

Fra 1986 til i dag har det, men unn­tak av de fem åre­ne fra 1992 til 1997, vært Høyre­do­mi­ner­te byråd i Oslo. Så det mes­te som har blitt gjort og det som ikke har blitt gjort i byen er det Høy­re som har ansva­ret for. Oslo fikk byråds­mo­del­len i 1986, et år etter at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le ha vært fer­dig. Men Høy­re domi­ner­te Oslo­po­li­tik­ken og had­de ord­fø­re­ren også i hele peri­oden fra hoved­syk­kel­vei­net­tet ble ved­tatt til det ble par­la­men­ta­risk sty­re med byråd i Oslo.

Sla­get om The­rese­gate illust­re­rer hvor­dan Høy­re svik­ter og hvor­for pla­ner ikke gjen­nom­fø­res.

Det er åpen­bart at der­som det skal bli bed­re for­hold for kol­lek­tiv­tra­fikk og syk­lis­ter, da kre­ves det at man fri­gjør plass til det­te for­må­let. Det er bare en måte å fin­ne det area­let: Bile­ne må ryd­des bort fra en del den plas­sen de har okku­pert. Det nyt­ter ikke å sit­te stil­le og håpe at det skal duk­ke opp nye og ubruk­te area­ler som kan bru­kes til and­re for­mål enn bil.

Her svik­ter Høy­re, og de har svik­tet i alle fall siden 1977. Man liker gjer­ne å snak­ke om kol­lek­tiv­trans­port, syk­kel m.m i fest­ta­ler. Men når det kom­mer til prak­tisk poli­tikk, da er det bil som gjel­der. De fei­ger ut når bilis­ter pro­te­ste­rer. Oslo Høy­re mang­ler mot, som Jan-Arild Sno­en har påpekt i sin Oz-ana­ly­se. De mang­ler også vil­je, men mang­len­de vil­je og mang­len­de mot er bare to sider av sam­me sak.

Vi har fått det­te tyde­lig illust­rert i The­re­segt. Seks dager tok det før Oslo Høy­re fei­get ut, og gikk inn for at det igjen skul­le være lov på par­ke­re der. Snakk om ping­ler og mang­len­de stay­er-evne. Så skul­le det da hel­ler ikke gå lang tid før to trik­ker igjen sto fast pga par­ker­te biler. Men hva betyr vel noen trik­ker med et par hund­re pas­sa­sje­rer mot én per­son som vil par­ke­re sin bil, kan­skje for­di han “skal bare”  gå inn i en butikk, for Oslo Høy­re?

The­re­ses­gt har på en avslø­ren­de måte illust­rert Høy­res kne­fall for butik­ker som hev­der at de må ha kun­der i bil, og for bebo­ere som lever i den vill­fa­rel­se at det er en men­neske­rett å kun­ne par­ke­re, for­trinns­vis gra­tis, på fel­les­area­let. Van­lig­vis kom­mer ikke sake­ne så langt at man fak­tisk gjen­nom­fø­rer noe. Der­med blir det hel­ler ikke spek­ta­ku­læ­re til­bake­tog hvor Høy­re flyk­ter med halen mel­lom bena, og der­for får de hel­ler ikke sær­lig mye opp­merk­som­het. Pro­tes­te­ne kom­mer tid­li­ge­re, Høy­re bøy­er av og frem­mer ikke for­slag som kan ska­pe reak­sjo­ner. Slik sør­ger de for at ikke noe blir gjort.

Jeg har ikke tatt meg tid til å nøs­te opp doku­men­ta­sjon av hvor­for det ald­ri har blitt noe av syk­kel­tra­se­en mel­lom Mid­delt­huns gt (Frog­ner stadion/Kirkeveien) og Slotts­par­ken. Men jeg har fulgt med på det som har skjedd, eller egent­lig i det som ikke har skjedd her, og tar sjan­sen på å refe­re­re etter hukom­mel­sen.

WIMG_6253_DxOHver gang det har vært snakk om å gjø­re noe, har par­ke­rings­fol­ket kom­met med sine pro­tes­ter. Og byrå­det har fei­get ut ved førs­te tut, og ald­ri gjort for­søk på å gjen­nom­føre noe som helst. Slik vin­ner de som er inter­es­sert i sta­tus quo, hvil­ket vil si bilis­te­ne som får hol­de fram med sin okku­pa­sjon av fel­les­area­ler.

Men det er ikke bare The­rese­gate og mang­len­de til­rette­leg­ging mel­lom Major­stu­en og sen­trum.

Alle vet at der­som man fjer­ner en par­ke­rings­plass i Oslos gater, vil noen pro­te­ste­re. Folk med bil vil ikke gi slipp på goder til har til­ra­net seg. Det vil også være noen butik­ker som ser det som en selv­føl­ge at de skal kun­ne base­re seg på at deres kun­der kan bru­ke fel­les­area­le­ne til par­ke­ring mens de er inne og hand­ler.

Man vet at par­ke­ring for bebo­ere kun­ne ha vært for­bed­ret om det had­de vært inn­ført beboer­par­ke­ring slik at man had­de fått bort frem­med­par­ke­rin­gen i sen­trums­nære byde­ler. Det kun­ne også ha fjer­net til­hen­ge­re, russe­bus­ser som over­vin­trer på gaten uten­for seson­gen, osv.

De som vil par­ke­re på fel­les­area­let bør beta­le for å kun­ne bru­ke fel­les­area­let på den­ne måten, også om man bor i byde­len. Utgangs­punk­tet bør være mar­keds­pris for par­ke­rings­plas­ser. Men det Høy­re-lede­de byrå­det prio­ri­te­rer det som er vik­tig. Der­for stil­ler man gate­grunn gra­tis til dis­po­si­sjon for folk som vil par­ke­re bile­ne sine, mens mar­keds­pris er det selv­føl­ge­li­ge utgangs­punk­tet for kom­mu­na­le boli­ger. Par­ke­ring er som kjent vik­ti­ge­re enn boli­ger, i alle fall for det poli­tis­ke fler­tal­let i Oslo, der­for vel­ger kom­mu­nen å sub­si­di­ere par­ke­ring.

Vi kun­ne gått inn i Oslo­pak­ke 3, og sett på hvor­dan man byg­ger for bil og hvor­dan man har juk­set med tall for å gi det en miljø­venn­lig inn­pak­ning. Det er et poli­tisk bedrag når motor­vei­ut­byg­ging  frem­stil­les som kol­lek­tiv­til­tak. Men ved å gjø­re det får man opp ande­len som de påstår går til kol­lek­tiv­til­tak.

Det Høy­re-lede­de byrå­det valg­te å gå mot egen fag­etat, og ikke å kom­me med inn­ven­din­ger mot en gigan­to­man motor­vei­ut­byg­ging vest for Oslo. Alle som vil vite, vet at mer motor­vei fører til mer bil­tra­fikk. Byrå­det i Oslo vil gjer­ne tro at mer motor­vei inn mot byen ikke også fører til fle­re biler inn mot byen. De kun­ne like gjer­ne ha ved­tatt at byrå­det i Oslo tror på Jule­nis­sen. Det er en mer­ke­lig form for logikk at det ikke skal være mulig å bed­re for­hol­de­ne for kol­lek­tiv­tra­fikk og syk­lis­ter uten at man sam­ti­dig byg­ger man­ge fler kjøre­felt inn til Oslo for pri­vat­bi­lis­ter.

Oslo Høy­re har gått mot køpri­sing, selv om det er et av de til­tak man vet vir­ker for å redu­se­re bil­tra­fik­ken. Høy­re fei­ger ut ved det førs­te tut i bil­hor­net. De over­så glatt Sta­tens veg­ve­sens utta­lel­se om det­te i Hoved­rap­por­ten om E18-ubyg­gin­gen,  hvor det står på s. 28:

Uøns­ket tra­fikk­vekst og økte køpro­ble­mer kan mot­vir­kes ved tids­dif­fe­ren­si­ert pri­sing av bil­rei­ser – ved end­re­de taks­ter i dagens­sys­tem og/eller med fle­re beta­lings­snitt. Et sys­tem med flere­be­ta­lings­snitt med lave­re taks­ter vil gi bed­re sam­svar mel­lombe­ta­ling og reise­leng­de og kan sti­mu­le­re til å vel­ge andre­al­ter­na­ti­ver på kor­te­re rei­ser.

Poten­si­al for å begren­se bil­tra­fik­ken og redu­se­re køene med
end­ret tra­fi­kant­be­ta­ling bør utre­des i vide­re arbeid med E18.”

Høy­re står i prak­sis for en tut og kjør-poli­tikk, hvor bilen i prak­sis prio­ri­te­res når den kom­mer i kon­flikt med and­re inter­es­ser.

Geby­re­ne ved feil­par­ke­ring bør også økes. Sær­lig bør de økes kraf­tig når man par­ke­rer der det er “all stans for­budt”, som f.eks. i et syk­kel­felt, og når man par­ke­rer slik at man hind­rer trik­ken i å kom­me fram. Men at Bård Hoks­rud har stør­re tro på å mane til bilis­ters omtan­ke og for­nuft enn til økte gebyr­sat­ser, bør Oslo Høy­re tross alt ikke las­tes for. Men kon­klu­sjo­nen er at ver­ken Oslo Høy­re eller Bård Hoks­rud har noen tro på mar­ke­det når det gjel­der å regu­le­re bilis­ters adferd.

Vi har i de 37 åre­ne poli­ti­ker­ne har sve­ket syk­lis­te­ne fått høre man­ge unn­skyld­nin­ger, den ene dum­me­re enn den and­re. Tid­li­ge­re byråds­le­der Erling Lae kom i 2007 med en idiot­ut­ta­lel­se om at tran­ge gate­løp fra før 1880 gjor­de det vans­ke­lig å fin­ne plass til syk­lis­ter. Måten han sa det på kun­ne tyde på at han fak­tisk men­te at gate­løp fra før 1880 var byg­get for biler, hvil­ket er det renes­te vås. Til­sva­ren­de har sene­re blitt gjen­tatt både av Ola Elve­stu­en og av Guri Mel­by.

Vi får også høre om hvor vans­ke­lig regu­le­rings­sa­ke­ne er. Det er også bare et spørs­mål om vil­je, eller i det­te til­fel­let man­gel på vil­je. Et poli­tisk fler­tall får gjen­nom de regu­le­rings­sa­ker de vil få gjen­nom. Men de har ikke vil­let få gjen­nom det som har vært nød­ven­dig for å kun­ne rea­li­se­re pla­ne­ne om et hoved­syk­kel­vei­nett. Man har gitt opp før man i det hele tatt har prøvd.

Det har vært man­ge sto­re sam­ferd­sels­pro­sjek­ter og and­re utbyg­gin­ger i Oslo siden hoved­syk­kel­vei­pla­nen i Oslo ble ved­tatt i 1977, som har vært langt mer kre­ven­de enn utbyg­ging av et hoved­syk­kel­vei­nett. Men har vil­jen vært der, har man fått det til, og stort sett har man “glemt” syk­lis­ter hver gang. Den vik­tigs­te grun­nen til at hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke er fer­dig for len­ge siden, er at Oslo Høy­re har mang­let vil­je til å gjø­re det fer­dig.

Dess­ver­re er det slik at and­re par­ti­er hel­ler ikke har sær­lig mye å vise til. Det er lett å være høy og mørk i oppo­si­sjon. Da det var AP/SV-byråd i Oslo, med davæ­ren­de SV-poli­ti­ker Ray­mond Johan­sen som sam­ferd­sels­by­råd, skjed­de det hel­ler ikke noen merk­ba­re for­bed­rin­ger for syk­lis­ter i Oslo.

AP, SV og SP i regje­ring gjor­de hel­ler ikke noe av betyd­ning for syk­lis­ter. Davæ­ren­de stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg pre­se­ter­te å si at det er for far­lig å syk­le i nors­ke byer. Like­vel tok den regje­ring han ledet ikke tak i pro­ble­met. Men vi kan ikke ven­te at sam­ferd­sels­mi­nis­te­re fra SP er opp­tatt av annet enn trak­to­rer og fine vei­er for biler til områ­der hvor folk ikke bor. Byer er for SP uøns­ke­de ste­der som folk tvin­ges til å flyt­te til, ikke ste­der folk øns­ker å bo. Da man man ikke reg­ne med til­tak som skal bed­re for­hol­de­ne i byer fra den kan­ten.

Guri Mel­by har kom­met som et friskt pust inn i Oslo­po­li­tik­ken. Det er begren­set hva man får gjort som junior­part­ner i en byråds­koa­li­sjon, sær­lig når man blir vinge­stek­ket av et bud­sjett­sam­ar­beid med bremse­klos­sen FrP, med den gret­ne gam­le grine­bi­te­ren Carl I Hagen som gruppe­le­der. Men Guri Mel­by har i alle fall klart å vise vil­je til å gjø­re noe, hvil­ket har vært man­gel­vare tid­li­ge­re. Guri Mel­by skal fort­satt få kri­tikk når det er på sin plass, men hun skal også få ros når det er for­tjent.

Oslo Høy­re har hoved­an­sva­ret for at pla­ne­ne ikke har blitt gjen­nom­ført. Men også de har jevn­lig gjen­tatt løf­ter om at nå skal det blir fort­gang, uten at det har skjedd noe av den grunn. Oslo Høy­re har der­for en tung jobb foran seg om de skal kun­ne gjen­vin­ne noen form for tro­ver­dig­het på det­te områ­det. Skal de byg­ge opp tro­ver­dig­het må det skje gjen­nom hand­ling. Deres ord er ikke noe verdt. Med det de har vist i The­rese­gate, E18, rush­tids­av­gift m.m., sør­ger de bare for å rive tro­ver­dig­he­ten ytter­li­ge­re ned, i den grad det er noen tro­ver­dig­het igjen som kan rives ned.

Oslo Høy­re bør ta inn­over seg at fler­tal­let av Oslos hus­hold­nin­ger ikke har bil. Ande­len bilis­ter er syn­ken­de. Sta­dig fær­re unge tar fører­kort. Bilen har mis­tet sin sta­tus og til­trek­nings­kraft. Det­te er en inter­na­sjo­nal trend, og Nor­ge hen­ger etter ver­den her også. Nors­ke poli­ti­ke­re er de sis­te dagers bil­hel­li­ge, som nå klam­rer seg til el-bilen i et for­søk på å sik­re seg at de også i frem­ti­den skal kun­ne leke med biler. Som det har vært sagt: “The car is the ciga­ret­te of the futu­re”.

For frem­ti­dens vel­ge­re vil ikke bil være like vik­tig som den er for gene­ra­sjo­nen 50+, sær­lig ikke i byene. Bilen vil i sti­gen­de grad bli opp­fat­tet som et pro­blem, ikke som et gode. En poli­tikk for å redu­se­re bilens skade­virk­nin­ger i byen vil være vik­ti­ge­re enn en poli­tikk for å beva­re de pri­vi­le­gi­er bil­ei­er­ne har til­tatt seg. Fort­sat­te bilist­pri­vi­le­gi­er er ikke en vin­ner­sak for frem­ti­den. Hvis Oslo Høy­res kon­ser­va­tis­me skal bestå i å beva­re bilis­te­nes til­rane­de pri­vi­le­gi­er i Oslo, er den ikke mye verdt.

Man kan selv­føl­ge­lig håpe at Oslo Høy­re kom­mer dil­ten­de etter med tiden. Men inn­til de viser det­te i prak­sis, må det være et mål å redu­se­re Høy­res inn­fly­tel­se i Oslo.

Det er ikke bra når et par­ti får regje­re for len­ge, enten det er nasjo­nalt eller lokalt. Det var på tide at at AP/SV/SP-regje­rin­gen ble kas­tet, slik at and­re kun­ne kom­me inn og ryd­de i ska­pe­ne. En H/FrP-regje­ring var nok det jeg minst øns­ket meg, men vi får håpe at den ikke får sit­te len­ger enn til 2017. Av sam­me grunn vil det være bra for Oslo om Høy­re må ut av byråds­kon­to­re­ne i 2015.

Enda vik­ti­ge­re er det å bli kvitt FrPs inn­fly­tel­se i Oslo­po­li­tik­ken. Ved sis­te kom­mune­valg gjor­de FrP det elen­dig i Oslo. Par­ti­et ble hal­vert, fikk en opp­slut­ning på 7,0% og mis­tet fem av de ni bystyre­plas­se­ne de had­de i den for­ri­ge peri­oden. Val­get vis­te med all mulig tyde­lig­het at folk ikke vil­le ha Carl I Hagen. Ingen øns­ker en avdan­ket poli­ti­ker som er mer opp­tatt av å hev­ne sine per­son­lig poli­tis­ke neder­lag enn av å gjø­re noe for byen? Vi får håpe at gene­rell regje­rings­sli­ta­sje, samt at folk bli lei av Carl I Hagens destruk­ti­ve poli­tikk, gjør at FrP blir ytter­li­ge­re redu­sert ved kom­mune­val­get i 2015.

Print Friendly, PDF & Email
 • Bra blogg!

  Det er Mag­ne fra VG her, nå har jeg anbe­falt inn­leg­get ditt på for­si­den av VG slik at fle­re kan få gle­den av det.

  Er det and­re som skri­ver en god blogg og vil ha man­ge lese­re? Ikke nøl med å sen­de en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twit­ter.

  🙂

 • Bjørn Hal­vor Enciso Kvil­haug

  Tut og kjør, ja mulig en SV blog­ger, greit å ha syk­kel­sti­er, men det er byg­get for mil­li­ar­der av kro­ner i syk­kel­sti­er men bare et fåtall bru­ker syk­kel­sti­ene, had­de nå fle­re brukt syk­kel­sti­ene og ikke vei­en. Så de som tre­ner på og langs våre vei­er skul­le det vært påbutt med bil for­ran og bil bak. Noen gan­ger ser det ut for en kykk­list eier hele vei­en og hele mak­ten og vet­tet med, en bilist er det bare å vise fin­gen til ser det ut for.

 • Olav­Tor­vund

  Det du skri­ve er stort sett bare tøv. Det har ikke vært brukt “mil­li­ar­der” på syk­kel­sti­er (hva du nå mener med det). Syk­kel­felt og syk­kel­vei­er som er bruk­ba­re blir brukt. Det fin­nes svært få syk­kel­vei­er i Nor­ge. Som regel er det gang- og syk­kel­vei­er. Det er en vel­dig dår­lig løs­ning og ikke byg­get for å syk­le sær­lig for­te­re enn 20 km/t. Syk­ler man for­te­re anbe­fa­ler Veg­di­rek­to­ra­tet å syk­le i kjøre­fel­tet. Og syk­lis­ter er i sin ful­le rett når de bru­ker syk­kel­felt.

 • Sykle­per

  Mulig du ikke vet hva “Syk­kel­sti” er. Men det er uan­sett ikke brukt mil­li­ar­der for å til­rette­leg­ge for syk­ling. Det er nett­opp det som er pro­ble­met. Det er brukt mye pen­ger på gang­vei­er, gang- og syk­kel­vei, og for­tau som også kan bru­kes til syk­ling i føl­ge Veg­ve­se­net. Dis­se er ment på fot­gjen­ge­re og loven(!) kre­ver at det først og fremst tas hen­syn til dis­se. Syk­lis­ter har der­for både vike­plikt i alle ret­nin­ger samt en streng farts­gren­se. Det­te er egnet for sak­te syk­ling (for eksem­pel barn) men er totalt ueg­net for de som bru­ker syk­kel som fram­komst­mid­del.

  Syk­kel­felt i vei­ba­nen er en vel­dig god løs­ning i vel­dig man­ge sam­men­hen­ger. Det er mer­ke­lig at det ikke lages mer av det, etter­som det er et effek­tiv lav­kost til­tak for å løse kon­flik­ten mel­lom biler og syk­lis­ter. Syk­lis­ter bru­ker stort sett felt og til­rette­leg­gin­ger for syk­ling når de fak­tisk er anven­de­li­ge. Pro­ble­met er at gang- og syk­kel­vei stort sett er uprak­tisk for syk­len­de og i man­ge til­fel­ler direk­te far­lig, på grunn av måten det leg­ges opp til krys­sing av vei­ba­nen gjen­tat­te gan­ger i løpet av rei­sen.

  På grunn av tra­fikk­reg­le­ne og på grunn av sik­ker­het er stort sett syk­lis­ten tjent med å lig­ge i vei­ba­nen. Da er han mer syn­lig i tra­fikk­bil­det og får selv også bed­re over­sikt. Bilis­ter er ofte ikke for­be­redt på at syk­lis­ter kom­mer langs såkal­te “syk­kel­sti­er” (gang- og syk­kel­vei) og syk­lis­ten har ofte dår­lig sikt. Blin­de utkjørs­ler fra eien­dom­mer og krys­sen­de små­vei­er er der­for svært ofte ulyk­kes­punkt mel­lom syk­lis­ter og bilis­ter. Det­te alt­så i til­fel­ler hvor syk­lis­ten bru­ker gang- og syk­kel­vei­en, slik som man­ge bilis­ter øns­ker. Had­de syk­lis­ten lig­get i vei­ba­nen, had­de de sett hver­and­re tid­li­ge­re. Fak­tisk er det langt fær­re ulyk­ker mel­lom syk­list og bilist når syk­lis­ten lig­ger i vei­ba­nen. Uan­sett: Syk­kel­felt i vei­ba­nen er en bra løs­ning som til­freds­stil­ler beho­ve­ne til beg­ge par­ter.

  Veg­ve­se­net mang­ler totalt kom­pe­tan­se på det­te områ­det og poli­ti­ker­ne mang­ler vil­je. I mel­lom­ti­den må syk­lis­ter og bilis­ter lære seg å være litt mer etter­gi­ven­de i tra­fik­ken, slik at vi alle kom­mer leven­de hjem til mid­dag.

 • Tur_Ban

  Ja, og I til­legg er syk­lis­ter også i sin ful­le rett når de bru­ker kjøre­fel­tet. 🙂

  Ved siden av de sto­re kraft­an­stren­gel­sen er det også noen enk­le til­tak kom­mu­nen kan gjø­re for å for­bed­re syk­kel­for­hol­de­ne, slik som å ha syk­kel­felt bare i opp­over­bak­ker der det er for smalt til å ha de i beg­ge ret­nin­ger. En del vei­er kun­ne også vært gjort enveis­kjørt for biler, og man kun­ne satt opp fle­re bom­mer, slik at bare bus­ser og tohjul­in­ger kom­mer gjen­nom.

 • Jon Skaa­le

  Noen tan­ker rundt syk­kel­sti­er og bus­tra­fikk:

  http://www.ted.com/talks/enrique_penalosa_why_buses_represent_democracy_in_action.html

 • Vel­dig bra skre­vet

 • trud­delutt

  det­te hand­ler kun om sundt folke­vett , husk at poli­ti­ke­re er en av to yrkes­grup­per som har betalt for å juge ,

 • Anders Blix

  En Høi­re­mann er da vel mer verdt enn 100 trikke­pas­sa­sje­rer, er han ikke? Hva er det­te trikke­fol­ket i The­re­ses gate tror de egent­lig er? Leger og syke­plei­er som skal til og fra jobb på to av lan­dets størs­te syke­hus. Hah! Fors­ke­re og pro­fes­so­rer som skal til/fra Nor­ges størs­te uni­ver­si­te­tet. Pøh! Det impo­ne­rer vel ikke en Høi­re­mann. En Høi­re­mann må da kun­ne få par­ke­re hvor og når det pas­ser ham!

  Ivei­en for trik­ken? Ja vel, hva så? Mener noen på ram­me alvor at en Høi­re­mann skal spa­sere fle­re 10-talls meter for å kom­me til butik­ken? Det er da helt uri­me­lig.

 • Amir Ilyas

  Mil­li­ar­der av kro­ner på syk­kel­sti­er i et vin­ter­land fullt av brat­te bak­ker. Ser ikke helt det logis­ke argu­men­tet for prio­ri­te­ring.

 • Olav­Tor­vund

  Det bru­kes ikke mil­li­ar­der av kro­ner på til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Helse­di­rek­to­ra­tet har nylig bereg­net at Nor­ge vil spa­re 239 mrd pr år om folk beve­ger seg, f.eks. syk­ler mer enn de gjør i dag. Så sat­sing på syk­kel er en god sam­funns­in­ves­te­ring. De syk­ler i Nord-Sve­ri­ge og Nord-Fin­land. Det er vin­ter der også, men bed­re til­rette­leg­ging. Sta­dig fler syk­ler om vin­te­ren også i Oslo, til tross for dår­lig til­rette­leg­ging, bak­ker og dår­lig ved­li­ke­hold.

 • tore

  Folk kan hel­ler kjø­re bil.

 • dani­el kong­le

  pro­ble­met er at de skal ha det gra­tis, skal blod­suge bilis­te­ne for å beta­le det­te. det er urett­fer­dig siden vi beta­ler for hele sam­fun­net fra før. gå inn i spleise­lag dere syk­lis­ter iste­det, jeg vil se bil­pen­ge­ne mine bli brukt til BIL­vei

 • Olav­Tor­vund

  Vi som syk­ler beta­ler skatt som alle and­re. Det er ingen bil­av­gif­ter som beta­ler kom­mu­na­le vei­er.

 • Espen

  Syk­kel­nett i Neder­land og Dan­mark? Ja takk.

  I brat­te snø­ful­le Nor­ge? Nei takk, tar hel­ler bilen.

 • Olav­Tor­vund

  Har du prøvd å syk­le?

 • Rai­mond Ose­land

  Ping­le 😉
  Kjøp en elsyk­kel i ste­det.

 • Olav­Tor­vund

  For egen del kon­klu­der­te jeg for ca 2,5 år siden med at jeg ikke len­ger had­de behov for bil. Så etter å ha hatt bil i 36 år, er jeg ikke len­ger bil­ei­er. Det spa­rer jeg mye på, både av pen­ger og av frust­ra­sjo­ner. Syk­kel, gode sko til å gå med, syk­kel, kol­lek­tiv (ikke sær­lig ofte), Bil­kol­lek­ti­vet, leie­bil og taxi dek­ker mitt trans­port­be­hov.

 • Olav­Tor­vund

  Ei hel­ler at sal­get av pigg­dekk til syk­kel også har økt kraf­tig den­ne seson­gen.

 • Olav­Tor­vund

  Det var da sør­ge­lig tåpe­lig. Vi som syk­ler beta­ler selv­sagt moms på alt vi bru­ker, akku­rat som de som sver­ger til bil (bort­sett fra sub­si­di­er­te el-bilis­ter). Som ikke-røy­ker beta­ler jeg ikke tobakks­av­gift. Når jeg ikke bru­ker fosilt driv­stoff beta­ler jeg hel­ler ikke driv­stoff­av­gift. Og selv­føl­ge­lig beta­ler jeg hel­ler ikke and­re bil­av­gif­ter. Men man­ge (de fles­te syk­lis­ter?) har også bil, og beta­ler der­med også alle bil­av­gif­ter.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg tror ikke jeg bryr meg sær­lig mye om hvor­vidt jeg har respekt hos deg eller ikke. Det du skri­ver er gans­ke enkelt ikke sant.

 • Olav­Tor­vund

  Det er det gode syk­kel­vei­er og syk­kel­felt blir de brukt, selv­føl­ge­lig for­ut­satt at de er ved­li­ke­holdt og ryd­det for snø. Men man­ge bilis­ter er gans­ke sne­ver­syn­te på så man­ge måter, og ser ikke det som skjer ved siden av vei­en.

 • mister_sportsjournalist

  Hvil­ke sub­si­di­er er det på elbi­ler?

 • Olav­Tor­vund

  Når man fri­tas for å beta­le det and­re må beta­le, da er det sub­si­di­er: Moms­fri­tak, svært lav (om noen) engangs­av­gift, års­av­gift, fri­tatt for bom­pen­ger og gra­tis par­ke­ring. Gra­tis strøm på lade­sta­sjo­ner. Ta også med rett til å bru­ke kol­lek­tiv­felt. Ikke mer­ke­lig at el-biler har blitt popu­læ­re i Nor­ge.

 • dani­el kong­le

  nei, der­for vei­ene er så dår­li­ge som de er.… de går jo til syk­kel­vei­er å nye beker i par­ker å idio­tis­ke buss­holde­plas­ser iste­det… vi som kjø­rer bil beta­ler sto­ooore meng­der i til­legg til at vi beta­ler sam­me skat­ten som deg. enn om det ble avgif­ter på syk­kel, som kun ble brukt til å beta­le for golf­klub­ben til stor­tin­get?

 • Olav­Tor­vund

  Det­te er bare tull. Bile­ne er et taps­pro­sjekt for sam­fun­net: Dyre vei­er som leg­ger beslag på sto­re area­ler; utslipp, støy og and­re miljø­pro­ble­mer; helse­pro­ble­mer for­di folk sit­ter alt for stil­le på sine bre­de bak. For kom­mu­ne­ne er bilen bare en utgifts­post som ikke gir inn­tek­ter. Ta en fakta­sjektt før du kom­men­te­rer vide­re.

 • Lars Male Hart­vik­sen

  Har lyst til å nev­ne i den­ne sam­men­heng at jeg og fle­re kol­le­ger dis­po­ne­rer bil i til­legg og beta­ler bl.a. vei­av­gift og for­sik­ring for bil. Merk: OGSÅ de dage­ne vi syk­ler!

  Grun­nen til at vi syk­ler er for­res­ten for­di det er vans­ke­lig å fin­ne par­ke­rings­plas­ser i nær­he­ten av job­ben (til under 150 kr dagen som de skal ha i det sto­re, tom­me par­ke­rings­hu­set) slik at de som må kjø­re for­di de er dår­lig til beins, eller bor for langt unna uten kol­lek­tiv­mu­lig­he­ter skal kun­ne par­ke­re. Så vi som kan, syk­ler fak­tisk for at bilis­te­ne skal ha det bed­re. Bilis­ter med hold­ning som DEG får dess­ver­re også mind­re kø, fle­re ledi­ge par­ke­rings­plas­ser og rene­re luft, men noen uhel­di­ge bivirk­nin­ger må man reg­ne med.

 • Olav­Tor­vund

  Det er bare et spill om ord. Sta­ten fra­sier seg sto­re inn­tek­ter som gjø­re at el-bilis­te­ne slip­per mye bil­li­ge­re unna enn meg. Det er sub­si­die­ring i min ver­den. Men det er ikke å vel­dig inter­es­sant hva slags merke­lapp man set­ter på den øko­no­mis­ke favo­ri­se­ring.

 • Roger D. Petter­sen

  Er vel­dig enig i det mes­te av det du skri­ver, men synes kan­skje du bur­de ha kryd­ret det med en smu­le mer diplo­ma­ti 😉 Har ikke trua på for mye pola­ri­se­ring og isfron­ting, hvis målet er å ska­pe resul­ta­ter. Er selv syk­list og kol­lek­tiv­bru­ker.
  For øvrig har jeg kjem­pet i snart 9 år for å få til­la­tel­se av Oslo kom­mu­ne til å lan­se­re et nytt øko-venn­lig lav­pris­kon­sept for taxi (Øko­taxi). Men Venst­re -og Høy­re-Byrå­det er dess­ver­re imot inno­va­sjon i dro­sje­næ­rin­gen. Jeg mener at små og grøn­ne miljø­taxi­er kan erstat­te sis­te rest av behov for pri­vat­bil i Oslo. Men det for­ut­set­ter fas­te lave pri­ser på taxi. En enkelt miljø­taxi kan erstat­te bru­ken av 20 — 30 pri­vat­bi­ler. Når dro­sje­til­bu­det er godt og bil­lig, vil det bli enda enk­le­re for poli­ti­ker­ne å inn­føre uli­ke restrik­sjo­ner mot bruk av pri­vat­bi­ler — sett i lys av at taxi­en er en “kol­lek­tiv pri­vat­bil” 🙂 Har også utvik­let et taxi­kon­sept for el-biler (Pool­Taxi) og invi­ter­te Byrå­det til et sam­ar­beid for å utvik­le det­te. Byrå­det (den gang Elve­stu­en) avslo :/