Bitcoin og Mt Gox — det måtte komme

Den størs­te mar­keds­plas­sen for Bit­co­in, Mt Gox har for­svun­net. Den har hatt pro­ble­mer med å utbe­ta­le pen­ger, og har nå for­svun­net fra net­tet. “Take the money and run”, som det også kalles.

Jeg har ald­ri hatt noen tro på Bit­co­in. Det­te er en av de vik­ti­ge grun­ne­ne, og det var bare et spørs­mål om tid før det måt­te kom­me. Bit­co­in er en valu­ta uten sub­stans, tuf­tet på tro, håp og kjær­lig­het. Noen har en naiv tro på at tek­no­lo­gi er sva­ret på alt, har stor kjær­lig­het til all avan­sert og ufor­ståe­lig tek­no­lo­gi, og håp om at den skal frel­se ver­den. Jeg har i de ca 30 åre­ne jeg har fulgt med på beta­lings­sek­to­ren sett vel­dig man­ge eksemp­ler på “The next big thing”, og de fles­te er glemt i dag. De had­de man­ge og tro­fas­te til­hen­ge­re til bob­le­ne sprakk, om de i det hele tatt kom så langt at de ble blåst opp.

Con­ti­nue read­ing Bit­co­in og Mt Gox — det måt­te kom­me

Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo

Jeg har fått den tvil­som­me ære å bli gjen­stand for en leder­ar­tik­kel i “Nord­re Aker Bud­stik­ke”, om er en lokal­avis under DittO­slo-para­ply­en. Det er kan­skje ikke det man reg­ner som de mest tone­an­gi­ven­de media, men likevel.

Utgangs­punk­tet er min kri­tikk av poli­ti­et, dels  i Ditt Oslo, dels på min blogg, som også inne­hol­der en smu­le kri­tikk av DittO­slo for å være gans­ke ukri­tis­ke til påstan­der fra poli­ti­et når de skri­ver om syk­lis­ter og Oslos ver­sting­kryss — en ser­vi­li­tet som bekref­tes i lederen.

En ting bør være klin­ken­de klart: Jeg har ald­ri for­svart syk­ling på rødt lys, og synes opp­sla­get i Ditt Oslo var vink­let slik at det kun­ne mis­for­stås. Slik sett er jeg enig i over­skrif­ten på lede­ren: “Det er god grunn til å syk­le på grønt”. Ordent­li­ge syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt lys.

Con­ti­nue read­ing Ser­vil kami­ka­ze­jour­na­lis­tikk i Nord­re Aker Bud­stik­ke @DittOslo

Fjern all gateparkering

I 1999 gjor­de Oslo kom­mu­ne en stor feil. Da opp­he­vet man dato­par­ke­rin­gen. Nå er ikke dato­par­ke­ring et godt sys­tem, så jeg øns­ker ikke det til­ba­ke. Men over nat­ten dob­let man det gate­area­let som bilis­te­ne kun­ne okku­pe­re til par­ke­ring, og det ble til­sva­ren­de mind­re are­al til­gjene­lig for and­re tra­fikkan­ter, f.eks. syk­lis­ter. Det­te er en feil som bør ret­tes opp. Ikke ved at man går til­ba­ke til dato­par­ke­ring, men ved at man fri­gjør gate­are­al ved å fjer­ne gateparkering.

I sto­re deler av Oslo er halv­par­ten av gate­area­let, noen gan­ger mer, tatt i bruk til par­ke­ring, som regel gra­tis. Det er menings­løst å bru­ke fel­les­area­ler til det­te, og det er en mas­siv sub­si­die­ring av byens bilis­ter. Vi kan vel reg­ne med at hver par­ker­te bil leg­ger beslag på ca 20 kvad­rat­me­ter. I Oslo var tomte­pri­sen i 2012 et sted mel­lom 10.000 og 30.000 kro­ner pr kvad­rat­me­ter.  Pri­sen varie­rer etter hvor i byen man er, og de lær­de stri­des om hva som er rea­lis­tisk pris. Det betyr at bare tomte­pri­sen for hver par­ke­rings­plass er et sted mel­lom 200.000 og 600.000 kr. Det er menings­løst at det­te stil­les gra­tis til bilis­te­nes dis­po­si­sjon. Hvor man­ge par­ke­rings­plas­ser det er i Oslos gater, tror jeg ingen har over­sikt over. Så det er ikke mulig å tall­fes­te Oslo kom­mu­nes sub­si­die­ring av Oslos bilis­ter ved å la dem par­ke­re på gaten.

Con­ti­nue read­ing Fjern all gate­par­ke­ring

Sykling på rødt lys, ulykker og politiet

Dagens sak i Ditt Oslo kan gi inn­trykk av at jeg synes det er greit å syk­le på rødt lys.  Selv om man har sitat­s­jekk, så vet man ikke hva slags over­skrift det får, og hvor­dan hele opp­sla­get blir.

Jeg synes ikke det er greit å syk­le på rødt. Ordent­li­ge syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt. Og ordent­li­ge syk­lis­ter bru­ker lys når de syk­ler i mør­ket. Jeg har tid­li­ge­re rede­gjort for mitt syn på syk­ling på rødt lys her.

Men jeg er grun­dig lei av poli­ti­ets mob­bing av syk­lis­ter, noe utgangs­punk­tet for den­ne saken var nok et eksem­pel på. Syk­lis­ter som bry­ter tra­fikk­reg­le­ne, sær­lig ved å syk­le på rødt lys, for­år­sa­ker ulyk­ker, påsto politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier. Slikt får vi sta­dig høre. Men det er ikke sant. I alle fall fin­nes det ikke noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger poli­ti­ets påstander.

Con­ti­nue read­ing Syk­ling på rødt lys, ulyk­ker og poli­ti­et

Åpent brev til politiet i Oslo : Mer sykkelhets fra politiet

(Bil­de fra Wiki­me­dia com­mons, mer­ket for gjen­bruk, men foto­graf ikke oppgitt.)

På bak­grunn av opp­sla­get i Ditt Oslo “Det­te er Oslos «ver­sting­kryss»”, har jeg i dag sendt føl­gen­de til Oslo politi­kam­mer, på deres offi­si­el­le e‑postadresse post.oslo@politiet.no:

I dagens utga­ve av Ditt Oslo kom­mer politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier med en rek­ke påstan­der om syk­lis­ter http://www.dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/dette-er-oslos-verstingkryss‑1.8282193

Con­ti­nue read­ing Åpent brev til poli­ti­et i Oslo : Mer syk­kel­hets fra poli­ti­et

Fjern el-bilens kjøre- og parkeringsprivilegier nå!

Se på det­te bil­det, som viser hvor mye plass 60 per­soner kre­ver om de rei­ser med bil, buss eller sykkel.

Gavle_trafikkGjør et lite tanke­eks­pe­ri­ment. Tenk deg at vi byt­ter ut alle bile­ne på bil­det til venst­re med Tes­la­er og and­re el-biler. Vil­le det gitt noen for­skjell? Nei, selv­føl­ge­lig ikke.

Det er på tide å inn­se at hele idé­en om at hver enkelt skal kjø­re bil inn til byer og par­ke­re­re bilen der er fun­da­men­talt gal. I byer er bilen mer enn noe annet et plass­pro­blem. Det er for man­ge biler og de gir byen tra­fikk­in­farkt, uan­sett hva slags driv­stoff de bru­ker. Når Oslo sat­ser på å bli ver­dens el-bil­ho­ved­stad, så har kan kjørt seg langt inn i en blindgate.

Alle inci­ta­me­ne­ter som opp­ford­rer folk til å kjø­re bil inn til byer er kon­trpro­duk­ti­ve. Det vi har opp­nådd med all el-bil­sub­si­die­rin­gen og el-bil­pri­vi­le­gi­ene er at rik­folk fra Oslo vest hind­rer kol­lek­tiv­tra­fik­ken når de kjø­rer sine over­sub­si­di­er­te Tes­la­er inn mot byen. I til­legg taper man mye pen­ger på at de slip­per bom­pen­ger og kan par­ke­re gra­tis. Og det fører til at fle­re vel­ger bil når de skal inn­til byen.

Con­ti­nue read­ing Fjern el-bilens kjø­re- og par­ke­rings­pri­vi­le­gi­er nå!

Trafikkfarlige parkeringsregler for el-biler

Det er vel­kjent at alt for man­ge poli­ti­ke­re har fått elekt­ro­sjokk og har gitt el-bilis­te­ne menings­løst man­ge sub­si­di­er og for­de­ler. Det er åpen­bart at norsk poli­tikk fort­satt domi­ne­res av sto­re gut­ter som liker å leke med biler, og som gjør alt for at de skal kun­ne fort­set­te med det.

En av reg­le­ne som må være resul­tat av en full­sten­dig kort­slut­ning hos de som vil­le kas­te for­de­ler etter el-bil­ste­ne er For­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr § 9. Den­nes førs­te ledd lyder:

Kjøre­tøy­et skal plas­se­res som anvist ved skilt eller opp­mer­king, og innen­for opp­mer­ket felt der det­te fin­nes. Kjøre­tøy­et skal plas­se­res i fel­tets lengde­ret­ning. Elekt­risk og hydro­gen­dre­vet motor­vogn kan like­vel par­ke­re på tvers av fel­tets lengde­ret­ning der­som alle hju­le­ne er innen­for fel­tet og over­hen­get ut over fel­tet ikke over­sti­ger 40 centi­me­ter på hver side. På dis­se vil­kår kan fle­re sli­ke motor­vog­ner par­ke­re i sam­me felt.”

Con­ti­nue read­ing Tra­fikk­far­li­ge par­ke­rings­reg­ler for el-biler

Netthandel, merverdiavgift m.m.

Nett­han­de­len øker eks­plo­sivt kun­ne vi kun­net høre på nyhe­te­ne og lese på nrk.no. Vir­ke vil red­de butik­ke­ne ved å gjø­re nett­han­del dyre­re, om vi skal tro nrk.no. Det håper jeg ikke stem­mer, i alle fall ikke så gene­relt som det er skrevet.

Jeg hand­ler rela­tivt mye på nett.  Data og elekt­ro­nikk kjø­per jeg for det mes­te på nett. De sto­re nett­bu­tik­ke­ne har bed­re utvalg og kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Dess­uten er det mye let­te­re å søke seg fram til noen på nett som har det man er ute etter, enn å løpe rundt fra butikk til butikk. Så mye fag­kunn­skap møter man like­vel ikke i de tra­di­sjo­nel­le butik­ke­ne til at det er et argu­ment for å hand­le hos dem.

Engelsk­språk­li­ge bøker er noe av det jeg lengst har kjøpt på nett. Skul­le bok­han­de­len til­fel­dig­vis ha boken jeg er inter­es­sert i inne, hen­der det jeg kjø­per den der. Men det blir all­tid dyre­re. Går vi langt til­ba­ke i tid, hend­te det jeg bestil­te engelsk­språk­li­ge bøker i bok­han­de­len. Men det er dyrt og dår­lig. Det tar gjer­ne vel­dig lang tid før boken kom­mer. Det er både bed­re og bil­li­ge­re å bestil­le den hos en god nett­bok­han­del. I prak­sis kjøp­te jeg sær­lig musikk­bø­ker fra utlan­det, len­ge før vi viss­te hva Inter­nett var for noe. Jeg har kjøpt mye av det­te via gam­mel­dags post­ord­re. Men net­tet har gjort det mye enklere.

Con­ti­nue read­ing Nett­han­del, mer­verdi­av­gift m.m.

Biler skaper ikke liv i byen

Oslo­bo­ere, ta en liten tur i byen. Gå Karl Johans gt fra Jern­bane­tor­get til Eger­tor­get.  Tror dere at de som dri­ver butikk i den­ne gaten øns­ker bile­ne til­ba­ke? (Bil­det fra Karl Johans gt fra Oslo­bil­der, lisen­siert under CC 3.0 BY-NC-ND)

Ta også noen avstik­ke­re ut i side­ga­te­ne: Skip­per­ga­ten, Dron­nin­gens gate, Kirke­ga­ten, Kon­gens gate, Ned­re Slotts­gate og Øvre Slotts­gate. Ta også en tur i Prin­sens gate og Toll­bu­ga­ten. Gjer­ne også Gren­sen og Råd­hus­ga­ten.

Noen som dri­ver butikk tror at det er deres bilen­de kun­der som ska­per liv i byen. Der­for blir det skrik og spe­tak­kel om man fjer­ner noen par­ke­rings­plas­ser og f.eks. leg­ger til ret­te for syk­lis­ter. De har gans­ke sto­re tan­ker om sin egen og bilis­te­nes betyd­ning for byen.

Con­ti­nue read­ing Biler ska­per ikke liv i byen