Biler skaper ikke liv i byen

Oslo­bo­ere, ta en liten tur i byen. Gå Karl Johans gt fra Jern­bane­tor­get til Eger­tor­get.  Tror dere at de som dri­ver butikk i den­ne gaten øns­ker bile­ne til­ba­ke? (Bil­det fra Karl Johans gt fra Oslo­bil­der, lisen­siert under CC 3.0 BY-NC-ND)

Ta også noen avstik­ke­re ut i side­ga­te­ne: Skip­per­ga­ten, Dron­nin­gens gate, Kirke­ga­ten, Kon­gens gate, Ned­re Slotts­gate og Øvre Slotts­gate. Ta også en tur i Prin­sens gate og Toll­bu­ga­ten. Gjer­ne også Gren­sen og Råd­hus­ga­ten.

Noen som dri­ver butikk tror at det er deres bilen­de kun­der som ska­per liv i byen. Der­for blir det skrik og spe­tak­kel om man fjer­ner noen par­ke­rings­plas­ser og f.eks. leg­ger til ret­te for syk­lis­ter. De har gans­ke sto­re tan­ker om sin egen og bilis­te­nes betyd­ning for byen.

Con­ti­nue read­ing Biler ska­per ikke liv i byen