Biler skaper ikke liv i byen

Oslo­bo­ere, ta en liten tur i byen. Gå Karl Johans gt fra Jern­bane­tor­get til Eger­tor­get.  Tror dere at de som dri­ver butikk i den­ne gaten øns­ker bile­ne til­ba­ke? (Bil­det fra Karl Johans gt fra Oslo­bil­der, lisen­siert under CC 3.0 BY-NC-ND)

Ta også noen avstik­ke­re ut i side­ga­te­ne: Skip­per­ga­ten, Dron­nin­gens gate, Kirke­ga­ten, Kon­gens gate, Ned­re Slotts­gate og Øvre Slotts­gate. Ta også en tur i Prin­sens gate og Toll­bu­ga­ten. Gjer­ne også Gren­sen og Råd­hus­ga­ten.

Noen som dri­ver butikk tror at det er deres bilen­de kun­der som ska­per liv i byen. Der­for blir det skrik og spe­tak­kel om man fjer­ner noen par­ke­rings­plas­ser og f.eks. leg­ger til ret­te for syk­lis­ter. De har gans­ke sto­re tan­ker om sin egen og bilis­te­nes betyd­ning for byen.

I hvil­ke gater er det mest liv, flest butik­ker osv. Er det mer liv i Kon­gens gate enn i Ned­re Slotts­gate? Er det mer liv i Møl­ler­gata enn Torg­gata, om vi beve­ger oss litt øst­over? Ser det ut som om bil­tra­fikk og par­ke­ring ska­per liv i gate­ne? Er det noen som øns­ker at en stor del av Youngs­tor­get igjen skal bru­kes til par­ke­ring, med gjen­nom­kjø­ring over tor­get, slik det var på slut­ten av 70-tallet?

Youngstorget 1978(Bil­de fra Oslo­bil­der, lisen­siert under CC 3.0 BY-NC-ND)

Gjør bil­tra­fik­ken Bog­stad­vei­en til en gate hvor man øns­ker å være? Er det man­ge­len på par­ke­ring eller er det nett­opp alle bile­ne som gjør Frid­tjof Nan­sens plass til et lite attrak­tivt områ­de, til tross for sin fan­tas­tis­ke belig­gen­het? Det­te kun­ne vært en av byens fines­te plas­ser, om man bare fikk bort bilene.

WIMG_2888_DxONår bilen skal være så fan­tas­tisk for han­del og annet liv i byen, hvor­for har da de som dri­ver butikk i Ruese­løkk­vei­en øns­ket at den skul­le regu­le­res til gågate? (Den var regu­lert til syk­kel­vei, en regu­le­ring som ikke bur­de ha vært endret.)

Er det noen som øns­ker bile­ne til­ba­ke på Rådhusplassen?

Rådhusplassen_biler_04(Bil­de fra Oslo­bil­der, lisen­siert under CC 3.0 BY-NC-ND)

Alle kan enkelt obser­ve­re det selv: Det er mest liv og flest butik­ker i de bil­frie gate­ne. Det er også i de gate­ne hus­lei­en for for­ret­nings­lo­ka­ler er høy­est. Har man først klart å fjer­ne bile­ne, er det ingen som vil ha dem tilbake.

Men for Oslo han­dels­stands for­ening det evi­ge refren­get “bil og par­ke­ring, bil og par­ke­ring”. Oslo Høy­re slut­ter seg til og stem­mer i med sitt “Tut og kjør, tur og kjør”.

Gård­ei­er­ne er med i klage­ko­ret når par­ke­rings­plas­ser fjer­net, gjer­ne repre­sen­tert ved orga­ni­sa­sjo­nen med det mis­vi­sen­de nav­net “Byfolk”. (De repre­sen­te­rer gård­ei­ere, ikke byfolk.) Der­for bør vi også min­ne om at det er gård­ei­er­ne som dre­per flest butik­ker i byen. Det vi oftest kan lese når tra­di­sjons­rike butik­ker leg­ges ned eller må flyt­te, er at de har fått en så kraf­tig økning av hus­lei­en at det ikke er mulig å fort­set­te drif­ten. Gård­ei­er­nes kort­sik­ti­ge pro­fitt­jag utar­mer byen.

Det skjer mye i man­ge byer: Folk tar gate­ne til­ba­ke. Par­ke­ring fjer­nes og gater sten­ges for bil­tra­fikk. Man leg­ger til ret­te for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Resul­ta­tet er mer liv i gate­ne og at han­de­len blomst­rer. Leg­ger man til ret­te for folk som syk­ler, går eller rei­ser kol­lek­tivt, øker han­de­len. Syk­lis­ter kjø­per ikke så mye om  gan­gen som bilis­te­ne, men kom­mer ofte­re inn­om. Og sam­let sett kjø­per de mer (ikke over­ra­sen­de, bilis­ter må jo bru­ke så mye av inn­tek­te­ne sine på bilen).

Jeg har sett mye syn­sing og kla­ging fra han­dels­stand og gård­ei­ere. De slen­ger gjer­ne om seg med tall, uten at det rede­gjø­res for hvor­dan man har kom­met fram til dis­se. Men jeg har ennå ikke sett en enes­te rap­port eller under­sø­kel­se som viser at fle­re biler og mer par­ke­ring i byen bidrar posi­tivt. Stra­te­gi­en synes å være at man gjen­tar det sam­me så man­ge gan­ger at folk (og poli­ti­ke­re) til slutt tror på det.

Det betyr selv­sagt ikke at det vil være en for­del for alle butik­ker i byen om bil­tra­fik­ken begren­ses og par­ke­rings­plas­ser fjer­nes. Man­ge butik­ker har flyt­tet ut. Det er ikke man­ge møbel­bu­tik­ker igjen i Møl­ler­gata, en gang kjent som “Møbel­ga­ta”. Det skyl­des ikke man­gel på par­ke­ring, men at butikk­lo­ka­le­ne er alt­for små og tran­ge etter dagens krav. Bygge­va­rer er det hel­ler ikke lett å fin­ne i byens sen­tra­le deler, ei hel­ler hage­ar­tik­ler. Det­te er virk­som­he­ter som kre­ver stort are­al, et are­al som er (for) dyrt, om det i det hele tatt fin­nes i sentrum.

Tjersland skyld­te på syk­kel­felt og mang­len­de par­ke­ring da de la ned. Men sva­ret var nok hel­ler at de had­de for liten plass. De had­de fag­folk, og der­for lik­te jeg butik­ken. Men butik­ken var trang og der­med var vare­ut­val­get begren­set. Tiden had­de dess­ver­re løpt fra butikken.

Hvis for­ret­nings­mo­del­len er å betje­ne kun­der som kom­mer i bil, da får man bare inn­se at man ikke kan lig­ge i sen­trum, i gater som Bog­stad­vei­en og The­re­se gate, eller på Gru­ner­løk­ka. Da må man etab­le­re seg et sted hvor man også kan sik­re seg are­al til kunde­par­ke­ring (selv­sagt på egen, ikke på fel­les­ska­pe­ts reg­ning). Tid­li­ge­re byråds­le­der Erling Lae vis­te til at man­ge av gate­ne i Oslo er fra før 1880. Hans reson­ne­ment kort­slut­tet ved at han kon­klu­der­te med at det gjor­de at det ikke var plass til syk­lis­ter. Men sann­he­ten er selv­føl­ge­lig at sli­ke gater ikke er laget for bil­tra­fikk og at det ikke er plass til biler i dis­se gate­ne. Bilen er byens gjøk­unge, som bru­talt har for­trengt andre.

De som lig­ger på sli­ke ste­der og sat­ser på kun­der i bil, de kom­mer ikke til å over­le­ve uan­sett. De kan sik­kert kla­re å klo­re seg fast en stund, og med bilist­par­ti­et Høy­res hjelp kan de utset­te døden noe. Men vil de over­le­ve må de ret­te blik­ket frem­over og til­pas­se seg end­re­de for­hold, og ikke bare bite seg fast i for­ti­den. Bilen vil ha liten eller ingen plass i frem­ti­dens byer. Det vil dess­uten all­tid være noen som fal­ler av i svin­ge­ne når for­hol­de­ne end­rer seg.

Vi skal også hus­ke at de som dre­per flest butik­ker i byene er gård­ei­er­ne. Noen skyl­der på syk­kel­felt og mang­le­de par­ke­ring. Men det vi oftest kan lese når tra­di­sjons­rike butik­ker leg­ger ned, er at de har fått en så kraf­tig økning av hus­lei­en at det ikke len­ger er mulig å dri­ve lønn­somt. Det er grå­di­ge gård­ei­ere som har jaget flest butik­ker ut av Bog­stad­vei­en, ikke syk­lis­ter eller mang­len­de parkeringsmuligheter.

Noen sen­trums­nære butik­ker har kunde­par­ke­ring, ved at man kan stå “gra­tis” i et til­stø­ten­de par­ke­rings­hus om man hand­ler for mer enn et visst mini­mums­be­løp. Det kan være en løs­ning for noen. Vil man lok­ke kun­der i bil, da må man også ta de kost­na­de­ne det­te med­fø­rer i form av å beta­le for parkering.

Selv lør­dags­hand­ler jeg ofte hos Ultra (tid­li­ge­re Cen­tra) på Major­stu­en, som er en av de bed­re mat­bu­tik­ke­ne i byen. Kom­mer man med bil kan man stå inn­til en time i par­ke­rings­hu­set om man hand­ler for mer enn et visst beløp. Dess­ver­re er til­rette­leg­gin­gen for syk­lis­ter langt dår­li­ge­re enn for bilis­ter. De har åpen­bart ikke for­stått at noen bru­ker syk­kel også på handletur.

Etter at vi kvit­tet oss med bilen, hand­ler vi mer i nær­bu­tik­ke­ne der vi bor — som egent­lig er det bes­te. Stan­dard­va­re­ne kan vi kjø­pe hos den loka­le Rimi-butik­ken, som lig­ger under 100 meter fra oss. Eller vi kan vel­ge ICA om vi vil ha litt mer å vel­ge i. Vare­ut­val­get på Rimi er så kje­de­lig at man ikke kan base­re seg på å kjø­pe mid­dags­ma­ten der. Ikke van­lig pålegg som ost og skin­ke hel­ler, for den saks skyld — om man er opp­tatt av smak og kva­li­tet. Men melk og juice, pote­ter og et visst utvalg av frukt og grønt, vaske­mid­ler m.m, det har de. Og vi har noen utmer­ke­de fiske­bu­tik­ker, oste­bu­tik­ker og grøn­s­aks­bu­tik­ker i nær­om­rå­det, så vi tren­ger ikke dra så langt for å få utmer­ke­de varer. Der­med blir det mind­re vekt i syk­kel­ves­ke­ne når vi må ta turen for å fin­ne et bed­re vareutvalg.

Han­dels­stan­den klam­rer seg til for­ti­den. De tror tyde­lig­vis at de skal kun­ne få de som kjø­rer til kjøpe­sent­re­ne til å kjø­re inn til byen og hand­le der i ste­det. Det kom­mer ald­ri til å skje. Det vil være liten plass til pri­vat­bi­ler i frem­ti­dens byer. De som prio­ri­te­rer bil, vil uan­sett ikke vel­ge byen.

Å kjø­re bil i byen er ikke for ama­tø­rer. Man­ge fryk­ter å kjø­re i sto­re byer. Da er kjøpe­sent­re­ne tryg­ge­re valg for bilis­te­ne. Jeg kjø­rer ikke len­ger mye bil i byen. Men jeg har kjørt taxi i Oslo i noen år. Jeg har også kjørt bil i en rek­ke stor­byer som Paris, Mila­no, Bar­ce­lo­na, Ham­burg, Liver­pool, New York, Atlan­ta og San Fran­cis­co, for å nev­ne noen. Jeg våger den påstand at jeg har gans­ke mye erfa­ring med å kjø­re bil i byer. Jeg blir ikke skremt av bytra­fikk, og mener at jeg fort­satt behers­ker det faget.

Det er ikke vans­ke­lig å fin­ne par­ke­ring i Oslo. Men man må inn i par­ke­rings­hu­se­ne, hvor det nes­ten all­tid er mulig å fin­ne plass. Da man i 2009 gjor­de en opp­tel­ling av par­ke­ring i det som lig­ger innen­for områ­det for Område­plan Oslo S, kom man til at det var et belegg i par­ke­rings­hu­se­ne i områ­det på mak­si­malt 66%. Det er nep­pe så vel­dig mye høy­ere belegg i and­re deler av byen.

Om vi en gang får en regje­ring som har vett og mot nok til å fjer­ne skatte­for­de­len ved par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver, vil nok en god del av de lang­tids­ut­lei­de plas­se­ne i par­ke­rings­hu­se­ne bli fri­gjort. Da blir det fle­re par­ke­rings­plas­ser for folk som bor i byen, og for de som en sjel­den gang har behov for å kjø­re bil til byen.

Men han­dels­stan­den vil åpen­bart leg­ge til ret­te for krav­sto­re ama­tør­bi­lis­ter som skal kun­ne par­ke­re i gaten, rett uten­for butik­ken. Ama­tø­rer som ikke er i stand til å par­ke­re på ordent­lig vis, kan be til lede­ren i Oslo Høy­re, Øystein Sun­de­lin, som vil gi stør­re par­ke­rings­plas­ser til de som er dår­li­ge til å luke­par­ke­re. Høy­res svar er alt­så å gi mer gate­are­al pr par­ker­te bil. Lede­ren av Oslo Høy­re, Øystein Sun­de­lins visjon for Oslo synes å være en by til­pas­set biler og dår­li­ge sjåfører.

Print Friendly, PDF & Email