Netthandel, merverdiavgift m.m.

Nett­han­de­len øker eks­plo­sivt kun­ne vi kun­net høre på nyhe­te­ne og lese på nrk.no. Vir­ke vil red­de butik­ke­ne ved å gjø­re nett­han­del dyre­re, om vi skal tro nrk.no. Det håper jeg ikke stem­mer, i alle fall ikke så gene­relt som det er skrevet.

Jeg hand­ler rela­tivt mye på nett.  Data og elekt­ro­nikk kjø­per jeg for det mes­te på nett. De sto­re nett­bu­tik­ke­ne har bed­re utvalg og kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Dess­uten er det mye let­te­re å søke seg fram til noen på nett som har det man er ute etter, enn å løpe rundt fra butikk til butikk. Så mye fag­kunn­skap møter man like­vel ikke i de tra­di­sjo­nel­le butik­ke­ne til at det er et argu­ment for å hand­le hos dem.

Engelsk­språk­li­ge bøker er noe av det jeg lengst har kjøpt på nett. Skul­le bok­han­de­len til­fel­dig­vis ha boken jeg er inter­es­sert i inne, hen­der det jeg kjø­per den der. Men det blir all­tid dyre­re. Går vi langt til­ba­ke i tid, hend­te det jeg bestil­te engelsk­språk­li­ge bøker i bok­han­de­len. Men det er dyrt og dår­lig. Det tar gjer­ne vel­dig lang tid før boken kom­mer. Det er både bed­re og bil­li­ge­re å bestil­le den hos en god nett­bok­han­del. I prak­sis kjøp­te jeg sær­lig musikk­bø­ker fra utlan­det, len­ge før vi viss­te hva Inter­nett var for noe. Jeg har kjøpt mye av det­te via gam­mel­dags post­ord­re. Men net­tet har gjort det mye enklere.

Con­ti­nue read­ing Nett­han­del, mer­verdi­av­gift m.m.