Netthandel, merverdiavgift m.m.

Nett­han­de­len øker eks­plo­sivt kun­ne vi kun­net høre på nyhe­te­ne og lese på nrk.no. Vir­ke vil red­de butik­ke­ne ved å gjø­re nett­han­del dyre­re, om vi skal tro nrk.no. Det håper jeg ikke stem­mer, i alle fall ikke så gene­relt som det er skrevet.

Jeg hand­ler rela­tivt mye på nett.  Data og elekt­ro­nikk kjø­per jeg for det mes­te på nett. De sto­re nett­bu­tik­ke­ne har bed­re utvalg og kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Dess­uten er det mye let­te­re å søke seg fram til noen på nett som har det man er ute etter, enn å løpe rundt fra butikk til butikk. Så mye fag­kunn­skap møter man like­vel ikke i de tra­di­sjo­nel­le butik­ke­ne til at det er et argu­ment for å hand­le hos dem.

Engelsk­språk­li­ge bøker er noe av det jeg lengst har kjøpt på nett. Skul­le bok­han­de­len til­fel­dig­vis ha boken jeg er inter­es­sert i inne, hen­der det jeg kjø­per den der. Men det blir all­tid dyre­re. Går vi langt til­ba­ke i tid, hend­te det jeg bestil­te engelsk­språk­li­ge bøker i bok­han­de­len. Men det er dyrt og dår­lig. Det tar gjer­ne vel­dig lang tid før boken kom­mer. Det er både bed­re og bil­li­ge­re å bestil­le den hos en god nett­bok­han­del. I prak­sis kjøp­te jeg sær­lig musikk­bø­ker fra utlan­det, len­ge før vi viss­te hva Inter­nett var for noe. Jeg har kjøpt mye av det­te via gam­mel­dags post­ord­re. Men net­tet har gjort det mye enklere.

CDer og DVDer har jeg også kjøpt en del av på net­tet. Det er ikke for­di det nød­ven­dig­vis blir bil­li­ge­re, men for­di utval­get er så mye stør­re. Har man har en musikk­smak som ikke er helt A4, er det sta­dig vans­ke­li­ge­re å fin­ne det i butik­ker i Nor­ge. Jeg kjøp­te mye pla­ter fra utlan­det len­ge før net­han­del ble aktu­elt. Noen gan­ger for­di det ble bil­li­ge­re. Men først og fremst for­di det var bare slik jeg kun­ne få tak i den musik­ken jeg vil­le ha.

Når jeg har Nor­ges to størs­te bok­hand­le­re, Tanum og Nor­li, like ved kon­to­ret, har jeg ikke sett noen grunn til å bestil­le nors­ke bøker på nett. Men man skal ikke langt uten­for Oslo sen­trum før de såkal­te “bok­hand­ler­ne” har stør­re utvalg av gra­tu­la­sjons­kort, skole­dag­bø­ker og spill, enn av bøker. Hvis det er en slik “bok­han­del” man har å for­hol­de seg til, da for­står jeg godt at man­ge hel­ler vel­ger en vel­as­sor­tert nettbokhandel.

Jeg har også mer­ket meg at det er duk­ket opp en del nett­bu­tik­ker med godt utvalg av syk­kel­de­ler og syk­kel­ut­styr. Fore­lø­pig har jeg ikke hand­let noe hos dem, men kom­mer nok til å gjø­re det. Men for foto­ut­styr, som også er egnet for nett­han­del, har Foto­Vi­deo så godt utvalg og så kunn­skaps­rike med­ar­bei­de­re i butik­ken, at det er ikke er noen grunn til å hand­le på nett (selv om de også sel­ger på nett, med de sam­me pri­se­ne på nett og i butikk — deres nett­bu­tikk er anta­ge­lig­vis den bes­te nett­bu­tik­ken på det­te området).

Det er len­ge siden jeg har kjøpt data­pro­gram­mer på and­re måter enn på net­tet. De las­ter jeg ned slik at jeg kan ta dem i bruk med en gang).

Selv­føl­ge­lig kjø­per jeg også fly­bil­let­ter og and­re bil­let­ter, book­er hotell og leie­bil på nett.

Jeg har for­søkt å bestil­le mat­va­rer på net­tet. Men det er len­ge siden, og da var løs­nin­ge­ne svært så umod­ne. Det hol­der ikke at man ikke har real­tids­opp­da­te­ring mot lager. De må kun­ne bekref­te ved bestil­ling om de har varen eller ikke. Det hol­der ikke at de kom­mer noen timer etter avtalt leve­ring med bare en del av det man har bestilt, for­di de var tom­me for mye av det vi bestil­te. Dår­li­ge erfa­rin­ger med umod­ne løs­in­ger har gjort at jeg ikke har for­søkt det igjen. Men er vare­ut­val­get godt nok, de har opp­da­tert lager­in­for­ma­sjon og leve­rer til avtalt tid, da kan det nok hen­de jeg prø­ver igjen.

Vin­mono­po­let har en utmer­ket nett­bu­tikk. Man kan få vare­ne sendt i Pos­ten, få de kjørt hjem (sik­kert noe avhen­gig av hvor man bor), og man kan hen­te dem i et av Vin­mono­po­lets utsalg. Jeg har valgt sis­te løs­ning (vårt loka­le post­kon­tor og Vin­mono­pol er i det sam­me byg­get, så leve­ring ved post vil­le vært tem­me­lig meningsløst).

Jeg vet at noen har kjøpt klær på nett. De har tatt stra­te­gis­ke mål, og har fått klær pro­du­sert etter mål. Men de jeg kjen­ner har stort sett vært mid­del­ald­ren­de menn som har vært kje­de­li­ge i kles­vei­en, og som bare skul­le ha nye jeans som var mest mulig like de som de had­de fra før. Selv er jeg skep­tisk til å kjø­pe klær på nett. Men skal man bare ha det sam­me som man har hatt før, kan det sik­kert være greit.

Vi har en lei­lig­het i Frank­ri­ke. Der har jeg blant annet kjøpt en del øl på net­tet, fra en ølbu­tikk med et utvalg få butik­ker kan matche. I Frank­ri­ke er man flin­ke til å lage byrå­kra­tis­ke løs­nin­ger. Skal man kjø­pe for litt stør­re beløp, kan det være litt mer styr å hand­le på nett der enn her. Da vi kjøp­te et vin­kjøle­skap på nett i Frank­ri­ke var det litt mer styre­te med beta­ling enn det er når vi hand­ler i Nor­ge, USA og Stor­bri­tan­nia. Men så vel­dig vans­ke­lig var det ikke.

Til Nor­ge kan vi impor­te­re varer uten å beta­le avgift så len­ge sam­let avgift ikke over­skri­der 50 kr, i prak­sis betyr det at vi kan kjø­pe for inn­til 200 kr uten å beta­le moms. Det har len­ge vært snakk om å heve den­ne, mens Vir­ke hel­ler vil redu­se­re den.

Det er vans­ke­lig å se noe god grunn til å ha en slik regel, utover at det vil kos­te for mye å kre­ve inn små­be­løp. Det er i alle fall ingen grunn til å beløn­ne kjøp fra utlan­det med avgifts­fri­tak. Det går utover butik­ker og arbeids­plas­ser i Nor­ge, og det fører til tap av inn­tek­ter for staten.

Det er helt greit å beta­le moms på det vi impor­te­rer. Men det som irri­te­rer mest, er at vi i prak­sis får påplus­set et behand­lings­ge­byr på ca 200 kr for å bereg­ne og kre­ve inn avgif­ten. 100 kr i moms gir i prak­sis en reg­ning på ca 300 kr. Sli­ke behand­lings­ge­byr blir nær­mest som tek­nis­ke han­dels­hind­rin­ger. Avgift på alt, men ikke et slikt behand­lings­ge­byr i til­legg, had­de vært helt utmer­ket for meg.

Om jeg har for­stått det rett, har man i Sve­ri­ge en lav gren­se for avgifts­fri­tak, men ikke dre­pen­de behand­lings­ge­byr for avgifts­be­reg­ning. Det er en mye bed­re løs­ning en å heve frigrensen.

Noen stør­re nett­bu­tik­ker løser pro­ble­met ved at de også påtar seg hånd­te­rin­gen av avgifts­be­ta­lin­gen. De kre­ver inn norsk moms, så slip­per man Pos­tens eller and­re trans­por­tø­rers sto­re gebyrer.

Bøker er moms­frie, så de kan man kjø­pe fra utlan­det uten noen sli­ke avgiftsproblemer.

Jeg til­pas­ser meg avgifts­reg­le­ne på tre måter. Noen gan­ger pas­ser jeg på at det jeg kjø­per ikke over­sti­ger 200 kr.  Blir det vans­ke­lig, vel­ger jeg hel­ler å sam­le opp slik at det blir gans­ke mye mer enn 200 kr, slik at behand­lings­ge­by­ret blir rela­tivt sett mind­re. Hand­ler man for noen tusen kro­ner, betyr ikke behand­lings­ge­by­ret sær­lig mye.

Så len­ge jeg kjø­per fra nett­bu­tik­ker innen­for EU, hen­der det at jeg bestil­ler det for leve­ring til vår adres­se i Frank­ri­ke. Innen­for EU er sys­te­met slik at så len­ge det er betalt avgift i avsen­der­lan­det, beta­les det ikke avgift ved import. Bestil­ler jeg noe fra Eng­land for leve­ring i Frank­ri­ke, betyr det at jeg beta­ler engelsk moms (den slip­per vi ved leve­ring til Nor­ge), men ikke noen frans­ke avgifter.

Ver­den end­rer seg, og nærings­li­vet må end­re seg i takt med det­te.  Vi må bli flin­ke­re til å se mulig­he­te­ne i det nye, hel­ler enn all­tid å skul­le for­sva­re det som var gårs­da­gens løs­in­ger og kjem­pe mot end­ring. En gang var kjøpe­sent­re­ne den sto­re trus­se­len. Nå møter man kon­kur­ran­se fra nett­bu­tik­ke­ne. Gode, nors­ke nett­bu­tik­ker er bra, selv om noen opp­le­ver dem som ube­ha­ge­li­ge og tru­en­de konkurrenter.

De kan jo være lov å håpe på at den del av de butik­ke­ne som taper til nett­bu­tik­ker, er sli­ke som insis­te­rer på å ha par­ke­ring til kun­der som kom­mer med bil, og som strit­ter mot mer men­neske­venn­lig utfor­ming av byrom­met. Om folk hand­ler på net­tet i ste­det for å set­te seg i bilen og kjø­re til et kjøpe­sen­ter, så er det også helt OK.

Print Friendly, PDF & Email