Trafikkfarlige parkeringsregler for el-biler

Det er vel­kjent at alt for man­ge poli­ti­ke­re har fått elekt­ro­sjokk og har gitt el-bilis­te­ne menings­løst man­ge sub­si­di­er og for­de­ler. Det er åpen­bart at norsk poli­tikk fort­satt domi­ne­res av sto­re gut­ter som liker å leke med biler, og som gjør alt for at de skal kun­ne fort­set­te med det.

En av reg­le­ne som må være resul­tat av en full­sten­dig kort­slut­ning hos de som vil­le kas­te for­de­ler etter el-bil­ste­ne er For­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr § 9. Den­nes førs­te ledd lyder:

Kjøre­tøy­et skal plas­se­res som anvist ved skilt eller opp­mer­king, og innen­for opp­mer­ket felt der det­te fin­nes. Kjøre­tøy­et skal plas­se­res i fel­tets lengde­ret­ning. Elekt­risk og hydro­gen­dre­vet motor­vogn kan like­vel par­ke­re på tvers av fel­tets lengde­ret­ning der­som alle hju­le­ne er innen­for fel­tet og over­hen­get ut over fel­tet ikke over­sti­ger 40 centi­me­ter på hver side. På dis­se vil­kår kan fle­re sli­ke motor­vog­ner par­ke­re i sam­me felt.”

Alle som syk­ler vet at biler som er par­kert langs vei­kan­ten utgjør en fare. Den van­lig faren er at man blir “døret”, vet at uopp­merk­som­me bilis­ter åpne døren ut om mot kjøre­fel­tet uten å se seg godt nok for og sjek­ke om det kom­mer syk­lis­ter. I Oslo har poli­ti­ker­ne i sin “vis­dom” ofte valgt den far­li­ge idiot­løs­nin­gen med å ha par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av syk­kel­felt. Det gjør syk­kel­fel­tet ubrukelig.

De som anleg­ger syk­kel­felt langs vei­er i Oslo kan ikke å ha for­stått for­skjel­len mel­lom mini­mum og mak­si­mum. Det som etter nor­me­ne skal være mini­mums­bred­de synes å bli for­stått som mak­si­mums­bred­de. Det er ikke ofte man fin­ner syk­kel­felt som har mer enn mini­mums­bred­de (hel­ler ikke det som skal være nor­mal­bred­de), men man fin­ner ofte sma­le­re syk­kel­felt. Når det er par­ke­ring på inn­si­den av syk­kel­felt utgjør ikke syk­kel­fel­te­ne mer enn den sik­ker­hets­mar­gin man må ha mel­lom seg selv og de par­ker­te bilene.

Men for el-biler har alt­så noen i sin “vis­dom” fun­net ut at de skal kun­ne stik­ke inn­til 40 cm ut i kjøre­fel­tet, og der­med gjø­re pas­se­ring av par­ker­te el-biler eks­tra far­lig for syk­lis­ter. Man tvin­ges til å svin­ge len­ger ut i kjøre­fel­tet for å kom­me rundt el-bilen, men den risi­ko det med­fø­rer hvis det er tra­fikk i kjørefeltet.

WIMG_1575_DxO

Men det er fort­satt krav om at hju­le­ne skal være innen­for fel­tet. Så den­ne bilen er ikke lov­lig par­kert, uan­sett hva slags motor den måt­te ha.

WIMG_1576_DxO

Rege­len er dår­lig utfor­met. Men dår­lig regel­hånd­verk er noe vi er vant til når det gjel­der utfor­ming av tra­fikk­reg­ler. Bed­re blir det ikke når man åpen­bart har vært blen­det av lyset fra el-bilen. I et syk­kel­felt er det fort­satt all stans for­budt. Det må også over­sty­re den­ne idiot­re­ge­len for el-biler, slik at de ikke kan stik­ke ut i syk­kel­felt. De bør hel­ler ikke kun­ne stik­ke inn over for­tau. For­tau er som kjent for fot­gjen­ge­re, ikke for bilis­ter — eller ikke bilis­ter med batterimotorer.

Hel­dig­vis er det ikke plass til at de over­sub­si­di­er­te Tes­la-eier­ne skal kun­ne par­ke­re på den­ne måten. Det vil nok først og fremst gjel­de for de som kjø­rer rundt i bat­teri­drev­ne plast­bøt­ter på fire hjul.

Noen synes å tro at det bare er bilens stør­rel­se som er avgjø­ren­de, slik at vi også kan se en del ben­sin­drev­ne Smart-biler par­kert på den­ne måten. Men det er ikke stør­rel­sen som tel­ler her heller.

W9376946247_ec62253e23_h

Det er laget man­ge dum­me reg­ler for å favo­ri­se­re el-bilis­te­ne. Men en regel som gir el-bilis­ter par­ke­rings­pri­vi­le­gi­er som går utover and­re tra­fi­kan­ters sik­ker­het, det blir helt uak­sep­ta­belt. Fjern den så fort som det er prak­tisk mulig!

Print Friendly, PDF & Email