Fjern el-bilens kjøre- og parkeringsprivilegier nå!

Se på det­te bil­det, som viser hvor mye plass 60 per­soner kre­ver om de rei­ser med bil, buss eller sykkel.

Gavle_trafikkGjør et lite tanke­eks­pe­ri­ment. Tenk deg at vi byt­ter ut alle bile­ne på bil­det til venst­re med Tes­la­er og and­re el-biler. Vil­le det gitt noen for­skjell? Nei, selv­føl­ge­lig ikke.

Det er på tide å inn­se at hele idé­en om at hver enkelt skal kjø­re bil inn til byer og par­ke­re­re bilen der er fun­da­men­talt gal. I byer er bilen mer enn noe annet et plass­pro­blem. Det er for man­ge biler og de gir byen tra­fikk­in­farkt, uan­sett hva slags driv­stoff de bru­ker. Når Oslo sat­ser på å bli ver­dens el-bil­ho­ved­stad, så har kan kjørt seg langt inn i en blindgate.

Alle inci­ta­me­ne­ter som opp­ford­rer folk til å kjø­re bil inn til byer er kon­trpro­duk­ti­ve. Det vi har opp­nådd med all el-bil­sub­si­die­rin­gen og el-bil­pri­vi­le­gi­ene er at rik­folk fra Oslo vest hind­rer kol­lek­tiv­tra­fik­ken når de kjø­rer sine over­sub­si­di­er­te Tes­la­er inn mot byen. I til­legg taper man mye pen­ger på at de slip­per bom­pen­ger og kan par­ke­re gra­tis. Og det fører til at fle­re vel­ger bil når de skal inn­til byen.

Man­ge gut­ter, både sto­re og små, liker å leke med biler. El-bil­sat­sin­gen er først og fremst en gedi­gen grønn­vas­kings­ope­ra­sjon for Fre­de­ric Hau­ge, Abid Raja og and­re auto­fi­le gut­ter som liker å leke med biler, men som gjer­ne vil ha et mljø­venn­lig image.

Nor­ge har ald­ri lyk­tes med å etab­le­re en egen bil­in­du­stri. Det har vært et sårt punkt for man­ge, ikke minst for gam­le “kraft­so­sia­lis­ter”, for hvem indu­stri er hel­lig. Og bil­in­du­stri­en har vært crê­me de la crê­me av ver­dens indu­stri­er. Man må pro­du­se­re biler for å være i topp­di­vi­sjo­nen blant indu­stri­land. Det er man­ge i Nor­ge som har mis­unt svens­ke­ne Vol­vo, SAAB, Sca­nia osv.

Rundt 1990 duk­ket det opp noen som vil star­te pro­duk­sjon av el-biler i Nor­ge, først under nav­net Pivco, sene­re under nav­net Think. Nå skul­le vi vise svens­ke­ne at vi også kun­ne lage biler! Man pro­du­ser­te biler noen år, uten at det var noen suk­sess. Sel­ska­pet ble solgt til Ford i 1999, ble solgt fle­re gan­ger siden og hele virk­som­he­ten gikk kon­kurs i 2006.

Uten det­te bak­tep­pet er det ikke mulig å for­stå den nors­ke  sub­si­die­rin­gen av el-bil og alle pri­vi­le­gi­ene som el-bil­ei­er­ne har fått. Ingen norsk regje­ring har brydd seg så mye om mil­jø at man har vil­let gi like mye bare på grunn av mil­jø. Det var nok drøm­men om norsk bil­in­du­stri, og tan­ken på indu­stri­ar­beids­plas­ser i en indu­stri­ell elite­di­vi­sjon som lok­ket nors­ke poli­ti­ke­re.  Mil­jø har man egent­lig ikke brydd seg så mye om. Men det er kna­pt gren­ser for hvor mye man er vil­lig til å gi for noen industriarbeidsplasser.

Poli­ti­ker­ne vil­le nok gjer­ne ha sprøy­tet mas­se pen­ger direk­te inn i Think. Men ube­ha­ge­li­ge reg­ler som EU-reg­le­ne om stats­støt­te gjor­de slikt umu­lig. Men om man laget reg­le­ne for kjøp og bruk av el-bil slik at en stygg plast­bøt­te med fire hjul ble attrak­tiv, da kun­ne det kan­skje bli et mar­ked for Think likevel?

Hele tan­ken om norsk bil­pro­duk­sjon i en slags tek­no­lo­gisk front var selv­føl­ge­lig død­født. Det sterkt sub­si­di­er­te hjem­me­mar­ke­det var uan­sett for lite. Og skul­le det bli et mar­ked ute, vil­le en liten norsk bedrift være sjanse­løs mot bil­in­du­stri­ens gigan­ter. Had­de man noen gang inn­sett at alle sub­si­die­ne som var ment å skul­le støt­te norsk bil­pro­duk­sjon i ste­det skul­le gå til å sub­si­di­ere nors­ke rikin­gers kjøp av luk­sus­bi­ler fra Cali­for­nia, da had­de det ald­ri blitt noen el-bil­for­de­ler i nær­he­ten av de vi har i dag. Det enes­te vi har opp­nådd er å bli en sub­si­di­ert test­bane for diver­se bilprodusenter.

Hvis nors­ke myn­dig­he­ter vir­ke­lig had­de vært opp­tatt av mil­jø, da had­de man valgt en poli­tikk for å begren­se bil­bru­ken. Man had­de sat­set på miljø­venn­lig kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Det er menings­løst at man slip­per moms når man kjø­per el-bil, men må beta­le moms om man kjø­per el-syk­kel. Had­de det vært mil­jø og ikke drøm­men om norsk bil­in­du­stri som had­de vært driv­kraf­ten, had­de man fjer­net moms på syk­ler og el-syk­ler for len­ge siden. Det er langt vik­ti­ge­re at kol­lek­tiv­trans­por­ten kom­mer raskt fram enn at Tes­la-eier­ne kom­mer fort fram. Der­for vil de som dri­ver kol­lek­tiv­trans­port ha el-bile­ne ut av kol­lek­tiv­fel­tet. Mener man alvor med at man sat­ser på mil­jø, så hiver man el-bile­ne ut fra kol­lek­tiv­felt med en gang.

Man had­de også sat­set på forsk­ning innen for­ny­bar ener­gi, et områ­de hvor Nor­ge er en sin­ke. Bølge­kraft og vind­kraft til havs, der kun­ne kan­skje Nor­ge ha bidratt. Fre­de­ric Hau­ge og and­re auto­fi­le Tesla­kjø­re­re liker å snak­ke om å støt­te “first movers” og “risk takers”, og at de må ska­pes et mar­ked.  Det er kna­pt noen risi­ko å kjø­pe Tes­la eller annen el-bil. Nor­ge har blitt et av Teslas størs­te mar­ke­der, først og fremst for­di den stat­li­ge sub­si­die­rin­gen gjør at man kan kjø­pe en luk­sus­bil og et mor­somt leke­tøy til en langt lave­re pris enn om man had­de valgt and­re biler, i til­legg til at and­re pri­vi­le­gi­er man får ved å kjø­re el-bil.

Det kan set­tes man­ge spørs­måls­tegn ved om el-bil vir­ke­lig er så miljø­venn­lig som entu­si­as­te­ne vil ha det til. Jeg har alle­re­de nevnt at el-biler tar like mye plass som and­re biler. Det blir like mye sveve­støv og støy fra el-biler som fra and­re (det mes­te av tra­fikk­støy­en er dekkstøy og vind­støy, ikke motor­støy). Så må man ta med miljø­be­last­nin­gen ved pro­duk­sjon av biler, som man gjer­ne glem­mer når man argu­men­te­rer for el-biler eller nyere biler gene­relt som miljø­til­tak. Sær­lig bat­teri­pro­duk­sjo­nen, med utvin­ning av Lit­hi­um, gjør at det blir sto­re miljø­be­last­nin­ger ved pro­duk­sjon av el-biler, langt stør­re enn ved kon­ven­sjo­nel­le biler.

Øystein Stray Spe­ta­len har reg­net at olje­for­bru­ket redu­se­res mar­gi­nalt om man får 50.000 el-biler i Nor­ge. Det har i Wall Stre­ed Jour­nal vært påvist at en over­gang til el-bil redu­se­rer CO2 utslip­pet gjen­nom hele bilens leve­tid med noe som til­sva­rer en CO2-kvo­te til 44–48 USD — for­ut­satt at ikke noe av elek­tri­si­te­ten er pro­du­sert ved kullkraft.

I Oslo plan­leg­ger man å gjø­re vis­se gater om til kol­lek­tiv­ga­ter for at kol­lek­tiv­tra­fik­ken skal kom­me fram uten å bli hind­ret av biler. Skal det hava­re­re ved at dis­se gate­ne fyl­les om av rikin­ger i sine sub­si­di­er­te Tes­la­er som tøy­er sine pri­vi­le­gi­er til det ytterste?

At poli­ti­ker­ne er mer opp­tatt av å kun­ne leke med biler enn av mil­jø, viser seg klart ved at Oslo Høy­re fei­get ut i frem­kom­me­lig­hets­til­tak i The­re­ses gt, at man har gått inn for å byg­ge ny E18 vest for Oslo som selv­føl­ge­lig vil føre til mer bil­tra­fikk, og at man har sagt nei til rush­tids­av­gift. Vide­re at man ikke våger å leg­ge restrik­sjo­ner på  bil­bruk når for­urens­nin­ge­ne i byer som Oslo og Ber­gen lig­ger langt over grense­ver­di­ene. Vide­re det uver­di­ge tul­let rundt miljø­farts­gren­ser, som om mil­jø ikke er rele­vant når farts­gren­ser skal bestem­mes. Bil har all­tid gått foran mil­jø. Tut og kjør er det bæren­de prinsippet.

Nå sies det at bus­sen blir tape­ren på den nye E18 (så mye for det­te som et miljø­til­tak). Da har man vel ikke tatt i betrakt­ning at buss­fel­tet blir fylt opp av Teslaer.

Det er greit å balan­se­re mel­lom pisk og gul­rot for å oppå poli­tis­ke mål. Men el-bil­sat­sin­gen inne­bæ­rer at man kas­ter så man­ge sek­ker gul­røt­ter etter el-bilis­te­ne byene er i ferd med  å få gulrotforstoppelse.

Folk må gjer­ne kom­men­te­re inn­legg på min blogg, for­ut­satt at man kla­rer å være sånn noen­lund sak­lig. Men det har ald­ri vært min hen­sikt å laget et gene­relt debatt­fo­rum. Jeg bru­ker ikke mer tid på å mode­re­re kom­men­ta­rer om el-bil. Det­te er nå stengt for kom­me­na­rer. Alle kom­men­ta­rer blir bare slet­tet, uten at jeg leser dem.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email

83 thoughts on “Fjern el-bilens kjøre- og parkeringsprivilegier nå!”

 1. Den­ne trå­den er alt for usak­lig. Fle­re kom­men­ta­rer av den­ne typen vil bare bli slettet.

 2. Noe av det rik­tigs­te man gjør er å byg­ge f.eks. i Bjør­vi­ka, ved Nor­ges størs­te kol­lek­tiv­knute­punkt. Byg­ge på måter som i stor grad for­ut­set­ter bil­kjø­ring, alt­så spredt, er det dum­mes­te man gjør.

 3. Å bo og job­be tett er et byrå­kra­tisk Uto­pia som ska­der sam­funns­ut­vik­lin­gen i dag for­di det stri­der mot vår natur. Vi er men­nes­ker, ikke maur. Resul­ta­tet av helt feil prio­ri­te­rin­ger for for­tet­ning gir sen­trums­død. Øde by-sen­tra og butikk-død. Se på vær­sting-eksem­pe­let Dram­men, pen fasa­de men uten inn­hold. Boli­ger byg­ges der det bur­de vært par­ke­rings­plas­ser og fri­lufts­area­ler som leke­plas­ser og par­ker for de som bor i og besø­ker byen.
  Util­gjen­ge­lig­het for bil­tra­fikk gir butikk-død og på sikt vil man bare sit­te igjen med en øde ghet­to av betong. 

 4. Ska­der sam­funns­ut­vik­lin­gen? Hva er det for sags tull? Sta­dig fler flyt­ter inn til byer, og de flyt­ter helt fri­vil­lig. Og de vil gjer­ne bo sen­tralt. “Katt og kani­ner” er en drøm som tiden har løpt fra — selv om det fort­satt fin­ner noen som gjer­ne vil bo der ingen kun­ne tru at nokon kun­ne bu

 5. Mil­jø? I Nor­ge med kna­ppe 1 mil­lion kjøre­tøy kan nep­pe være flink i mat­te eller være godt over­gjen­nom­snit­tet hjerne­vas­ket.…… En enes­te fly­rei­se til­sva­rer 60.000 biler med utslipp. 

 6. For å begyn­ne med pre­mis­se­ne: Jeg kan ikke kom­me meg på hyt­ta med bil, det er ingen for­nuf­tig kolle­kiv­mu­lig­het og taxi hele vei­en blir svin­dyrt. Så jeg kom­mer til å ha bil. Med hen­ting og brin­ging i barne­hage, hjem, jobb eller fami­lie på uku­ran­te ste­der, hobby­er og inter­es­ser eller uguns­tig rute­nett er det man­ge som tren­ger en bil. Har du bil løper alle utgif­ter som verdi­tap, års­av­gift, for­sik­ring, par­ke­ring, dekk­byt­te, olje­skift osv. så det er kun ben­sin, bom­pen­ger og litt sli­ta­sje per eks­tra kilometer.
  .
  Jeg har tatt buss til job­ben inn­til i fjor som­mer, så jeg vet beg­ge alter­na­ti­ve­ne og å kjø­re bil spa­rer meg 40 minut­ter om dagen med ben­sin­bil, ikke noe kol­lek­tivjuks. Og kol­lek­tiv­til­bu­det her er fak­tisk bra, men når jeg kjø­rer direk­te fra par­ke­ring­kjel­ler til par­ke­rings­plass går det svin­fort. Med 230 arbeids­da­ger blir det nes­ten en hel uke eks­tra fri­tid i løpet av et år. I til­legg går den all­tid når jeg vil, dit jeg vil og jeg slip­per å stå der hut­ren­de i øsregn og snø­kaos mens bus­sen er forsinket.
  .
  I det mør­ke og kal­de halv­året er syk­kel uak­tu­elt og om mor­ge­nen fris­ter det lite å hive seg på en syk­kel uan­sett, da blir det hel­ler en time på tre­nings­stu­dio etter jobb. Kort sagt, du kan dra opp alle miljø­ar­gu­men­te­ne du vil men det er vel­dig vans­ke­lig å få noen av de til å bli bed­re i prak­sis. Ben­sin­bil, die­sel­bil, hybrid eller elbil jeg gir litt blan­ke så len­ge det fun­ge­rer. Har litt lyst på en Tes­la Model S. Men så kom­mer du og sier “El-bil er ikke bra nok, skru opp pri­se­ne og da bort gode­ne så vi får folk over på buss og syk­kel” og jeg ten­ker “Okay… tror jeg behol­der fos­sil­bren­ne­ren min en stund til jeg.”

 7. Kjen­ner folk med hyt­te som ikke har bil. Som f.eks. sier at de spa­rer så mye på ikke å eie bil at de gått kan la leie­bi­len stå par­kert ved hyt­ta hele pås­ken. Mulig­he­te­ne er der for de som vil.

  Jeg vet ikke hvor du job­ber. Men job­ber du i Oslo eller i en annen stør­re by bur­de du i det mins­te ha betalt dyrt for par­ke­ring, eller ha blitt skatt­lagt for ver­di­en om arbeids­gi­ver stil­ler parkering.

  Det går helt fint å syk­le selv om det er litt kaldt. Orker du å gå på ski om vin­te­ren orker du å syk­le også. Men du ser ut til å være et inne­men­nes­ke som ikke tåler litt norsk vær.

 8. Hvor har du tal­let med en fly­rei­se og 60.000 biler fra? Tror ikke på det om du ikke kan dokumentere.

 9. Vis meg de fors­ker­ne som sier at Nor­ge kan red­de ver­den. Det du skri­ver er tøv.

 10. Jeg hak­ke bil. Da skak­ke noen and­re ha det, hel­ler. Gud, hvor leg en blir av sånt. Behold el-bilens prvi­le­gi­er for all­tid. La oss få man­ge av dem, fri for røyk og stank, til nyt­te og gle­de for alle. Jeg? Fort­set­ter å kjø­re trik­ke, T‑bane og for­å­pent­lig­vis: El-buss.

 11. Jeg har ikke sagt at ingen and­re skal ha bil. Men jeg hol­der fast ved at man­ge som i dag har bil kan kla­re seg utmer­ket godt uten, også man­ge av de som sier for­tel­ler hvor avhen­gig de er av bilen sin for å kun­ne dyr­ke sine hobby­er, kjø­re til tre­nings­sen­ter for å kun­ne tre­ne uten å beve­ge seg uten­dørs, osv. 

 12. Folk kan bru­ke pen­ger på hva de vil for meg. Men å trek­ke inn øko­no­mi som argu­ment for ikke å ten­ke mil­jø er gans­ke menings­løst. Den som ten­ker på øko­no­mi kjø­per ikke bil.

 13. Men ikke så urea­lis­tisk tett som bile­ne. Sett dem i beve­gel­se, men til­strek­ke­lig “luft” mel­lom bus­ser, og syk­lis­te­ne tar nep­pe sær­lig mye mer plass enn bus­sen. Bilis­te­ne vil­le laget en lang kø. Men å lage kø er jo en av bilis­te­nes hobby­er, som svært man­ge av dem dyr­ker hver mor­gen og ettermiddag.

 14. Det er bare en annen måte å si det sam­me på. Det uttryk­ker at man vet noe om hvil­ke behov and­re har. Enda ver­re, det uttryk­ker for­akt for hvil­ke behov de selv sier de har. Der­som vi kan lære oss å pas­se våre egne sager og ikke tre oss selv ned­over hodet på and­re, men iste­den til­by et bed­re alter­na­ti­ve, får vi kan­skje en bed­re ver­den en dag. Ikke før, ihvertfall.

 15. Ah, jeg begyn­ner å skjøn­ne det­te nå.

  Du har spal­tet personlighet.

  Men det er kan­skje en ide å bli enig om hva de enkel­te per­son­lig­he­te­ne skal skri­ve før dere skri­ver det?

  Hele artik­ke­len din bærer preg av at du er i mot el-biler gene­relt, og mot Tes­la spesielt.

  Men så har plut­se­lig ikke el-biler noe med saken å gjø­re, fordi:
  “Det er for man­ge biler og de gir byen tra­fikk­in­farkt, uan­sett hva slags driv­stoff de bruker”

  Men så snur du helt om igjen, og hevder:
  “Byg­ge på måter som i stor grad for­ut­set­ter bil­kjø­ring, alt­så spredt, er det dum­mes­te man gjør.”

  Vide­re hev­der du at:
  “Alt for man­ge bru­ker alt for mye penger.…”
  mens du i nes­te inn­legg sier:
  “…å trek­ke inn øko­no­mi som argu­ment for ikke å ten­ke mil­jø er gans­ke meningsløst.”

  Så hva er menin­gen med inn­leg­get ditt egentlig?

  For eller mot EL-bil generelt?
  For eller i mot Tes­la spesielt?
  For eller mot biler i byene?
  For eller i mot biler UTENFOR byene?
  For eller mot at folk bru­ker pen­ger på å være miljøhjelpsomme?
  For eller mot at folk bru­ker pen­ger på det de vil?
  (Uten at du må leg­ge deg opp i det.)

  Eller er det at du tror el-bil-eiere blir subsidiert?
  Eller at alle el-bil-eiere er rike?

  Eller er det noe helt annet?

  Hele blog­gen din er jo bare tull og rør.
  (Nå slet­ter du vel hele inn­leg­get mitt, men uan­sett var det­te inn­leg­get ment til deg per­son­lig, så jeg har i vert­fall opp­nådd at du les­te det.)

 16. Det er ikke så mye å ved­li­ke­hol­de på de bile­ne. Tes­la S har 8 års garan­ti på bat­te­ri, ellers er ikke det så mye å ved­li­ke­hol­de. Byt­te vin­dus­vis­ke­re, dekk, brem­ser og spy­ler­væs­ke er det enes­te man tren­ger å bekym­re seg for. Men nå er jeg bare en hobby­bi­list, så hvis det er and­re ting jeg har glemt, si gjer­ne ifra 🙂

 17. Det blir litt for lett­vindt å argu­men­te­re med at Tesla­ei­ere spa­rer inn strøm­men på and­re måter. 

 18. Hvis du ikke orker å lese et inn­legg bør du også fra å kommentere.

 19. Jeg er ikke mis­un­ne­lig på noen bil­ei­ere i det hele tatt. Etter å hatt bil i 36 år kvit­tet jeg meg med bilen for 2,5 år siden og har ikke sav­net den. Det ble en befri­el­se ikke å ha bil. Men skul­le jeg kjøpt bil i dag, vil­le jeg kan­skje ha valgt el-bil, siden sta­ten kas­ter pen­ger og and­re for­de­ler etter folk som vel­ger slik bil. Kan­skje kun­ne jeg ha kjøpt en Tes­la. Men jeg har ingen pla­ner om å kjø­pe bil med det første.

 20. Hvis nød­ven­dig kjø­ring skjer med mer mijø­venn­li­ge biler, er det bra. Men det betyr ikke at en politkk som i prak­sis opp­ford­rer til mer bil­kjø­ring og gjør frem­kom­me­lig­het for kol­lek­tiv­trans­port er fornuftig.

 21. Tull­prat. Bilen er et taps­pro­sjekt for sam­fun­net. Helse­di­rek­to­ra­tet pre­sen­ter­te nylig tall som vis­te at sam­fun­net vil­le spa­re 239 mrd pr år om folk f.eks. vel­ger å syk­le en halv time pr dag. 

 22. Siden så man­ge står fri­vil­lig i lan­ge bil­køer, må de jo like det. De fles­te står langt mer enn 10 minut­ter, i alle fall i Oslo. Du er en pyse om du ikke orker å syk­le. 10 minut­ter i bil­kø, det er ikke man­ge kilo­me­ter­ne. Grei sykkeldistanse.

 23. Det høres ut som om du øns­ker deg en dik­ta­tor i en diger el-bil. 

 24. Det er et poeng. Bil­av­gif­te­ne bur­de i mye stør­re grad knyt­tes til for­bruk. Kutt engangs­av­gift. Legg på ben­sin- og die­sel­av­gift, samt bom­pen­ger i stedet.

 25. Det­te inn­leg­get er nå stengt for ytter­li­ge­re kommentarer.

Comments are closed.