Fjern el-bilens kjøre- og parkeringsprivilegier nå!

Se på det­te bil­det, som viser hvor mye plass 60 per­soner kre­ver om de rei­ser med bil, buss eller sykkel.

Gavle_trafikkGjør et lite tanke­eks­pe­ri­ment. Tenk deg at vi byt­ter ut alle bile­ne på bil­det til venst­re med Tes­la­er og and­re el-biler. Vil­le det gitt noen for­skjell? Nei, selv­føl­ge­lig ikke.

Det er på tide å inn­se at hele idé­en om at hver enkelt skal kjø­re bil inn til byer og par­ke­re­re bilen der er fun­da­men­talt gal. I byer er bilen mer enn noe annet et plass­pro­blem. Det er for man­ge biler og de gir byen tra­fikk­in­farkt, uan­sett hva slags driv­stoff de bru­ker. Når Oslo sat­ser på å bli ver­dens el-bil­ho­ved­stad, så har kan kjørt seg langt inn i en blindgate.

Alle inci­ta­me­ne­ter som opp­ford­rer folk til å kjø­re bil inn til byer er kon­trpro­duk­ti­ve. Det vi har opp­nådd med all el-bil­sub­si­die­rin­gen og el-bil­pri­vi­le­gi­ene er at rik­folk fra Oslo vest hind­rer kol­lek­tiv­tra­fik­ken når de kjø­rer sine over­sub­si­di­er­te Tes­la­er inn mot byen. I til­legg taper man mye pen­ger på at de slip­per bom­pen­ger og kan par­ke­re gra­tis. Og det fører til at fle­re vel­ger bil når de skal inn­til byen.

Man­ge gut­ter, både sto­re og små, liker å leke med biler. El-bil­sat­sin­gen er først og fremst en gedi­gen grønn­vas­kings­ope­ra­sjon for Fre­de­ric Hau­ge, Abid Raja og and­re auto­fi­le gut­ter som liker å leke med biler, men som gjer­ne vil ha et mljø­venn­lig image.

Nor­ge har ald­ri lyk­tes med å etab­le­re en egen bil­in­du­stri. Det har vært et sårt punkt for man­ge, ikke minst for gam­le “kraft­so­sia­lis­ter”, for hvem indu­stri er hel­lig. Og bil­in­du­stri­en har vært crê­me de la crê­me av ver­dens indu­stri­er. Man må pro­du­se­re biler for å være i topp­di­vi­sjo­nen blant indu­stri­land. Det er man­ge i Nor­ge som har mis­unt svens­ke­ne Vol­vo, SAAB, Sca­nia osv.

Rundt 1990 duk­ket det opp noen som vil star­te pro­duk­sjon av el-biler i Nor­ge, først under nav­net Pivco, sene­re under nav­net Think. Nå skul­le vi vise svens­ke­ne at vi også kun­ne lage biler! Man pro­du­ser­te biler noen år, uten at det var noen suk­sess. Sel­ska­pet ble solgt til Ford i 1999, ble solgt fle­re gan­ger siden og hele virk­som­he­ten gikk kon­kurs i 2006.

Uten det­te bak­tep­pet er det ikke mulig å for­stå den nors­ke  sub­si­die­rin­gen av el-bil og alle pri­vi­le­gi­ene som el-bil­ei­er­ne har fått. Ingen norsk regje­ring har brydd seg så mye om mil­jø at man har vil­let gi like mye bare på grunn av mil­jø. Det var nok drøm­men om norsk bil­in­du­stri, og tan­ken på indu­stri­ar­beids­plas­ser i en indu­stri­ell elite­di­vi­sjon som lok­ket nors­ke poli­ti­ke­re.  Mil­jø har man egent­lig ikke brydd seg så mye om. Men det er kna­pt gren­ser for hvor mye man er vil­lig til å gi for noen industriarbeidsplasser.

Poli­ti­ker­ne vil­le nok gjer­ne ha sprøy­tet mas­se pen­ger direk­te inn i Think. Men ube­ha­ge­li­ge reg­ler som EU-reg­le­ne om stats­støt­te gjor­de slikt umu­lig. Men om man laget reg­le­ne for kjøp og bruk av el-bil slik at en stygg plast­bøt­te med fire hjul ble attrak­tiv, da kun­ne det kan­skje bli et mar­ked for Think likevel?

Hele tan­ken om norsk bil­pro­duk­sjon i en slags tek­no­lo­gisk front var selv­føl­ge­lig død­født. Det sterkt sub­si­di­er­te hjem­me­mar­ke­det var uan­sett for lite. Og skul­le det bli et mar­ked ute, vil­le en liten norsk bedrift være sjanse­løs mot bil­in­du­stri­ens gigan­ter. Had­de man noen gang inn­sett at alle sub­si­die­ne som var ment å skul­le støt­te norsk bil­pro­duk­sjon i ste­det skul­le gå til å sub­si­di­ere nors­ke rikin­gers kjøp av luk­sus­bi­ler fra Cali­for­nia, da had­de det ald­ri blitt noen el-bil­for­de­ler i nær­he­ten av de vi har i dag. Det enes­te vi har opp­nådd er å bli en sub­si­di­ert test­bane for diver­se bilprodusenter.

Hvis nors­ke myn­dig­he­ter vir­ke­lig had­de vært opp­tatt av mil­jø, da had­de man valgt en poli­tikk for å begren­se bil­bru­ken. Man had­de sat­set på miljø­venn­lig kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Det er menings­løst at man slip­per moms når man kjø­per el-bil, men må beta­le moms om man kjø­per el-syk­kel. Had­de det vært mil­jø og ikke drøm­men om norsk bil­in­du­stri som had­de vært driv­kraf­ten, had­de man fjer­net moms på syk­ler og el-syk­ler for len­ge siden. Det er langt vik­ti­ge­re at kol­lek­tiv­trans­por­ten kom­mer raskt fram enn at Tes­la-eier­ne kom­mer fort fram. Der­for vil de som dri­ver kol­lek­tiv­trans­port ha el-bile­ne ut av kol­lek­tiv­fel­tet. Mener man alvor med at man sat­ser på mil­jø, så hiver man el-bile­ne ut fra kol­lek­tiv­felt med en gang.

Man had­de også sat­set på forsk­ning innen for­ny­bar ener­gi, et områ­de hvor Nor­ge er en sin­ke. Bølge­kraft og vind­kraft til havs, der kun­ne kan­skje Nor­ge ha bidratt. Fre­de­ric Hau­ge og and­re auto­fi­le Tesla­kjø­re­re liker å snak­ke om å støt­te “first movers” og “risk takers”, og at de må ska­pes et mar­ked.  Det er kna­pt noen risi­ko å kjø­pe Tes­la eller annen el-bil. Nor­ge har blitt et av Teslas størs­te mar­ke­der, først og fremst for­di den stat­li­ge sub­si­die­rin­gen gjør at man kan kjø­pe en luk­sus­bil og et mor­somt leke­tøy til en langt lave­re pris enn om man had­de valgt and­re biler, i til­legg til at and­re pri­vi­le­gi­er man får ved å kjø­re el-bil.

Det kan set­tes man­ge spørs­måls­tegn ved om el-bil vir­ke­lig er så miljø­venn­lig som entu­si­as­te­ne vil ha det til. Jeg har alle­re­de nevnt at el-biler tar like mye plass som and­re biler. Det blir like mye sveve­støv og støy fra el-biler som fra and­re (det mes­te av tra­fikk­støy­en er dekkstøy og vind­støy, ikke motor­støy). Så må man ta med miljø­be­last­nin­gen ved pro­duk­sjon av biler, som man gjer­ne glem­mer når man argu­men­te­rer for el-biler eller nyere biler gene­relt som miljø­til­tak. Sær­lig bat­teri­pro­duk­sjo­nen, med utvin­ning av Lit­hi­um, gjør at det blir sto­re miljø­be­last­nin­ger ved pro­duk­sjon av el-biler, langt stør­re enn ved kon­ven­sjo­nel­le biler.

Øystein Stray Spe­ta­len har reg­net at olje­for­bru­ket redu­se­res mar­gi­nalt om man får 50.000 el-biler i Nor­ge. Det har i Wall Stre­ed Jour­nal vært påvist at en over­gang til el-bil redu­se­rer CO2 utslip­pet gjen­nom hele bilens leve­tid med noe som til­sva­rer en CO2-kvo­te til 44–48 USD — for­ut­satt at ikke noe av elek­tri­si­te­ten er pro­du­sert ved kullkraft.

I Oslo plan­leg­ger man å gjø­re vis­se gater om til kol­lek­tiv­ga­ter for at kol­lek­tiv­tra­fik­ken skal kom­me fram uten å bli hind­ret av biler. Skal det hava­re­re ved at dis­se gate­ne fyl­les om av rikin­ger i sine sub­si­di­er­te Tes­la­er som tøy­er sine pri­vi­le­gi­er til det ytterste?

At poli­ti­ker­ne er mer opp­tatt av å kun­ne leke med biler enn av mil­jø, viser seg klart ved at Oslo Høy­re fei­get ut i frem­kom­me­lig­hets­til­tak i The­re­ses gt, at man har gått inn for å byg­ge ny E18 vest for Oslo som selv­føl­ge­lig vil føre til mer bil­tra­fikk, og at man har sagt nei til rush­tids­av­gift. Vide­re at man ikke våger å leg­ge restrik­sjo­ner på  bil­bruk når for­urens­nin­ge­ne i byer som Oslo og Ber­gen lig­ger langt over grense­ver­di­ene. Vide­re det uver­di­ge tul­let rundt miljø­farts­gren­ser, som om mil­jø ikke er rele­vant når farts­gren­ser skal bestem­mes. Bil har all­tid gått foran mil­jø. Tut og kjør er det bæren­de prinsippet.

Nå sies det at bus­sen blir tape­ren på den nye E18 (så mye for det­te som et miljø­til­tak). Da har man vel ikke tatt i betrakt­ning at buss­fel­tet blir fylt opp av Teslaer.

Det er greit å balan­se­re mel­lom pisk og gul­rot for å oppå poli­tis­ke mål. Men el-bil­sat­sin­gen inne­bæ­rer at man kas­ter så man­ge sek­ker gul­røt­ter etter el-bilis­te­ne byene er i ferd med  å få gulrotforstoppelse.

Folk må gjer­ne kom­men­te­re inn­legg på min blogg, for­ut­satt at man kla­rer å være sånn noen­lund sak­lig. Men det har ald­ri vært min hen­sikt å laget et gene­relt debatt­fo­rum. Jeg bru­ker ikke mer tid på å mode­re­re kom­men­ta­rer om el-bil. Det­te er nå stengt for kom­me­na­rer. Alle kom­men­ta­rer blir bare slet­tet, uten at jeg leser dem.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email

83 thoughts on “Fjern el-bilens kjøre- og parkeringsprivilegier nå!”

 1. Her synes jeg fak­tisk du blan­der ting som ikke hører sam­men. Å sat­se el-bil er bra. Å ikke ha rush­tids­av­gift eller å til­la­te el-biler i kol­lek­tiv­fel­tet om det hind­rer det kol­lek­ti­ve, eller ikke å sat­se på kol­lek­tiv og syk­kel frem­for bil er ikke bra. Men det gjør ikke at el-bil i seg selv ikke er en stor for­del frem­for ben­sin- og diselbiler.

 2. Hvis de som må kjø­re vel­ger el-bil så er det bra. Men i byene er hoved­po­en­get at det er alt for man­ge biler. Antal­let må ned, uan­sett driv­stoff. Der­for er alt som sti­mu­le­rer å kjø­re bil inn til byen feil, også om det er el-biler.

 3. Men så len­ge de som kjø­rer el-bil una­sett vil­le kjørt bil, noe som er sann­syn­lig, blir det for meg feil å trek­ke el-bilen inn i det­te. Ja til å få ned bil­bru­ken, men den bil­par­ken vi har bør i størst mulig grad være el-bil. Og at så man­ge har byt­tet er en bra ting, selv om vi vil ha bil­bru­ken ned.

 4. Det er f.eks. helt greit at el-bilis­ter f.eks. ikke beta­ler CO2-avgift. Men ser ingen grunn til moms­fri­tak. Det som sær­lig ska­per pro­blem i byer er ikke avgifts­fri­tak, men at de kan kjø­re i kol­lek­tiv­felt, slip­pe bom­pen­ger og par­ke­re gra­tis. Det opp­ford­rer til økt bil­bruk. Det er det­te jeg skri­ver om, ikke avgiftsregimet.

 5. Det er bed­re at de vel­ger el-bil. Men det er ingen grunn til at de skal kun­ne fyl­le opp kol­lek­tiv­fel­te­ne. La dem stå i kø som alle and­re. Kø er ofte bra, det får folk til å se seg om etter and­re trans­port­lø­sin­ger. Det er hel­ler ingen grunn til at de ikke skal beta­le bmpen­ger. Og selv­føl­ge­lig skal de beta­le for par­ke­ring som alle and­re. En el-bil fyl­ler opp like mye are­al som and­re bilder.

 6. Hei Olav!

  Bra inn­legg, nå har jeg anbe­falt det på Leser­nes VG og du ser det nederst på vg.no

  Er det and­re som skri­ver en god blogg og vil ha man­ge nye lese­re, ikke nøl med å sen­de en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  Hil­sen Mag­ne i VG

 7. Hei
  Hvor­for ikke angri­pe die­sel­bi­ler i ste­det for elbi­ler som tross alt ikke spyr ut sot og NOX?
  Regne­styk­ket til Spe­ta­len på Debat­ten i går blir helt feil, det er et mindre­tall av de som kjø­per Tes­la nå som vil­le kjøpt en bil med til­sva­ren­de ytel­se som Tesla.
  Slutt å rak­ke ned på posi­ti­ve miljøtiltak!

 8. Jeg kjø­rer selv elbil og mener vi bør bort fra kol­lek­tiv­fel­tet og bør beta­le en liten bom­av­gift, dog mind­re enn and­re biler. Når det gjel­der for­uren­sing så kan hel­dig­vis mye av lit­hium­bat­te­ri­ene gjen­vin­nes. Har sett noen av de ame­ri­kans­ke regne­styk­ke­ne og de er svært lite gla­de i å nev­ne at å raf­fi­ne­re 1 liter ben­sin bru­ker 1–2 kW ben­sin, dvs det sam­me som en halv kg kull­kraft eller det en elbil tren­ger for å kjø­re 1–1,5 mil. Mong­stad ale­ne bru­ker like mye strøm som hele Oslo. Jeg synes plu­gin­hy­bri­de­ne bur­de fått stør­re for­de­ler. De er svært posi­ti­ve ift lokal for­uren­sing, men har for mye avgif­ter og sli­ter mot rene elbi­ler. Noe annet som er verdt å mer­ke ift avgifts­unn­dra­gel­ser er at vi elbil­ei­ere fak­tisk spon­ser sta­ten med endel tusen i form av avgif­ter på strøm selv om det utgjør en god del mind­re enn bensinavgiftene.

 9. Slutt å frem­stil­le Tes­la som “riking­bil”. Alle med mid­dels inn­tekt som har råd til en ny Pas­sat eller 5‑serie får fint råd til å ha en Tes­la. Ja, den kos­ter 200–300 tusen mer, men med tan­ken på all ben­sin, bom­pen­ger og års­av­gif­ter spart gjen­nom tiden man beta­ler bil­lån, går det opp i opp.

 10. Det Bea­te mener et at dagens EL-bil for­de­ler har ingen­ting med det­te å få ned antall biler i byene og få fler til å bru­ke kol­lek­tiv­trans­port å gjø­re. Du har bru­ker “Fjern EL-bil” i blog­gen din… mens den bur­det hete, gjør kol­lek­ti­ven til et bed­re til­bud, slik at vi får ned antall biler i byene.

  Dagens EL-bil for­de­ler vil jus­te­res.. Men en EL-Bil må ha sine for­de­ler, eller vil jo ikke folk kjø­pe den. Kjø­per ikke folk det er hen­sik­ten med grønt mil­jø borte.
  En EL-bil er tenkt som bybil og for å bed­re bla.a luften.
  En EL-bil har betyd­li­ge­re kor­te­re rekke­vid­de en fos­sil biler, så om men skul­le si nei til EL-bil i kol­lek­tiv­felt vil vi få 10000 EL-biler som står bom fast i tra­fik­ken. så det skjer ikke..

  Der­imot tror jeg man får et skil­le på en BY EL-bil og Fami­lie EL-bil. En tes­la feks har ikke behov for å kjø­re i et kol­lek­tiv­felt, prak­tisk ja, men ikke _nødvendig_ så jeg tror de blir tup­pet ut snart.

  Når det gjel­der de and­re gode­ne.. Par­ke­ring med lading er nød­ven­dig. så der må det byg­ges mer. Man må kan­skje beta­le som alle and­re. og det er EL-bil eier­ne åpne for.

  Gra­tis bom, JA, det­te er fak­tisk lov­på­lagt. Det er i vei­tra­fikk­lo­ven sier at fos­sil biler skal beta­le for at de bru­ker vei­en og slip­per ut avgas­ser. Siden en EL-bil ikke slip­per ut avgas­ser skal det logisk nok ikke beta­le. Man kan ikke begyn­ne å ta betalt for at man har fokus på Grønt mil­jø.. dis­se reg­le­ne gjen­spei­ler også EU direk­ti­ver som er satt globalt.

  Det sam­me gjel­der regist­re­rings avgift, den er også regu­lert med lover, basert på fos­sil motor effekt m.mer

  Der­imot 🙂 avgift for vekt, i.h.t dagens vei­tra­fikk­reg­ler men den tror jeg ikke kom­mer med det først, men det kommer.

  Det om kom­mer innen som­mer­en 2014 er MVA på EL-biler. …

  Når det gjel­der det du kan­skje foku­ser­te mest på , nettop å få ned antall biler i byene. JA, er enig. Men det gjø­res med enk­le tiltak.
  Steng ring.1 for biler 1–2 dag i uken. Lag tras­se­er som gjør det mer logisk for tung­g­trans­port å kjø­re inn til butik­ker. skill mel­lom tun­ge og let­te kjøretøy.

  Sånn til sist… har du noen gang stått bak en slik grønn miljø­venn­lig buss og snif­fet inn avgas­se­ne??? tip­per du ser stjer­ner… jeg reg­ner med at noen kom­mer til å bely­se det­te snart. De gas­se­ne bus­se­ne slip­per ut er ikke bra for oss som puster.

 11. Synd at så man­ge pro­fi­ler­te per­soner er så foku­ser­te på el-biler, da på bekost­ning av det sto­re fler­tal­let i sam­fun­net. Og el-ener­gi­en som dis­se bile­ne dri­ves med blir i stor grad impor­tert fra land med lav miljø­pro­fil. Greit nok at el-bile­ne har “0”-utslipp lokalt. Men hvor blir det av V‑sidens soli­da­ri­tet? Hva med de loka­le for­urens­nin­ge­ne der lav-mil­jø­ener­gi blir pro­du­sert (CO2 nev­nes ikke her).
  Sosia­lis­ter og soli­da­ri­tet, pøhhh.
  Enn om alle de tap­te avgifts-mil­li­ar­de­ne had­de blitt brukt til å rus­te opp gam­melt el-nett, for­nuf­tig kol­lek­tiv-sat­sing, forsk­ning, inves­te­ring og bruk av for­ny­bar ener­gi (nei ikke noe vindmølle-tulleball).
  Nei„, jeg er ikke mis­un­ne­lig på el-bil­ei­er­ne selv om jeg synes det­te er galt og urettferdig.
  På tide å gi like mye medie­opp­merk­som­het til de som ten­ker alter­na­tivt til el-bil?

 12. Die­sel­bi­ler har ingen pri­vi­le­gi­er. Men jeg vil redu­se­re all bil­tra­fikk i byen.

 13. Når avgif­te­ne nor­ma­li­se­res vil dagens el-bil­ei­ere få en gevinst.

 14. # John Lange­land, Har du hørt om mar­gi­nal strøm? Hvor tror du den el som dri­ver bile­ne kom­mer fra? Kull­kraft fra kon­ti­nen­tet, som er mye ver­re enn die­sel. Som “loka­le” til­tak mot utslipp er det ok med elbil, men ikke på en verdensbasis.

 15. El biler må skatt­leg­ges som ren luk­sus! Det enes­te den er bruk­bar til er å kjø­re “jemit­ter” fra A til B. For å flyt­te seg fra A til B kan “jemit­ter” kjø­re buss, trikk, tog eller syk­kel. De som i dag beta­ler mest avgif­ter er hånd­ver­ke­re og and­re som utfø­rer sam­funns­nyt­ti­ge ting. Du får ikke med sær­lig baga­sje, verk­tøy eller til­hen­ger i en El bil, alt­så er IKKE dis­se nyttekjøretøy.
  Bil avgif­te­ne i Nor­ge er uri­me­li­ge og direk­te prisdrivende.

 16. die­sel er bil­li­ge­re enn ben­sin.. et privilegie.

 17. De fles­te med sunn for­nuft vet at den Nor­ke regje­ring bryr seg lite om mil­joet men vel­dig mye om hvor mye pen­ger de kan hen­te in fra biler og bil brukere.

 18. Den kom­men­ta­ren var ikke mye pre­get av sunn fornuft.

 19. Vann er bil­li­ge­re enn “brus”. Betyr det at vi som fore­trek­ker vann uten mas­se til­satt suk­ker og kuns­ti­ge smak­stof­fer har fått et privilegium?

 20. Skjøn­ner ikke hva du mener med “jemit­ter”. Hånd­ver­ke­re m.m. kan i det mins­te trek­ke bil­ut­gif­te­ne fra på inntekten.

 21. Hvis lom­me­bo­ken er så tynn som klage­san­gen gir inn­trykk av, er det vel best å kvit­te seg med bilen. Det er mye pen­ger å spa­re på det.

 22. Avgif­te­ne og ret­ten til å kjø­re i kol­lek­tiv­felt er to helt uli­ke spørs­mål. Van­li­ge folk, de aller fles­te av oss, bør la bilen stå og rei­se kol­lek­tivt eller syk­le til jobben.

 23. Jeg vet ikke når og hvor du ser bus­ser. Du ser i alle fall ikke bus­ser i Oslo­om­rå­det i rush­ti­den, for der er bus­se­ne ful­le. Og det sit­ter ikke 7 per­soner i en typisk Tes­la. Når det sit­ter 0–3 pas­sa­sje­rer i bus­se­ne, da er det hel­ler ikke køer og ingen grunn til å kjø­re i kollektivfelt.

 24. Det er ikke mulig å for­stå hvor­dan du kan ha kom­met til noe slikt.

 25. Det er ikke noe pro­blem om fos­sil­bi­ler eller el-biler står i kø. La det bare være køer. Bygg bed­re kol­lek­tiv­trans­port og lag bed­re for­hold for syk­lis­ter. Så kom­mer nok de fles­te bilis­ter også til for­nuft og vel­ger noe annet enn privatbil.

 26. Er selv­føl­ge­lig helt enig i at det bør leg­ges bed­re til ret­te for syk­ling langs lande­vei­en. Det skal kos­te å kjø­re inn til byen, det skal kos­te så mye å par­ke­re at de fles­te lar bilen være hjem­me, og det er helt greit at bilis­te­ne står fast i køer. 

 27. Det er ikke noe i det du skri­ver som under­byg­ger din påstand om at Spe­ta­lens reson­ne­ment er feil. 

 28. Jeg tror også det vil være bra å gi bed­re vil­kår for lug in hybrider.

 29. Gra­tis bom har ikke noe med utslipp å gjø­re. Lov­på­lagt, javel. Men det er poli­ti­ker­ne som har ved­tatt sli­ke lover. Så det er et spørs­mål om politikk

 30. Kan­skje vil­le en el-bil­kø vært noen meter kor­te­re, men det betyr lite.

  Til­tak for å begren­se bil­bruk har ikke nød­ven­dig­vis noe med avgif­ter å gjø­re. I Paris ble bil­tra­fik­ken redu­sert med 24% i løpet av 8 år. Til­ta­ke­ne var og er (man arbei­der fort­satt med det): Bed­re kol­lek­tiv­tra­fikk, bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel, fjer­ning av par­ke­ring og sten­ging av vei­er for biler. Det vir­ker, helt uav­hen­gig av avgiftsnivå.

 31. Det er bra at virk­som­he­ter etab­le­res på sto­re tett­ste­der. Det er bare da man har mulig­he­ter til å etab­le­re gode trans­port­løs­nin­ger. Spredt boset­ting og virk­som­he­ter spredt over et stort områ­de betyr mye bil­kjø­ring og mye for­urens­ning. Man bør bo og job­be tett. For­ut­sig­bar­het er bra. Men man må kun­ne snu når man har valgt en dum løsning.

 32. Tull­preik. Kjøp Tes­la da vel. Men den bør selv­føl­ge­lig mom­ses! Den (elekt­ris­ke kjøre­tøy) har utro­lig man­ge tek­nis­ke for­de­ler; bl.a. langt fær­re beve­ge­li­ge deler — og “slite­de­ler”; ref. gir­kas­ser, for­bren­nings­mo­to­rer, driv­verk for­øv­rig. Det er bare de sto­re bil­fab­rik­ke­nes behov for å tje­ne inn nok på sine “fos­si­le” fab­rikk­an­legg, som gjør at de lan­se­rer hybrid-løs­nin­ger som rele­van­te. Cali­for­nier­ne er dyk­ti­ge!! + heie Polen! Utvik­lin­gen av bat­te­ri­ene går vide­re — enten sid­rum­pa nord­mennn vil eller ikke.

 33. + PS
  Den “røde” syk­lis­ten fra Bygd­øy er nep­pe en som for­står sitt eget — og and­res — bes­te. “Bygde­tul­ling”; skjønt på byg­da er d man­ge for­nuf­ti­ge folk!

 34. Ikke glem den rela­tivt enor­me bespa­rel­sen i kost­bar drift og ved­li­ke­hold hvert enes­te år der­som du kjø­rer elektrisk!

 35. Hvor er regne­styk­ket som viser at ved­li­ke­hold av el-bil er bil­li­ge­re enn and­re biler?

 36. Den bes­te måten å kom­me seg fra Bygd­øy og inn mot byen er uten tvil å syk­le — hele året.

 37. Joda. Fol­ket på buss tar litt mind­re plass enn syk­lis­te­ne. Men syk­lis­ter i felt tar ikke så mye plass. Alle bile­ne tar selv­sagt mye mer plass enn på bil­det. Uan­sett har syk­kel så man­ge and­re for­de­ler at man bør vel­ge det.

 38. Uan­sett idio­ti å kjø­pe bil til nes­ten 1,5 års­lønn, som å kjø­pe Tes­la med inn­tekt under 500.000

 39. Alt for man­ge bru­ker alt for mye pen­ger på biler de strengt tatt ikke trenger. 

 40. Moder­ne byer byg­ges for men­nes­ker, ikke for biler. Sto­re vei­er i byer er res­ter av feil­ten­king fra 60- og 70-tal­let. Det er ikke plass til man­ge biler i byene. Are­al kos­ter, sær­lig i byer. Vil du ha are­al til å set­te fra deg blikk­bok­sen din, så får du beta­le for det. Ingen grunn til at ande skal beta­le for deg.

 41. Vet du hva det kos­ter å ta toget? Du kom­mer vel­dig langt for noen få hundre­lap­per. Mye bil­li­ge­re enn å kjø­re bil.

 42. Gra­tu­le­rer med idio­tisk ama­tør­psy­ko­lo­gi. Jeg kvit­tet meg med bilen for 2,5 år siden og har klart meg utmer­ket uten. Jeg har fak­tisk ald­ri sav­net den. Men skul­le jeg ha hatt bil kun­ne jeg nok ha kjøpt en Tes­la. Men synes uan­sett det er menings­løst å bru­ke 700.000 på bil

 43. Menings­løst med en slik sub­si­die­ring av el-bilis­ter. Vi beta­ler moms på mat, klær, syk­ler og annet. Menings­løst at el-bil er fritatt.

 44. Hvis det er noe poeng med effekt­av­gift bør den være lik uav­hen­gig av drivstoff.

 45. Det er vel natur­lig å leg­ge for­ret­nin­gen der mar­ke­det fin­nes. Men jeg er enig i tanke­gan­gen for øvrig.
  Svært man­ge arbeidsplasser/kontorbygg kun­ne med for­del ha blitt flyt­tet noen kilo­me­ter ut av storbyene.

Comments are closed.