Åpent brev til politiet i Oslo : Mer sykkelhets fra politiet

(Bil­de fra Wiki­me­dia com­mons, mer­ket for gjen­bruk, men foto­graf ikke oppgitt.)

På bak­grunn av opp­sla­get i Ditt Oslo “Det­te er Oslos «ver­sting­kryss»”, har jeg i dag sendt føl­gen­de til Oslo politi­kam­mer, på deres offi­si­el­le e‑postadresse post.oslo@politiet.no:

I dagens utga­ve av Ditt Oslo kom­mer politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier med en rek­ke påstan­der om syk­lis­ter http://www.dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/dette-er-oslos-verstingkryss‑1.8282193

Til Ditt Oslo sier han:

«Kjører på rødt

Årsa­ken til påkjørs­le­ne er kan­skje ikke det en skul­le tro.

– Her er det så man­ge syk­lis­ter som ikke føl­ger tra­fikk­reg­le­ne. De blir for utål­mo­di­ge og kjø­rer rett over gaten på rødt lys, for­tel­ler Lier.

Så hvor­for kjø­rer så man­ge på rødt?

Inn­tryk­ket er at det er lett­vint å gjø­re det,  mener Lier. Syk­lis­te­ne ser ikke faren i det. 

En annen grunn er at syk­ling på rødt anta­ke­lig har en ringeffekt.

– Noen ser at and­re gjør det, og vel­ger der­for å gjø­re det selv. Det blir som når vi lærer bar­na våre å ikke gå over på gaten på rødt lys. De kom­mer like­vel til å krys­se gaten på rødt lys, der­som de ser at and­re voks­ne gjør det.»

Vi som syk­ler er, for å si det enkelt, dritt­lei av poli­ti­ets hets­ing og mot­ar­bei­ding av syk­lis­ter. Jeg har selv gått gjen­nom det jeg har fun­net av rap­por­ten om tra­fikk­ulyk­ker i Oslo, og har ikke fun­net ett enes­te eksem­pel på at en ulyk­ke kan for­kla­res med at en syk­list syk­let på rødt lys http://blogg.torvund.net/2010/09/05/trafikkulykker-og-syklister-i-oslo/ Da Trans­port­øko­no­misk insti­tutt under­søk­te syk­ling på rødt lys under­søk­te de 500 syk­kel­ulyk­ker. Ikke en enes­te av dis­se kun­ne for­kla­res med at syk­lis­ten syk­let på rødt https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%d8I%20rapporter/2006/821‑2006/821‑2006-rapp-internett.pdf . Av kom­men­ta­re­ne til den­ne frem­går at i løpet av en tiårs­pe­riode ble en syk­list drept  i Stock­holm ved å syk­le på rødt lys, mens syv syk­lis­ter i sam­me peri­ode ble drept da de syk­let på grønt.

Som van­lig har Oslo­po­li­ti­et ikke under­byg­get den påstand som slen­ges ut. Jeg tror ikke noe på det som sies, ikke den­ne gan­gen hel­ler. Jeg kre­ver å få utle­vert den doku­men­ta­sjon poli­ti­et måt­te ha på at tra­fikk­ulyk­ker skyl­des at syk­lis­ter syk­ler på rødt lys.

Poli­ti­et i Oslo er gjer­ne makt­ar­ro­gan­te i alle spørs­mål som gjel­der syk­ling, og bryr seg stort sett ver­ken om å begrun­ne eller under­byg­ge sine påstan­der på tro­ver­dig måte. Inn­til poli­ti­et har frem­lagt nevn­te doku­men­ta­sjon, tror jeg ikke noe på det poli­ti­et påstår her. Jeg reg­ner med at det­te er løgn og løse påstan­der som vi føy­er seg inn i den ube­grun­ne­de syk­list­hets vi er vant til å høre fra politiet.”

Hvis jeg får noen doku­men­ta­sjon fra poli­ti­et skal jeg gjø­re den til­gjen­ge­lig. Men jeg reg­ner ikke med å få noe svar. Makt­ar­ro­gan­te som Oslo­po­li­ti­et er, bryr det seg van­lig­vis ikke om å sva­re, og langt mind­re under­byg­ge påstan­der de slen­ger ut — i alle fall ikke om syklister.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email