Åpent brev til politiet i Oslo : Mer sykkelhets fra politiet

(Bil­de fra Wiki­me­dia com­mons, mer­ket for gjen­bruk, men foto­graf ikke opp­gitt.)

På bak­grunn av opp­sla­get i Ditt Oslo “Det­te er Oslos «ver­sting­kryss»”, har jeg i dag sendt føl­gen­de til Oslo politi­kam­mer, på deres offi­si­el­le e-post­adres­se post.oslo@politiet.no:

I dagens utga­ve av Ditt Oslo kom­mer politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier med en rek­ke påstan­der om syk­lis­ter http://www.dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/dette-er-oslos-verstingkryss-1.8282193

Til Ditt Oslo sier han:

«Kjører på rødt

Årsa­ken til påkjørs­le­ne er kan­skje ikke det en skul­le tro.

– Her er det så man­ge syk­lis­ter som ikke føl­ger tra­fikk­reg­le­ne. De blir for utål­mo­di­ge og kjø­rer rett over gaten på rødt lys, for­tel­ler Lier.

Så hvor­for kjø­rer så man­ge på rødt?

Inn­tryk­ket er at det er lett­vint å gjø­re det,  mener Lier. Syk­lis­te­ne ser ikke faren i det.  

En annen grunn er at syk­ling på rødt anta­ke­lig har en ring­ef­fekt.

– Noen ser at and­re gjør det, og vel­ger der­for å gjø­re det selv. Det blir som når vi lærer bar­na våre å ikke gå over på gaten på rødt lys. De kom­mer like­vel til å krys­se gaten på rødt lys, der­som de ser at and­re voks­ne gjør det.»

Vi som syk­ler er, for å si det enkelt, dritt­lei av poli­ti­ets hets­ing og mot­ar­bei­ding av syk­lis­ter. Jeg har selv gått gjen­nom det jeg har fun­net av rap­por­ten om tra­fikk­ulyk­ker i Oslo, og har ikke fun­net ett enes­te eksem­pel på at en ulyk­ke kan for­kla­res med at en syk­list syk­let på rødt lys http://blogg.torvund.net/2010/09/05/trafikkulykker-og-syklister-i-oslo/ Da Trans­port­øko­no­misk insti­tutt under­søk­te syk­ling på rødt lys under­søk­te de 500 syk­kel­ulyk­ker. Ikke en enes­te av dis­se kun­ne for­kla­res med at syk­lis­ten syk­let på rødt https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%d8I%20rapporter/2006/821‑2006/821‑2006-rapp-internett.pdf . Av kom­men­ta­re­ne til den­ne frem­går at i løpet av en tiårs­pe­riode ble en syk­list drept  i Stock­holm ved å syk­le på rødt lys, mens syv syk­lis­ter i sam­me peri­ode ble drept da de syk­let på grønt.

Som van­lig har Oslo­po­li­ti­et ikke under­byg­get den påstand som slen­ges ut. Jeg tror ikke noe på det som sies, ikke den­ne gan­gen hel­ler. Jeg kre­ver å få utle­vert den doku­men­ta­sjon poli­ti­et måt­te ha på at tra­fikk­ulyk­ker skyl­des at syk­lis­ter syk­ler på rødt lys.

Poli­ti­et i Oslo er gjer­ne makt­ar­ro­gan­te i alle spørs­mål som gjel­der syk­ling, og bryr seg stort sett ver­ken om å begrun­ne eller under­byg­ge sine påstan­der på tro­ver­dig måte. Inn­til poli­ti­et har frem­lagt nevn­te doku­men­ta­sjon, tror jeg ikke noe på det poli­ti­et påstår her. Jeg reg­ner med at det­te er løgn og løse påstan­der som vi føy­er seg inn i den ube­grun­ne­de syk­list­hets vi er vant til å høre fra poli­ti­et.”

Hvis jeg får noen doku­men­ta­sjon fra poli­ti­et skal jeg gjø­re den til­gjen­ge­lig. Men jeg reg­ner ikke med å få noe svar. Makt­ar­ro­gan­te som Oslo­po­li­ti­et er, bryr det seg van­lig­vis ikke om å sva­re, og langt mind­re under­byg­ge påstan­der de slen­ger ut — i alle fall ikke om syk­lis­ter.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email
 • sverre_b

  Det er ikke fælt vans­ke­lig for noen som fak­tisk bru­ker syk­kel å se at måten syk­kel­fel­te­ne er avslut­tet mot krys­set er far­lig.

  Fel­les stopp­lin­je med almin­ne­lig kjøre­felt og ingen syk­kel­boks betyr at alle lov­ly­di­ge syk­lis­ter som for­blir i syk­kel­fel­tet er utsatt for å hav­ne i blind­so­nen til kjøre­tøy i det almin­ne­li­ge kjøre­fel­tet. Stopp­lin­jen er også så langt frem mot krys­set at syk­kel­fel­tet gjer­ne hav­ner under hju­le­ne til stør­re kjøre­tøy når de svin­ger.

  Mest sann­syn­lig er det man­ge som syk­ler på rødt her i ren selv­pre­ser­va­sjon for å unn­gå å bli kjørt ned av svin­gen­de kjøre­tøy.

  Jeg vil­le valgt å for­la­te syk­kel­fel­tet i god tid og bru­ke det almin­ne­li­ge kjøre­fel­tet før det­te krys­set.

 • Mar­tin P. Hoff

  Syk­let mye igjen­nom det­te krys­set på vei til Kongs­vei­en og det er jo et eks­tremt far­lig kryss for syk­lis­ter.

  Skal man f.eks. til høy­re fra Bispe­gata inn på Oslogt (se link 1 under som viser syk­kel­fel­tet i Bispe­gata) så går man fra et trangt syk­kel­felt i Bispe­gata til ingen syk­kel­felt i Oslogt og skal plut­se­lig kon­kur­re­re om plas­sen med biler som også sving­te til høy­re og som pres­ser syk­lis­te­ne omtrent inn i for­taus­kan­ten (se link2 under som viser Oslo gt uten syk­kel­felt) Det­te er et eksem­pel på en situa­sjon hvor det kan være for­nuf­tig å hind­re bile­ne å kjø­re for­bi etter­som det er såpass trangt, men det er vans­ke­lig etter­som man syk­ler rett inn i trikke­skin­ne­ne. Gans­ke enkelt en tra­fikk­løs­ning som er desig­net på en slik måte at det nes­ten ikke er til å unn­gå at en del syk­lis­ter vil bli påkjørt av biler, og som skre­vet i inn­leg­get så har det­te sann­syn­lig­vis ingen­ting med at syk­lis­te­ne har kjørt på rødt lys.

  link1: https://www.google.com/maps/preview/@59.905756,10.767475,3a,75y,152.7h,81.27t/data=!3m4!1e1!3m2!1sFC_aDx0X4jkv1vnNy4B3hA!2e0
  link2: https://www.google.com/maps/preview/@59.905737,10.767585,3a,75y,191.68h,76.26t/data=!3m4!1e1!3m2!1s_dlYhmYZPODKBJrD6QE31Q!2e0

 • Lars Male Hart­vik­sen

  Kjæ­re onkel poli­ti.
  Sørg for at fle­re syk­ler, så blir det tryg­ge­re.
  Syk­ler for­år­sa­ker mind­re ska­der enn biler.

 • Jan Chris­ti­an Val­vik

  Syk­lis­ter i kjøre­bane og syk­kel­felt er pr defi­ni­sjon fører av kjøre­tøy, og har der­for de sam­me plik­te­ne og ret­tig­he­te­ne som føre­re av tyng­re kjøre­tøy. (http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Syklist/Trafikkregler+for+syklister). Følg vei­tra­fikk­lo­ven, kan­skje syk­lis­ter opp­når mer respekt… Er det VM i å syk­le på rødt, for­di “man kan gjø­re det”? Tenk det et tra­fikk­bil­de med majo­ri­te­ten av syk­lis­ter som for­bil­de, total tra­fikka­nar­ki.

  Syk­lis­ter og bilis­ter vil nok all­tid være som hund og katt, men vike­plikt og tra­fikk­lys er noe syk­lis­ter og må føl­ge. Syk­lis­ter skul­le vært bøte­lagt mer, slik som and­re ste­der i Euro­pa. (per­son­lig obser­vert i Ber­lin, pga mang­len­de lys).

  nough said

 • Olav­Tor­vund

  Jeg for­sva­rer ikke syk­ling på rødt lys, like lite som jeg for­sva­rer bilis­ter som kjø­rer på rødt. Jeg ser ofte­re bilis­ter som kjø­rer på rødt en syk­lis­ter. Den typis­ke rødlys­bi­list gir gass når han ser at det snart skif­ter til rødt, og raser over krys­set i stor fart på rødt lys. Den typis­ke rødlys­syk­list for­sik­rer seg om at det er klart. Beg­ge deler er like ulov­lig. Men rødlys­bi­lis­ten er far­lig, det er ikke rødlys­syk­lis­ten. Det er også alt for man­ge som syk­ler i mør­ket uten lys.

  Ordent­li­ge syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt og de bru­ker lys.

  Men poen­get er poli­ti­ets mob­bing av syk­lis­ter, og at de slen­ger ut påstan­der som de ikke har dek­ning for. Jeg har ikke sett poli­ti­et doku­men­te­re noe som helst av alt det neg­a­ti­ve de sier om syk­lis­ter.

 • Jan Chris­ti­an Val­vik

  Touchè!

 • Kje­til Ree

  Angå­en­de bilde­kredi­te­ring, så er foto­gra­fens navn opp­gitt til å være Petter Fisker­strand (https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:NorskPolitibil.jpg)

 • Pingback: Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo | Olav Torvunds blogg()

 • Peter Udbjørg

  Poli­ti­et er arro­gang­te. De skrur ned skilt som ikke pas­ser dem, og de unn­la­ter å set­te opp nye skilt. I Oslo gate har vi en rush­tids­bom som skal for­hind­re kø mot Bispe­gata (og Schwei­gaards gate). Et gjen­nom­kjø­rings­for­bud i den tiden bom­men er i drift, had­de hjul­pet meget. Men det vil ikke poli­ti­et set­te opp. På Galge­berg er det en bil­bom for å hol­de gjen­nom­gans­gtra­fikk av biler mel­lom Galge­berg og Etterstad/esnjø/Helsfyr vekk fra Strøms­vei­en og Våler­en­ga. Men det er fak­tisk lov å kjø­re gjen­nom der med bil, for gjen­nom­kjø­ring for­budt-skli­tet er pluk­ket ned av poli­ti­et. Begrun­nel­se? “Ikke nok res­sur­ser til å pas­se på at det blir over­holdt”. Det får ihvert­fall meg til å und­res på res­surs­bru­ken, hver­gang det er stats­be­søk. Da vrim­ler det av motor­syk­kel­po­li­ti. Hvor er dis­se ellers? Én motor­syk­kel­po­li­ti kan på én time skri­ve ut nok bøter til å beta­le både ham og motot­syk­ke­len hans i en gitt gate med gjen­om­kjø­rings­for­bud… For det er vel­dig man­ge som “ikke så skil­tet” eller “bare skal”.

 • Olav­Tor­vund

  Poli­ti­et bør foku­se­re mer på de som fak­tisk dre­per og ska­der and­re, og det er bilis­te­ne. Det ikke til for­svar for hen­syns­løse syk­lis­ter, som det fin­nes noen av (men nep­pe så man­ge som det fin­nes hen­syns­løse bilis­ter).

 • Olav­Tor­vund

  Selv­føl­ge­lig er alle tjent med ryd­di­ge­re tra­fikk. Den vik­tigs­te grun­nen til kaos i Nor­ge er en dår­lig til­rette­leg­ging, hvor syk­lis­ter i alt for stor grad blan­des med annen tra­fikk. Jeg har ikke sagt at hen­syns­løse syk­lis­ter ikke kan ta liv. Men det er svært sjel­den at det skjer. Det er bilis­ter som dre­per og ska­der folk.

 • Olav­Tor­vund

  Elen­dig til­rette­leg­ging gjør at syk­lis­ter i prak­sis må ta seg fram som best de kan. Når til­rette­leg­ging og regu­le­ring er gans­ke kon­se­kvent syk­kel­fiendt­lig, bør man ikke bli så vel­dig over­ras­ket over at man­ge har et gans­ke “flek­si­belt” for­hold til tra­fikk­reg­ler.

  Jeg ser dag­lig man­ge biler som kjø­rer på rødt lys når jeg er på vei til og fra jobb. Jeg ser også noen syk­lis­ter som syk­ler på rødt. Men jeg er ikke en av dem, og har hel­ler ikke noe ansvar for de som gjør det.