Sykling på rødt lys, ulykker og politiet

Dagens sak i Ditt Oslo kan gi inn­trykk av at jeg synes det er greit å syk­le på rødt lys.  Selv om man har sitat­s­jekk, så vet man ikke hva slags over­skrift det får, og hvor­dan hele opp­sla­get blir.

Jeg synes ikke det er greit å syk­le på rødt. Ordent­li­ge syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt. Og ordent­li­ge syk­lis­ter bru­ker lys når de syk­ler i mør­ket. Jeg har tid­li­ge­re rede­gjort for mitt syn på syk­ling på rødt lys her.

Men jeg er grun­dig lei av poli­ti­ets mob­bing av syk­lis­ter, noe utgangs­punk­tet for den­ne saken var nok et eksem­pel på. Syk­lis­ter som bry­ter tra­fikk­reg­le­ne, sær­lig ved å syk­le på rødt lys, for­år­sa­ker ulyk­ker, påsto politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier. Slikt får vi sta­dig høre. Men det er ikke sant. I alle fall fin­nes det ikke noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger poli­ti­ets påstander.

Jeg benek­ter ikke at for man­ge syk­lis­ter syk­ler på rødt lys, og jeg vet selv­sagt at det er ulov­lig. Jeg had­de ikke blitt over­ras­ket om det had­de vært ulyk­ker som skyld­tes syk­lis­ter som syk­let på rødt. Men jeg har lett etter det i til­gjen­ge­lig doku­men­ta­sjon, og har ikke fun­net ren enes­te ulyk­ke hvor syk­ling på rødt var årsa­ken. Det fant hel­ler ikke Trans­port­øko­no­misk Insti­tutt, da de under­søk­te syk­ling på rødt lys. Curt A Lier, som ha bak­grunn fra Oslo­po­li­ti­et, skrev den­ne kom­men­ta­ren på Twit­ter:

Når det er sagt, så er det også far­lig. I min tid ved Tra­fikk­sek­sjo­nen, så jeg fle­re styg­ge ulyk­ker som føl­ge av dette.”

Mitt svar er slik det plei­er å være: Legg fram doku­men­ta­sjon som under­byg­ger det­te. Hvis det var fle­re styg­ge ulyk­ker, så bør de være doku­men­tert. Men ver­ken jeg eller TØI har fun­net sli­ke ulyk­ker når vi har lett.

Mitt inn­trykk av den typis­ke rødlys­syk­list er at han eller hun syk­ler fram til lyset, ser seg for å syk­ler over om det er klart. Det­te er ikke mer far­lig enn å gå på rødt lys, noe som fak­tisk er til­latt i Nor­ge. Og man utset­ter ikke and­re for fare. Den typis­ke rødlys­bi­list gir gass når han ser at lyset er i ferd med å skif­te til rødt, og kjø­rer over på rødt. Det­te er far­lig. Det var en slik rødlys­bi­list som kjør­te på lang­renns­lø­per Kris­tin Stør­mer Stei­ra da hun var på tre­nings­tur på rulle­ski i mai i fjor.

Det som for­år­sa­ker de alvor­li­ge ulyk­ke­ne som fører til alvor­lig per­son­ska­de er bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt for syk­lis­ter. Det er bilis­ter som har vike­plikt når de kom­mer inn på vei, i rund­kjø­rin­ger og ikke minst som svin­ger til venst­re foran møten­de syk­list fører til man­ge ulyk­ker. Det­te er gans­ke godt dokumentert.

Dess­ver­re har poli­ti­et i sli­ke saker en lei tendens til å ta bilis­tens par­ti. Da ishockey­tre­ne­ren Per Egil Refs­nes ble påkjørt og drept på Tvei­ta, var poli­ti­et raskt ute med å si at “syk­lis­ten kom i stor fart”, “ble blen­det av solen”, osv. Bilis­ten ble sene­re dømt for uakt­somt drap, og ret­ten kun­ne, bl.a. ved hjelp av syk­lis­tens syk­kel­com­pu­ter, doku­men­ter at han had­de holdt en fart på ca 30 km/t på en vei hvor farts­gren­sen var 50 km/t.

Poli­ti­et i Tøns­berg unn­skyld­te en bilist som på til­sva­ren­de måte kjør­te på en syk­list, med at syk­lis­ten had­de høy has­tig­het og at bilis­ten var blitt blendt av dår­lig sikt (noe som selv­sagt bur­de til­si at bilis­ten set­ter ned far­ten). Den mest absur­de politi­av­gjø­rel­sen i en slik situa­sjon må være da BMX-syk­lis­ten Sebas­ti­an Kart­fjord ble påkjørt i Sand­nes. Han ble påkjørt av en møten­de bil som sving­te over vei­en foran Kart­fjord for å svin­ge inn på en side­vei. Slik jeg opp­fat­tet den saken (jeg har også snak­ket med Sebas­ti­an Kart­fjord om den ulyk­ken), så er det åpen­bart at bilis­ten had­de vike­plikt. Men poli­ti­et vur­der­te å rei­se til­ta­le mot Kartfjord!

I den absur­de dom­men i Ski­en tok poli­ti­et ut til­ta­le mot bilis­ten. Det skal de ha ros for. Men her var det dom­sto­len som sviktet.

Som syk­list er min erfa­ring at det som oftest ska­per far­li­ge situa­sjo­ner mel­lom bilist og syk­list, er bilis­ter som pas­se­rer syk­lis­ter med alt for liten kla­ring. Det­te er noe vi opp­le­ver dag­lig, og det er mye video­do­ku­men­ta­sjon på net­tet. Hvis poli­ti­et er opp­tatt av tra­fikk­sik­ker­het, og da også syk­lis­ters tra­fikk­sik­ker­het, da ret­ter de sin inn­sats mot bilis­ter som opp­trer far­lig over­for syklister.

Sta­sjons­sjef på Grøn­land politi­sta­sjon, Kåre Stø­len viser til tall fra for­sik­rings­bran­sjen som han hev­der var pub­li­sert i Aften­pos­ten i 2012. Men folk fra for­sik­rings­bran­sjen som DittO­slo har spurt, kjen­ner ikke tal­le­ne. Kåre Stø­len hev­der at det er flaks at ulyk­ke­ne i det aktu­el­le krys­set ikke har vært ver­re. Det blir omtrent like menings­fullt som når de viser til mørke­tall, og ellers annen tåke­tale. Men poli­ti­et er for fei­ge til å dis­ku­te­re spørs­må­let offent­lig. Det er ikke noe nytt.

Vi må kun­ne kre­ve at poli­ti­et har godt grunn­lag når de utta­ler seg om grup­per slik de har gjort i den­ne saken. Å vise til hva som even­tu­elt har stått i en avis for et par år siden, og bort­for­kla­re med flaks hol­der ikke. Poli­ti­et bør kom­me seg ut i tra­fik­ken på syk­kel for å erfa­re hvor­dan tra­fik­ken er. Man kan ikke bare base­re seg på det man ser gjen­nom bil­vin­du­et og fra skrivebordet.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email