Fjern all gateparkering

I 1999 gjor­de Oslo kom­mu­ne en stor feil. Da opp­he­vet man dato­par­ke­rin­gen. Nå er ikke dato­par­ke­ring et godt sys­tem, så jeg øns­ker ikke det til­ba­ke. Men over nat­ten dob­let man det gate­area­let som bilis­te­ne kun­ne okku­pe­re til par­ke­ring, og det ble til­sva­ren­de mind­re are­al til­gjene­lig for and­re tra­fikkan­ter, f.eks. syk­lis­ter. Det­te er en feil som bør ret­tes opp. Ikke ved at man går til­ba­ke til dato­par­ke­ring, men ved at man fri­gjør gate­are­al ved å fjer­ne gateparkering.

I sto­re deler av Oslo er halv­par­ten av gate­area­let, noen gan­ger mer, tatt i bruk til par­ke­ring, som regel gra­tis. Det er menings­løst å bru­ke fel­les­area­ler til det­te, og det er en mas­siv sub­si­die­ring av byens bilis­ter. Vi kan vel reg­ne med at hver par­ker­te bil leg­ger beslag på ca 20 kvad­rat­me­ter. I Oslo var tomte­pri­sen i 2012 et sted mel­lom 10.000 og 30.000 kro­ner pr kvad­rat­me­ter.  Pri­sen varie­rer etter hvor i byen man er, og de lær­de stri­des om hva som er rea­lis­tisk pris. Det betyr at bare tomte­pri­sen for hver par­ke­rings­plass er et sted mel­lom 200.000 og 600.000 kr. Det er menings­løst at det­te stil­les gra­tis til bilis­te­nes dis­po­si­sjon. Hvor man­ge par­ke­rings­plas­ser det er i Oslos gater, tror jeg ingen har over­sikt over. Så det er ikke mulig å tall­fes­te Oslo kom­mu­nes sub­si­die­ring av Oslos bilis­ter ved å la dem par­ke­re på gaten.

Con­ti­nue read­ing Fjern all gate­par­ke­ring