Fjern all gateparkering

I 1999 gjor­de Oslo kom­mu­ne en stor feil. Da opp­he­vet man dato­par­ke­rin­gen. Nå er ikke dato­par­ke­ring et godt sys­tem, så jeg øns­ker ikke det til­ba­ke. Men over nat­ten dob­let man det gate­area­let som bilis­te­ne kun­ne okku­pe­re til par­ke­ring, og det ble til­sva­ren­de mind­re are­al til­gjene­lig for and­re tra­fikkan­ter, f.eks. syk­lis­ter. Det­te er en feil som bør ret­tes opp. Ikke ved at man går til­ba­ke til dato­par­ke­ring, men ved at man fri­gjør gate­are­al ved å fjer­ne gate­par­ke­ring.

I sto­re deler av Oslo er halv­par­ten av gate­area­let, noen gan­ger mer, tatt i bruk til par­ke­ring, som regel gra­tis. Det er menings­løst å bru­ke fel­les­area­ler til det­te, og det er en mas­siv sub­si­die­ring av byens bilis­ter. Vi kan vel reg­ne med at hver par­ker­te bil leg­ger beslag på ca 20 kvad­rat­me­ter. I Oslo var tomte­pri­sen i 2012 et sted mel­lom 10.000 og 30.000 kro­ner pr kvad­rat­me­ter.  Pri­sen varie­rer etter hvor i byen man er, og de lær­de stri­des om hva som er rea­lis­tisk pris. Det betyr at bare tomte­pri­sen for hver par­ke­rings­plass er et sted mel­lom 200.000 og 600.000 kr. Det er menings­løst at det­te stil­les gra­tis til bilis­te­nes dis­po­si­sjon. Hvor man­ge par­ke­rings­plas­ser det er i Oslos gater, tror jeg ingen har over­sikt over. Så det er ikke mulig å tall­fes­te Oslo kom­mu­nes sub­si­die­ring av Oslos bilis­ter ved å la dem par­ke­re på gaten.

Gate­par­ke­ring gir frem­kom­me­lig­hets­pro­ble­mer. Par­ker­te biler hind­rer trik­ken og annen kol­lek­tiv­trans­port (de som par­ke­rer slik at de hind­rer trik­ken bur­de få et erstat­nings­krav for det som dis­se for­sin­kel­se­ne kos­ter, i til­legg til gebyr for selve feil­par­ke­rin­gen). Gate­par­ke­ring hind­rer ikke bare kol­lek­tiv­trans­port når folk som ikke kla­rer å par­ke­re en bil, set­ter bilen slik at den hind­rer trik­ken. Slik par­ke­ring hind­rer også kol­lek­tiv­trans­por­ten hver gang en eller annen bilist skal klø­ne bilen inn eller ut av en par­ke­ring­luke, og tra­fik­ken stop­per til bilis­ten er fer­dig. De to bil­de­ne neden­for, som viser pas­sa­sje­rer som må trå til og flyt­te en bil, og at trik­ken kom­mer for­bi med et nød­skrik, har jeg fått fra trikke­fø­rer og Oslo­en­tu­si­ast Mads Wam Schnei­der.

Trikk_MWS_IMG_1374

IMG_0214

Gate­par­ke­ring hind­rer også frem­kom­me­lig­het for and­re bilis­ter. Det bekym­rer meg egent­lig lite. God frem­kom­me­lig­het for bilis­ter i byen er ikke noe mål, tvert imot bør målet være dår­li­ge­re frem­kom­me­lig­het for bilis­ter for å gjø­re det mind­re attrak­tivt å vel­ge bil. Men så len­ge Oslo ikke har egne trasé­er for trik­ken, slik at bilis­ter i kø også hind­rer kol­lek­tiv­trans­port, da for­plan­ter pro­ble­met seg slik at bilis­te­ne også på den­ne måten hind­rer kol­lek­tiv­trans­por­ten.

Gate­par­ke­rin­gen er et av de størs­te hin­de­re­ne for å leg­ge til ret­te for syk­ling i sto­re deler av byen. Guri Mel­by har hev­det at min uni­ver­sal­løs­ning er å fjer­ne par­ke­ring. Hun skri­ver:

Tor­vund har bitt seg mer­ke i min utta­lel­se om at Oslos gater er tran­ge. Det er ingen unn­skyld­ning for ikke å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter, men det er like fullt en rea­li­tet at det er kre­ven­de å fin­ne til­strek­ke­lig plass til trik­ker, bus­ser, biler, syk­len­de og gåen­de i sen­trums­ga­te­ne, og det er en for­kla­ring på hvor­for vi noen gan­ger må vel­ge den nest bes­te løs­nin­gen for fle­re av tra­fi­kant­grup­pe­ne. Tor­vund mener uni­ver­sal­løs­nin­gen er å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser. I man­ge til­fel­ler har han rett.”

Vi har noen gan­ger fått høre tåpe­li­ge utta­lel­ser fra fle­re oslo­po­li­ti­ke­re om at det er så man­ge tran­ge gater, og at det der­for ikke er plass til å leg­ge til ret­te for syk­kel. Det er tøv. Oslo har mer enn nok av plass. Men det er en fun­da­men­tal feil­prio­ri­te­ring når ofte så mye som halv­par­ten av gate­area­let (noen gan­ger mer) bru­kes til par­ke­ring. Det er de par­ker­te bile­ne det ikke er plass til.

Sykkel_SkippergataNår pro­ble­met er man­gel på plass, da må man ryd­de. De som har hatt ansva­ret i den­ne byen har alt for len­ge gitt bilis­te­ne alt for mye plass og har til­latt bilis­te­ne å okku­pe­re blant annet gate­are­al og for­tren­ge and­re. Her må det ryd­des, og gam­le feil må ret­tes opp. Gate­ne må fri­gjø­res. Å fjer­ne gate­par­ke­ring er ett vik­tig til­tak, men slett ikke det enes­te. Man må sten­ge gater for biler (i alle fall for­by gjen­nom­kjø­ring), fjer­ne kjøre­felt fra de vei­er som er res­ter etter den for­el­de­de drøm­men om bil­byen med motor­vei­er, sten­ge sen­trum og soner av byen for gjen­nom­kjø­ring med bil, og sik­kert mye mer.

Alle som har bil må også sør­ge for å ha et sted å par­ke­re den­ne bilen, enten man bor i byen eller and­re ste­der. Man kan ikke base­re seg på at man kan okku­pe­re en del av fel­les­area­let for å hen­set­te bilen når den ikke er i bruk.

Par­ke­ring i byen kos­ter. Jeg har bodd sen­tralt i byen i snart 30 år, og har hatt bil i de fles­te av dis­se åre­ne. I 14 år lei­de vi gara­sje­plass på Frog­ner, som bidro bety­de­lig til å øke bil­kost­na­de­ne. Men par­ke­ring kos­ter også and­re ste­der. Det kos­ter fort noen hundre­tu­sen om man byg­ger gara­sje når man byg­ger hus.

Par­ke­ring er en kost­nad man må reg­ne med om man vil anskaf­fe bil, og man skal selv­sagt beta­le den kost­na­den selv. Det er ikke fel­les­ska­pet som skal beta­le for folks par­ke­rings­plas­ser.

Jeg vil anta at det i dag er gans­ke man­ge som bor et styk­ke uten­for sen­trum, som dis­po­ne­rer én par­ke­rings­plass, men har to biler. Bil nr to par­ke­res da gjer­ne på fel­les­area­let. Det er ingen grunn til at det å ha fle­re biler skal sub­si­di­e­res på den­ne måten. Der­for bør for­bud mot gate­par­ke­ring i utgangs­punk­tet også gjel­de i områ­der hvor beboer­ne van­lig­vis har gara­sje eller annen par­ke­ring. Et eksem­pel på idio­ti­en så vi da for­eld­re på Ullern stan­set syk­lis­ter, mens vei­en var full av par­ker­te biler, sann­syn­lig­vis for­eld­re­nes egne biler. Som et av bil­de­ne viser: Sin Por­sche Car­re­ra må man ha plass til, men ikke syk­lis­ter. Jeg tvi­ler på at bilis­te­ne hol­der farts­gren­sen som påstås å være 15 km/t.

De som vil kjø­re inn til byen, skal selv­sagt også beta­le for å par­ke­re der. Og de må lære å opp­fø­re seg som byfolk, ikke som bøn­der i byen. Det vil si at bile­ne må inn i par­ke­rings­hu­se­ne, enten de er over eller under bak­ken. Stort sett er det plass i par­ke­rings­hu­se­ne. Da det ble fore­tatt tel­lin­ger i for­bin­del­se med utar­bei­del­se av Område­plan Oslo S, var det ald­ri mer enn 66% belegg i par­ke­rings­hu­se­ne i områ­det rundt Oslo S. At man­ge ikke liker å par­ke­re i par­ke­rings­hus er ingen grunn til å til­la­te gate­par­ke­ring. Bytra­fikk er ikke for ama­tø­rer. Kla­rer man ikke å kjø­re i byen, da får man la bilen stå. Det kan ikke være slik at i til­legg til å leg­ge til ret­te for bilis­ter, så skal det også leg­ges til ret­te for at folk er dår­li­ge sjå­fø­rer, slik lede­ren i Oslo Høy­re Øystein Sun­de­lin vil. Han  vil gi stør­re par­ke­rings­plas­ser til de som er dår­lige til å luke­par­kere. I Oslo er alt­så Høy­re par­ti­et for dår­li­ge sjå­fø­rer.

Det er selv­føl­ge­lig ikke rea­lis­tisk å fjer­ne all gate­par­ke­ring over nat­ten. Men man må kun­ne ved­ta som et ikke alt for lang­sik­tig mål at gate­par­ke­ring skal bort. Oslo kom­mu­ne send­te nylig et for­slag til kom­mune­plan for peri­oden fram til 2030 på høring. Det bør i den­ne sam­men­heng være et rea­lis­tisk mål å si at gate­par­ke­ring skal være fjer­net innen 2030. (I prak­sis er det vel uan­sett ikke rea­lis­tisk å fjer­ne slik par­ke­ring helt, men par­ke­ring i gaten må være unn­ta­ket, ikke hoved­re­ge­len som nå.)

Man må fjer­ne gate­par­ke­ring grad­vis. I utgangs­punk­tet kan man ved­ta to vik­ti­ge prin­sip­per, og star­te med å full­fø­re det­te:

 • Det skal ikke være gate­par­ke­ring i noen gater med kol­lek­tiv­tra­fikk.

 • Det skal ikke være gate­par­ke­ring i noen gater som inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet.

Følg opp det som ble gjort i The­re­ses gate, og rett opp fei­le­ne man er i ferd med å gjø­re i Bog­stad­vei­en. I en kom­men­tar til kri­tik­ken mot mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Bog­stad­vei­ene, skrev Guri Mel­byTwit­ter:

Det er ingen god løs­ning å kom­bi­ne­re syk­kel og trikk, de bør gå i uli­ke gater.”

Jeg er ikke uenig i det. Men poli­ti­ker­ne, også Guri Mel­by, må få den for­el­de­de hoved­syk­kel­vei­pla­nen ut av hode­ne sine. I prak­sis vir­ker den som et hin­der for syk­kel­til­rette­leg­ging. Man synes å leve i den tro­en i gater som ikke inn­går i hoved­syk­kel­vei­pla­nen skal det ikke til­rette­leg­ges for syk­kel. Det er uhold­bart. Det er like selv­sagt at man skal leg­ge til ret­te for syk­lis­ter i alle gater, som det er å leg­ge til ret­te for fot­gjen­ge­re. Oslo har ikke noen “hoved­for­taus­plan”. Et hoved­syk­kel­vei­nett er for trans­port­syk­lis­ter som øns­ker å syk­le ras­kest mulig f.eks. til og fra jobb. Men det skal også være lagt til ret­te for at man kan vel­ge syk­ke­len om man skal på en liten handle­tur, f.eks. til Bog­stad­vei­en. De er en til­rette­leg­ging for det­te Bog­stad­vei­en og side­ga­te­ne tren­ger.

Men min utford­ring til Guri Mel­by er den­ne: Det er greit nok at gjen­nom­gangs­tra­fik­ken på syk­kel ikke bør gå gjen­nom en gate med trikk, akku­rat som bil­tra­fik­ken hel­ler ikke bør gå i en slik gate. Men det fin­nes ingen alter­na­tiv rute som er til­rette­lagt for syk­lis­ter. På den strek­nin­gen som hev­des å være hoved­syk­kel­vei mel­lom Slotts­par­ken og Frog­ner Sta­dion, som kom­mu­nen er ufor­skam­met nok til å mer­ke som “fer­dig” på sitt kart over hoved­syk­kel­vei­net­tet, er det null til­rette­leg­ging for syk­kel.

Et enkelt krav, Guri Mel­by:

Fjern all gate­par­ke­ring i Ura­nien­borg­vei­en, og de deler av Pro­fes­sor Dahls gt m.m. som inn­går i det dere påstår er en hoved­syk­kel­vei. Sørg for at alle par­ke­rings­plas­ser er fjer­net FØR Bog­stad­vei­en gjen­åp­nes for tra­fikk. Det kos­ter ikke stort, bare litt vil­je og poli­tisk mot. Dere får bråk fra alle de som mener at “min bil er vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het for and­re”, men det må dere heve dere over.

Bil­det under er fra den­ne strek­nin­gen. Det er en “Oslo spe­si­al”: “Syk­kel­vei til­rette­lagt for bil­par­ke­ring”. Bil­det på top­pen er også fra noe av det som påstås å være en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet, på Sin­sen. Også der er par­ke­ring av biler prio­ri­tert foran syk­lis­ter i “hoved­syk­kel­vei­net­tet”.

WIMG_6256_DxONår vi er i den­ne delen av byen, så bur­de det hol­de at det er en “hoved­bil­vei” inn mot sen­trum. Det er menings­løst at Oslo skal ha så man­ge gater til­rette­lagt for bil­kjø­ring. Man har åpen­bart bestemt at det skal være Bog­stad­vei­en. Da bør flest mulig biler fjer­nes i “hoved­syk­kel­vei­en”. I til­legg bør Major­stu­vei­en til­rette­leg­ges for syklsi­ter. Gyl­den­lø­ves gate er også en gate hvor gate­par­ke­rin­gen må bort og det må leg­ges til ret­te for syk­lis­ter (i prak­sis er det den­ne gaten man­ge syk­lis­ter vel­ger). Fjern gate­par­ke­ring, og stopp gjen­nom­kjø­ring ved å gjø­re gaten enveis­kjørt for bilis­ter (men ikke syk­lis­ter) i varie­ren­de ret­ning. Legg også til ret­te for syk­lis­ter i Shums­gt. Og få på plass nord-syd for­bin­del­ser som f.eks. Oscars­gt og Indu­strigt.

En peri­ode på ca 15 år bør gi god tid til å byg­ge (for­trinns­vis under­jor­dis­ke) par­ke­rings­an­legg der det er mar­ked for det­te, og det gir folk , sær­lig de som bor i de sen­tra­le deler av byen, tid til å ten­ke gjen­nom om bilen vir­ke­lig er verdt det den kos­ter — når også par­ke­ring tas inn i regne­styk­ket. Det var da vi så hva bilen vir­ke­lig kos­ter, at vi bestem­te oss for å bli kvitt bilen.

Med syk­kel (også en vare­syk­kel) er mitt dag­li­ge trans­port­be­hov godt dek­ket. Man kan leg­ge til kol­lek­tiv­trans­port, men det bru­ker jeg lite. Jeg vel­ger stort sett å syk­le eller gå når det ikke er for langt. Og jeg skul­le gjer­ne ha brukt tog mer på len­ger strek­nin­ger, om vi bare had­de hatt et moder­ne tog­nett i Nor­ge. Jeg er med­lem av Bil­kol­lek­ti­vet, og er rela­tivt god kun­de hos Hertz bil­ut­leie. I prak­sis betyr det at jeg all­tid har til­gang til bil når jeg tren­ger det. Jeg bru­ker nok også mer taxi enn gjen­nom­snitts­per­sonen.

Jo fle­re som vel­ger å bli med­lem av en bil­de­lings­ord­ning, jo bed­re dek­ning vil sli­ke ord­nin­ger få. I dag fun­ge­rer det vel­dig godt om man bor innen­for Ring 3 (Sto­re ring­vei) i Oslo. Bor man uten­for den­ne, er dek­nin­gen i dag ikke sær­lig god. Dek­nin­gen er også begren­set i and­re byer. Men blir sta­dig bed­re.

Vår bil­bruk i dag kos­ter i snitt omtrent 1/3 av det vi tid­li­ge­re betal­te i gara­sje­leie. Man kun­ne nok ha lagt inn en god del turer til hyt­ta med kol­lek­tiv­bil eller leie­bil, og like­vel slup­pet unna langt bil­li­ge­re enn om man kjø­per egen bil. Det er nok man­ge som beta­ler vel­dig mye for bil for­di det er “kjekt å ha”.

Jeg kjøp­te min førs­te bil da jeg var 20 år gam­mel, og had­de bil i 36 år. De sis­te 2,5 år har jeg vært bil­fri (i betyd­nin­gen at vi ikke har hatt egen bil). Over­gan­gen har vært over­ras­ken­de lett. I løpet av den­ne tiden er det bare én gang jeg med sik­ker­het kan si at jeg had­de valgt bilen frem­for syk­ke­len om bilen had­de stått til­gjen­ge­lig uten­for. Men lat­ska­pen had­de sik­kert kom­met til å sei­re fle­re gan­ger, så det had­de nok blitt mer bil­kjø­ring om jeg fort­satt had­de hatt bil. En del av bilist­pro­pa­gan­da­en er at bil gir fri­het. Jeg opp­le­ver det som en fri­het ikke å ha bil. Da slip­per jeg par­ke­rings­pro­ble­mer, jeg slip­per å beta­le års­av­gif­ter, for­sik­rin­ger, skif­te hjul i over­gan­ger mel­lom som­mer- og vin­ter­se­song, ser­vice på bilen, osv. I til­legg til at vi spa­rer mye pen­ger. Fri­het fra bilen er helt OK.

Det er vik­tig at kom­mu­nen fører en poli­tikk som tar sik­te på å begren­se beho­vet for bil. Man­ge anskaf­fer bil når de får barn og går inn i “barne­trans­port­bran­sjen”. Jeg har selv vært der. I den tiden det var aktu­elt for oss, var “full barne­hage­dek­ning” ikke mye mer enn en paro­le i 8. mars- og 1. mai­to­ge­ne. Det var bare å base­re seg på dag­mam­ma­er, som ofte kun­ne bo på en helt annen kant av byen.

I den­ne peri­oden had­de vi ikke bare én, men to biler. Beg­ge par­kert i gate­ne på Frog­ner når de ikke var i bruk, og vi bruk­te gjer­ne hver vår bil til jobb, siden rei­sen til eller fra jobb gjer­ne måt­te kom­bi­ne­res med hen­ting eller brin­ging av barn. Jeg gjor­de for­søk på å syk­le, men det var vans­ke­lig å fin­ne syk­kel­ru­ter som jeg vil­le bru­ke med barn på syk­ke­len. Da vi til slutt var så hel­di­ge at vi fikk barne­hage­plass innen gang­av­stand, ble i prak­sis den ene bilen par­kert for godt.

God barne­hage­dek­ning der folk bor er vik­tig for å begren­se folks behov for bil.

Fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Kom­mu­nen må leg­ge til ret­te for idrett og and­re fri­tids­ak­ti­vi­te­ter i nær­he­ten av der hvor folk bor, slik at det ikke er nød­ven­dig å kjø­re barn fra den ene akti­vi­te­ten til det and­re. Man­ge fri­tids­ak­ti­vi­te­ter er orga­ni­sert i til­knyt­ning til sko­ler. Tryg­ge skole­vei­er er i seg selv et vik­tig mål, men bidrar også til at det blir mind­re behov for å bru­ke bil til slikt. Det bør være et selv­sagt mål at det skal være trygt for alle barn å gå eller syk­le til sko­len. Dess­ver­re sier ikke det tid­li­ge­re nevn­te for­slag til Kom­mune­plan mot 2030 noe om tryg­ge skole­vei­er hvor det er lagt til ret­te for at barn skal kun­ne syk­le, selv om det vil­le være et godt virke­mid­del for å nå man­ge av måle­ne i pla­nen.

Det bur­de være unød­ven­dig å nev­ne at bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling og kol­lek­tiv­trans­port også redu­se­rer folks behov for å ha eller bru­ke bil. Her slår man to flu­er i en smekk: Fjer­ner man gate­par­ke­ring blir frem­kom­me­lig­he­ten for kol­lek­tiv­trans­port bed­re og det blir enk­le­re å leg­ge til ret­te for syk­ling. Just do it!

Et annet til­tak, som er uten­for Oslo kom­mu­nes kon­troll, er at skatte­for­de­len ved par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver må fjer­nes. Det er menings­løst at det enes­te frynse­gode av bety­de­lig ver­di som ikke beskat­tes, er et frynse­gode som direk­te opp­mun­t­rer til en uøns­ket adferd. Jeg vil anta at gans­ke man­ge plas­ser i par­ke­rings­hus er leid av bedrif­ter, som stil­ler dis­se til dis­po­si­sjon for sine ansat­te. Fjer­nes skatte­for­de­len vil det­te bli mind­re attrak­tivt, og det er grunn til å tro at man­ge par­ke­rings­plas­ser vil fri­gjø­res. Dis­se kan så leies av bebo­ere eller bru­kes til kort­tids­par­ke­ring.

Gate­par­ke­ring er et vesent­lig hin­der for en god byut­vik­ling. Å fjer­ne gate­par­ke­ring er bil­lig. Det kos­te bare litt poli­tisk mot, og det har som kjent vært man­gel­vare i den­ne byen. Oslo har dess­uten lidd under og lider fort­satt under etter­virk­nin­ge­ne av å ha hatt sam­fer­del­se­by­rå­der fra FrP. Tid­li­ge­re samferdsels/bymiljøbyråd Jøran Kall­myr pres­ter­te å si det­te til Aften­pos­ten 16. sep­tem­ber 2009:

«Jeg mener at arbei­det med å bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i man­ge år»,
(…)
— Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å stru­pe bil­tra­fik­ken.”

Da er det ikke over­ras­ken­de at det står dår­lig til i byen. Ved sis­te kom­mune­valg ble FrP i Oslo halv­vert. Vi får håpe at halv­ve­rings­ti­den for FrP ikke er så lang, og at de i alle fall kan bli så små at de mis­ter all inn­fly­tel­se etter val­get 2015.

Det blir selv­sagt bråk om man vil fjer­ne par­ke­ring. Man­ge vil være prin­si­pi­elt for, men vil ikke at det skal gjel­de akku­rat der de selv par­ke­rer bilen.  Man vil nok se mye til NIM­BY-syn­dro­met.

Bilen er på viken­de front, sær­lig i byer. Det­te er en inter­na­sjo­nal trend. Bilen har mis­tet sin sym­bolver­di. Unge folk, i alle fall i litt stør­re byer, bryr seg ikke om bil. Ikke har de råd til bil hel­ler, med dagens bolig­pri­ser. I løpet av 15 år må man reg­ne med at det å gå inn for at folk fritt skal kun­ne par­ke­re i gate­ne vil være like død­født som et for­slag i dag om at det igjen skal bli til­latt å røy­ke i møte­rom, på res­tau­ran­ter og café­er, osv. Det vil nok bare være de bak­stre­vers­ke fol­ke­ne i Feil­skritts­par­ti­et som vil fin­ne på å kun­ne gå inn for noe slikt — om det par­ti­et fort­satt skul­le ha noen betyd­ning om 15 år.

For poli­ti­ke­re som sjel­den er i stand til å ten­ke len­ger fram enn til nes­te valg, er det vik­tig å min­ne om at alle­re­de i dag har under halv­par­ten av hus­stan­de­ne i Oslo egen bil. Jeg har ikke sett dis­se tal­le­ne brutt ned på byde­ler. Men det bør ikke være alt for dris­tig å anta at ande­len hus­hold­nin­ger uten bil er stør­re i sen­trum og de sen­trums­nære byde­le­ne enn den er i de ytre byde­ler. Det vil si at i de områ­de­ne hvor gate­par­ke­ring sær­lig er et alvor­lig pro­blem, har fler­tal­let ikke bil. Selv om bilis­te­ne i dis­se byde­le­ne kom­mer til å være høy­lyd­te i sine pro­tes­ter, bør man ikke glem­me at for fler­tal­let av vel­ger­ne er gate­par­ke­ring et pro­blem, ikke et gode.

Gate­par­ke­ring betyr at man tar are­al fra fler­tal­let for å gi det til et mindre­tall.

Før bilis­ter skal kas­te seg over kom­men­tar­fel­tet med det evin­de­li­ge gnå­let om hvor mye bilis­ter beta­ler: Oslo kom­mu­ne får ikke noe av de bil­re­la­ter­te avgif­te­ne. De går til sta­ten, og bru­kes ikke til å finan­siere kom­mu­na­le vei­er eller par­ke­ring. Så even­tu­el­le kom­men­ta­rer av den typen vil bare bli slet­tet.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav­Tor­vund

  Hvis du med for­nek­tel­se mener at jeg ikke aksep­te­rer all hets mot syk­lis­ter, så fort­set­ter jeg å for­nek­te. Jeg kan hel­ler ikke se at jeg noen gang har for­svart tulle­opp­før­sel. Hvor­dan du kan få noe til å bli at “alle som hind­rer meg på min syk­kel skal over­vin­nes!” synes jeg du må for­kla­re. Jeg synes det er total skive­bom.

 • Olav­Tor­vund

  Den som åpner en kom­men­tar med “Olav det­te er typisk kom­mu­nist prat.” har dis­kva­li­fi­sert seg selv, og for­tje­ner ikke noe svar utover det­te.

 • Olav­Tor­vund

  Det er et spørs­mål om hvor­dan man dis­po­ne­re den plas­sen som fin­nes og om prio­ri­te­rin­ger. Det blir ikke mer plass i byen enn det er, og da må plas­sen omfor­de­les. Bile­ne tar alt for mye av til­gjen­ge­lig plass, det må det gjø­res noe med.

 • Jan Øystein Wad

  Jeg bekla­ger at jeg en stund trod­de du had­de en mening med det du skrev om sykler,biler osv.Jeg håper du vel­ger et tema du kan noe om nes­te gang du vil bru­ke ytt­rings­fri­he­ten din og ikke behø­ver og sva­re ‘jeg kan mene hva jeg vil‘ når du ikke har noe bed­re svar.
  Lyk­ke til 🙂

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har ikke sagt at det er far­lig å syk­le i Oslo. Men for­hol­de­ne for syk­lis­ter er dår­li­ge. Dår­li­ge for­hold gjør at man­ge opp­fat­ter det som far­lig, og lar være å syk­le for­di for­hol­de­ne er dår­li­ge. Jeg syk­ler stort sett sam­men med bile­ne. Men mener at for­hol­de­ne for syk­lis­ter bør bli bed­re. Skjøn­ner du poen­get litt bed­re nå?

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har ald­ri for­svart ufor­svar­lig syk­ling, og er ikke ansvar­lig for hva and­re gjør i tra­fik­ken. Jeg rea­ge­rer også på at en del syk­ler på rødt lys, akku­rat som jeg rea­ge­rer på alle bilis­te­ne som kjø­rer på rødt lys. Jeg rea­ge­rer også på at alt for man­ge syk­lis­ter syk­ler uten lys når et er mørkt.

  Men jeg har selv ald­ri opp­levd at and­re syk­lis­ter har syk­let på en slik måte at jeg blir skremt som syk­list. Først og fremst set­ter de seg selv i fare.

  Bed­re til­rette­leg­ging vil gi fle­re syk­lis­ter, og fle­re syk­lis­ter gir en bed­re syk­kel­kul­tur. Om jeg har opp­fat­tet situa­sjo­nen rett, så var det for inn­til gans­ke få år siden bare gær­nin­ger som syk­let i New York, og tråk­let seg mel­lom bile­ne. Etter at man begyn­te å lage ordent­li­ge syk­kel­felt, fysisk adskilt fra kjøre­fel­te­ne, har det blitt mye bed­re. Vi vil nok se det sam­me i Oslo også, om poli­ti­ker­ne bare begyn­ner å gjø­re noe.

 • 0pp0rtunity

  Tror poli­ti­ke­re må dra til Japan på stu­die­tur. Utro­lig hva de kla­rer å få til der nede. http://3.bp.blogspot.com/-u7c0_X_xDw8/T73VLCgsOCI/AAAAAAAAALo/ne0cmGVyCFI/s1600/car-storage.jpg

 • Olav­Tor­vund

  Men bil­lig er nok ikke den­ne løs­nin­gen, og bilis­te­ne må nok beta­le selv. I Tokyo er det visst­nok slik at man ikke får lov til å kjø­pe bil hvis man ikke har et sted å par­ke­re den.

 • Dar­riz

  Jasså, nå? har ikke fel­le­s­ka­pet betalt vei­ene vi syk­ler på?

 • Niclas Mølle­fors

  Og hvis man ikke bor i byen,men er der pga jobb etc. for en dag eller to, så skal man kjø­pe seg en syk­kel å par­ke­re uten­for byen? For vi vet vel alle att om man tar bort gate­par­ke­rin­gen så er det all­tid ful­le p hus!

 • Skro­tum

  I det­te foru­met må man bli god­tatt av deg, for at mel­din­ge­ne skal kom­me på trykk. Jeg har hatt 2 inn­legg på hvor fint jeg kun­ne hatt det, hvis bare alt ble irette­lagt for meg. Alt som jeg ikke liker, skul­le blitt for­budt og alt som liker skul­le blitt prio­ri­tert. Tenk hvor fint jeg had­de fått det. Dis­se har ikke kom­met med. Traff det det litt for nær­me? Det var jo vel­dig likt som det har klart å skri­ve her. Klart det hjel­per med sen­sur. Men jeg har mer­ket nav­net ditt. Og det er ikke alle foru­mer som er så Nord-Kore­ans­ke som det­te her.

 • Olav­Tor­vund

  I den grad jeg bru­ker infra­struk­tu­ren, som sam­fun­net helt retts­mes­sig har bekos­tet (men som det er for lite av), ja. Og det var akku­rat det jeg skrev, så hva var egent­lig poen­get her?

 • Olav­Tor­vund

  Hvis man i løpet av en preiode på ca 15 år fjer­ne gate­par­ke­rin­gen, så er det kan­skje nok plass i par­ke­rings­hu­se­ne til de som fort­satt vil kjø­re bil til eller i byen?

 • Olav­Tor­vund

  Jeg betrak­ter ikke det­te som et “forum”, selv om det i alle fall i en peri­ode er mulig å kom­me med kom­men­ta­rer til inn­legg. Hvis du vil ha noe som er til­rette­lagt for deg, da lager du din egen blogg og skri­ver det du vil. Det er ikke vans­ke­lig.

 • Kjetil7

  Jeg er av den opp­fat­ning at bilis­te­ne skal beta­le for de kost­na­der som bilen påfø­rer sam­fun­net. Der­for er jeg også bekym­ret når det intro­du­se­res biler som ikke beta­ler for seg. Jeg mener også at bile­ne er en uting i de tet­tes­te bystrøk og de som vel­ger å bo der bør også påfø­res en del ulem­per med å ha bil som f.eks. vans­ke­li­ge par­ke­rings­for­hold. Vi er blitt en stille­sit­ten­de nasjon og fysisk akti­vi­tet må frem­mes spe­si­elt blant de unge. Det bak­vend­te har vært at de som bor byen ofte har reist kol­lek­tivt eller syk­let, men på sin fri­tid har brukt bilen mer enn de som bor på lan­det, det er liten for­skjell i kjøre­leng­de mel­lom bybi­len og bilen som er på lan­det. Der­for må nok fri­tids­ak­ti­vi­te­te­ne i byen i stør­re grad fore­gå i byen som artik­kel­for­fat­te­ren også er inne på, Imid­ler­tid er det man­ge men­nes­ker som både har ube­kvem arbeids­tid og har job­ber som er lagt til ste­der med dår­lig kol­lek­tiv­til­bud. Jeg tror der­for at artik­kel­for­fat­te­ren er noe pre­get av sin stand og stil­ling, et fritt yrke med en arbeids­plass som lig­ger sen­tralt. Slik Oslo nå er blitt, nærings­mes­sig, så vil nok artik­kel­for­fat­te­rens for­slag fun­ge­re utmer­ket for sto­re grup­per. På det sen­tra­le Øst­land har Nor­ge nå fått et godt vei­sys­tem, et mål må der­for være at det­te vei­sys­te­met ikke bør ytter­li­ge­re utbyg­ges av kapa­si­tets­hen­syn. Jeg ten­ker da spe­si­elt på dyre tun­ne­ler og dob­le motor­vei­løs­nin­ger.

 • Tobias

  Har bodd i man­ge år på Major­stu­en og er eier av bil. Hvis man skal leie en par­ke­rings­plass her blir det vel­dig dyrt. Det er alle­re­de vel­dig vans­ke­lig å få par­ke­ring på de offent­li­ge plas­se­ne du hater sånn, så hva fore­slår du, skal folk sel­ge bilen og kjø­pe syk­kel? Ja, det er det du fore­slår fak­tisk! Det er vel­dig man­ge som bor i Oslo, men job­ber uten­for sen­trum, skal de ta toget/t-banen da eller? Da må også vi øke kapa­si­te­ten i kol­lek­tiv­tra­fik­ken enormt.

  Vi kan ikke sel­ge skin­net før bjør­nen er skutt, vi Må reg­ne med de eksis­te­ren­de bil­ei­er­ne og ta de i betrakt­ning. La oss byg­ge fle­re par­ke­rings­hus og hel­ler øke par­ke­rings­ka­pa­si­te­ten før vi fjer­ner plas­ser som det kni­ves om alle­re­de.

 • Oluf Oluf­sen

  Det­te må være noe av det aller dum­mes­te jeg noen­sin­ne har lest.Man kan ikke fjer­ne all gate­par­ke­ring i Oslo.Det vil ska­pe et kaos uten side­styk­ke.
  Hvil­ken aka­de­misk bob­le er det du lever i, Olav T?
  Det er mulig det pas­ser med din livs­stil å syk­le til og fra jobb, men det er tis­tu­se­ner av and­re men­nes­ker som ikke har anled­ning til dette.Småbarnsforeldre, hånd­ver­ke­re etc.
  Bruk huet, det­te er ideèr som ikke er i nær­he­ten av å være rea­lis­tis­ke.
  Liker du ikke tra­fik­ken i Oslo, så flytt til et sted på landet.Dette kan jeg ikke ta seriøst.

 • Olav­Tor­vund

  Ja, par­ke­ring kos­ter, Det er en av ukempene/kostnadene ved å bo på Major­stu­en, eller på Frog­ner hvor jeg bor. Jeg fore­slår ikke at noen skal sel­ge bilen. Men jeg tror man­ge bør spør­re seg selv om de vir­ke­lig tren­ger å ha egen bil, og om det er verdt det bilen kos­ter. På Major­stu­en har man god kol­lek­tiv­dek­ning og god bil­dek­ning fra Bil­kol­lek­ti­vet.

  Jeg mer­ker meg at de sel­ska­pe­ne som dri­ver par­ke­rings­hus sta­dig annon­se­rer med at de har ledi­ge plas­ser. Om de har det på Major­stu­en, vet jeg ikke. Det kos­ter, uten at jeg vet akku­rat hvor mye de tar for å leie plass. Men par­ke­ring er den del av kost­na­de­ne ved å ha bil, uan­sett hvor man bor.

 • Olav­Tor­vund

  Om man fjer­ner gate­par­ke­ring, så vil det ikke ska­pe kaos. Tvert om, det vil gjø­re gate­ne mind­re kao­tis­ke. Det er man­ge små­barns­for­eld­re som syk­ler til jobb. Jeg ser hel­ler ingen grunn til at ikke hånd­ver­ke­re kan syk­le til jobb. Og hvor­for skal man kun­ne bru­ke fel­les­area­let til å par­ke­re bilen på fel­les­ska­pe­ts kost­nad?

  Hvis du abso­lutt vil ha bil og ikke er vil­lig til å beta­le det det kos­ter å par­ke­re bilen der du bor, da er det du som bør flyt­te til et sted hvor det er bed­re til­gang til par­ke­ring.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg beta­ler skatt, og det er skat­te­ne som beta­ler det lil­le som fin­nes av syk­kel­vei­er i Nor­ge. Og syk­kel­vei­er er bil­li­ge. Du som skjel­ler ut folk for å kom­me med dum­me for­slag og være urea­lis­tisk: For­står du ikke at det er for­skjell på infra­struk­tur for trans­port og par­ke­ring?

 • Alex­an­der Olsen

  Bilis­te­ne er de mest hardt skat­te­de men­nes­ken her i lan­det. Had­de alle avgif­te­ne de betal­te gått til sam­ferd­sel had­de vi ikke hat noen sær­li­ge pro­ble­mer. Uan­sett skal poli­tike­rene fjer­ne par­ke­rings­plas­ser må de kom­me med til­tak til for­del for bilis­te­ne ogs. De kan ikka bare ta uten å gi len­ger. Had­de de f’esk tatt en male­bil og mer­ket opp alle gra­tis p plas­ser had­de det blitt plass til fle­re biler.
  Hvor­for barne­fa­mi­ler skal ha det bed­re en and­re er meg også litt mer­ke­lig. I dagens Oslo er det vans­ke­li­ge­re å være ens­lig enn å være små­barns­fa­mi­le.
  Frem­ti­den vil nok inne­hol­de en form for bil. Den vil nep­pe gå på fosilt brenn­stoff men vi må slut­te å kjem­pe mot den og hel­ler lage noe som fun­ge­rer.
  NB byer i anre land med sam­me folke­tall som Oslo har ikke pro­ble­mer i sam­me ska­la. Vi må heve oss, gjø­re ting bed­re og ald­ri tro at noe er UMULIG.

 • hclag­opus

  Hvis man kik­ker for­bi den unød­ven­di­ge kras­se reto­rik­ken og den nær­mest reli­giø­se tro­en på det frem­ti­di­ge syk­kel­sam­fun­net, er det mye å være enig i her. Det er åpen­bart at bil og trikk ikke bur­de gå i sam­me gater, at deler av sen­trum bur­de vært bil­fritt og ihvert­fall endel av gate­par­ke­rin­gen bur­de inn­skren­kes for å få en bed­re by. Alle som har spa­sert fra Major­stu­en til sen­trum på vin­ters­tid har vel opp­levd hvor­dan luf­ten blir merk­bart skit­ne­re jo nær­me­re Karl Johan man kom­mer. Oslo er vel anta­ke­lig den enes­te byen i Nor­ge hvor man fak­tisk har et kol­lek­tiv­til­bud godt nok til at bil for det mes­te er unød­ven­dig, så bilis­ters for­rang frem­for and­re tra­fi­kan­ter bur­de begren­ses. Men jeg rea­ge­rer litt på pre­mis­set om at par­ke­rin­gen er til hin­der for syk­lis­ter. Er det vir­ke­lig så vans­ke­lig å syk­le i Oslos gater? Nå er det rik­tig­nok snart tyve år siden jeg bod­de der, men som stu­dent syk­let jeg da pro­blem­fritt rundt i hele byen — bilis­te­ne var et langt mind­re irri­ta­sjons­mo­ment enn syk­kel­ty­ve­ne.

 • Olav­Tor­vund

  I Dan­mark har man bereg­net at hver km kjørt med bil kos­ter sam­fun­net 1,13 kr, mens hver km på syk­kel spa­rer sam­fun­net for 1,22 kr. Dans­ke bil­av­gif­ter er omtrent like høye som de nors­ke, like­vel er bilen et taps­pro­sjekt for sam­fun­net. Det er nok slik i Nor­ge også, selv om jeg ikke har sett at noen har fore­tatt sli­ke bereg­nin­ger.

  Jeg vet ikke hvil­ke byer du sam­men­lig­ner med. Det er man­ge byer på Oslos stør­rel­se og stør­re som har langt bed­re til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, bl.a. etter at man har fjer­net par­ke­ring, stengt gater for biler, osv. Oslo kom­mer nok etter, men er som van­lig en sin­ke.

 • bzz­link

  Det­te her var et kna­kan­des godt inn­legg. Jeg har vært bru­ker av bil­kol­lek­ti­vet i 1 år, og kan anbe­fa­le det. Men, og det er et men, man må jus­te­re livs­sti­len sin til å ikke ha bil. Til­slutt fant jeg ut at jeg bruk­te for mye tid å bekym­ring på å ikke ha bil. Bestil­le i tide, jeg kan syk­le til møtet imor­gen, nei det sprutreg­ner må ha bil ali­ke­vel. Til­slutt ble det for mye styr og jeg kjøp­te meg bil igjen.

  Tog­rei­ser i Nor­ge er også så dyrt at det ikke gir noen som helst slags mening. Er man 2 eller fler i bilen er det bil­li­ge­re å kjø­re, selv etter alt bom­pen­ge dus­te­ri­et de dri­ver med.

  Synd du øde­leg­ger et flott inn­legg i sam­funns­de­bat­ten med usak­lig­he­ter i sis­te para­graf. Gjor­de at jeg mis­tet all respekt for menin­ge­ne dine.

 • Olav­Tor­vund

  Ja, man må leg­ge om livs­sti­len om man ikke har egen bil. Jeg har ikke sto­re pro­ble­mer med å syk­le selv om det reg­ner. Og man kan ta taxi til et møte.

  Tog: Med mini­pris på toget kom­mer man vel­dig langt for en rime­lig pen­ge. Men tog­til­bu­det bur­de vært mye bed­re.

 • Olav­Tor­vund

  Kan du påvi­se ett sted hvor jeg “hard­nak­ket hev­der at bil­re­la­ter­te avgif­ter går direk­te til bil, og ikke annet”? Det har jeg ald­ri sagt. Regne­styk­ket ditt fal­ler sam­men ved at du bare ser på stats­bud­sjet­tet. Hva kom­mu­ne­ne bru­ker på vei er ikke inklu­dert i det­te. Hel­ler ikke and­re kost­na­der knyt­tet til bil, som mli­jø­kost­na­der, kost­na­der ved ulyk­ker og ander helse­kost­na­der er hel­ler ikke tatt med.

  Jeg har hel­ler ikke sagt at halv­par­ten av gate­par­ke­rin­gen i Oslo skal fjer­nes i mor­gen. Jeg har sagt at det bør være et mål, og det bør være et mål i det nylig frem­lag­te for­sla­get til kom­mune­plan, som skal gjel­de for tiden fram til 2030. Jeg har sagt at man bør star­te med å fjer­ne all gate­par­ke­ring i gater med kol­lek­tiv­tra­fikk og gater som inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det bør det være mulig å gjø­re gans­ke raskt, selv om det blir litt hyl og skrik.

  I for­sla­get til kom­mune­plan er det lagt opp til en gans­ke stor sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port. Hol­der regje­rin­gen sine løf­ter om å del­fi­nan­siere tun­ge kol­lek­tiv­sat­sin­ger i byene, bør det være mulig å få til det­te: Ny T-bane­tun­nel, ny tog­tun­nel og For­nebu­ba­nen. Det vil gi en bety­de­lig kapa­si­tets­øk­ning. Får man vekk bile­ne som hind­rer buss og trikk, vil det kan­skje være mulig å leg­ge inn noen eks­tra avgan­ger pr dag uten at det trengs mer folk eller per­so­nell.

  Jeg har ikke sett noen sam­le­de tall for par­ke­ring i Oslo. Men nes­ten alle par­ke­rings­sel­ska­per rekla­me­rer med at de har plas­ser til leie. Så en del fin­nes nok. Og en del bør vel trek­ke den kon­klu­sjon at det blir for dyrt/vanskelig å ha bil hvis man vil bo i byen.

 • Olav­Tor­vund

  Noe par­ke­ring er ikke til å unn­gå. Men utgangs­punk­tet må da være at det kun er lov å par­ke­re der det er skil­tet par­ke­ring. Og hånd­ver­ke­re skal selv­sagt også beta­le for å par­ke­re. Jeg tvi­ler også på at de fles­te hånd­ver­ke­re rei­ser rundt fra sted til sted i løpet av dagen. De fles­te arbei­der på den sam­me plas­sen i noen tid, og da tren­ger de ikke nød­ven­dig­vis par­ke­re bil der hver dag.

 • KLMKLM

  Din kunn­skap om hva tek­ni­ke­re og hånd­ver­ke­re fak­tisk gjør i løpet av den dag, er nok vel­dig begrenset.Akkurat som mine kunn­ska­per om jus er begrenset.Hvilket er natur­lig, du har ditt fag og jeg mitt.
  Hvis du hol­der deg til jus, og jeg til IT så er det nok mest for­nuf­tig.
  Jeg vet vi har krang­let så bus­ta fyker før, men jeg gid­der ikke bru­ke ener­gi på det.
  Vi kan sik­kert bli enig om en enkelt sak:
  JA, det er for man­ge biler.Men ikke alle kan syk­le.
  Hva er problemet?Jo, PLASS.
  Byene er rett og slett ikke laget for det 21.Århundre.
  Byg­get man en by helt fra bun­nen av i dag, kun­ne vi løst både det­te og man­ge and­re sam­ferd­sels­mes­si­ge utford­rin­ger.
  Da kun­ne det vært plass til alle.Det skal sågar sies, at det er enkel­te gater i Oslo det det er svært dys­funk­sjo­nellt at det er gateparkering.Om løs­nin­gen er sykk­kel­felt i ste­det, er jeg ikke helt med på, men om vei­bred­den økte, var det kan­skje plass til beg­ge.

 • taranaak

  ??
  Den førs­te Oslo­pak­ken var en stor bom­penge­fi­nan­siert utbyg­ging av
  hoved­vei­sys­te­met i Oslo, påbe­gynt i 1980-åre­ne. Den­ne Oslo­pak­ken
  omfat­tet bl.a. tun­nel­an­leg­ge­ne Fest­nings­tun­ne­len, Gran­fos­tun­ne­len og
  Eke­berg­tun­ne­len, samt utbed­ring av ring­vei­sys­te­met. 20 % av
  inves­te­rings­mid­le­ne skul­le bru­kes til kol­lek­tiv­til­tak. Bom­penge­ord­nin­gen
  ble ved­tatt av bysty­ret i Oslo og fyl­kes­tin­get i Akers­hus i 1986, og
  bom­rin­gen som skaf­fet pen­ge­ne, kom i drift i 1990. Mel­lom 1990 og 2001
  ble 11 mil­li­ar­der kro­ner inves­tert i nye vei­er i Oslo og Akers­hus.
  Sist jeg sjek­ket beta­ler ikke syk­lis­ter bom­pen­ger.…

 • Olav­Tor­vund

  Man kan selv­føl­ge­lig rive byen og erstat­te den med motor­vei­er og par­ke­rings­plas­ser, slik noen drøm­te om da bilop­ti­mis­men var på sitt ver­ste. Da flyt­ter jeg. Det går ikke an å byg­ge seg ut av dis­se pro­ble­me­ne.

 • Olav­Tor­vund

  Og hvil­ke av dis­se vei­ene du nev­ner er kom­mu­na­le vei­er? E18 og E6 blir ikke kom­mu­na­le om de går gjen­nom Oslo. Ikke and­re riks­vei­er hel­ler.

 • Kje­til Ander­sen

  Da har jeg fak­tisk en liten ide som vi beg­ge sik­kert had­de vært for­nøyd med. Hva hvis det til­rette­leg­ges for et stør­re par­ke­rings­are­al uten­for Oslo, det kan gjer­ne være 4–5 mil uten­for sen­trum. Ha en for­nuf­tig pris på par­ke­rin­gen, og et kol­lek­tiv­til­bud som går her­fra. Jeg had­de ikke hatt noen pro­blem med å la bilen stå uten­for sen­trum, og der­med fri­gjort litt plass, for inn­ad i Oslo grei­er jeg meg uten bil i ca 85% av dage­ne.

  Utbyg­ging av jern­bane vil ald­ri kun­ne erstat­te bil­vei­er, men de kan sup­ple­re hver­and­re. Bilen er vik­tig, både som et rent trans­port­hjelpe­mid­del (både tids­be­spa­ren­de i dag­lig­li­vet, men også for å frak­te gods ++) men også som et ledd i den indi­vi­du­el­le fri­he­ten, der man kan rei­se hvor man vil og når man vil.

 • Olav­Tor­vund

  Inn­farts­par­ke­ring ved kol­lek­tiv­knute­punk­ter er vik­tig. Akku­rat nå befin­ner jeg med litt uten­for Montpel­li­er i Frank­ri­ke. Her har de sat­set på trikk/bybane, og har byg­get ut fire lin­jer i løpet av de sis­te 10 åre­ne. Om jeg har for­stått det rett gjel­der en peri­ode­bil­lett (jeg tror man må kjø­pe halv­års­bil­lett, ikke måneds­kort) for inn­farts­par­ke­ring, for kol­lek­tiv­trans­port og for bysyk­kel. Det synes jeg er en utmer­ket kom­bi­na­sjon.

  Tog kan nok ta en god del av den tra­fik­ken som i dag går på vei­en. Jeg er nep­pe den enes­te som vil­le ha tatt tog ofte­re om til­bu­det had­de vært bed­re. Men i Nor­ge sat­ser man i prak­sis på å byg­ge motor­vei­er akku­rat på de strek­nin­ge­ne man snak­ker om å byg­ge inter­city-lin­jer for toget. Det går i feil rekke­føl­ge. En moder­ne Vest­fold­bane skul­le ha vært på plass før man begyn­te å byg­ge motor­vei.

 • KLMKLM

  Det går ikke an å byg­ge seg utav pro­ble­me­ne uten vide­re kan­skje, men det er ikke rea­lis­tisk å erstat­te alle bile­ne med syk­ler hel­ler.
  Opp igjen­nom århund­re­ne har jo byene måt­tet løse man­ge pro­ble­mer pga øke­ne befolkning.Fks vann­for­sky­ning eller kloakk, reno­va­sjons­pro­ble­ma­tikk med spred­ning av smitt­som­me syk­dom­mer pga søp­pel som lig­ger over­alt.
  Det­te har jo tek­no­lo­gi­en i alle fall dele­vis greid å løse, det er vel kan­skje en ny måte å kom­me seg frem på som er effek­tiv og rask, rime­lig og påli­te­lig sam­ti­dig som man kan ha med seg ting.Ikke skal jeg utro­pe meg til å vite hva og hvor­dan, just say­ing.

 • Olav­Tor­vund

  Det er da ingen som har sagt at alle biler skal erstat­tes av syk­ler. De fles­te i Oslo­om­rå­det vil i frem­ti­den, som i dag rei­se kol­lek­tiv — i alle fall til og fra jobb, sko­le, stu­di­er osv. Men vi vet at man­ge fler vil­le ha valgt syk­kel om det had­de vært lagt bed­re til ret­te for syk­ling. At fle­re syk­ler er bra for alle.

  Ellers er det inter­es­sant at du nev­ner tje­nes­ter som vann­for­sy­ning og søp­pel. Man har for lengst inn­sett at der er ura­sjo­nelt at alle stil­ler ved vann­pos­ten med hver sin bøt­te. Kol­lek­ti­ve løs­nin­ger er mye bed­re. Det er det også for søp­pel, hvor den idi­vi­dua­li­ser­te løs­nin­gen var at man slang det fra seg der det måt­te (u)passe seg.

 • Dar­riz

  Poen­get mitt er at bil­ei­ere har betalt mer for vei­en de bru­ker (og par­ke­rer på) en vi som syk­lis­ter gjør. Ergo har du ikke et fnugg av ret­tig­he­ter til å “skuf­fe” unda bile­ne. Syns hva du vil, men folk har like mye rett til å bru­ke vei­en som vi syk­lis­ter gjør! Ja, i en trang­synt drøm­me­ver­den som din , hvor det kun er DIN hver­dag som betyr noe, had­de sik­kert ver­den vært bed­re for DEG! Men ikke alle lever i din drøm­me­ver­den… Sor­ry Mack, men din løs­ning på ditt pro­blem fal­ler desver­re igjen­nom :p

 • Olav­Tor­vund

  Jeg syk­ler for det mes­te på kom­mu­na­le vei­er. Det er også der bilis­te­ne par­ke­rer. De har ikke bilis­te­ne betalt noe mer for enn oss and­re skatte­be­ta­le­re, og bilis­te­ne har bare betalt for dem gjen­nom sin inn­tekts­skatt.

 • Dar­riz

  Ja, der sa du det selv, fel­le­s­ka­pet beta­ler for din syk­kel­vei! Års­av­gift, ben­sin­av­gif­ter, moms på nye biler, omre­gist­re­rings­av­gif­ter osv osv, ALLE avgif­ter rela­tert til bil hav­ner i FELLESKASSA slik at vi til syv­en­de og sist har fått byg­get noen vei­er, og kan fyl­le de værs­te hul­la med ny asfalt. Her i Trond­heim har de tom satt opp en diger bom­ring hvor bilis­te­ne skal beta­le for kol­lek­tiv­traf­fikk og syk­kel­vei­er. Lurer på hvor sto­re beløp syk­ke­len din gene­rer til fel­les­kas­sa? Syk­keln min har gene­rert maks noen skar­ve tusen­lap­per i mva da jeg kjøp­te den. Så ikke kom her å påstå at bilis­te­ne ikke skal ha rett til å bru­ke vei­ene like mye som din syk­kel. Når du leg­ger det fram på den­ne måten, er det fak­tisk syk­lis­te­ne som er snyl­te­re her.…! Tror jeg går å fin­ner meg en syk­kel­sti jeg :p

 • Olav­Tor­vund

  Det fin­nes fle­re fel­les­skap. Bilis­te­ne beta­ler ikke noe mer enn and­re til det fel­les­ska­pet som finan­sie­rer de vei­ene jeg van­lig­vis syk­ler på, og som bilis­ter par­ke­rer på. Dess­uten er jeg en del av fel­les­ska­pet, og er med på å beta­le. Bom­rin­ger: Det er et effek­tivt til­tak for å begren­se bil­tra­fikk. Bilis­ter øde­leg­ger byen, og bom­pen­ger er i prak­sis det enes­te de beta­ler til byen. Skul­le bare mang­le at ikke de pen­ge­ne også går til til­tak som begren­ser skade­virk­nin­ge­ne. Som syk­list spa­rer jeg sam­fun­net for kost­na­der som bilis­ter påfø­rer fel­les­ska­pet. Syk­lis­ter beta­ler også moms. Man­ge syk­lis­ter har også bil. Det vi som ikke har bil spa­rer på det, bru­ker vi stort sett på annet som også er moms­plik­tig. Jeg beta­ler nok mer i moms enn en gjen­nom­snitts­bi­list.

 • Dar­riz

  Det­te er som å dis­ku­te­re med eks­ko­na… gid­der ikke mer… Håper du får en fin syk­kel­tur, for det skal jeg 🙂

 • Olav­Tor­vund

  Har ingen eks­ko­ne. Men med deg som mot­part måt­te vel dis­ku­sjo­ne­ne bli håp­løse uan­sett.

 • KLMKLM

  Jeg begyn­ner å bli enig med deg..
  Kan­skje vil de aller fles­te rei­se kol­lek­tivt om noen tiår, OM vi får inn­ført et sys­tem eller tek­no­lo­gisk nyvin­ning som da gjør at det blir like tids­ef­fek­tivt som å ta bilen.
  Uan­sett er det ingen frem­tid i at alle skal ta bilen, byenes gater blir ikke bre­de­re og det er til­s­utt ikke plass til alle bile­ne.

 • KLMKLM

  Det værs­te er egent­lig de ste­de­ne syk­kel­fel­te­ne slut­ter og det kun er van­lig vei.Dette er ste­der jeg ofte ser at det kan bli knuf­fing om plas­sen, og jeg sik­ter ikke til å skyl­de på noen spe­si­ell tra­fi­kant­grup­pe.
  Had­de i det mins­te syk­kel­vei­net­tet vært en kom­plett gjen­nom­ført sak, men den gang ei…
  Klatte­vis og delt, akku­rat som vei­net­tet for øvrig.

 • KLMKLM

  Vet ikke om du tar til deg råd, men du skal like­vel få et:
  Å kal­le biler for “blikk­bok­ser” er ikke sak­lig argu­men­ta­sjon, og du er jo opp­tatt av at disk­ju­sjo­ne­ne på den­ne blog­gen skal være sak­li­ge?
  Hører du at jeg fks kal­ler syk­ler for “blikk­ram­me”?

 • Olav­Tor­vund

  I byer er som regel både syk­kel og kol­lek­tiv ras­ke­re enn bil.

 • Olav­Tor­vund

  Du må gjer­ne kal­le syk­kel “blikk­ram­me”. Men syk­kel har ikke noe kar­sos­se­ri, og det er gjer­ne det­te som er blikk­bok­sen.

 • Pingback: En trafikkforsker synser om syklister | Olav Torvunds blogg()