Fjern all gateparkering

I 1999 gjor­de Oslo kom­mu­ne en stor feil. Da opp­he­vet man dato­par­ke­rin­gen. Nå er ikke dato­par­ke­ring et godt sys­tem, så jeg øns­ker ikke det til­ba­ke. Men over nat­ten dob­let man det gate­area­let som bilis­te­ne kun­ne okku­pe­re til par­ke­ring, og det ble til­sva­ren­de mind­re are­al til­gjene­lig for and­re tra­fikkan­ter, f.eks. syk­lis­ter. Det­te er en feil som bør ret­tes opp. Ikke ved at man går til­ba­ke til dato­par­ke­ring, men ved at man fri­gjør gate­are­al ved å fjer­ne gateparkering.

I sto­re deler av Oslo er halv­par­ten av gate­area­let, noen gan­ger mer, tatt i bruk til par­ke­ring, som regel gra­tis. Det er menings­løst å bru­ke fel­les­area­ler til det­te, og det er en mas­siv sub­si­die­ring av byens bilis­ter. Vi kan vel reg­ne med at hver par­ker­te bil leg­ger beslag på ca 20 kvad­rat­me­ter. I Oslo var tomte­pri­sen i 2012 et sted mel­lom 10.000 og 30.000 kro­ner pr kvad­rat­me­ter.  Pri­sen varie­rer etter hvor i byen man er, og de lær­de stri­des om hva som er rea­lis­tisk pris. Det betyr at bare tomte­pri­sen for hver par­ke­rings­plass er et sted mel­lom 200.000 og 600.000 kr. Det er menings­løst at det­te stil­les gra­tis til bilis­te­nes dis­po­si­sjon. Hvor man­ge par­ke­rings­plas­ser det er i Oslos gater, tror jeg ingen har over­sikt over. Så det er ikke mulig å tall­fes­te Oslo kom­mu­nes sub­si­die­ring av Oslos bilis­ter ved å la dem par­ke­re på gaten.

Gate­par­ke­ring gir frem­kom­me­lig­hets­pro­ble­mer. Par­ker­te biler hind­rer trik­ken og annen kol­lek­tiv­trans­port (de som par­ke­rer slik at de hind­rer trik­ken bur­de få et erstat­nings­krav for det som dis­se for­sin­kel­se­ne kos­ter, i til­legg til gebyr for selve feil­par­ke­rin­gen). Gate­par­ke­ring hind­rer ikke bare kol­lek­tiv­trans­port når folk som ikke kla­rer å par­ke­re en bil, set­ter bilen slik at den hind­rer trik­ken. Slik par­ke­ring hind­rer også kol­lek­tiv­trans­por­ten hver gang en eller annen bilist skal klø­ne bilen inn eller ut av en par­ke­ring­luke, og tra­fik­ken stop­per til bilis­ten er fer­dig. De to bil­de­ne neden­for, som viser pas­sa­sje­rer som må trå til og flyt­te en bil, og at trik­ken kom­mer for­bi med et nød­skrik, har jeg fått fra trikke­fø­rer og Oslo­en­tu­si­ast Mads Wam Schnei­der.

Trikk_MWS_IMG_1374

IMG_0214

Gate­par­ke­ring hind­rer også frem­kom­me­lig­het for and­re bilis­ter. Det bekym­rer meg egent­lig lite. God frem­kom­me­lig­het for bilis­ter i byen er ikke noe mål, tvert imot bør målet være dår­li­ge­re frem­kom­me­lig­het for bilis­ter for å gjø­re det mind­re attrak­tivt å vel­ge bil. Men så len­ge Oslo ikke har egne trasé­er for trik­ken, slik at bilis­ter i kø også hind­rer kol­lek­tiv­trans­port, da for­plan­ter pro­ble­met seg slik at bilis­te­ne også på den­ne måten hind­rer kollektivtransporten.

Gate­par­ke­rin­gen er et av de størs­te hin­de­re­ne for å leg­ge til ret­te for syk­ling i sto­re deler av byen. Guri Mel­by har hev­det at min uni­ver­sal­løs­ning er å fjer­ne par­ke­ring. Hun skri­ver:

Tor­vund har bitt seg mer­ke i min utta­lel­se om at Oslos gater er tran­ge. Det er ingen unn­skyld­ning for ikke å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter, men det er like fullt en rea­li­tet at det er kre­ven­de å fin­ne til­strek­ke­lig plass til trik­ker, bus­ser, biler, syk­len­de og gåen­de i sen­trums­ga­te­ne, og det er en for­kla­ring på hvor­for vi noen gan­ger må vel­ge den nest bes­te løs­nin­gen for fle­re av tra­fi­kant­grup­pe­ne. Tor­vund mener uni­ver­sal­løs­nin­gen er å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser. I man­ge til­fel­ler har han rett.”

Vi har noen gan­ger fått høre tåpe­li­ge utta­lel­ser fra fle­re oslo­po­li­ti­ke­re om at det er så man­ge tran­ge gater, og at det der­for ikke er plass til å leg­ge til ret­te for syk­kel. Det er tøv. Oslo har mer enn nok av plass. Men det er en fun­da­men­tal feil­prio­ri­te­ring når ofte så mye som halv­par­ten av gate­area­let (noen gan­ger mer) bru­kes til par­ke­ring. Det er de par­ker­te bile­ne det ikke er plass til.

Sykkel_SkippergataNår pro­ble­met er man­gel på plass, da må man ryd­de. De som har hatt ansva­ret i den­ne byen har alt for len­ge gitt bilis­te­ne alt for mye plass og har til­latt bilis­te­ne å okku­pe­re blant annet gate­are­al og for­tren­ge and­re. Her må det ryd­des, og gam­le feil må ret­tes opp. Gate­ne må fri­gjø­res. Å fjer­ne gate­par­ke­ring er ett vik­tig til­tak, men slett ikke det enes­te. Man må sten­ge gater for biler (i alle fall for­by gjen­nom­kjø­ring), fjer­ne kjøre­felt fra de vei­er som er res­ter etter den for­el­de­de drøm­men om bil­byen med motor­vei­er, sten­ge sen­trum og soner av byen for gjen­nom­kjø­ring med bil, og sik­kert mye mer.

Alle som har bil må også sør­ge for å ha et sted å par­ke­re den­ne bilen, enten man bor i byen eller and­re ste­der. Man kan ikke base­re seg på at man kan okku­pe­re en del av fel­les­area­let for å hen­set­te bilen når den ikke er i bruk.

Par­ke­ring i byen kos­ter. Jeg har bodd sen­tralt i byen i snart 30 år, og har hatt bil i de fles­te av dis­se åre­ne. I 14 år lei­de vi gara­sje­plass på Frog­ner, som bidro bety­de­lig til å øke bil­kost­na­de­ne. Men par­ke­ring kos­ter også and­re ste­der. Det kos­ter fort noen hundre­tu­sen om man byg­ger gara­sje når man byg­ger hus.

Par­ke­ring er en kost­nad man må reg­ne med om man vil anskaf­fe bil, og man skal selv­sagt beta­le den kost­na­den selv. Det er ikke fel­les­ska­pet som skal beta­le for folks parkeringsplasser.

Jeg vil anta at det i dag er gans­ke man­ge som bor et styk­ke uten­for sen­trum, som dis­po­ne­rer én par­ke­rings­plass, men har to biler. Bil nr to par­ke­res da gjer­ne på fel­les­area­let. Det er ingen grunn til at det å ha fle­re biler skal sub­si­di­e­res på den­ne måten. Der­for bør for­bud mot gate­par­ke­ring i utgangs­punk­tet også gjel­de i områ­der hvor beboer­ne van­lig­vis har gara­sje eller annen par­ke­ring. Et eksem­pel på idio­ti­en så vi da for­eld­re på Ullern stan­set syk­lis­ter, mens vei­en var full av par­ker­te biler, sann­syn­lig­vis for­eld­re­nes egne biler. Som et av bil­de­ne viser: Sin Por­sche Car­re­ra må man ha plass til, men ikke syk­lis­ter. Jeg tvi­ler på at bilis­te­ne hol­der farts­gren­sen som påstås å være 15 km/t.

De som vil kjø­re inn til byen, skal selv­sagt også beta­le for å par­ke­re der. Og de må lære å opp­fø­re seg som byfolk, ikke som bøn­der i byen. Det vil si at bile­ne må inn i par­ke­rings­hu­se­ne, enten de er over eller under bak­ken. Stort sett er det plass i par­ke­rings­hu­se­ne. Da det ble fore­tatt tel­lin­ger i for­bin­del­se med utar­bei­del­se av Område­plan Oslo S, var det ald­ri mer enn 66% belegg i par­ke­rings­hu­se­ne i områ­det rundt Oslo S. At man­ge ikke liker å par­ke­re i par­ke­rings­hus er ingen grunn til å til­la­te gate­par­ke­ring. Bytra­fikk er ikke for ama­tø­rer. Kla­rer man ikke å kjø­re i byen, da får man la bilen stå. Det kan ikke være slik at i til­legg til å leg­ge til ret­te for bilis­ter, så skal det også leg­ges til ret­te for at folk er dår­li­ge sjå­fø­rer, slik lede­ren i Oslo Høy­re Øystein Sun­de­lin vil. Han  vil gi stør­re par­ke­rings­plas­ser til de som er dår­lige til å luke­par­kere. I Oslo er alt­så Høy­re par­ti­et for dår­li­ge sjåfører.

Det er selv­føl­ge­lig ikke rea­lis­tisk å fjer­ne all gate­par­ke­ring over nat­ten. Men man må kun­ne ved­ta som et ikke alt for lang­sik­tig mål at gate­par­ke­ring skal bort. Oslo kom­mu­ne send­te nylig et for­slag til kom­mune­plan for peri­oden fram til 2030 på høring. Det bør i den­ne sam­men­heng være et rea­lis­tisk mål å si at gate­par­ke­ring skal være fjer­net innen 2030. (I prak­sis er det vel uan­sett ikke rea­lis­tisk å fjer­ne slik par­ke­ring helt, men par­ke­ring i gaten må være unn­ta­ket, ikke hoved­re­ge­len som nå.)

Man må fjer­ne gate­par­ke­ring grad­vis. I utgangs­punk­tet kan man ved­ta to vik­ti­ge prin­sip­per, og star­te med å full­fø­re dette:

  • Det skal ikke være gate­par­ke­ring i noen gater med kollektivtrafikk.

  • Det skal ikke være gate­par­ke­ring i noen gater som inn­går i hovedsykkelveinettet.

Følg opp det som ble gjort i The­re­ses gate, og rett opp fei­le­ne man er i ferd med å gjø­re i Bog­stad­vei­en. I en kom­men­tar til kri­tik­ken mot mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Bog­stad­vei­ene, skrev Guri Mel­byTwit­ter:

Det er ingen god løs­ning å kom­bi­ne­re syk­kel og trikk, de bør gå i uli­ke gater.”

Jeg er ikke uenig i det. Men poli­ti­ker­ne, også Guri Mel­by, må få den for­el­de­de hoved­syk­kel­vei­pla­nen ut av hode­ne sine. I prak­sis vir­ker den som et hin­der for syk­kel­til­rette­leg­ging. Man synes å leve i den tro­en i gater som ikke inn­går i hoved­syk­kel­vei­pla­nen skal det ikke til­rette­leg­ges for syk­kel. Det er uhold­bart. Det er like selv­sagt at man skal leg­ge til ret­te for syk­lis­ter i alle gater, som det er å leg­ge til ret­te for fot­gjen­ge­re. Oslo har ikke noen “hoved­for­taus­plan”. Et hoved­syk­kel­vei­nett er for trans­port­syk­lis­ter som øns­ker å syk­le ras­kest mulig f.eks. til og fra jobb. Men det skal også være lagt til ret­te for at man kan vel­ge syk­ke­len om man skal på en liten handle­tur, f.eks. til Bog­stad­vei­en. De er en til­rette­leg­ging for det­te Bog­stad­vei­en og side­ga­te­ne trenger.

Men min utford­ring til Guri Mel­by er den­ne: Det er greit nok at gjen­nom­gangs­tra­fik­ken på syk­kel ikke bør gå gjen­nom en gate med trikk, akku­rat som bil­tra­fik­ken hel­ler ikke bør gå i en slik gate. Men det fin­nes ingen alter­na­tiv rute som er til­rette­lagt for syk­lis­ter. På den strek­nin­gen som hev­des å være hoved­syk­kel­vei mel­lom Slotts­par­ken og Frog­ner Sta­dion, som kom­mu­nen er ufor­skam­met nok til å mer­ke som “fer­dig” på sitt kart over hoved­syk­kel­vei­net­tet, er det null til­rette­leg­ging for sykkel.

Et enkelt krav, Guri Mel­by:

Fjern all gate­par­ke­ring i Ura­nien­borg­vei­en, og de deler av Pro­fes­sor Dahls gt m.m. som inn­går i det dere påstår er en hoved­syk­kel­vei. Sørg for at alle par­ke­rings­plas­ser er fjer­net FØR Bog­stad­vei­en gjen­åp­nes for tra­fikk. Det kos­ter ikke stort, bare litt vil­je og poli­tisk mot. Dere får bråk fra alle de som mener at “min bil er vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het for and­re”, men det må dere heve dere over.

Bil­det under er fra den­ne strek­nin­gen. Det er en “Oslo spe­si­al”: “Syk­kel­vei til­rette­lagt for bil­par­ke­ring”. Bil­det på top­pen er også fra noe av det som påstås å være en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet, på Sin­sen. Også der er par­ke­ring av biler prio­ri­tert foran syk­lis­ter i “hoved­syk­kel­vei­net­tet”.

WIMG_6256_DxONår vi er i den­ne delen av byen, så bur­de det hol­de at det er en “hoved­bil­vei” inn mot sen­trum. Det er menings­løst at Oslo skal ha så man­ge gater til­rette­lagt for bil­kjø­ring. Man har åpen­bart bestemt at det skal være Bog­stad­vei­en. Da bør flest mulig biler fjer­nes i “hoved­syk­kel­vei­en”. I til­legg bør Major­stu­vei­en til­rette­leg­ges for syklsi­ter. Gyl­den­lø­ves gate er også en gate hvor gate­par­ke­rin­gen må bort og det må leg­ges til ret­te for syk­lis­ter (i prak­sis er det den­ne gaten man­ge syk­lis­ter vel­ger). Fjern gate­par­ke­ring, og stopp gjen­nom­kjø­ring ved å gjø­re gaten enveis­kjørt for bilis­ter (men ikke syk­lis­ter) i varie­ren­de ret­ning. Legg også til ret­te for syk­lis­ter i Shums­gt. Og få på plass nord-syd for­bin­del­ser som f.eks. Oscars­gt og Indu­strigt.

En peri­ode på ca 15 år bør gi god tid til å byg­ge (for­trinns­vis under­jor­dis­ke) par­ke­rings­an­legg der det er mar­ked for det­te, og det gir folk , sær­lig de som bor i de sen­tra­le deler av byen, tid til å ten­ke gjen­nom om bilen vir­ke­lig er verdt det den kos­ter — når også par­ke­ring tas inn i regne­styk­ket. Det var da vi så hva bilen vir­ke­lig kos­ter, at vi bestem­te oss for å bli kvitt bilen.

Med syk­kel (også en vare­syk­kel) er mitt dag­li­ge trans­port­be­hov godt dek­ket. Man kan leg­ge til kol­lek­tiv­trans­port, men det bru­ker jeg lite. Jeg vel­ger stort sett å syk­le eller gå når det ikke er for langt. Og jeg skul­le gjer­ne ha brukt tog mer på len­ger strek­nin­ger, om vi bare had­de hatt et moder­ne tog­nett i Nor­ge. Jeg er med­lem av Bil­kol­lek­ti­vet, og er rela­tivt god kun­de hos Hertz bil­ut­leie. I prak­sis betyr det at jeg all­tid har til­gang til bil når jeg tren­ger det. Jeg bru­ker nok også mer taxi enn gjennomsnittspersonen.

Jo fle­re som vel­ger å bli med­lem av en bil­de­lings­ord­ning, jo bed­re dek­ning vil sli­ke ord­nin­ger få. I dag fun­ge­rer det vel­dig godt om man bor innen­for Ring 3 (Sto­re ring­vei) i Oslo. Bor man uten­for den­ne, er dek­nin­gen i dag ikke sær­lig god. Dek­nin­gen er også begren­set i and­re byer. Men blir sta­dig bedre.

Vår bil­bruk i dag kos­ter i snitt omtrent 1/3 av det vi tid­li­ge­re betal­te i gara­sje­leie. Man kun­ne nok ha lagt inn en god del turer til hyt­ta med kol­lek­tiv­bil eller leie­bil, og like­vel slup­pet unna langt bil­li­ge­re enn om man kjø­per egen bil. Det er nok man­ge som beta­ler vel­dig mye for bil for­di det er “kjekt å ha”.

Jeg kjøp­te min førs­te bil da jeg var 20 år gam­mel, og had­de bil i 36 år. De sis­te 2,5 år har jeg vært bil­fri (i betyd­nin­gen at vi ikke har hatt egen bil). Over­gan­gen har vært over­ras­ken­de lett. I løpet av den­ne tiden er det bare én gang jeg med sik­ker­het kan si at jeg had­de valgt bilen frem­for syk­ke­len om bilen had­de stått til­gjen­ge­lig uten­for. Men lat­ska­pen had­de sik­kert kom­met til å sei­re fle­re gan­ger, så det had­de nok blitt mer bil­kjø­ring om jeg fort­satt had­de hatt bil. En del av bilist­pro­pa­gan­da­en er at bil gir fri­het. Jeg opp­le­ver det som en fri­het ikke å ha bil. Da slip­per jeg par­ke­rings­pro­ble­mer, jeg slip­per å beta­le års­av­gif­ter, for­sik­rin­ger, skif­te hjul i over­gan­ger mel­lom som­mer- og vin­ter­se­song, ser­vice på bilen, osv. I til­legg til at vi spa­rer mye pen­ger. Fri­het fra bilen er helt OK.

Det er vik­tig at kom­mu­nen fører en poli­tikk som tar sik­te på å begren­se beho­vet for bil. Man­ge anskaf­fer bil når de får barn og går inn i “barne­trans­port­bran­sjen”. Jeg har selv vært der. I den tiden det var aktu­elt for oss, var “full barne­hage­dek­ning” ikke mye mer enn en paro­le i 8. mars- og 1. mai­to­ge­ne. Det var bare å base­re seg på dag­mam­ma­er, som ofte kun­ne bo på en helt annen kant av byen.

I den­ne peri­oden had­de vi ikke bare én, men to biler. Beg­ge par­kert i gate­ne på Frog­ner når de ikke var i bruk, og vi bruk­te gjer­ne hver vår bil til jobb, siden rei­sen til eller fra jobb gjer­ne måt­te kom­bi­ne­res med hen­ting eller brin­ging av barn. Jeg gjor­de for­søk på å syk­le, men det var vans­ke­lig å fin­ne syk­kel­ru­ter som jeg vil­le bru­ke med barn på syk­ke­len. Da vi til slutt var så hel­di­ge at vi fikk barne­hage­plass innen gang­av­stand, ble i prak­sis den ene bilen par­kert for godt.

God barne­hage­dek­ning der folk bor er vik­tig for å begren­se folks behov for bil.

Fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Kom­mu­nen må leg­ge til ret­te for idrett og and­re fri­tids­ak­ti­vi­te­ter i nær­he­ten av der hvor folk bor, slik at det ikke er nød­ven­dig å kjø­re barn fra den ene akti­vi­te­ten til det and­re. Man­ge fri­tids­ak­ti­vi­te­ter er orga­ni­sert i til­knyt­ning til sko­ler. Tryg­ge skole­vei­er er i seg selv et vik­tig mål, men bidrar også til at det blir mind­re behov for å bru­ke bil til slikt. Det bør være et selv­sagt mål at det skal være trygt for alle barn å gå eller syk­le til sko­len. Dess­ver­re sier ikke det tid­li­ge­re nevn­te for­slag til Kom­mune­plan mot 2030 noe om tryg­ge skole­vei­er hvor det er lagt til ret­te for at barn skal kun­ne syk­le, selv om det vil­le være et godt virke­mid­del for å nå man­ge av måle­ne i planen.

Det bur­de være unød­ven­dig å nev­ne at bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling og kol­lek­tiv­trans­port også redu­se­rer folks behov for å ha eller bru­ke bil. Her slår man to flu­er i en smekk: Fjer­ner man gate­par­ke­ring blir frem­kom­me­lig­he­ten for kol­lek­tiv­trans­port bed­re og det blir enk­le­re å leg­ge til ret­te for syk­ling. Just do it!

Et annet til­tak, som er uten­for Oslo kom­mu­nes kon­troll, er at skatte­for­de­len ved par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver må fjer­nes. Det er menings­løst at det enes­te frynse­gode av bety­de­lig ver­di som ikke beskat­tes, er et frynse­gode som direk­te opp­mun­t­rer til en uøns­ket adferd. Jeg vil anta at gans­ke man­ge plas­ser i par­ke­rings­hus er leid av bedrif­ter, som stil­ler dis­se til dis­po­si­sjon for sine ansat­te. Fjer­nes skatte­for­de­len vil det­te bli mind­re attrak­tivt, og det er grunn til å tro at man­ge par­ke­rings­plas­ser vil fri­gjø­res. Dis­se kan så leies av bebo­ere eller bru­kes til korttidsparkering.

Gate­par­ke­ring er et vesent­lig hin­der for en god byut­vik­ling. Å fjer­ne gate­par­ke­ring er bil­lig. Det kos­te bare litt poli­tisk mot, og det har som kjent vært man­gel­vare i den­ne byen. Oslo har dess­uten lidd under og lider fort­satt under etter­virk­nin­ge­ne av å ha hatt sam­fer­del­se­by­rå­der fra FrP. Tid­li­ge­re samferdsels/bymiljøbyråd Jøran Kall­myr pres­ter­te å si det­te til Aften­pos­ten 16. sep­tem­ber 2009:

«Jeg mener at arbei­det med å bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i man­ge år»,
(…)
— Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å stru­pe biltrafikken.”

Da er det ikke over­ras­ken­de at det står dår­lig til i byen. Ved sis­te kom­mune­valg ble FrP i Oslo halv­vert. Vi får håpe at halv­ve­rings­ti­den for FrP ikke er så lang, og at de i alle fall kan bli så små at de mis­ter all inn­fly­tel­se etter val­get 2015.

Det blir selv­sagt bråk om man vil fjer­ne par­ke­ring. Man­ge vil være prin­si­pi­elt for, men vil ikke at det skal gjel­de akku­rat der de selv par­ke­rer bilen.  Man vil nok se mye til NIM­BY-syn­dro­met.

Bilen er på viken­de front, sær­lig i byer. Det­te er en inter­na­sjo­nal trend. Bilen har mis­tet sin sym­bolver­di. Unge folk, i alle fall i litt stør­re byer, bryr seg ikke om bil. Ikke har de råd til bil hel­ler, med dagens bolig­pri­ser. I løpet av 15 år må man reg­ne med at det å gå inn for at folk fritt skal kun­ne par­ke­re i gate­ne vil være like død­født som et for­slag i dag om at det igjen skal bli til­latt å røy­ke i møte­rom, på res­tau­ran­ter og café­er, osv. Det vil nok bare være de bak­stre­vers­ke fol­ke­ne i Feil­skritts­par­ti­et som vil fin­ne på å kun­ne gå inn for noe slikt — om det par­ti­et fort­satt skul­le ha noen betyd­ning om 15 år.

For poli­ti­ke­re som sjel­den er i stand til å ten­ke len­ger fram enn til nes­te valg, er det vik­tig å min­ne om at alle­re­de i dag har under halv­par­ten av hus­stan­de­ne i Oslo egen bil. Jeg har ikke sett dis­se tal­le­ne brutt ned på byde­ler. Men det bør ikke være alt for dris­tig å anta at ande­len hus­hold­nin­ger uten bil er stør­re i sen­trum og de sen­trums­nære byde­le­ne enn den er i de ytre byde­ler. Det vil si at i de områ­de­ne hvor gate­par­ke­ring sær­lig er et alvor­lig pro­blem, har fler­tal­let ikke bil. Selv om bilis­te­ne i dis­se byde­le­ne kom­mer til å være høy­lyd­te i sine pro­tes­ter, bør man ikke glem­me at for fler­tal­let av vel­ger­ne er gate­par­ke­ring et pro­blem, ikke et gode.

Gate­par­ke­ring betyr at man tar are­al fra fler­tal­let for å gi det til et mindretall.

Før bilis­ter skal kas­te seg over kom­men­tar­fel­tet med det evin­de­li­ge gnå­let om hvor mye bilis­ter beta­ler: Oslo kom­mu­ne får ikke noe av de bil­re­la­ter­te avgif­te­ne. De går til sta­ten, og bru­kes ikke til å finan­siere kom­mu­na­le vei­er eller par­ke­ring. Så even­tu­el­le kom­men­ta­rer av den typen vil bare bli slettet.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email