Bitcoin og Mt Gox — det måtte komme

Den størs­te mar­keds­plas­sen for Bit­co­in, Mt Gox har for­svun­net. Den har hatt pro­ble­mer med å utbe­ta­le pen­ger, og har nå for­svun­net fra net­tet. “Take the money and run”, som det også kal­les.

Jeg har ald­ri hatt noen tro på Bit­co­in. Det­te er en av de vik­ti­ge grun­ne­ne, og det var bare et spørs­mål om tid før det måt­te kom­me. Bit­co­in er en valu­ta uten sub­stans, tuf­tet på tro, håp og kjær­lig­het. Noen har en naiv tro på at tek­no­lo­gi er sva­ret på alt, har stor kjær­lig­het til all avan­sert og ufor­ståe­lig tek­no­lo­gi, og håp om at den skal frel­se ver­den. Jeg har i de ca 30 åre­ne jeg har fulgt med på beta­lings­sek­to­ren sett vel­dig man­ge eksemp­ler på “The next big thing”, og de fles­te er glemt i dag. De had­de man­ge og tro­fas­te til­hen­ge­re til bob­le­ne sprakk, om de i det hele tatt kom så langt at de ble blåst opp.

I et seriøst mar­ked er det ikke fritt fram for hvem som helst å etab­le­re finan­si­el­le tje­nes­ter, f.eks. en mar­keds­plass for “valu­ta” eller “verdi­pa­pi­rer”. De som skal dri­ve slik virk­som­het må ha solid egen­ka­pi­tal, der er sik­rings­ord­nin­ger og de står under til­syn. Mt Gox illust­re­rer hvor­for. Mar­ke­det for Bit­co­in har ikke hatt noe av det­te, og der­med måt­te man ven­te at det vil­le fal­le sam­men i ned­gangs­ti­der.

Skal et slikt mar­ked kun­ne fun­ge­re, må aktø­re­ne ha til­lit. Det hjel­per ikke med avan­sert verk­tøy når man ikke har den finan­si­el­le styr­ke og soli­di­tet som kre­ves for å være i et slikt mar­ked. Skjønt Bit­co­in har bekref­tet at man­ge har blind til­lit til tek­no­lo­gi. Egent­lig vet man vel svært lite om Mt Gox.

Det er naivt å base­re seg på ano­ny­me aktø­rer som Mt Gox og en ano­nym tek­no­lo­gi. Uten en bety­de­lig “mar­ket maker” vil et vir­tu­elt verdi­pa­pir som Bit­co­in ikke kun­ne over­le­ve. Man må ha en viss til­lit til at Bit­coins skal kun­ne sel­ges og der­med omgjø­res til ordent­li­ge pen­ger. Når den størs­te aktø­ren er borte, hvem skal man da sel­ge til?

Av luft har du kom­met, til luft skal du bli og av luft skal nye drøm­mer gjen­nopp­stå.

Print Friendly, PDF & Email
 • Alek­san­der

  Jeg har føl­gen­de spørs­mål til deg:

  Vet du hvor­for og hvor­dan Bit­coins ble opp­ret­tet til å begyn­ne med?

  Jeg stil­ler spørs­mål ved det­te ut i fra påstan­der du har skre­vet i det­te inn­leg­get. Jeg tar utgangs­punkt i at kil­den din er en nyhets­ar­tik­kel. Om jeg har for­stått det rik­tig, så har du en uni­ver­si­tets­grad og er der­med klar over hvor vik­tig en kil­de er for en påstand.

  Hil­sen Alek­san­der

 • Olav­Tor­vund

  Det er da svært så man­ge som har meldt at den størs­te mar­keds­plas­sen for Bit­co­in Mt Gox er borte, og det er en nyhets­sak. Men jeg har fak­tisk ikke angitt kil­de for den­ne, for­di jeg har lest om det så man­ge ste­der.

  Jeg vet nok også noe om hvor­for Bit­co­in ble etab­lert, og jeg ser at det er en gam­mel his­to­rie som gjen­tar seg: Noen har blind til­lit til tek­no­lo­gi, og tror at tek­no­lo­gi­en er løs­ning på alt. Det har folk også trodd før. Jeg ser også at de som er ster­ke til­hen­ge­re av Bit­co­in ser ut til å kun­ne lite om hvor­dan beta­lings­sys­te­mer fun­ge­rer. Tek­no­lo­gi er bare et verk­tøy. Når det grunn­leg­gen­de mang­ler, hol­der det ikke bare med tek­no­lo­gi. Det har vi også sett før. At den som kjø­per og sel­ger Bit­co­in går på en øko­no­misk smell i uro­li­ge tider, er bare slik det måt­te bli. Uten kapi­tal­krav, sik­rings­ord­nin­ger osv, blir det tap for de som har valgt å hand­le med den­ne. Ele­men­tært.

 • Mor­ten

  Hei Tor­vund

  Vet du Bit­co­in omfat­tes av Eu’s electro­nic-money direc­ti­ve (2009/110/EC)?

 • Olav­Tor­vund

  Bur­de gjø­re det, men har nok unslup­pet den regu­le­rin­gen til nå.

 • Alek­san­der J. Heg­ge­dal

  Hei Olav,

  Du svar­te ikke egent­lig på spørs­må­le­ne mine, så her er noen fak­ta.

  Bit­co­in ble opp­ret­tet som et beløn­nings­sys­tem for gene­re­ring av kryp­ter­te nøk­ler. Man fikk ‘betalt’ for bru­ken av GPU (Grap­hics Proces­sing Unit) til å gene­re­re. Det fin­nes fle­re lig­nen­de sys­te­mer som beta­ler i for­skjel­li­ge valu­ta­er.

  —–

  Påstan­den om ‘Størs­te mar­keds­plas­sen for Bit­co­in’:
  Det er slik med Bit­co­in at noen trans­ak­sjo­ner er syn­li­ge, mens and­re er ikke.

  Øns­ker man å ano­ny­mi­se­re en trans­ak­sjon, kan man bru­ke 20 minut­ter på Inter­nett til å fin­ne ut hvor­dan. Fle­re medi­er hev­der at “Blockchain” som er det enes­te spo­ret av trans­ak­sjo­ner er lett å knek­ke, dess­ver­re blir vi lurt.

  Bit­co­in bru­ker SHA-2 kryp­te­ring som til dags dato har abso­lutt ingen svak­he­ter påvist.”

  - Sarah Meikle­john “Com­pu­ter Scien­ce Rese­ar­cher at Uni­ver­sity of Cali­for­nia”

  Når vi har fak­ta som det­te foran oss, vil vi logisk kon­klu­de­re med at det er umu­lig å si hvor man­ge trans­ak­sjo­ner ett eller fle­re nett­ste­der har.

  —–

  Jeg er hver­ken en til­hen­ger eller mot­stan­der av Bit­co­in, jeg for­hol­der meg kun til fak­ta, noe media tyde­lig­vis ikke gjør. Du er en svært intel­li­gent mann, ikke la media mani­pu­le­re deg slik det gjør med så man­ge and­re.

  Hil­sen Alek­san­der

 • Olav­Tor­vund

  Mer­ker meg det. Men er ikke inn­stilt på å gå vide­re i dis­ku­sjon av Bit­Co­in nå.

 • Jeg sat­ser hel­ler spare­pengne mine på sik­re ins­ves­te­rin­ger som tuli­pan­løk, aksjer i South Sea com­pany, radio­fab­rik­ker og dot.com-selskaper.

 • Vegard Tor­vund

  Det er naivt å base­re seg på ano­nyme aktø­rer som Mt Gox og en ano­nym tek­no­logi.”

  Hva leg­ger du i en any­nom aktør? Er man ano­nym om man dri­ver fir­ma­et sitt i fra Tokyo? Mt.gox illust­rer jo bare hvor lite man kan sto­le på men­nes­ke­li­ge aktø­rer. Ban­ker går kon­kurs rundt om I kring i ver­den hele tiden, folk taper pen­ger. Det­te er ikke et feno­men som kan iso­le­res til bit­co­in. Om noe så er bitcoin(og lig­nen­de nett­verk basert på en blockchain pro­to­koll) hel­ler en mulig løs­ning på det­te feno­me­net.

  Er det man­nen bak bit­co­in du refe­re­rer til når du skri­ver “ano­nym tek­no­lo­gi”?, tek­no­lo­gi­en i seg selv er jo åpen for alle til å grans­ke. Hvem som har skre­vet det førs­te utkas­tet er jo helt irre­le­vant. Bryr vi oss så mye om hvem som fant opp hju­let? Ikke så vel­dig, men vi bru­ker det jo over­alt for­det.

  Du nev­ner at tek­no­lo­gi ikke er sva­ret på alt, det kan jeg være enig i. Men i bit­co­in sam­men­heng så er nok tek­no­lo­gi­en i seg selv det mest interessante(ikke for å under­vur­de­re vik­tig­he­ten av fol­ke­ne rundt den). Set­ter man seg inn i tek­no­lo­gi­en så ser man også poten­sia­let. Valu­ta er bare en av appli­ka­sjo­ne­ne man kan bru­ke en slik tek­no­lo­gi til. Smar­te kon­trak­ter, smar­te verdi­pa­pi­rer etc blir nok det nes­te man tes­ter ut.

  Om det blir bitcoin(BTC) eller en av de and­re 1000 alter­na­ti­ve­ne (som ali­ke­vel er basert på bit­co­in tek­no­lo­gi­en) som ender opp som frem­ti­dens de facto beta­lings­mid­del er vans­ke­lig å spå. Men at jeg blir løn­net av min arbeids­gi­ver i form av en krypto­va­lu­ta om 10 år, er jeg gans­ke sik­ker på.

  Du end­rer nok selv mening med tiden, bare gi tek­no­lo­gi­en et par år til med inno­va­sjon 🙂