Bitcoin og Mt Gox — det måtte komme

Den størs­te mar­keds­plas­sen for Bit­co­in, Mt Gox har for­svun­net. Den har hatt pro­ble­mer med å utbe­ta­le pen­ger, og har nå for­svun­net fra net­tet. “Take the money and run”, som det også kalles.

Jeg har ald­ri hatt noen tro på Bit­co­in. Det­te er en av de vik­ti­ge grun­ne­ne, og det var bare et spørs­mål om tid før det måt­te kom­me. Bit­co­in er en valu­ta uten sub­stans, tuf­tet på tro, håp og kjær­lig­het. Noen har en naiv tro på at tek­no­lo­gi er sva­ret på alt, har stor kjær­lig­het til all avan­sert og ufor­ståe­lig tek­no­lo­gi, og håp om at den skal frel­se ver­den. Jeg har i de ca 30 åre­ne jeg har fulgt med på beta­lings­sek­to­ren sett vel­dig man­ge eksemp­ler på “The next big thing”, og de fles­te er glemt i dag. De had­de man­ge og tro­fas­te til­hen­ge­re til bob­le­ne sprakk, om de i det hele tatt kom så langt at de ble blåst opp.

I et seriøst mar­ked er det ikke fritt fram for hvem som helst å etab­le­re finan­si­el­le tje­nes­ter, f.eks. en mar­keds­plass for “valu­ta” eller “verdi­pa­pi­rer”. De som skal dri­ve slik virk­som­het må ha solid egen­ka­pi­tal, der er sik­rings­ord­nin­ger og de står under til­syn. Mt Gox illust­re­rer hvor­for. Mar­ke­det for Bit­co­in har ikke hatt noe av det­te, og der­med måt­te man ven­te at det vil­le fal­le sam­men i nedgangstider.

Skal et slikt mar­ked kun­ne fun­ge­re, må aktø­re­ne ha til­lit. Det hjel­per ikke med avan­sert verk­tøy når man ikke har den finan­si­el­le styr­ke og soli­di­tet som kre­ves for å være i et slikt mar­ked. Skjønt Bit­co­in har bekref­tet at man­ge har blind til­lit til tek­no­lo­gi. Egent­lig vet man vel svært lite om Mt Gox.

Det er naivt å base­re seg på ano­ny­me aktø­rer som Mt Gox og en ano­nym tek­no­lo­gi. Uten en bety­de­lig “mar­ket maker” vil et vir­tu­elt verdi­pa­pir som Bit­co­in ikke kun­ne over­le­ve. Man må ha en viss til­lit til at Bit­coins skal kun­ne sel­ges og der­med omgjø­res til ordent­li­ge pen­ger. Når den størs­te aktø­ren er borte, hvem skal man da sel­ge til?

Av luft har du kom­met, til luft skal du bli og av luft skal nye drøm­mer gjennoppstå.

Print Friendly, PDF & Email