Hvorfor bruker jeg ikke alltid gang- og sykkelvei m.m?

Noen utgangspunkter

Før jeg begyn­ner vil jeg fast­slå det­te utgangs­punk­tet: Van­lig­vis vel­ger jeg syk­kel­felt, syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei når det­te fin­nes. Når jeg i prak­sis som regel ikke bru­ker syk­kel­vei eller syk­kel­felt når jeg syk­ler, så skyl­des det at det ikke fin­nes sli­ke der jeg plei­er å syk­le. Det er fak­tisk hoved­pro­ble­met: Langs de fles­te vei­er er det ikke til­rette­lagt for sykling.

Som de fles­te and­re som syk­ler, er jeg først og fremst opp­tatt av å kom­me dit jeg skal på en rask og hen­sikts­mes­sig måte. Folk som syk­ler til og fra jobb har ikke noe bed­re tid enn de som vel­ger and­re frem­komst­mid­ler. En vik­tig grunn til å vel­ge syk­kel er at det ofte er den ras­kes­te og grei­es­te måten å kom­me seg fram på. Vi er ikke på tur. Vi vel­ger selv­sagt ras­kes­te vei, selv om noen vel­ger enkel­te omvei­er hvor bilis­te­ne ikke utset­ter dem for like stor fare.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for bru­ker jeg ikke all­tid gang- og syk­kel­vei m.m?

Det er vår. Finn fram sykkelen og kom deg ut på veien!

Ende­lig går det mot vår. I vår del av lan­det har vin­te­ren i år vært used­van­lig kort, og noen vil mene at det har vært vår lenge.

WIMG_8439_DxOFor alle de som ikke har syk­let hele vin­te­ren, er det tid for å hen­te fram syk­ke­len, gi den en vår­puss og star­te en ny syk­kel­ses­ong. Til tross for tom­me løf­ter og dår­lig til­rette­leg­ging, blir det hel­dig­vis fler syk­lis­ter for hvert år. Mye kan tyde på at fle­re vil vel­ge syk­ke­len i 2014 enn i 2013. Hel­dig­vis går det litt frem­over, også i Oslo.

Con­ti­nue read­ing Det er vår. Finn fram syk­ke­len og kom deg ut på vei­en!

Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne

Oslo har hatt pla­ner om å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett siden 1977.  Det var det­te året jeg flyt­tet til Oslo. I alle de år jeg har bodd i Oslo har vi blitt lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skal være på plass om ca fem år.

Nå, snart 40 år etter, er fort­satt ikke mer enn halv­par­ten fer­dig. Man blir ikke impo­nert over oslo­po­li­ti­ker­nes handle­kraft og gjen­nom­fø­rings­evne. I løpet av den tiden hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get ut, har det blitt gjen­nom­ført en lang rek­ke and­re sto­re sam­ferd­sels­pro­sjek­ter. Så man kan hvis man vil. Men de ansvar­li­ge har åpen­bart ikke vil­let når det gjel­der hovedsykkelveinettet.

Con­ti­nue read­ing Hoved­syk­kel­vei­net­tet, en tvangs­tan­ke for poli­ti­ker­ne

Er det derfor sykkelplaner aldri gjennomføres?

Oslo har i åre­vis hatt pla­ner om til­rette­leg­ging for syk­kel. Men som vi vet så alt for godt: De gjen­nom­fø­res ikke.

Plan- og byg­nings­eta­ten pre­sen­te­rer Oslo S‑området: plan­pro­gram på høring og åpent møte. Det fin­nes en “Omårde­plan for Oslo S‑området” fra 2010. I 2010-pla­nen står det en del om fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Blant annet kan vi på s. 77 lese følgende:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvik­le områ­det. Sær­lig er det vik­tig å byg­ge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Alt det­te synes å være glemt når man nå synes når det når leg­ges fram et plan­pro­gram. Vi kan lese det­te i pre­sen­ta­sjo­nen på net­tet: Con­ti­nue read­ing Er det der­for syk­kel­pla­ner ald­ri gjen­nom­fø­res?

Karenslyst allé — parkering i sykkelfeltet

Lør­dag syk­let jeg av uli­ke grun­ner en tur til Skøy­en. Som syk­list er det all­tid depri­me­ren­de å være i Karens­lyst allé. Det er syk­kel­felt på beg­ge sider, i alle fall på deler av strek­nin­gen (men det bur­de selv­sagt vært syk­kel­felt langs hele strek­nin­gen). Men det er i prak­sis ubru­ke­lig på grunn av alle de par­ker­te bile­ne. Her bør Bymiljø­eta­ten nær­mest kon­ti­nu­er­lig patrul­je­re strek­nin­gen — gjer­ne på syk­kel. Dess­uten må geby­re­ne for å par­ke­re i syk­kel­felt økes kraf­tig. Det er gans­ke menings­løst at det ikke skil­les mel­lom å par­ke­re der det er “par­ke­ring for­budt”, og der det er “all stans for­budt”, som i syk­kel­felt. Til sam­me­lig­ning: I Frank­ri­ke ble bøte­ne for å par­ke­re i syk­kel­felt økt fra 35€ (ca 280kr) til 135€ (ca 1080kr), som et av fle­re til­tak for å frem­me aktiv mobi­li­tet, som syk­ling selv­føl­ge­lig er.

Her er lør­da­gens lil­le kaval­ka­de fra Karens­lyst allé.

WIMG_3302_DxOWIMG_3304_DxOWIMG_3307_DxO Con­ti­nue read­ing Karens­lyst allé — par­ke­ring i syk­kel­fel­tet

Hvorfor kritisere syklister for deres klesvalg, Christine Baglo?

Chris­ti­ne Baglo har skre­vet om «syk­kel­kul­tur og syk­kel­tor­tur» i Dags­avi­sen. Hun fryk­ter «kon­dom­dresspe­s­ten». Jeg syk­ler i byen omtrent hver dag, hele året. Jeg ser omtrent ingen av de syk­lis­te­ne Chris­ti­ne Baglo skri­ver om. Det jeg ser er folk på man­ge for­mer for syk­kel, men hybrid og off-road syk­ler domi­ne­rer i Nor­ge. Nye og gam­le. Len­ge ble bysyk­lis­ter anbe­falt off-road syk­ler for­di til­rette­leg­gin­gen var så dår­lig. Skul­le man syk­le i byen måt­te man ha en syk­kel som tål­te tøft terreng.

Folk er stort sett kledd i van­li­ge hver­dags­klær. Noen vel­ger å byt­te ut den typisk nors­ke all­vær­sjak­ken med en syk­kel­jak­ke. En jak­ke i en far­ge som gjør en syn­lig i tra­fik­ken, og som dess­uten er desig­net for syk­ling er fak­tisk bed­re egnet til syk­ling enn and­re jak­ker. Syk­ler man langt eller syk­ler for å tre­ne, vil man­ge bru­ke syk­kel­klær, akku­rat som man­ge bru­ker ski­klær når de går på ski. Kri­ti­se­rer Chris­ti­ne Baglo også folk som går på ski i ski­klær, og som ikke bru­ker treski?

Kon­dom­dress? Skal man se kon­dom­dress må man inn i en vel­o­drom (som det ikke fin­nes noen av i Nor­ge) og se bane­syk­ling, og i tempo­løp – samt på skøyte­ba­nen. Ellers er kon­dom­dres­ser bare en fan­ta­si i noens hoder. Akti­ve syk­lis­ter bru­ker en tett­sit­ten­de syk­kel­shorts eller tights, en trøye omtrent som en litt tett­sit­ten­de T‑skjorte og even­tu­elt en jak­ke laget for sykling.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for kri­ti­se­re syk­lis­ter for deres kles­valg, Chris­ti­ne Baglo?

Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Bog­stad­vei­en kan bli fer­dig til 17. mai har vi lest. Da er vir­ke­lig bil- og par­ke­rings­hel­ve­tet løs i den gaten. Jeg skal kom­me til­ba­ke til Bog­stad­vei­en sene­re. Men som svar på kri­tikk for­di det ikke er til­rette­lagt for syk­kel, har du, Guri Mel­by, sagt at trikk og syk­kel ikke er en god kom­bi­na­sjon. Det har du rett i, selv om det selv­sagt bur­de vært lagt til ret­te for f.eks. hand­len­de på syk­kel likevel.

Hovedsykkelvei_HegdehaugenMen det er ikke noe alte­ran­tiv som er til­rette­lagt for syk­kel. Det er noe som Oslo kom­mu­ne påstår er en hoved­syk­kel­vei. Kom­mu­nen er til og med frekk nok til å mar­ke­re den som “fer­dig” på sitt kart over sta­tus på hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det kan bare bety at de ansvar­li­ge i Oslo kom­mu­ne ikke vet hvor­dan det fak­tisk er, eller at ambi­sjons­ni­vå­et er så skam­me­lig lavt at man kan si at det ikke fin­nes noen ambi­sjo­ner i det hele tatt. Din for­gjen­ger i byråds­sto­len, Ola Elve­stu­en, uttal­te seg noen gan­ger som om han trod­de det eksis­ter­te en syk­kel­vei i det­te områ­det. Jeg håper du vet bed­re, Guri Mel­by.

Når Bog­sta­vei­en igjen åpnes for bil­kø, bør selv­føl­ge­lig også hoved­syk­kel­vei­en være klar. Den bur­de egent­lig ha vært klar len­ge før dere begyn­te å ten­ke på å gjø­re noe med Bog­stad­vei­en. Det er ikke så mye som skal til, bare litt maling, kan­skje litt asfalt og noen skilt.

Con­ti­nue read­ing Blir dere fer­dig med den­ne til 17. mai, @gurimelby?

E 18, Vestkorridoren

Bil­fol­ket drøm­mer om ny E 18 fra Lys­aker til Slep­en­den, den såkal­te Ves­kor­ri­do­ren. Egent­lig drøm­mer de sik­kert om mye mer motor­vei, men den­ne er aktu­ell nå. 40 mrd er den nå kost­nads­be­reg­net til. Det drei­er seg om ca 10 km motor­vei, så pris­lap­pen er alt­så ca 4 mill per meter vei. Det er pri­sen for ca 20 Munch­mu­se­er, og mye mer enn hva langt vik­ti­ge­re sam­fer­del­se­pro­sjek­ter som ny jern­bane­tun­nel og ny T‑banetunnel gjen­nom Oslo vil koste.

Bom­pen­ge­ne kan kom­me opp i 158 kr. Hvis man ikke slut­ter med de menings­løse el-bil­for­de­le­ne, kom­mer 158 kr i pas­se­ring til vir­ke­lig å set­te fart i el-bil­sal­get. Fri­tak for bom­pen­ger er den for­del elbil­bru­ker­ne anses som vik­tigst om man skal tro deres lob­by­is­t­or­ga­ni­sa­sjon.  Bærum kom­mer til å bli det nye Malan­gen, hvor “alle” kjø­rer el-bil for å slip­pe bom­pen­ger. Der­med kom­mer finan­sie­rin­gen til å rakne.

Con­ti­nue read­ing E 18, Vest­kor­ri­do­ren