E 18, Vestkorridoren

Bil­fol­ket drøm­mer om ny E 18 fra Lys­aker til Slep­en­den, den såkal­te Ves­kor­ri­do­ren. Egent­lig drøm­mer de sik­kert om mye mer motor­vei, men den­ne er aktu­ell nå. 40 mrd er den nå kost­nads­be­reg­net til. Det drei­er seg om ca 10 km motor­vei, så pris­lap­pen er alt­så ca 4 mill per meter vei. Det er pri­sen for ca 20 Munch­mu­se­er, og mye mer enn hva langt vik­ti­ge­re sam­fer­del­se­pro­sjek­ter som ny jern­bane­tun­nel og ny T‑banetunnel gjen­nom Oslo vil koste.

Bom­pen­ge­ne kan kom­me opp i 158 kr. Hvis man ikke slut­ter med de menings­løse el-bil­for­de­le­ne, kom­mer 158 kr i pas­se­ring til vir­ke­lig å set­te fart i el-bil­sal­get. Fri­tak for bom­pen­ger er den for­del elbil­bru­ker­ne anses som vik­tigst om man skal tro deres lob­by­is­t­or­ga­ni­sa­sjon.  Bærum kom­mer til å bli det nye Malan­gen, hvor “alle” kjø­rer el-bil for å slip­pe bom­pen­ger. Der­med kom­mer finan­sie­rin­gen til å rakne.

Man har suk­ret motor­vei­ut­byg­gin­gen ved å hev­de at det gir for­del for kol­lek­tiv­tra­fik­ken. På den måten for­sø­ker poli­ti­ker­ne å få Oslo­pak­ke 3 til å se ut som noe annet enn et motor­vei­pro­sjekt. Men nå har det jo kom­met fram at bus­sen er tape­ren på den nye E18. Og uan­sett har det ikke len­ger noen hen­sikt å byg­ge kol­lek­tiv­felt. De blir bare fylt opp av Tes­la­er like­vel. Ny syk­kel­eks­press­vei skal det visst også bli. Noen prø­ver å få en stor­stilt motor­vei­ut­byg­ging til å frem­stå som et miljøtiltak.

Veg­ve­se­net har bereg­net at man vil spa­re 13 minut­ter reise­tid inn mot Oslo og 19 minut­ter ut om Vest­kor­ri­do­ren byg­ges. Det er det ingen grunn til å tro på. Da har man nep­pe lagt inn i bereg­nin­ge­ne den økte tra­fik­ken som en ny vei vil med­føre. Fle­re filer betyr som regel at køen for­blir like lang, men blir spredt på fle­re filer og blir bety­de­lig bre­de­re. Man­ge fler kom­mer til å stå i kø om den­ne vei­en bygges.

En ting er åpen­bart: Man tren­ger ikke å byg­ge ny motor­vei for biler med ørten filer for å få bed­re for­hold for kol­lek­tiv­tra­fikk og syk­lis­ter. Det blir mye bil­li­ge­re å byg­ge dis­se uten noen for­dy­ren­de motor­vei. For kol­lek­tiv­tra­fik­ken er en øking av kapa­si­te­ten på jern­ba­nen, med ny tog­tun­nel i Oslo og Rin­ge­riks­ba­nen, fer­dig­stil­lel­se av Kolsås­ba­nen og byg­ging av For­nebu­ba­nen langt vik­ti­ge­re enn nye Tes­la-felt på E 18. Syk­kel­eks­press­vei? Det er bare å gå i gang.

Alle som vil vite, vet at ny og bed­re vei fører til økt bil­bruk. Man kan ikke byg­ge seg ut av køpro­ble­me­ne. Plan- og byg­nings­eta­ten har slak­tet pla­nen, og sier at Oslo ikke tåler tra­fik­ken fra en ny E 18. Men Oslo­po­li­ti­ker­ne har over­prøv­de egen fag­etat og holdt seg til sin “tut- og kjør­po­li­tikk”, og har ikke reist inn­ven­din­ger mot pla­nen.  Det­te kan vi lese:

Byrå­det sat­ser på at kol­lek­tiv­til­bu­det blir så bra at bil­tra­fik­ken stag­ges naturlig.”

De kun­ne like gjer­ne ha skre­vet at “Byrå­det tror på Jule­nis­sen, og sat­ser på at han skal sør­ge for at folk lar bilen stå og i ste­det vel­ger koll­ke­tivt”.

Vi får nok noen run­der med at “det er urett­fer­dig at bilis­te­ne skal beta­le så mye”. Bil­stats­sek­re­tær Bård Hoks­rud kom­mer sik­kert til å være enig, men får ikke 40 mrd som han kan leg­ge på bor­det. Blir det rea­li­sert, blir det nok et bom­penge­pro­sjekt med FrP i regje­ring. Dess­uten: Hvis ikke bilis­te­ne skal beta­le for motor­vei, hvem skal da beta­le? Syk­lis­te­ne og fotgjengerne?

I Tek­nisk Uke­blad kan vi lese om inter­es­san­te utvik­lings­mu­lig­he­ter i For­nebu­ba­nen kan bety far­vel til motor­vei gjen­nom Oslo. Det frem­går rik­tig­nok av artik­ke­len av Veg­ve­se­net er skep­tisk til alt annet enn motor­vei gjen­nom Oslo. Men det er lov å håpe på at det syn­ker inn hos poli­ti­ker­ne at vi ikke kan aksep­te­re at meget attrak­ti­ve deler av Oslo øde­leg­ges av en motorvei.

For­nebu­ba­nen er bereg­net å kos­te 4,5 mrd i føl­ge den­ne artik­ke­len. Det er alt­så bare ca 11% av det Vest­kor­ri­do­ren er bereg­net til å kos­te. Kan det være sær­lig tvil om hva som er det for­nuf­ti­ge sam­ferd­sels­pro­sjek­tet som man bør sat­se på? Vi må vel her ta med en for­ut­set­ning om at Bærum må inn­se at de er en del av en byre­gion, og ikke en bygd på lan­det — og må byg­ge boli­ger med det som utgangspunkt.

Ny tog­tun­nel og ny T‑banetunnel gjen­nom Oslo er bereg­net til å kos­te opp mot 25 mrd, men her er det ennå ikke fore­tatt ordent­li­ge bereg­nin­ger. Legg dis­se til kost­na­de­ne med For­nebu­ba­nen, og vi er fort­satt under det Vest­kor­ri­do­ren er bereg­net å skul­le kos­te. Det­te er pro­sjek­ter som vil bidra til å løse man­ge av sam­ferd­sels­ut­ford­rin­ge­ne i regio­nen. Vest­kor­ri­do­ren vil bare bidra til å for­ster­ke dem, ved å mate enda fle­re biler inn mot Oslo.

Skal Nor­ge noen gang kla­re å opp­fyl­le klima­må­le­ne kan man ikke kas­te bort pen­ger på CO2-sti­mu­le­ren­de pro­sjek­ter som dette.

Vi får bare håpe at kost­na­de­ne knek­ker det­te pro­sjek­tet og at det blir skrin­lagt. Det­te må være et av de minst nyt­ti­ge sam­ferd­sels­pro­sjek­te­ne som man kan bru­ke 40 mrd kro­ner på.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email