Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Bog­stad­vei­en kan bli fer­dig til 17. mai har vi lest. Da er vir­ke­lig bil- og par­ke­rings­hel­ve­tet løs i den gaten. Jeg skal kom­me til­ba­ke til Bog­stad­vei­en sene­re. Men som svar på kri­tikk for­di det ikke er til­rette­lagt for syk­kel, har du, Guri Mel­by, sagt at trikk og syk­kel ikke er en god kom­bi­na­sjon. Det har du rett i, selv om det selv­sagt bur­de vært lagt til ret­te for f.eks. hand­len­de på syk­kel likevel.

Hovedsykkelvei_HegdehaugenMen det er ikke noe alte­ran­tiv som er til­rette­lagt for syk­kel. Det er noe som Oslo kom­mu­ne påstår er en hoved­syk­kel­vei. Kom­mu­nen er til og med frekk nok til å mar­ke­re den som “fer­dig” på sitt kart over sta­tus på hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det kan bare bety at de ansvar­li­ge i Oslo kom­mu­ne ikke vet hvor­dan det fak­tisk er, eller at ambi­sjons­ni­vå­et er så skam­me­lig lavt at man kan si at det ikke fin­nes noen ambi­sjo­ner i det hele tatt. Din for­gjen­ger i byråds­sto­len, Ola Elve­stu­en, uttal­te seg noen gan­ger som om han trod­de det eksis­ter­te en syk­kel­vei i det­te områ­det. Jeg håper du vet bed­re, Guri Mel­by.

Når Bog­sta­vei­en igjen åpnes for bil­kø, bør selv­føl­ge­lig også hoved­syk­kel­vei­en være klar. Den bur­de egent­lig ha vært klar len­ge før dere begyn­te å ten­ke på å gjø­re noe med Bog­stad­vei­en. Det er ikke så mye som skal til, bare litt maling, kan­skje litt asfalt og noen skilt.

Con­ti­nue read­ing Blir dere fer­dig med den­ne til 17. mai, @gurimelby?