Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Bog­stad­vei­en kan bli fer­dig til 17. mai har vi lest. Da er vir­ke­lig bil- og par­ke­rings­hel­ve­tet løs i den gaten. Jeg skal kom­me til­ba­ke til Bog­stad­vei­en sene­re. Men som svar på kri­tikk for­di det ikke er til­rette­lagt for syk­kel, har du, Guri Mel­by, sagt at trikk og syk­kel ikke er en god kom­bi­na­sjon. Det har du rett i, selv om det selv­sagt bur­de vært lagt til ret­te for f.eks. hand­len­de på syk­kel likevel.

Hovedsykkelvei_HegdehaugenMen det er ikke noe alte­ran­tiv som er til­rette­lagt for syk­kel. Det er noe som Oslo kom­mu­ne påstår er en hoved­syk­kel­vei. Kom­mu­nen er til og med frekk nok til å mar­ke­re den som “fer­dig” på sitt kart over sta­tus på hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det kan bare bety at de ansvar­li­ge i Oslo kom­mu­ne ikke vet hvor­dan det fak­tisk er, eller at ambi­sjons­ni­vå­et er så skam­me­lig lavt at man kan si at det ikke fin­nes noen ambi­sjo­ner i det hele tatt. Din for­gjen­ger i byråds­sto­len, Ola Elve­stu­en, uttal­te seg noen gan­ger som om han trod­de det eksis­ter­te en syk­kel­vei i det­te områ­det. Jeg håper du vet bed­re, Guri Mel­by.

Når Bog­sta­vei­en igjen åpnes for bil­kø, bør selv­føl­ge­lig også hoved­syk­kel­vei­en være klar. Den bur­de egent­lig ha vært klar len­ge før dere begyn­te å ten­ke på å gjø­re noe med Bog­stad­vei­en. Det er ikke så mye som skal til, bare litt maling, kan­skje litt asfalt og noen skilt.

Det bur­de ikke være noen grunn til at det­te ikke skal være mulig å få det­te på plass før 17. mai. Bort­sett fra man­gel på vil­je. Den­ne syk­kel­strek­nin­gen bur­de selv­sagt ha vært fer­dig for len­ge siden. Det er bare poli­tisk feig­het og man­gel på vil­je som har hind­ret at den har blitt fer­dig­stilt. Poli­ti­ker­ne har gitt etter for bilis­te­ne som anser par­ke­rings­plas­ser for hel­li­ge områder.

La oss star­te med noen gans­ke selv­føl­ge­li­ge krav vi må kun­ne stil­le for at noe skal kun­ne kal­les hoved­syk­kel­vei.

  • I en hoved­syk­kel­vei er syk­lis­ter prio­ri­tert foran alle and­re trafikantgrupper.
  • I en hoved­syk­kel­vei er det ikke gateparkering.
  • Der­som en hoved­syk­kel­vei ikke består av sepa­rat syk­kel­vei (even­tu­elt syk­kel­vei med for­tau, gang- og syk­kel­vei for dår­lig i hoved­syk­kel­vei), må den regu­le­res slik at det blir minst mulig bil­tra­fikk. Det betyr ikke nød­ven­dig­vis at den skal være stengt for bil­tra­fikk, men gjen­nom­kjø­ring med bil bør f.eks. ikke være mulig (i alle fall ikke lovlig).

Den aktu­el­le “hoved­syk­kel­vei­en” stry­ker på samt­li­ge av dis­se punk­ter. Der­for kan den ikke kal­les “hoved­syk­kel­vei”, og bør end­res til “til­rette­leg­ging mang­ler” på Oslo kom­mu­nes kart over sta­tus for hovedsykkelveinettet.

Det­te er en liten til­stands­rap­port fra en liten søn­dags­tur, blant annet ned den­ne såkal­te “hoved­syk­kel­vei­en”.

Vi star­ter ved Kirke­vei­en. Langt de førs­te ca 70 m av den­ne strek­nin­gen, fram til krys­set Jacob Aalls gt, er det syk­kel­felt. Bred­den er jeg usik­ker på (had­de ikke med tommestokk/målebånd). Men den er dår­lig ved­li­ke­holdt. Og har den far­li­ge idiot­løs­nin­gen med fle­re bred­der bro­stein innerst mot for­tau­et, som gjør den effek­ti­ve bred­den mind­re. Den­ne fei­len ble blant annet gjen­tatt i Uelands­gt for ikke så len­ge siden. Så her er det behov for vok­sen­opp­læ­rin­gen i Bymiljøetaten.

WIMG_2845_DxOCa 70 meter var på et vis til­rette­lagt for syk­ling, om enn ikke godt.  Men så er det slutt. I nes­te kvar­tal var det par­kert syv biler på min venst­re side, i til­legg til at det er to han­di­cap­plas­ser som ikke var benyttet.

WIMG_2851_DxOPå and­re siden av gaten var det ni par­ker­te biler. Alt­så 16 par­ke­rings­plas­ser, men ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i det kvartalet.

WIMG_2854_DxONår vi svin­ger inn i Neu­berggt, kan vi igjen kon­sta­te­re at det ikke er noen som helst til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Men el-biler, det har man fun­net grunn til å leg­ge til ret­te for i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Jeg mener at man gir el-bilis­te­ne alt for man­ge for­de­ler, og at det er helt menings­løst med en poli­tikk som opp­ford­rer til å kjø­re per­son­bil i byen. Men ett bør i alle fall være helt klart: Det er helt uak­sep­ta­belt at man prio­ri­te­rer el-biler foran syk­lis­ter i det som påstås å være en “hoved­syk­kel­vei”. Få dem vekk!

WIMG_3085_DxOI til­legg har man fun­net plass til ytter­li­ge­re 14 par­ke­rings­plas­ser på den­ne siden, i til­legg til de fire el-bil­plas­se­ne. Men han som syk­ler, han har man ikke fun­net noen grunn til å leg­ge til ret­te for, selv om Oslo kom­mu­ne hev­der at det­te er en fer­dig hoved­syk­kel­vei. Tør du se syk­lis­ter inn i øyne­ne og for­sva­re det­te, Guri Melby?

WIMG_2877_DxOPå den and­re siden av vei­en er det 20 par­ke­rings­plas­ser. Men han som syk­ler i den fer­di­ge “hoved­syk­kel­vei­en” nyter ikke godt av noen  til­rette­leg­ging for syk­lis­ter.  Det­te er et klart eksem­pel på “Oslo spe­si­al”: Hoved­syk­kel­vei til­rette­lagt for par­ke­ring.

WIMG_2859_DxOSvin­ger vi rundt nes­te hjør­ne, inn i Pro­fes­sor Dahls gt, er det mer par­ke­ring.  Det er vel en 25–30 plas­ser her, langs Vest­kant­tor­get (eller Amal­dus Nil­sens plass, som den egent­lig heter).

WIMG_2887_DxODe som har sit­tet bak sitt skrive­bord og tenkt hvor de synes folk bør syk­le, har nok sit­tet med et flatt vei­kart som ikke viser høy­der. For de har bestemt seg for at syk­lis­te­ne skal ha en eks­tra bak­ke over det høy­es­te punk­tet mel­lom Slotts­par­ken og Frog­ner sta­dion. Alle plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som har ansvar for slikt bør si til seg selv som en del av sitt mor­gen­ri­tua­le: Biler har motor. De kan godt ha mot­bak­ker og kjø­re omvei­er. Syk­lis­ter skal ha en vei med minst mulig bak­ker og minst mulig omvei­er.  Og man har selv­sagt prio­ri­tert et 20-tall par­ke­rings­plas­ser i den­ne bak­ken. Syk­lis­ter? Nei de bryr vi oss ikke om. De har jo fått et skilt som sier at det­te er syk­kel­tra­sé, da bur­de de vel være fornøyde?

WIMG_2896_DxOOver top­pen har de i det mins­te skil­tet med “All stans for­budt” på den ene siden. Men man bør selv­sagt fjer­ne par­ke­rin­gen på den and­re siden også, og leg­ge til ret­te for syklister.

WIMG_2905_DxOKom­mer man neden­fra, er den­ne strek­nin­gen skil­tet “For­budt for motor­kjøre­tøy­er”. Da jeg var her den­ne gan­gen, var det ingen biler som kjør­te her. Men jeg har sett gans­ke man­ge biler kjø­re her tid­li­ge­re, så det er ikke et skilt som blir vel­dig respektert.

Så vidt jeg vet vil­le man fra Oslo kom­mu­ne regu­le­re den­ne strek­nin­gen til toveis­tra­fikk for syk­lis­ter, og enveis­kjørt ned­over for annen tra­fikk. Men det er dess­ver­re fort­satt slik at Oslo­po­li­ti­et har skilt­myn­dig­het i den­ne byen. Det syk­kel­fiendt­li­ge poli­ti­et mot­sat­te seg selv­sagt det­te. Der­med end­te det med det­te kompromisset.

WIMG_2914_DxOVide­re ned­over: Ytter­li­ge­re ti par­ker­te biler, fort­satt ingen til­rette­leg­ging for syklister.

WIMG_2911_DxODer vei­en går over til å hete Ura­nien­borg­vei­en, neden­for Hol­te­gata, er den gans­ke smal. Her er det nep­pe plass til syk­kel­felt og bil­tra­fikk i beg­ge ret­nin­ger. Det bør det være enkelt å løse ved å gjø­re den­ne strek­nin­gen enveis­kjørt for bilis­ter, even­tu­elt ved å sten­ge den for bilister.

Det­te er hoved­syk­kel­vei, og da bør den regu­le­res slik at den ikke fun­ge­rer som gjen­nom­kjø­rings­vei for bilis­ter. Om den bør enveis­kjø­res opp eller ned, har jeg ikke noen klar mening om. Men antag­lig­vis opp­over, siden Pro­fes­sor Dahls gt er enveis­kjørt mel­lom Daas gate og Hegde­haugs­vei­en. Han­dels­stan­den i Bog­sta­vei­en har ivret sånn etter å få bil­tra­fikk, så la dem få det. Send bil­tra­fik­ken gjen­nom Bog­sta­vei­en (selv om det er dumt at trik­ken vil bli stå­en­de fast i bilkø).

WIMG_2923_DxOVide­re ned­over mot Park­vei­en er der fort­satt gate­par­ke­ring, ca 20 plas­ser. De må selv­sagt også bort.

WIMG_2932_DxODe Bymiljø­eta­ten bør kun­ne kla­re å få til alle­re­de i løpet av man­da­gen er å fjer­ne løg­ne­ne fra kar­tet. Den­ne strek­nin­gen må mer­kes som “til­rette­leg­ging mang­ler”. Jeg er i alle fall ikke i stand til å se noen til­rette­leg­ging her, med mind­re Bymiljø­eta­ten synes det er til­strek­ke­lig med ca 70 m syk­kel­felt i Mid­delt­huns gt.

Så får man våge å set­te seg et litt håre­te mål, stål­set­te seg for det brå­ket som man vet kom­mer når folk mis­ter par­ke­rings­plas­se­ne til de hel­li­ge bile­ne. Kan­skje får vi ny lys­mes­ser som requiem over tap­te par­ke­rings­plas­ser her også. Så er det bare å gå i gang med merkingen.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email