Hvorfor kritisere syklister for deres klesvalg, Christine Baglo?

Chris­ti­ne Baglo har skre­vet om «syk­kel­kul­tur og syk­kel­tor­tur» i Dags­avi­sen. Hun fryk­ter «kon­dom­dresspe­s­ten». Jeg syk­ler i byen omtrent hver dag, hele året. Jeg ser omtrent ingen av de syk­lis­te­ne Chris­ti­ne Baglo skri­ver om. Det jeg ser er folk på man­ge for­mer for syk­kel, men hybrid og off-road syk­ler domi­ne­rer i Nor­ge. Nye og gam­le. Len­ge ble bysyk­lis­ter anbe­falt off-road syk­ler for­di til­rette­leg­gin­gen var så dår­lig. Skul­le man syk­le i byen måt­te man ha en syk­kel som tål­te tøft terreng.

Folk er stort sett kledd i van­li­ge hver­dags­klær. Noen vel­ger å byt­te ut den typisk nors­ke all­vær­sjak­ken med en syk­kel­jak­ke. En jak­ke i en far­ge som gjør en syn­lig i tra­fik­ken, og som dess­uten er desig­net for syk­ling er fak­tisk bed­re egnet til syk­ling enn and­re jak­ker. Syk­ler man langt eller syk­ler for å tre­ne, vil man­ge bru­ke syk­kel­klær, akku­rat som man­ge bru­ker ski­klær når de går på ski. Kri­ti­se­rer Chris­ti­ne Baglo også folk som går på ski i ski­klær, og som ikke bru­ker treski?

Kon­dom­dress? Skal man se kon­dom­dress må man inn i en vel­o­drom (som det ikke fin­nes noen av i Nor­ge) og se bane­syk­ling, og i tempo­løp – samt på skøyte­ba­nen. Ellers er kon­dom­dres­ser bare en fan­ta­si i noens hoder. Akti­ve syk­lis­ter bru­ker en tett­sit­ten­de syk­kel­shorts eller tights, en trøye omtrent som en litt tett­sit­ten­de T‑skjorte og even­tu­elt en jak­ke laget for sykling.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for kri­ti­se­re syk­lis­ter for deres kles­valg, Chris­ti­ne Baglo?