Hvorfor kritisere syklister for deres klesvalg, Christine Baglo?

Chris­ti­ne Baglo har skre­vet om «syk­kel­kul­tur og syk­kel­tor­tur» i Dags­avi­sen. Hun fryk­ter «kon­dom­dresspe­s­ten». Jeg syk­ler i byen omtrent hver dag, hele året. Jeg ser omtrent ingen av de syk­lis­te­ne Chris­ti­ne Baglo skri­ver om. Det jeg ser er folk på man­ge for­mer for syk­kel, men hybrid og off-road syk­ler domi­ne­rer i Nor­ge. Nye og gam­le. Len­ge ble bysyk­lis­ter anbe­falt off-road syk­ler for­di til­rette­leg­gin­gen var så dår­lig. Skul­le man syk­le i byen måt­te man ha en syk­kel som tål­te tøft terreng.

Folk er stort sett kledd i van­li­ge hver­dags­klær. Noen vel­ger å byt­te ut den typisk nors­ke all­vær­sjak­ken med en syk­kel­jak­ke. En jak­ke i en far­ge som gjør en syn­lig i tra­fik­ken, og som dess­uten er desig­net for syk­ling er fak­tisk bed­re egnet til syk­ling enn and­re jak­ker. Syk­ler man langt eller syk­ler for å tre­ne, vil man­ge bru­ke syk­kel­klær, akku­rat som man­ge bru­ker ski­klær når de går på ski. Kri­ti­se­rer Chris­ti­ne Baglo også folk som går på ski i ski­klær, og som ikke bru­ker treski?

Kon­dom­dress? Skal man se kon­dom­dress må man inn i en vel­o­drom (som det ikke fin­nes noen av i Nor­ge) og se bane­syk­ling, og i tempo­løp – samt på skøyte­ba­nen. Ellers er kon­dom­dres­ser bare en fan­ta­si i noens hoder. Akti­ve syk­lis­ter bru­ker en tett­sit­ten­de syk­kel­shorts eller tights, en trøye omtrent som en litt tett­sit­ten­de T‑skjorte og even­tu­elt en jak­ke laget for sykling.

Den størs­te for­skjel­len mel­lom Amster­dam og Køben­havn (og man­ge and­re byer) på den ene side, og Oslo på den annen, er at Amster­dam og Køben­havn tar syk­lis­ter på alvor og har lagt til ret­te for syk­ling. Det har man ikke gjort i Oslo, og hel­ler ikke i res­ten av Nor­ge. I Oslo og Nor­ge må syk­lis­te­ne ta seg fram som best de kan på dår­lig til­rette­lag­te vei­er, blant fiendt­li­ge tra­fi­kan­ter. Det set­ter nok også sitt preg på syk­kel­kul­tu­ren. Man får bed­re syk­kel­kul­tur i byer hvor syk­lis­ter tas på alvor, hvor det leg­ges til ret­te for syk­ling og hvor syk­lis­ter blir respektert.

Chris­ti­ne Baglos avslø­rer også svik­ten­de kunn­ska­per. Neder­land og Ita­lia (som hun også er inn­om), og Dan­mark, har alle lan­ge tra­di­sjo­ner innen syk­kel­sport. Hvor tre­ner dis­se syk­lis­te­ne? De syk­ler ikke på beste­mors­syk­ler i et beda­ge­lig tem­po langs Amster­dams kana­ler. De tre­ner på vei­en, og man ser man­ge av dem langs lande­vei­en. I land med syk­kel­tur syk­ler folk på tur, slik man i Nor­ge går på ski­tur. Det er grup­per av syk­lis­ter i alle ald­re og fason­ger, på lande­veis­syk­ler og iført syk­kel­klær.  I land med syk­kel­kul­tur respek­te­rer man syk­lis­ter, også de som syk­ler på søn­dags­tur eller på tre­nings­tur langs lande­vei­en. Skal man dan­ne seg et bil­de av neder­landsk syk­kel­kul­tur, kan man ikke bare sit­te og drøm­me på en café i Amsterdam.

Det man kan­skje slip­per i land med syk­kel­kul­tur er tåpe­li­ge kom­men­ta­rer om syk­lis­ters kles­valg.  Jeg håper vi snart slip­per sli­ke i Nor­ge også, og at avi­se­ne ikke len­ger synes det er grunn til å gi spalte­plass til slike.

Hvis Chris­ti­ne Baglo vil bidra til syk­kel­kul­tur hen­ter hun fram sin svar­te beste­mors­syk­kel og kom­mer seg ut på vei­en, i ste­det for å kri­ti­se­re and­re syklister.

Den­ne kom­men­ta­ren sto også på trykk i Dags­avi­sen 11. mars og er pub­li­sert i Nye menin­ger sam­me dag.

—-

Se også kom­men­tar fra Hver­dags­mo­sjo­nist “Hets­ing av syk­lis­ter i tre­nings­tøy — et sik­kert vår­tegn”.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email