Karenslyst allé — parkering i sykkelfeltet

Lør­dag syk­let jeg av uli­ke grun­ner en tur til Skøy­en. Som syk­list er det all­tid depri­me­ren­de å være i Karens­lyst allé. Det er syk­kel­felt på beg­ge sider, i alle fall på deler av strek­nin­gen (men det bur­de selv­sagt vært syk­kel­felt langs hele strek­nin­gen). Men det er i prak­sis ubru­ke­lig på grunn av alle de par­ker­te bile­ne. Her bør Bymiljø­eta­ten nær­mest kon­ti­nu­er­lig patrul­je­re strek­nin­gen — gjer­ne på syk­kel. Dess­uten må geby­re­ne for å par­ke­re i syk­kel­felt økes kraf­tig. Det er gans­ke menings­løst at det ikke skil­les mel­lom å par­ke­re der det er “par­ke­ring for­budt”, og der det er “all stans for­budt”, som i syk­kel­felt. Til sam­me­lig­ning: I Frank­ri­ke ble bøte­ne for å par­ke­re i syk­kel­felt økt fra 35€ (ca 280kr) til 135€ (ca 1080kr), som et av fle­re til­tak for å frem­me aktiv mobi­li­tet, som syk­ling selv­føl­ge­lig er.

Her er lør­da­gens lil­le kaval­ka­de fra Karens­lyst allé.

WIMG_3302_DxOWIMG_3304_DxOWIMG_3307_DxO Con­ti­nue read­ing Karens­lyst allé — par­ke­ring i syk­kel­fel­tet