Karenslyst allé — parkering i sykkelfeltet

Lør­dag syk­let jeg av uli­ke grun­ner en tur til Skøy­en. Som syk­list er det all­tid depri­me­ren­de å være i Karens­lyst allé. Det er syk­kel­felt på beg­ge sider, i alle fall på deler av strek­nin­gen (men det bur­de selv­sagt vært syk­kel­felt langs hele strek­nin­gen). Men det er i prak­sis ubru­ke­lig på grunn av alle de par­ker­te bile­ne. Her bør Bymiljø­eta­ten nær­mest kon­ti­nu­er­lig patrul­je­re strek­nin­gen — gjer­ne på syk­kel. Dess­uten må geby­re­ne for å par­ke­re i syk­kel­felt økes kraf­tig. Det er gans­ke menings­løst at det ikke skil­les mel­lom å par­ke­re der det er “par­ke­ring for­budt”, og der det er “all stans for­budt”, som i syk­kel­felt. Til sam­me­lig­ning: I Frank­ri­ke ble bøte­ne for å par­ke­re i syk­kel­felt økt fra 35€ (ca 280kr) til 135€ (ca 1080kr), som et av fle­re til­tak for å frem­me aktiv mobi­li­tet, som syk­ling selv­føl­ge­lig er.

Her er lør­da­gens lil­le kaval­ka­de fra Karens­lyst allé.

WIMG_3302_DxOWIMG_3304_DxOWIMG_3307_DxODet er dyre biler som domi­ne­rer i syk­kel­fel­tet. Her er det en som har par­kert sin Por­schen Cayen­ne i syk­kel­fel­tet på feil side av vei­en.

WIMG_3311_DxOWIMG_3314_DxOWIMG_3317_DxOWIMG_3319_DxOWIMG_3323_DxODe nes­te had­de opp­da­get foto­gra­fen, og “skul­le bare”. Men man “skal ikke bare” med en bil i syk­kel­fel­tet.

WIMG_3325_DxODen nes­te må lig­ge tynt an. Ikke bare er bilen par­kert i syk­kel­fel­tet, men den står dess­uten på “hel­lig grunn”, nem­lig i inn­kjø­rin­gen til par­ke­rings­hu­set.

WIMG_3331_DxOSelv om Oslo kom­mu­ne dess­ver­re har laget man­ge idio­tis­ke og tra­fikk­far­li­ge løs­nin­ger med par­ke­rings­lom­me på inn­si­den av syk­kel­fel­tet, så skal bilen tross alt inn i par­ke­rings­lom­men. Den skal ikke stå ut i syk­kel­fel­tet, og hel­ler ikke på for­tau­et som her.

WIMG_3335_DxOHer er den sam­me Por­schen igjen, og nå har visst eie­ren gjort et for­søk på å få den inn i en par­ke­rings­lom­me. Noen kjø­per sto­re og dyre biler for å vise hvor sto­re de selv er, gjer­ne for å kom­pen­se­re for et eller annet. Men her som i and­re sam­men­hen­ger: Den er gjer­ne ikke så stor som du tror. Det had­de vært greit å lære seg å kjø­re såpass at man kla­rer å manøv­re­re donin­gen inn i par­ke­rings­lom­men, og ikke par­ke­re så langt fra kan­ten at den blir stå­en­de langt ut i syk­kel­fel­tet.

WIMG_3340_DxOWIMG_3343_DxOHer var det også en som for­søk­te å syk­le i syk­kel­fel­tet. Det er ikke så lett, med så man­ge par­ker­te biler.

WIMG_3350_DxOWIMG_3352_DxOWIMG_3355_DxOJeg var blant annet inn­om og hand­let på Maschmanns Mat­mar­ked. Det var førs­te gang jeg var her. Når sant skal sies, ble jeg ikke vel­dig impo­nert. Jeg plei­er gjer­ne å lør­dags­hand­le hos Ultra Colos­se­um på Major­stu­en (tid­li­ge­re Cen­tra), og kom­mer nok ikke til å gå over til Maschmanns. Men som på så man­ge ste­der: Det er dår­lig lagt til ret­te for at man skal kun­ne hand­le med syk­kel. Det bur­de selv­sagt vært skik­ke­li­ge syk­kel­sta­tiv, slik at man ikke må låse syk­ke­len fast til et skilt. Men som vi har sett i blant annet The­re­ses gt, Bog­stad­vei­en, Skip­per­gata og Kirke­gata, så er han­delstan­den opp­tatt av bilis­ter og er ikke inter­es­sert i hand­len­de syk­lis­ter (selv om en under­sø­kel­se fra The­re­ses gt viser at det er syk­lis­te­ne og fot­gjen­ger­ne som leg­ger igjen mest pen­ger, noe som er i over­ens­stem­mel­se med under­sø­kel­ser fra and­re byer). Men han­dels­stan­den har sam­me omsorg for bilis­te­ne som ser­ve­rings­bran­sjen had­de for røy­ker­ne, og lever i den tro at det er dis­se som betyr noe for han­de­len. Uan­sett: Den­ne BMW-eie­ren “skul­le nok også bare” inn for å hand­le hos Maschmann. Har man dyr bil har man kan­skje ikke pen­ger igjen til å beta­le for å par­ke­re i par­ke­rings­hu­se­ne, og man orker kan­skje hel­ler ikke gå noen meter. Så da set­ter man hel­ler sin dyre doning i syk­kel­fel­tet.

WIMG_3358_DxOWIMG_3361_DxOHer har Ran­ge Rover eie­ren flyt­tet seg fra syk­kel­fel­tet på den ene siden av vei­en, til syk­kel­fel­tet på den and­re siden. Til tross for svensk­re­gist­rert bil, snak­ket eieren/sjåføren vel­dig norsk. Han har behov for etter­ut­dan­ning. Han for­søk­te seg med en lek­se om at man måt­te skil­le mel­lom “par­ke­ring for­budt” og “all stans for­budt”, noe jeg i og for seg er enig i. Men han var svært lite lyd­hør for at det fak­tisk er “all stans for­budt” i syk­kel­felt. Om noen skul­le være i tvil, sjekk tra­fikk­reg­le­ne § 17 nr 1, bok­stav c. Sjå­fø­ren for­søk­te seg også med noe tøv om at man måt­te skil­le mel­lom rul­len­de og stille­stå­en­de, uten at det var så lett å fin­ne noe poeng i det han sa. Han men­te kan­skje at han måt­te ha lov til å kjø­re i syk­kel­fel­tet, noe han selv­sagt ikke har. Dess­uten sto han stil­le i syk­kel­fel­tet her, slik han også gjor­de da han sto på and­re siden av vei­en.

WIMG_3367_DxOHer er dagens sis­te, i alle fall før jeg syk­let hjem. Så da slip­per jeg Karens­lyst allé for den­ne gan­gen, og over­la­ter igjen ansva­ret for å over­våke syk­kel­fel­tet her til Mor­ten How Lode. Så kan vi bare håpe på at Bymiljø­eta­ten tar det ansva­ret de fak­tisk har.

WIMG_3370_DxO[SLF]

Print Friendly, PDF & Email
 • Arnulf Krok­eide

  Syk­kel­felt vir­ker ikke.

 • Erik Reed Mohn

  En utmer­ket serie med bil­der fra Skøy­en. Bymiljø­eta­ten vet utmer­ket godt om par­ke­rin­gen i syk­kel­fel­te­ne på Skøy­en og gjør abso­lutt ingen­ting med det. Jeg send­te i en peri­ode i fjor en serie med epos­ter og bil­der av det­te til eta­ten og fikk ikke annet enn sva­dasvar. Dess­ver­re. Hvis ikke ansvar­lig byråd stram­mer opp eta­ten skik­ke­lig vil ingen­ting skje.

 • Liv Jorun Ande­nes

  Hei Olav! Bymiljø­eta­ten er, som Erik Reed Mohn påpei­ker, full­sten­dig klar over det sto­re pro­ble­met med ulov­leg par­ke­ring og stans i syk­kel­fel­ta i Kar­en­lyst Allé. I blogg­inn­leg­get skriv du at par­ke­rings­vak­ter bør patrul­je­re strek­nin­ga kon­ti­nu­er­lig, og gjer­ne på syk­kel. Tra­fikk­sek­sjo­nen i Bymiljø­eta­ten har alle­reie ei syk­kel­grup­pe bestå­an­de av mel­lom 10 og 30 per­son­ar. Kvar dag hei­le året syk­lar dei rundt i Oslos gater og bøte­legg bilis­tar som feil­par­ke­rer. Syk­kel­grup­pa er dag­leg inn­om Kar­en­lyst Allé, men dess­ver­re har dei ikkje kapa­si­tet til å være der 24/7. Syk­kel­pro­sjek­tet ser difor no på mog­leg­hei­ta for å gje­re fysis­ke til­tak som kan redu­se­re omfan­get av feil­par­ke­rin­gar, både i Kar­en­lyst Allé og på and­re belas­ta strek­nin­gar. Mvh Liv Jorun Ande­nes, Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo kom­mu­ne.

 • Olav­Tor­vund

  Hei, vi vet jo at dere er der, Men skul­le gjer­ne sett dere der ofte­re.

  Inter­es­sant at dere ser på fysis­ke til­tak. Egent­lig bur­de Karens­lyst allé være godt egnet som test­om­rå­de for å byg­ge fysisk adskil­te syk­kel­vei­er, med even­tu­ell par­ke­ring på utsi­den, slik vi ser at det har blitt van­lig å gjø­re i and­re byer. Det for­ut­set­ter selv­føl­ge­lig at syk­kel­vei­en føres gjen­nom hele gaten, fram til Bygdøylok­ket.

  Det blir sik­kert hyl og skrik fra han­dels­stan­den. Men det er rike­lig med par­ke­rings­mu­lig­he­ter i områ­det. Erfa­rin­gen fra and­re ste­der viser at gaten får mer liv og at hand­len blomst­rer med slikt til­tak. Det bør tes­tes ut i Oslo. Karens­lyst allé kun­ne være et sted å begyn­ne.

 • Pingback: Hvorfor bruker jeg ikke alltid gang- og sykkelvei m.m? | Olav Torvunds blogg()