Karenslyst allé — parkering i sykkelfeltet

Lør­dag syk­let jeg av uli­ke grun­ner en tur til Skøy­en. Som syk­list er det all­tid depri­me­ren­de å være i Karens­lyst allé. Det er syk­kel­felt på beg­ge sider, i alle fall på deler av strek­nin­gen (men det bur­de selv­sagt vært syk­kel­felt langs hele strek­nin­gen). Men det er i prak­sis ubru­ke­lig på grunn av alle de par­ker­te bile­ne. Her bør Bymiljø­eta­ten nær­mest kon­ti­nu­er­lig patrul­je­re strek­nin­gen — gjer­ne på syk­kel. Dess­uten må geby­re­ne for å par­ke­re i syk­kel­felt økes kraf­tig. Det er gans­ke menings­løst at det ikke skil­les mel­lom å par­ke­re der det er “par­ke­ring for­budt”, og der det er “all stans for­budt”, som i syk­kel­felt. Til sam­me­lig­ning: I Frank­ri­ke ble bøte­ne for å par­ke­re i syk­kel­felt økt fra 35€ (ca 280kr) til 135€ (ca 1080kr), som et av fle­re til­tak for å frem­me aktiv mobi­li­tet, som syk­ling selv­føl­ge­lig er.

Her er lør­da­gens lil­le kaval­ka­de fra Karens­lyst allé.

WIMG_3302_DxOWIMG_3304_DxOWIMG_3307_DxODet er dyre biler som domi­ne­rer i syk­kel­fel­tet. Her er det en som har par­kert sin Por­schen Cayen­ne i syk­kel­fel­tet på feil side av veien.

WIMG_3311_DxOWIMG_3314_DxOWIMG_3317_DxOWIMG_3319_DxOWIMG_3323_DxODe nes­te had­de opp­da­get foto­gra­fen, og “skul­le bare”. Men man “skal ikke bare” med en bil i sykkelfeltet.

WIMG_3325_DxODen nes­te må lig­ge tynt an. Ikke bare er bilen par­kert i syk­kel­fel­tet, men den står dess­uten på “hel­lig grunn”, nem­lig i inn­kjø­rin­gen til parkeringshuset.

WIMG_3331_DxOSelv om Oslo kom­mu­ne dess­ver­re har laget man­ge idio­tis­ke og tra­fikk­far­li­ge løs­nin­ger med par­ke­rings­lom­me på inn­si­den av syk­kel­fel­tet, så skal bilen tross alt inn i par­ke­rings­lom­men. Den skal ikke stå ut i syk­kel­fel­tet, og hel­ler ikke på for­tau­et som her.

WIMG_3335_DxOHer er den sam­me Por­schen igjen, og nå har visst eie­ren gjort et for­søk på å få den inn i en par­ke­rings­lom­me. Noen kjø­per sto­re og dyre biler for å vise hvor sto­re de selv er, gjer­ne for å kom­pen­se­re for et eller annet. Men her som i and­re sam­men­hen­ger: Den er gjer­ne ikke så stor som du tror. Det had­de vært greit å lære seg å kjø­re såpass at man kla­rer å manøv­re­re donin­gen inn i par­ke­rings­lom­men, og ikke par­ke­re så langt fra kan­ten at den blir stå­en­de langt ut i sykkelfeltet.

WIMG_3340_DxOWIMG_3343_DxOHer var det også en som for­søk­te å syk­le i syk­kel­fel­tet. Det er ikke så lett, med så man­ge par­ker­te biler.

WIMG_3350_DxOWIMG_3352_DxOWIMG_3355_DxOJeg var blant annet inn­om og hand­let på Maschmanns Mat­mar­ked. Det var førs­te gang jeg var her. Når sant skal sies, ble jeg ikke vel­dig impo­nert. Jeg plei­er gjer­ne å lør­dags­hand­le hos Ultra Colos­se­um på Major­stu­en (tid­li­ge­re Cen­tra), og kom­mer nok ikke til å gå over til Maschmanns. Men som på så man­ge ste­der: Det er dår­lig lagt til ret­te for at man skal kun­ne hand­le med syk­kel. Det bur­de selv­sagt vært skik­ke­li­ge syk­kel­sta­tiv, slik at man ikke må låse syk­ke­len fast til et skilt. Men som vi har sett i blant annet The­re­ses gt, Bog­stad­vei­en, Skip­per­gata og Kirke­gata, så er han­delstan­den opp­tatt av bilis­ter og er ikke inter­es­sert i hand­len­de syk­lis­ter (selv om en under­sø­kel­se fra The­re­ses gt viser at det er syk­lis­te­ne og fot­gjen­ger­ne som leg­ger igjen mest pen­ger, noe som er i over­ens­stem­mel­se med under­sø­kel­ser fra and­re byer). Men han­dels­stan­den har sam­me omsorg for bilis­te­ne som ser­ve­rings­bran­sjen had­de for røy­ker­ne, og lever i den tro at det er dis­se som betyr noe for han­de­len. Uan­sett: Den­ne BMW-eie­ren “skul­le nok også bare” inn for å hand­le hos Maschmann. Har man dyr bil har man kan­skje ikke pen­ger igjen til å beta­le for å par­ke­re i par­ke­rings­hu­se­ne, og man orker kan­skje hel­ler ikke gå noen meter. Så da set­ter man hel­ler sin dyre doning i sykkelfeltet.

WIMG_3358_DxOWIMG_3361_DxOHer har Ran­ge Rover eie­ren flyt­tet seg fra syk­kel­fel­tet på den ene siden av vei­en, til syk­kel­fel­tet på den and­re siden. Til tross for svensk­re­gist­rert bil, snak­ket eieren/sjåføren vel­dig norsk. Han har behov for etter­ut­dan­ning. Han for­søk­te seg med en lek­se om at man måt­te skil­le mel­lom “par­ke­ring for­budt” og “all stans for­budt”, noe jeg i og for seg er enig i. Men han var svært lite lyd­hør for at det fak­tisk er “all stans for­budt” i syk­kel­felt. Om noen skul­le være i tvil, sjekk tra­fikk­reg­le­ne § 17 nr 1, bok­stav c. Sjå­fø­ren for­søk­te seg også med noe tøv om at man måt­te skil­le mel­lom rul­len­de og stille­stå­en­de, uten at det var så lett å fin­ne noe poeng i det han sa. Han men­te kan­skje at han måt­te ha lov til å kjø­re i syk­kel­fel­tet, noe han selv­sagt ikke har. Dess­uten sto han stil­le i syk­kel­fel­tet her, slik han også gjor­de da han sto på and­re siden av veien.

WIMG_3367_DxOHer er dagens sis­te, i alle fall før jeg syk­let hjem. Så da slip­per jeg Karens­lyst allé for den­ne gan­gen, og over­la­ter igjen ansva­ret for å over­våke syk­kel­fel­tet her til Mor­ten How Lode. Så kan vi bare håpe på at Bymiljø­eta­ten tar det ansva­ret de fak­tisk har.

WIMG_3370_DxO[SLF]

Print Friendly, PDF & Email