Er det derfor sykkelplaner aldri gjennomføres?

Oslo har i åre­vis hatt pla­ner om til­rette­leg­ging for syk­kel. Men som vi vet så alt for godt: De gjen­nom­fø­res ikke.

Plan- og byg­nings­eta­ten pre­sen­te­rer Oslo S‑området: plan­pro­gram på høring og åpent møte. Det fin­nes en “Omårde­plan for Oslo S‑området” fra 2010. I 2010-pla­nen står det en del om fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Blant annet kan vi på s. 77 lese følgende:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvik­le områ­det. Sær­lig er det vik­tig å byg­ge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Alt det­te synes å være glemt når man nå synes når det når leg­ges fram et plan­pro­gram. Vi kan lese det­te i pre­sen­ta­sjo­nen på net­tet: Con­ti­nue read­ing Er det der­for syk­kel­pla­ner ald­ri gjen­nom­fø­res?