Er det derfor sykkelplaner aldri gjennomføres?

Oslo har i årevis hatt planer om tilrettelegging for sykkel. Men som vi vet så alt for godt: De gjennomføres ikke.

Plan- og bygningsetaten presenterer Oslo S-området: planprogram på høring og åpent møte. Det finnes en “Omårde­plan for Oslo S-området” fra 2010. I 2010-planen står det en del om fotgjengere og syklister. Blant annet kan vi på s. 77 lese følgende:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvikle områ­det. Sær­lig er det vik­tig å bygge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Alt dette synes å være glemt når man nå synes når det når legges fram et planprogram. Vi kan lese dette i presentasjonen på nettet: Continue reading Er det derfor sykkelplaner aldri gjennomføres?