Er det derfor sykkelplaner aldri gjennomføres?

Oslo har i årevis hatt planer om tilrettelegging for sykkel. Men som vi vet så alt for godt: De gjennomføres ikke.

Plan- og bygningsetaten presenterer Oslo S-området: planprogram på høring og åpent møte. Det finnes en “Omårde­plan for Oslo S-området” fra 2010. I 2010-planen står det en del om fotgjengere og syklister. Blant annet kan vi på s. 77 lese følgende:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvikle områ­det. Sær­lig er det vik­tig å bygge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Alt dette synes å være glemt når man nå synes når det når legges fram et planprogram. Vi kan lese dette i presentasjonen på nettet:

“Med bakgrunn i Områdeprogram for Oslo S, bystyrets vedtak av 26. september 2012 og anbefalinger fra Plansamarbeidet om kollektivknutepunktet Oslo S, hovedrapport av august 2013, skal det utarbeides et felles planprogram og konsekvensutredning for kommende planforslag for følgende prosjekter:

Kartskissen i 2010-planen ser slik ut:

Kartskisse_Oslo S

Kommunes plan er blitt borte. Det er forslag fra tre andre aktører som skal legges til grunn når man nærmer seg noe som kal bli realisering. Det er Ruter, KLP Eiendom og Rom Eiendom. Ser man på deres forslag, så er ingen av disse opptatt av å legge til rette for sykling. Når kommunen lar disse legge premissene for byutviklingen og glemmer egne planer, da blir det som det alltid har blitt. Syklistene blir “glemt” når man skal ta steget fra vakre ord til praktisk politikk. Vi så det da næringsinteressene fikk gjennomslag og fikk fjernet sykkelveien i Ruseløkkveien fra reguleringsplanen, og da man valgte å se bort fra både gatebruksplan og hovedsykkelveiplan ved reguleringen av C J Hambros plass.

Vi frykter at det samme vil skje om kommunen vedtar og bygger havnepromenaden. Man har ikke tenkt mye på syklister i den planen. Vi får nok en reprise på den pinlige opptredenen fra byråd Bård Folke Fredriksen, Venstres Espen Ophaug og Høyers Herman Kopp i bystyrets møte 15. mai 2013 (sak 120). Alle henviser til at det er er ment å legge hovedsykkelveinettet å gå andre steder. Men sykling handler ikke bare om hovedsykkelveinettet. Det bør være like selvfølgelig med tilrettelegging for syklister som med fortau i hele byen.

Dessuten: Det hovedsykkelveinettet deres viser til, eksisterer ikke. Bygg dette hovedsykkelveinettet før dere henviser til det. Det er vanskelig å sykle på luftige planer og brutte løfter. Vi trenger vei og asfalt! Å henvise til egne brutte løfter som unnskyldning for ikke å legge til rette for sykkel, det er bare bare pinlig. Dere løper jo fra vedtatte sykkelplaner hele tiden, som i denne saken. Hvorfor skal vi tro på den planen dere viser til denne gangen?

Kollektivknutepunkt er viktig. Men selvfølgelig skal det være god sykkeladkomst til kollektivknutepunkter. Dessuten må det kreves at hvis KLP skal få bygge høyhus, så må det stilles krav om om sykkeladkomst. Det må også være et selvsagt krav at det blir god sykkelforbindelse mellom Bjørvika og Tøyen, altså at man må følge opp planen fra 2010 om å legge til rette for sykkel i Nylandsveien.

Oslo byråd: Dere har ingen troverdighet igjen å miste. Skal dere ha sjans til å bygge opp igjen noe troverdighet, må dere vise at byutvikling ikke bare er et knefall for eiendomsutviklere. Et selvsagt krav til alle prosjekter, også kollektivknutepunkt m.m. ved Oslo S, er at det skal legges til rette for syklister og at planlagte sykkelveier skal bygges. Byrådet og bystyret kan ikke nok en gang gjøre noe som i neste omgang blokkerer for gjennomføring av sykkelplaner.

[SLF]