Er det derfor sykkelplaner aldri gjennomføres?

Oslo har i åre­vis hatt pla­ner om til­rette­leg­ging for syk­kel. Men som vi vet så alt for godt: De gjen­nom­fø­res ikke.

Plan- og byg­nings­eta­ten pre­sen­te­rer Oslo S‑området: plan­pro­gram på høring og åpent møte. Det fin­nes en “Omårde­plan for Oslo S‑området” fra 2010. I 2010-pla­nen står det en del om fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Blant annet kan vi på s. 77 lese følgende:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvik­le områ­det. Sær­lig er det vik­tig å byg­ge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Alt det­te synes å være glemt når man nå synes når det når leg­ges fram et plan­pro­gram. Vi kan lese det­te i pre­sen­ta­sjo­nen på nettet:

Med bak­grunn i Område­pro­gram for Oslo S, bysty­rets ved­tak av 26. sep­tem­ber 2012 og anbe­fa­lin­ger fra Plan­sam­ar­bei­det om kol­lek­tiv­knute­punk­tet Oslo S, hoved­rap­port av august 2013, skal det utar­bei­des et fel­les plan­pro­gram og kon­se­kvens­ut­red­ning for kom­men­de plan­for­slag for føl­gen­de prosjekter:

Kart­skis­sen i 2010-pla­nen ser slik ut:

Kartskisse_Oslo S

Kom­mu­nes plan er blitt borte. Det er for­slag fra tre and­re aktø­rer som skal leg­ges til grunn når man nær­mer seg noe som kal bli rea­li­se­ring. Det er Ruter, KLP Eien­dom og Rom Eien­dom. Ser man på deres for­slag, så er ingen av dis­se opp­tatt av å leg­ge til ret­te for syk­ling. Når kom­mu­nen lar dis­se leg­ge pre­mis­se­ne for byut­vik­lin­gen og glem­mer egne pla­ner, da blir det som det all­tid har blitt. Syk­lis­te­ne blir “glemt” når man skal ta ste­get fra vak­re ord til prak­tisk poli­tikk. Vi så det da nærings­in­ter­es­se­ne fikk gjen­nom­slag og fikk fjer­net syk­kel­vei­en i Ruse­løkk­vei­en fra regu­le­rings­pla­nen, og da man valg­te å se bort fra både gate­bruks­plan og hoved­syk­kel­vei­plan ved regu­le­rin­gen av C J Ham­bros plass.

Vi fryk­ter at det sam­me vil skje om kom­mu­nen ved­tar og byg­ger havne­pro­me­na­den. Man har ikke tenkt mye på syk­lis­ter i den pla­nen. Vi får nok en repri­se på den pin­li­ge opp­tre­de­nen fra byråd Bård Fol­ke Fred­rik­sen, Venst­res Espen Ophaug og Høy­ers Her­man Kopp i bysty­rets møte 15. mai 2013 (sak 120). Alle hen­vi­ser til at det er er ment å leg­ge hoved­syk­kel­vei­net­tet å gå and­re ste­der. Men syk­ling hand­ler ikke bare om hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det bør være like selv­føl­ge­lig med til­rette­leg­ging for syk­lis­ter som med for­tau i hele byen.

Dess­uten: Det hoved­syk­kel­vei­net­tet deres viser til, eksis­te­rer ikke. Bygg det­te hoved­syk­kel­vei­net­tet før dere hen­vi­ser til det. Det er vans­ke­lig å syk­le på luf­ti­ge pla­ner og brut­te løf­ter. Vi tren­ger vei og asfalt! Å hen­vi­se til egne brut­te løf­ter som unn­skyld­ning for ikke å leg­ge til ret­te for syk­kel, det er bare bare pin­lig. Dere løper jo fra ved­tat­te syk­kel­pla­ner hele tiden, som i den­ne saken. Hvor­for skal vi tro på den pla­nen dere viser til den­ne gangen?

Kol­lek­tiv­knute­punkt er vik­tig. Men selv­føl­ge­lig skal det være god sykke­lad­komst til kol­lek­tiv­knute­punk­ter. Dess­uten må det kre­ves at hvis KLP skal få byg­ge høy­hus, så må det stil­les krav om om sykke­lad­komst. Det må også være et selv­sagt krav at det blir god syk­kel­for­bin­del­se mel­lom Bjør­vi­ka og Tøy­en, alt­så at man må føl­ge opp pla­nen fra 2010 om å leg­ge til ret­te for syk­kel i Nylandsveien.

Oslo byråd: Dere har ingen tro­ver­dig­het igjen å mis­te. Skal dere ha sjans til å byg­ge opp igjen noe tro­ver­dig­het, må dere vise at byut­vik­ling ikke bare er et kne­fall for eien­doms­ut­vik­le­re. Et selv­sagt krav til alle pro­sjek­ter, også kol­lek­tiv­knute­punkt m.m. ved Oslo S, er at det skal leg­ges til ret­te for syk­lis­ter og at plan­lag­te syk­kel­vei­er skal byg­ges. Byrå­det og bysty­ret kan ikke nok en gang gjø­re noe som i nes­te omgang blok­ke­rer for gjen­nom­fø­ring av sykkelplaner.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email