Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne

Oslo har hatt pla­ner om å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett siden 1977.  Det var det­te året jeg flyt­tet til Oslo. I alle de år jeg har bodd i Oslo har vi blitt lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skal være på plass om ca fem år.

Nå, snart 40 år etter, er fort­satt ikke mer enn halv­par­ten fer­dig. Man blir ikke impo­nert over oslo­po­li­ti­ker­nes handle­kraft og gjen­nom­fø­rings­evne. I løpet av den tiden hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get ut, har det blitt gjen­nom­ført en lang rek­ke and­re sto­re sam­ferd­sels­pro­sjek­ter. Så man kan hvis man vil. Men de ansvar­li­ge har åpen­bart ikke vil­let når det gjel­der hovedsykkelveinettet.

Con­ti­nue read­ing Hoved­syk­kel­vei­net­tet, en tvangs­tan­ke for poli­ti­ker­ne