Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne

Oslo har hatt pla­ner om å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett siden 1977.  Det var det­te året jeg flyt­tet til Oslo. I alle de år jeg har bodd i Oslo har vi blitt lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skal være på plass om ca fem år.

Nå, snart 40 år etter, er fort­satt ikke mer enn halv­par­ten fer­dig. Man blir ikke impo­nert over oslo­po­li­ti­ker­nes handle­kraft og gjen­nom­fø­rings­evne. I løpet av den tiden hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get ut, har det blitt gjen­nom­ført en lang rek­ke and­re sto­re sam­ferd­sels­pro­sjek­ter. Så man kan hvis man vil. Men de ansvar­li­ge har åpen­bart ikke vil­let når det gjel­der hovedsykkelveinettet.

Oslo har en syk­kel­stra­te­gi, gjel­den­de fra 2005 til 2015. Man har satt i gang arbeid for å lage en ny syk­kel­stra­te­gi. Men inn­til det er fer­dig og en ny stra­te­gi er ved­tatt, er det den­ne som gjel­der.  I inn­led­nin­gen, på s. 5, har man opp­sum­mert stra­te­gi­en i føl­gen­de punkter:

 • Hoved­syk­kel­vei­net­tet fullføres
 • Etab­le­rin­gen av det sekun­dæ­re syk­kel- og hoved­tur­vei­nett videreføres
 • Hel­het­lig skil­ting og veioppmerking
 • Økt drift og ved­li­ke­hold av sykkelanlegg
 • Utbed­ring av tra­fikk­far­li­ge punkt, kryss og strekninger
 • 30 km/t i sen­trum videreføres
 • Til­rette­leg­ging for syk­ling mot enveiskjøring
 • Utvi­det sykkelparkeringstilbud
 • Bysyk­kel­ord­nin­gen videreføres
 • Fle­re infor­ma­sjons- og profileringstiltak
 • Øke plan­re­ser­ve­ne

Noe av det­te er gjen­nom­ført eller under gjen­nom­fø­ring. Dess­ver­re er det også slik at noe av det­te hører under poli­ti­et, i alle fall inn­til de om for­hå­pent­lig­vis ikke alt for len­ge, mis­ter skilt­myn­dig­he­ten i Oslo. Å bestem­me at det skal være 30 km/t i sen­trum og at man skal kun­ne syk­le i beg­ge ret­nin­ger i ellers enveis­kjør­te gater, er fra­tatt demo­kra­tis­ke orga­ner. Det er poli­ti­et som avgjør det­te, og som vi vet: Poli­ti­et gjør ingen ting for å gjø­re det bed­re å syk­le. Tvert om, de har i stor grad sabo­tert syk­kel­til­rette­leg­gin­gen i Oslo.

Men det had­de vært fint om kom­mu­nen også gjen­nom­før­te det som er regu­lert og som er ved­tatt. Et enstem­mig bysty­re ved­tok 22. juni 1978 å byg­ge gang- og syk­kel­vei på beg­ge sider av Kongs­vei­en mel­lom Sjø­manns­sko­len og Sports­plas­sen. Ved­ta­ket er fort­satt ikke gjen­nom­ført. Jeg vet ikke om Oslo bysty­ret siden har regu­lert det­te til annet. Hvis ikke, står vel regu­le­rings­pla­nen der og det er bare å gå i gang!

Det mes­te av det som står i stra­te­gi­en synes de ansvar­li­ge å ha glemt. Ser man f.eks. i for­sla­get til kom­mune­plan for peri­oden fram til 2030. Det står ikke mye som syk­kel i det for­sla­get, selv om til­rette­leg­ging for syk­ling bur­de være et av sva­re­ne på man­ge av de utford­rin­ger som adres­se­res i pla­nen (jeg skal kom­me til­ba­ke med en mer utfør­lig gjen­nom­gang av den pla­nen sene­re). Det mest skan­da­lø­se i for­bin­del­se med for­sla­get til ny kom­mune­plan, er at på kar­tet for areal­bruks­stra­te­gi fram til 2030 ikke er teg­net inn en enes­te syk­kel­vei. Det­te bare bekref­ter at syk­kel ikke er langt frem­me i bevisst­he­ten i Plan- og byg­nings­eta­ten.

Det man fin­ner er stort sett at man skal byg­ge ut hoved­syk­kel­vei­net­tet og utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen, samt utar­bei­de ny syk­kel­stra­te­gi. I and­re doku­men­ter fin­ner man typisk at det man vil gjø­re for syk­lis­ter er fer­dig­stil­le hoved­syk­kel­vei­net­tet, samt leg­ge til ret­te for at man i stør­re grad skal kun­ne syk­le i beg­ge ret­nin­ger i ellers enveis­kjør­te gater. På kom­mu­nens nett­side Trans­port og miljø­venn­lig mobi­li­tet kan vi bl.a. lese:

Utbyg­ging av hoved­syk­kel­vei­net­tet skal gjø­re det let­te­re å være syk­list i Oslo. Bed­re fram­kom­me­lig­het for syk­lis­te­ne leg­ger grunn­la­get for bed­re helse og mind­re biltrafikk.”

Alt­så hoved­syk­ke­vel­net­tet, som ald­ri kom­mer. Ikke noe annet. I til­legg kan vi lese følgende:

Det lig­ger en bety­de­lig utford­ring i å ska­pe bed­re for­hold for syk­lis­te­ne på grunn av byens tran­ge gater og kna­pp­het på area­ler langs sen­tra­le vei­er og gater.”

Det­te er ikke sant. Køben­havn er en tran­ge­re by enn Oslo. Oslo har ikke tran­ge gater. Det­te er en av de man­ge resir­ku­ler­te løg­ne­ne i Oslos syk­kel­po­li­tikk. Om noe er trangt i Oslo, så er det tan­ke­ne til de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne. Det er mer enn nok av are­al til å ska­pe gode for­hold for syk­lis­ter. Det er ikke et spørs­mål om hvor mye are­al man har, men om hvor­dan til­gjen­ge­lig are­al dis­po­ne­res. Det mes­te av til­gjen­ge­lig are­al er alle­re­de dis­po­nert til gate­par­ke­ring. Selv i det som defi­ne­res som en del av hoved­sykke­vei­net­tet, er gate­par­ke­ring prio­ri­tert foran til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Bile­ne blir i Oslo behand­let som hel­li­ge kyr, og poli­ti­ker­ne (i alle fall fler­tal­let) våger ikke å gjø­re noe som gir mot­stand fra bilis­ter. Oslo mang­ler poli­tisk vil­je, ikke plass.

Men går vi til den syk­kel­stra­te­gi­en, som polit­ker­ne synes å ha glemt, står det føl­gen­de om hoved­syk­kel­vei­net­tets funksjon:

Hoved­syk­kel­vei­net­tet etab­le­res pri­mært for effek­tiv trans­port­syk­ling og tra­se­ene skal dek­ke  de vik­tigs­te inn- og utfarts­åre­ne  til og fra sen­trum, sa m t vik­ti­ge  for­bin­del­ses­tra­se­er p å tvers av byen.”

Om sekun­dær­net­tet står følgende:

Det sekun­dæ­re syk­kel­vei­net­tet skal i stør­re grad fan­ge opp  loka­le trans­port­be­hov og til­freds­stil­le både  transport‑, nyt­te- og tur­syk­lis­ter. Form ålet m e d et sekun­dært syk­kel­vei­nett  er å etab­le­re loka­le  len­ker mel­lom hoved­syk­kel­vei­net­tet og bolig­om­rå­der, arbeids­plass­kon­sen­tra­sjo­ner,  kol­lek­tiv­knute­punkt og serviceområder. ”

I til­legg til et hoved- og sekun­dær­syk­kel­vei­nett, skal det etter stra­te­gi­en byg­ges opp et hovedturveinett.

Hoved­syk­kel­vei­pla­nen har for lengst vist at den er et ueg­net red­skap for å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett, siden man ikke har klart å gjen­nom­føre den i løpet av snart 40 år. Men et vel så stort pro­blem er det at hoved­syk­kel­vei­net­tet har blitt en tvangs­tan­ke hos man­ge poli­ti­ke­re, som har fått dem til å tro at Oslo bare skal ha et hoved­syk­kel­vei­nett, og at det ikke skal leg­ges til ret­te for syk­ling and­re ste­der. Og de tror visst at Oslo blir en god syk­kel­by om man bare en gang får gjen­nom­ført en plan som tiden har løpt fra for len­ge siden.

Vi ser dess­ver­re gang på gang at det at en strek­ning ikke inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet blir brukt som begrun­nel­se for ikke å leg­ge til ret­te for syk­ling, eller endog fjer­ne eksis­te­ren­de til­rette­leg­ging. Da Aftenposten/Osloby 13. sep­tem­ber 2012 kon­fron­ter­te tid­li­ge­re bymiljø­by­råd Ola Elve­stu­en med at tre syk­kel­vei­er i Ruse­løkka­om­rå­det had­de for­svun­net året før, svar­te han:

Syk­kel­vei­ene i Ruse­løkk­vei­en, Huit­feldts gate og Obser­va­to­rie­gata har ald­ri vært en del av hovedsykkelveinettet.”

Nei vel, og når det ikke var en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet, da var det bare å fjer­ne dem? Som ansvar­lig byråd kjen­te han åpen­bart ikke til at det også skul­le være et sekun­dær­nett, som det­te var en del av.  Eller han ga blaf­fen i det. At de nevn­te syk­kel­vei­er også er skole­vei for man­ge av elve­ne på Ruse­løk­ka sko­le, var visst hel­ler ikke noe som han vil­le til­leg­ge vekt. I Oslo er man visst for­nøyd med at barn ikke kan syk­le, men hel­ler blir kjørt til skolen.

Jeg begyn­te å bli bekym­ret for syk­kel­vei­ene i det­te områ­det da jeg opp­da­get at de ikke var mer­ket på på Oslo kom­mu­nes kart over syk­kel­vei­er — kart som dess­ver­re skjem­mes av svært man­ge feil. Da jeg så at de var i ferd med å for­svin­ne bit for bit, kon­tak­tet jeg både kom­mu­nen og byde­len. Vi får jo jevn­lig høre at det som gjør det så vans­ke­lig å leg­ge til ret­te for syk­ling i Oslo er vans­ke­li­ge regulseringssaker.

Mitt enk­le reson­ne­ment var at hvis det er så vans­ke­lig å få regu­lert noe av vei­en til syk­kel, da må det være til­sva­ren­de vans­ke­lig å regu­le­re eksis­te­ren­de syk­kel­vei til and­re for­mål. Jeg vil­le der­for ha doku­men­te­ne fra saken hvor det­te var omre­gu­lert til and­re for­mål enn syk­kel. Sva­ret jeg fikk var at det ikke var omre­gu­lert. Det var fort­satt regu­lert til syk­kel­vei, og byde­len sa de skul­le sør­ge for at skil­te­ne ble satt opp igjen. Om det har skjedd noen end­rin­ger i regu­le­rings­pla­ne­ne siden det­te, vet jeg ikke. Men man kan i alle fall kon­sta­te­re at skil­tin­gen ikke er kom­met på plass.

Da bysty­ret ved­tok omre­gu­le­ring av Ruse­løkk­vei­en mel­lom Haa­kon VIIs gt og Dron­ning Mauds gt slik at man fjer­net syk­kel­vei fra pla­nen, kun­ne vi være vit­ne til en gans­ke pin­lig sean­se i Oslo bysty­res møte 15. mai 2013 (sak 120).. Først ut var Venst­res Espen Ophaug, fulgt av Høy­res Her­man Kopp, som beg­ge argu­men­ter­te med at det ikke gjor­de noe å fjer­ne syk­kel­vei her­fra, siden det ikke inn­gikk i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Byråd Bård Fol­ke Fred­rik­sen avslut­tet den debat­ten med å vise til at det skul­le byg­ges ny hoved­syk­kel­vei et annet sted. Men at strek­nin­gen ikke inn­går i gjel­den­de plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet, betyr ikke at det ikke skal leg­ges til ret­te for syk­ling der. Dess­uten hen­vi­ser Bård Fol­ke Fred­rik­sen til et luft­slott: Den hove­syk­kel­vei­en som han viser til, fin­nes ikke. Det er bare pla­ner for noe som i dag er en far­lig og elen­dig regu­lert bygge­plass. Det har til nå vært én ulyk­ke i den nå far­li­ge Dokk­vei­en, og det blir gans­ke sik­kert fler hvis man ikke ryd­der opp her.

Hvis jeg hus­ker regu­le­rings­sa­ken for Ruse­løkk­vei­en rett, så sto det i doku­men­te­ne at det ald­ri had­de vært syk­kel­vei her. Det er feil, så i den­ne saken ble bysty­ret feil­in­for­mert av bysty­ret. Her var det sepa­rat for­tau og sykke­vei på siden mot Vika­ter­ras­sen. Men butik­ke­ne flyt­tet i sta­dig stør­re grad ut på for­tau­et, fot­gjen­ger­ne ble for­trengt ut i syk­kel­vei­en, syk­lis­te­ne flyt­tet ut i kjøre­fel­tet — og til slutt “løs­te” kom­mu­nen pro­ble­met ved å fjer­ne sykkelveien.

Oslo har ald­ri hatt noen hoved­for­taus­plan. Det har vært og er en selv­føl­ge at det også leg­ges til ret­te for fot­gjen­ge­re når det byg­ges vei, i alle fall i de mer sen­tra­le deler av byen. Akku­rat like selv­føl­ge­lig er det i sivi­li­ser­te syk­kel­byer at det leg­ges til ret­te for syk­ling i alle gater, og like selv­føl­ge­lig bør det være at man gjør det i Oslo.

At det leg­ges til ret­te for syk­ling betyr ikke at man leg­ger til ret­te for syk­ling i stor fart, slik det kun­ne høres ut til at de poli­ti­ker­ne som for­svar­te omre­gu­le­rin­gen i Ruse­løkk­vei­en trod­de. Det hand­ler om å leg­ge til ret­te for at man unn­går kon­flik­ter mel­lom uli­ke trafikkgrupper.

Når alt blan­des, blir det kaos og kon­flikt. Alle som syk­ler over Råd­hus­plas­sen kan bekref­te det. Når det er så få strek­nin­ger hvor det er til­rette­lagt for syk­ling, blir resul­ta­tet at alt for man­ge pres­ses inn på få og gjer­ne tran­ge syk­kel­om­rå­der. Noen vil nok da også bru­ke vei­er som ikke er egnet til det som gjen­nom­syk­lings­vei­er, også der vei­ene ikke er egnet eller ment for det­te. Sva­ret er mer syk­kel­vei, ikke mind­re. Jeg var mest skuf­fet over Venst­res repre­sen­tan­ter i den­ne saken. Jeg had­de ven­tet litt mer av Venst­re enn av Høy­re og FrP.

Det skal dess­uten være slik at folk opp­le­ver det som trygt å syk­le. I dag er det man­ge som føler seg utryg­ge på de sma­le syk­kel­fel­te­ne som er anlagt som syk­kel­til­rette­leg­ging langs en del vei­er i Oslo. De fore­trek­ker å syk­le på for­tau­et, slik at for­tau­et blir sam­bruks­om­rå­de eller “shared space”, som i prak­sis betyr kaos og konfliktomrdåe.

Det er ikke vans­ke­lig å for­mu­le­re noen prin­sip­per som er så enk­le at selv poli­ti­ke­re kan kla­re å hus­ke dem, om de ikke sten­ges ute med poli­tis­ke fortrengningsmekanismer:

 • Langs alle inn­farts­vei­er og gjen­nom­farst­vei­er skal det være en til­rette­leg­ging for syk­lis­ter av minst like god stan­dard som det er for bilis­te­ne. Der det er fire­felts­vei for biler skal det være syk­kel­eks­press­vei, med en bred­de som gjør at man greit kan syk­le to i bred­den i beg­ge ret­nin­ger — som jeg antar vil til­si en bred­de på ca 6 m. Dis­se skal selv­føl­ge­lig ikke være for fot­gjen­ge­re. (Dess­ver­re skuls­let man bort mulig­he­ten til skik­ke­lig syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka. Slik vel­ger man dyre løs­nin­ger, for det­te blir man nødt til å end­re innen ikke alt for man­ge år. En skik­ke­lig syk­kel­vei skul­le ha vært på plass da tun­ne­le­ne åpnet, og bil­tra­fik­ken gikk under jorden.)
 • Langs inn­farts­vei­er med to kjøre­felt, som Sogns­vei­en, Tåsen­vei­en m.m. skal det være syk­kel­vei (ikke gang- og syk­kel­vei) med den stan­dard det i dag er langs Frognerstranden.
 • Langs and­re vei­er skal det være syk­kel­felt eller syk­kel­vei, for­trinns­vis fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet, slik man byg­ger dis­se i sivi­li­ser­te sykkelbyer.
 • Det skal ald­ri være par­ke­ring på inn­si­den av syk­kel­felt. Det er far­li­ge og ubru­ke­li­ge løs­nin­ger, valgt av poli­ti­ke­re som vil ha biler og som gir blaf­fen i syklister.
 • Ingen nye vei­er byg­ges, og ingen eksis­te­ren­de vei­er byg­ges om uten at det­te gjennomføres.

Det sis­te punk­tet er vik­tig. Man må våge å inn­røm­me sine feil, og si: Ald­ri mer Bog­stad­vei­ut­byg­gin­gen, ald­ri mer Hans Nil­sen Hau­ges gt, ald­ri mer “miljø­ga­ter” uten til­rette­leg­ging for syklister.

Da kan man glem­me alle hoved­syk­kel­vei­pla­ner, Men først og fremst må poli­ti­ker­ne kla­re å fri­gjø­re seg fra tvangs­tan­ken om at det skal byg­ges et hoved­syk­kel­vei­nett, og at det ikke skal leg­ges til ret­te for syk­ling uten­for dette.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email